Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Devi Mahatmyam Dvaatrisannaamaavali Lyrics in Kannada

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Dvaatrisannaamaavali Stotram Lyrics in Kannada:

ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾರ್ತಿ ಶಮನೀ ದುರ್ಗಾಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣೀ|
ದುರ್ಗಾಮಚ್ಛೇದಿನೀ ದುರ್ಗ ಸಾಧಿನೀ ದುರ್ಗ ನಾಶಿನೀ
ದುರ್ಗ ಮಙ್ಞಾನದಾ ದುರ್ಗದೈತ್ಯಲೋಕದವಾನಲಾ
ದುರ್ಗಮಾ ದುರ್ಗಮಾಲೋಕಾ ದುರ್ಗಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ
ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಪ್ರದಾ ದುರ್ಗಮವಿದ್ಯಾ ದುರ್ಗಮಾಶ್ರಿತಾ
ದುರ್ಗಮಙ್ಞಾನಸಂಸ್ಥಾನಾ ದುರ್ಗಮಧ್ಯಾನಭಾಸಿನೀ
ದುರ್ಗಮೋಹಾ ದುರ್ಗಮಗಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣೀ
ದುರ್ಗಮಾಸುರಸಂಹಂತ್ರೀ ದುರ್ಗಮಾಯುಧಧಾರಿಣೀ
ದುರ್ಗಮಾಂಗೀ ದುರ್ಗಮಾತಾ ದುರ್ಗಮ್ಯಾ ದುರ್ಗಮೇಶ್ವರೀ
ದುರ್ಗಭೀಮಾ ದುರ್ಗಭಾಮಾ ದುರ್ಲಭಾ ದುರ್ಗಧಾರಿಣೀ
ನಾಮಾವಳೀ ಮಮಾಯಾಸ್ತೂ ದುರ್ಗಯಾ ಮಮ ಮಾನಸಃ
ಪಠೇತ್ ಸರ್ವ ಭಯಾನ್ಮುಕ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ

Also Read:

Devi Mahatmyam Dvaatrisannaamaavali lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top