Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: stotram in Kannada

Home /

Devi Stotram – Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Kannada: || ಧ್ಯಾನಮ್ || ಸಿಂದೂರಾರುಣವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌಲಿಸ್ಫುರತ್ ತಾರಾನಾಯಕಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಮಾಪೀನವಕ್ಷೋರುಹಾಮ್ | ಪಾಣಿಭ್ಯಾಮಲಿಪೂರ್ಣರತ್ನಚಷಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಘಟಸ್ಥರಕ್ತಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪರಾಮಂಬಿಕಾಮ್ || ಅರುಣಾಂ…

Sree Durga Nakshatra Malika Stuti Lyrics in Kannada: ವಿರಾಟನಗರಂ ರಮ್ಯಂ ಗಚ್ಛಮಾನೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ | ಅಸ್ತುವನ್ಮನಸಾ ದೇವೀಂ ದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರೀಮ್ || 1 || ಯಶೋದಾಗರ್ಭಸಂಭೂತಾಂ ನಾರಾಯಣವರಪ್ರಿಯಾಮ್ | ನಂದಗೋಪಕುಲೇಜಾತಾಂ ಮಂಗಳ್ಯಾಂ ಕುಲವರ್ಧನೀಮ್ ||…

Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram Lyrics in Kannada: ಕ್ಷಮಸ್ವ ಭಗವತ್ಯಂಬ ಕ್ಷಮಾ ಶೀಲೇ ಪರಾತ್ಪರೇ| ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಸ್ವರೂಪೇಚ ಕೋಪಾದಿ ಪರಿ ವರ್ಜಿತೇ||1|| ಉಪಮೇ ಸರ್ವ ಸಾಧ್ವೀನಾಂ ದೇವೀನಾಂ ದೇವ ಪೂಜಿತೇ| ತ್ವಯಾ ವಿನಾ…

Sri Devi Khadgamala Stotram Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀ ದೇವೀ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಸನಗರ್ಭಿತಾನಲಶಿಖಾಂ ಸೌಃ ಕ್ಲೀಂ ಕಳಾಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ ಸೌವರ್ಣಾಂಬರಧಾರಿಣೀಂ ವರಸುಧಾಧೌತಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ | ವಂದೇ ಪುಸ್ತಕಪಾಶಮಂಕುಶಧರಾಂ ಸ್ರಗ್ಭೂಷಿತಾಮುಜ್ಜ್ವಲಾಂ ತ್ವಾಂ ಗೌರೀಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಪರಾತ್ಪರಕಳಾಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಸಂಚಾರಿಣೀಮ್…

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya. Devi Mahatmyam Dvaatrisannaamaavali Stotram Lyrics in Kannada: ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾರ್ತಿ ಶಮನೀ ದುರ್ಗಾಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣೀ| ದುರ್ಗಾಮಚ್ಛೇದಿನೀ ದುರ್ಗ ಸಾಧಿನೀ ದುರ್ಗ ನಾಶಿನೀ ದುರ್ಗ…