Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Kannada

Sri Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Kannada:

|| ಧ್ಯಾನಮ್ ||
ಸಿಂದೂರಾರುಣವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌಲಿಸ್ಫುರತ್
ತಾರಾನಾಯಕಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಮಾಪೀನವಕ್ಷೋರುಹಾಮ್ |
ಪಾಣಿಭ್ಯಾಮಲಿಪೂರ್ಣರತ್ನಚಷಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ
ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಘಟಸ್ಥರಕ್ತಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪರಾಮಂಬಿಕಾಮ್ ||

ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾತರಂಗಿತಾಕ್ಷೀಂ ಧೃತಪಾಶಾಂಕುಶಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಮ್ |
ಅಣಿಮಾದಿಭಿರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಖೈರಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಮ್ ||

ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ವಿಕಸಿತವದನಾಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ
ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಕರಕಲಿತಲಸದ್ಧೇಮಪದ್ಮಾಂ ವರಾಂಗೀಮ್ |
ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸತತಮಭಯದಾಂ ಭಕ್ತನಮ್ರಾಂ ಭವಾನೀಂ
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಂ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಂ ಸಕಲಸುರನುತಾಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೀಮ್ ||

ಸಕುಂಕುಮವಿಲೇಪನಾಮಲಿಕಚುಂಬಿಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ
ಸಮಂದಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ ಸಶರಚಾಪಪಾಶಾಂಕುಶಾಮ್ |
ಅಶೇಷಜನಮೋಹಿನೀಮರುಣಮಾಲ್ಯಭೂಷಾಂಬರಾಂ
ಜಪಾಕುಸುಮಭಾಸುರಾಂ ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇದಂಬಿಕಾಮ್ ||

||ಅಥ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ ||
ಓಂ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾರಾಙ್ಞೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡಸಂಭೂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಕಾರ್ಯಸಮುದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಉದ್ಯದ್ಭಾನುಸಹಸ್ರಾಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಗಸ್ವರೂಪಪಾಶಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಧಾಕಾರಾಂಕುಶೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಾಯೈ ನಮಃ | 10 |
ಓಂ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಸಾಯಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಜಾರುಣಪ್ರಭಾಪೂರಮಜ್ಜದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಪಕಾಶೋಕಪುನ್ನಾಗಸೌಗಂಧಿಕ-ಲಸತ್ಕಚಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುರುವಿಂದಮಣಿಶ್ರೇಣೀಕನತ್ಕೋಟೀರಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಅಷ್ಟಮೀಚಂದ್ರವಿಭ್ರಾಜದಲಿಕಸ್ಥಲಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಖಚಂದ್ರಕಲಂಕಾಭಮೃಗನಾಭಿವಿಶೇಷಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವದನಸ್ಮರಮಾಂಗಲ್ಯಗೃಹತೋರಣಚಿಲ್ಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀಪರೀವಾಹಚಲನ್ಮೀನಾಭಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಚಂಪಕಪುಷ್ಪಾಭನಾಸಾದಂಡವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಾಕಾಂತಿತಿರಸ್ಕಾರಿನಾಸಾಭರಣಭಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ | 20 |
ಓಂ ಕದಂಬಮಂಜರೀಕ್~ಲುಪ್ತಕರ್ಣಪೂರಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಟಂಕಯುಗಲೀಭೂತತಪನೋಡುಪಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮರಾಗಶಿಲಾದರ್ಶಪರಿಭಾವಿಕಪೋಲಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನವವಿದ್ರುಮಬಿಂಬಶ್ರೀನ್ಯಕ್ಕಾರಿರದನಚ್ಛದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಂಕುರಾಕಾರದ್ವಿಜಪಂಕ್ತಿದ್ವಯೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಮೋದಸಮಾಕರ್ಷಿ ದಿಗಂತರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಜಸಲ್ಲಾಪಮಾಧುರ್ಯ ವಿನಿರ್ಭತ್ಸಿತಕಚ್ಛಪ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಪ್ರಭಾಪೂರಮಜ್ಜತ್ಕಾಮೇಶಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಕಲಿತಸಾದೃಶ್ಯಚಿಬುಕಶ್ರೀವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶಬದ್ಧಮಾಂಗಲ್ಯಸೂತ್ರಶೋಭಿತಕಂಧರಾಯೈ ನಮಃ | 30 |
ಓಂ ಕನಕಾಂಗದಕೇಯೂರಕಮನೀಯಮುಜಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯ ಚಿಂತಾಕಲೋಲಮುಕ್ತಾಫಲಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವಾರಪ್ರೇಮರತ್ನಮಣಿಪ್ರತಿಪಣಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಭ್ಯಾಲವಾಲರೋಮಾಲಿಲತಾಫಲಕುಚದ್ವಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯರೋಮಲತಾಧಾರತಾಸಮುನ್ನೇಯಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತನಭಾರದಲನ್ಮಧ್ಯಪಟ್ಟಬಂಧವಲಿತ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಅರುಣಾರುಣಕೌಸುಂಭವಸ್ತ್ರಭಾಸ್ವತ್ಕಟೀತಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿಕಾರಮ್ಯರಶನಾದಾಮಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶಙ್ಞಾತಸೌಭಾಗ್ಯಮಾರ್ದವೋರುದ್ವಯಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮುಕುಟಾಕಾರಜಾನುದ್ವಯವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | 40 |
ಓಂ ಇಂದ್ರಗೋಪಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತಸ್ಮರತೂಣಾಭಜಂಘಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೂಢಗೂಲ್ಫಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೂರ್ಮ ಪೃಷ್ಠಜಯಿಷ್ಣುಪ್ರಪದಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಖದೀಧಿತಿಸಞ್ಛನ್ನನಮಜ್ಜನತಮೋಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದದ್ವಯಪ್ರಭಾಜಾಲಪರಾಕೃತಸರೋರುಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಂಜಾನಮಣಿಮಂಜೀರಮಂಡಿತಶ್ರೀಪದಾಂಬುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮರಾಲೀಮಂದಗಮನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಾವಣ್ಯಶೇವಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾರುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನವದ್ಯಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ | 50 |

ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಧೀನವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮೇರುಮಧ್ಯಶೃಂಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಗರನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೃಹಾಂತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕದಂಬವನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 60 |
ಓಂ ಸುಧಾಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವರ್ಷಿಗಣಸಂಘಾತಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮವೈಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂಡಾಸುರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಶಕ್ತಿಸೇನಾಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಪತ್ಕರೀಸಮಾರೂಢಸಿಂದುರವ್ರಜಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಅಶ್ವಾರೂಢಾಧಿಷ್ಠಿತಾಶ್ವಕೋಟಿಕೋಟಿಭಿರಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರರಾಜರಥಾರೂಢಸರ್ವಾಯುಧಪರಿಷ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೇಯಚಕ್ರರಥಾರೂಢಮಂತ್ರಿಣೀಪರಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಿರಿಚಕ್ರರಥಾರೂಢದಂಡನಾಥಾಪುರಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ | 70 |
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿಕಾಕ್ಷಿಪ್ತವಹ್ನಿಪ್ರಾಕಾರಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂಡಸೈನ್ಯವಧೋದ್ಯುಕ್ತಶಕ್ತಿವಿಕ್ರಮಹರ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಪರಾಕ್ರಮಾಟೋಪನಿರೀಕ್ಷಣಸಮುತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂಡಪುತ್ರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಬಾಲಾವಿಕ್ರಮನಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣ್ಯಂಬಾವಿರಚಿತವಿಷಂಗವಧತೋಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶುಕ್ರಪ್ರಾಣಹರಣವಾರಾಹೀವೀರ್ಯನಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಮುಖಾಲೋಕಕಲ್ಪಿತಶ್ರೀಗಣೇಶ್ವರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಗಣೇಶನಿರ್ಭಿನ್ನವಿಘ್ನಯಂತ್ರಪ್ರಹರ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂಡಾಸುರೇಂದ್ರನಿರ್ಮುಕ್ತಶಸ್ತ್ರಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರಾಂಗುಲಿನಖೋತ್ಪನ್ನನಾರಾಯಣದಶಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ | 80 |
ಓಂ ಮಹಾಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಾಗ್ನಿನಿರ್ದಗ್ಧಾಸುರಸೈನಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಸ್ತ್ರನಿರ್ದಗ್ಧಸಭಾಂಡಾಸುರಶೂನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇಂದ್ರಮಹೇಂದ್ರಾದಿದೇವಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರನೇತ್ರಾಗ್ನಿಸಂದಗ್ಧಕಾಮಸಂಜೀವನೌಷಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವಕೂಟೈಕಸ್ವರೂಪಮುಖಪಂಕಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಠಾಧಃ ಕಟಿಪರ್ಯಂತಮಧ್ಯಕೂಟಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಕೂಟೈಕತಾಪನ್ನಕಟ್ಯಧೋಭಾಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಮೂಲಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಕೂಟತ್ರಯಕಲೇಬರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಾಮೃತೈಕರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ | 90 |
ಓಂ ಕುಲಸಂಕೇತಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಾಂಗನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಾಂತಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕುಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಯಾಂತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಯಾಚಾರತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರೈಕನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 100 |

