Tag - stotram in Kannada

Durga Stotram

Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Kannada

Sri Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Kannada: || ಧ್ಯಾನಮ್ || ಸಿಂದೂರಾರುಣವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌಲಿಸ್ಫುರತ್ ತಾರಾನಾಯಕಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಮಾಪೀನವಕ್ಷೋರುಹಾಮ್ |...

Durga Stotram

Dakaradi Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Dakaradi Sri Durga Sahasra Nama Stotram Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ | ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ | ಮಮ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಚ ಶಿವಪೂರ್ವವಿನಿರ್ಮಿತಮ್ | ತತ್ಪಠ್ಯತಾಂ ವಿಧಾನೇನ ತದಾ ಸರ್ವಂ...

Durga Stotram

Sree Durga Nakshatra Malika Stuti in Kannada

Sri Durga Nakshatra Malika Stuti Lyrics in Kannada: ವಿರಾಟನಗರಂ ರಮ್ಯಂ ಗಚ್ಛಮಾನೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ | ಅಸ್ತುವನ್ಮನಸಾ ದೇವೀಂ ದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರೀಮ್ || 1 || ಯಶೋದಾಗರ್ಭಸಂಭೂತಾಂ...

Durga Stotram

Durga Ashtottara Sata Namavali Lyrics in Kannada and English

Durga Ashtottara Sata Namavali Lyrics in Kannada: ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ...

Slokas

Sri Devi Khadgamala Stotram Lyrics in Kannada

Sri Devi Khadgamala Stotram in Kannada: ಶ್ರೀ ದೇವೀ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಸನಗರ್ಭಿತಾನಲಶಿಖಾಂ ಸೌಃ ಕ್ಲೀಂ ಕಳಾಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ ಸೌವರ್ಣಾಂಬರಧಾರಿಣೀಂ ವರಸುಧಾಧೌತಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್...