ಓಂ ಮಣಿಪೂರಾಂತರುದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಙ್ಞಾಚಕ್ರಾಂತರಾಲಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಸಾರಾಭಿವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಟಿಲ್ಲತಾಸಮರುಚ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಕುಂಡಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 110 |
ಓಂ ಬಿಸತಂತುತನೀಯಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾರಣ್ಯಕುಠಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 120 |
ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂಭವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾರದಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ಮದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾತೋದರ್ಯೈ ನಮಃ | 130 |
ಓಂ ಶಾಂತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಲೇಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಕುಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ | 140 |
ಓಂ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರುಪಪ್ಲವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರವದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 150 |

ಓಂ ನಿರಂತರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ನಿರುಪಾಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರೀಶ್ವರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀರಾಗಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಗಮಥನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಶ್ಚಿಂತಾಯೈ ನಮಃ | 160 |
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮೋಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಮತಾಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಪಾಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಧಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಲೋಭಾಯೈ ನಮಃ | 170 |
ಓಂ ಲೋಭನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಃಸಂಶಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಶಯಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಬಾಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಭೇದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೇದನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ನಾಶಾಯೈ ನಮಃ | 180 |
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಮಥನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಸ್ತುಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಚಿಕುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಪಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರತ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ | 190 |
ಓಂ ದುಃಖಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟದೂರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಾಚಾರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೋಷವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಂದ್ರಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ | 200 |

ಓಂ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋನ್ಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | 210 |
ಓಂ ಮೃಡಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸತ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 220 |
ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 230 |
ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಮಹಾಕಲ್ಪಮಹಾ ತಾಂಡವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಮೇಶಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯುಪಚಾರಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಚತುಃಷಷ್ಟಿಕೋಟಿ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನುವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ | 240 |
ಓಂ ಚಾರುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುಚಂದ್ರಕಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರಾಚರಜಗನ್ನಾಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರರಾಜನಿಕೇತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮನಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮರಾಗಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ಪರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | 250 |

ಓಂ ಚಿನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಙ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತೃಧ್ಯೇಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರ್ಧ್ಮಾಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಗರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತೈಜಸಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ | 260 |
ಓಂ ಪ್ರಾಙ್ಞಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ತುರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋವಿಂದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಿರೋಧಾನಕರ್ಯೈ ನಮಃ | 270 |
ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುಗ್ರಹದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾನುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ | 280 |
ಓಂ ಉನ್ಮೇಷನಿಮಿಷೋತ್ಪನ್ನವಿಪನ್ನಭುವನಾವಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಪದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಜಾಙ್ಞಾರೂಪನಿಗಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರುತಿಸೀಮಂತಸಿಂದೂರೀಕೃತ ಪಾದಾಬ್ಜಧೂಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲಾಗಮಸಂದೋಹಶುಕ್ತಿಸಂಪುಟಮೌಕ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ | 290 |
ಓಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾದಿನಿಧನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | 300 |

ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಹೃದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಯೋಪಾದೇಯವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಙ್ಞೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ | 310 |
ಓಂ ರಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕೇಂದುವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ಷಾಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣಲಂಪಟಾಯೈ ನಮಃ | 320 |
ಓಂ ಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕಲಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಜಗತೀಕಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾರಸಸಾಗರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಲಾಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾದಂಬರೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | 330 |
ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮನಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರುಣೀಮದವಿಹ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 340 |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಙ್ಞಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಸಮರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂದಾರುಜನವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗ್ವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 350 |

ಓಂ ವಾಮಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಹ್ನಿಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಮತ್ಕಲ್ಪಲತಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಹೃತಾಶೇಷಪಾಷಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಚಾರಪ್ರವರ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿಸಂತಪ್ತಸಮಾಹ್ಲಾದನಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತನುಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 360 |
ಓಂ ತಮೋಪಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ಪದಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದೇಕರಸರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದಲವೀಭೂತ-ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾನಂದಸಂತತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಚಿತೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶ್ಯಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ | 370 |
ಓಂ ವೈಖರೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಮಾನಸಹಂಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಡ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೃಂಗಾರರಸಸಂಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಲಂಧರಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಡ್ಯಾಣಪೀಠನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಂದುಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 380 |
ಓಂ ರಹೋಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಹಸ್ತರ್ಪಣತರ್ಪಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದ್ಯಃ ಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಂಗದೇವತಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಪರಿಪೂರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ನಿರುಪಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಾಣಸುಖದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 390 |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಷೋಡಶಿಕಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಧಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭಾವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 400 |

ಓಂ ವಿವಿಧಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಮೇಶನಯನಕುಮುದಾಹ್ಲಾದಕೌಮುದ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾಹಾರ್ದತಮೋಭೇದಭಾನುಮದ್ಭಾನುಸಂತತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಪರಾಯೈ ನಮಃ | 410 |
ಓಂ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಚ್ಛಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೇತನಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಡಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಡಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ | 420 |
ಓಂ ವ್ಯಾಹೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಜವೃಂದನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಕೋಶಾಂತರಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಃಸೀಮಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಯೌವನಾಯೈ ನಮಃ | 430 |
ಓಂ ಓಂ ಮದಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಘೂರ್ಣಿತರಕ್ತಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಪಾಟಲಗಂಡಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದನದ್ರವದಿಗ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಂಪೇಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಶಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಮಲಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುರುಕುಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಕುಂಡಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ | 440 |
ಓಂ ಕೌಲಮಾರ್ಗತತ್ಪರಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರಗಣನಾಥಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 450 |

ಓಂ ವಿಘ್ನನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತೇಜೋವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ತ್ರಿನಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಲಾಕ್ಷೀಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಲಯಾಚಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 460 |
ಓಂ ಸುಭ್ರುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೋಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಯೋ‌உವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | 470 |
ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಿಚಕ್ರನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರಕ್ತವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಾದಿಪ್ರಹರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವದನೈಕಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | 480 |
ಓಂ ತ್ವಕ್ಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶುಲೋಕಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಾದಿಮಹಾಶಕ್ತಿಸಂವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಾಕಿನೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಹತಾಬ್ಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವದನದ್ವಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾದಿಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುಧಿರಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ | 490 |
ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯಾದಿಶಕ್ತ್ಯೌಘವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ನಿಗ್ಧೌದನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರೇಂದ್ರವರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕಿಣ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಣಿಪೂರಾಬ್ಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ವದನತ್ರಯಸಂಯುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಾಧಿಕಾಯುಧೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಾಮರ್ಯಾದಿಭಿರಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಂಸನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ | 500 |

50 |1. ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸ್ತಭಕ್ತಸುಖದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಟಾನಾಂಬುಜಗತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂಲಾದ್ಯಾಯುಧಸಂಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀತವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತಿಗರ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇದೋನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ | 510 |
ಓಂ ಬಂದಿನ್ಯಾದಿಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಧ್ಯನ್ನಾಸಕ್ತಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಕಿನೀರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸ್ಥಿಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಕುಶಾದಿಪ್ರಹರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ವರದಾದಿ ನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುದ್ಗೌದನಾಸಕ್ತಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | 520 |
ಓಂ ಆಙ್ಞಾಚಕ್ರಾಬ್ಜನಿಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕ್ಲವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಜ್ಜಾಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸವತೀಮುಖ್ಯಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾನ್ನೈಕರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಾಕಿನೀರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವರ್ಣೋಪಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಯುಧಧರಾಯೈ ನಮಃ | 530 |
ಓಂ ಶುಕ್ಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೌದನಪ್ರೀತಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ | 540 |
ಓಂ ಅನುತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಂಧಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬರ್ಬರಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮರ್ಶರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಯದಾದಿಜಗತ್ಪ್ರಸುವೇ ನಮಃ | 550 |

ಓಂ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಧಿಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವ ಮೃತ್ಯುನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಕ್ಷನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ | 560 |
ಓಂ ಓಂ ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಿತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಯಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿವಾಸನಾಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 570 |
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಲಯಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಙ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಧ್ವೀಪಾನಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತೃಕಾವರ್ಣ ರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕೈಲಾಸನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಣಾಲಮೃದುದೋರ್ಲತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹನೀಯಾಯೈ ನಮಃ | 580 |
ಓಂ ದಯಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕೂಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕೋಟಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಟಾಕ್ಷಕಿಂಕರೀಭೂತಕಮಲಾಕೋಟಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ | 590 |
ಓಂ ಶಿರಃಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರನಿಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಲಸ್ಥಾಯೈ‌ಐ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಧನುಃಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಿಪ್ರಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಾಂತರದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಯಙ್ಞವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 600 |

ಓಂ ದರಾಂದೋಲಿತದೀರ್ಘಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದರಹಾಸೋಜ್ಜ್ವಲನ್ಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರೂಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಗುಣನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಜನ್ಮಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡನೀತಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಹರಾಕಾಶರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿಪನ್ಮುಖ್ಯರಾಕಾಂತತಿಥಿಮಂಡಲಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | 610 |
ಓಂ ಕಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾನಾಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾವ್ಯಾಲಾಪವಿಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚಾಮರರಮಾವಾಣೀಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಶಕ್ತಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೇಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವನಾಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಜನನ್ಯೈ ನಮಃ | 620 |
ಓಂ ದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಜಗದ್ವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರ್ಯೈ ನಮಃ | 630 |
ಓಂ ದಿವ್ಯಗಂಧಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂದೂರತಿಲಕಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೈಲೇಂದ್ರತನಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧರ್ವಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗಧೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | 640 |
ಓಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಙ್ಞಾನದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಙ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾಂತಸಂವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಸತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾಕ್ಲೃಪ್ತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದೃಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೃಶ್ಯರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ | 650 |

ಓಂ ವಿಙ್ಞಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದ್ಯವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯುಗಂಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಙ್ಞಾನಶಕ್ತಿಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ | 660 |
ಓಂ ಸದಸದ್ರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜಾಜೈತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಯಾತ್ರಾವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಭೂಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿದ್ವೈತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವೈತವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನ್ನದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುದಾಯೈ ನಮಃ | 670 |
ಓಂ ವೃದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಷಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹತ್ಸೇನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವವಿರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | 680 |
ಓಂ ಸುಖಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಭನಾಸುಲಭಾಗತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜತ್ಕೃಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ರಾಜಪೀಠನಿವೇಶಿತನಿಜಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಶನಾಥಾಯೈ ನಮಃ | 690 |
ಓಂ ಚತುರಂಗಬಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಗರಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕವಂಶಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | 700 |

ಓಂ ದೇಶಕಾಲಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಸದಾಶಿವಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಪ್ರದಾಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | 710 |
ಓಂ ಸಾಧುನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರೂಮಂಡಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯಕಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 720 |
ಓಂ ಕೋಮಲಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಕಾದಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಙ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆನಂದಕಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೇಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ | 730 |
ಓಂ ಓಂ ಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಿವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಟೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಿಥ್ಯಾಜಗದಧಿಷ್ಠಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ | 740 |
ಓಂ ರಂಭಾದಿವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವದಾವಸುಧಾವೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪಾರಣ್ಯದವಾನಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯತೂಲವಾತೂಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜರಾಧ್ವಾಂತರವಿಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಚಿತ್ತಕೇಕಿಘನಾಘನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಗಪರ್ವತದಂಭೋಲಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯುದಾರುಕುಠಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | 750 |

ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡಾಸುರನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ | 760 |
ಓಂ ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಪಾಪುಷ್ಪನಿಭಾಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಜೋವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ಯುತಿಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಙ್ಞರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಿಯವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ | 770 |
ಓಂ ದುರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಟಲೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇರುನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ವೀರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಡ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ | 780 |
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರ್ತಾಂಡಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣೀನ್ಯಸ್ತರಾಜ್ಯಧುರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯತ್ಸೇನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಪರಾಯೈ ನಮಃ | 790 |
ಓಂ ಸತ್ಯಙ್ಞಾನಾನಂದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮರಸ್ಯಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದುಘೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾವ್ಯಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ರಸಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಸಶೇವಧಯೇ ನಮಃ | 800 |

ಓಂ ಪುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಕರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಶಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ | 810 |
ಓಂ ಪಾಶಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಂತ್ರವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂರ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೂರ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಮಾನಸಹಂಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ | 820 |
ಓಂ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುಧಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಕಟಾಕೃತಯೇ ನಮಃ | 830 |
ಓಂ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಾಶತ್ಪೀಠರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ರೃಂಖಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಯತ್ಪ್ರಸುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕುಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲವಿಗ್ರಹರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | 840 |
ಓಂ ಭಾವಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವರೋಗಧ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಭವಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಛಂದಃಸಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಸಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಲೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಾರಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದ್ದಾಮವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | 850 |

ಓಂ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಪ್ತಜನ
ವಿಶ್ರಾಂತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪನಿಷದುದ್ ಘುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತ್ಯತೀತಕಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಭೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಗನಾಂತಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾನಲೋಲುಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪನಾರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ | 860 |
ಓಂ ಕಾಂತಾರ್ಧವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕೇಲಿತರಂಗಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕನತ್ಕನಕತಾಟಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತರ್ಮುಖಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 870 |
ಓಂ ಬಹಿರ್ಮುಖಸುದುರ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಲಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಸೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಾರಪಂಕನಿರ್ಮಗ್ನ
ಸಮುದ್ಧರಣಪಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ | 880 |
ಓಂ ಯಙ್ಞಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಙ್ಞಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸಾಯೈ ನಮಃ | 890 |
ಓಂ ವಿದ್ರುಮಾಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ ವರ್ ಅಯೋನಯೇ
ಓಂ ಯೋನಿನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಗೋಷ್ಠೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 900 |

ಓಂ ನಾದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಙ್ಞಾನಕಲನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೈಂದವಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ವಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ತತ್ವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ವಮರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 910 |
ಓಂ ಸದಾಶಿವಕುಟುಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಭಾವಮಧುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರಸಮರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೈತನ್ಯಾರ್ಘ್ಯಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೈತನ್ಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದೋದಿತಾಯೈ ನಮಃ | 920 |
ಓಂ ಸದಾತುಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯಪಾಟಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದರಸ್ಮೇರಮುಖಾಂಬುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಲಿನೀಕೇವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನರ್ಧ್ಯ ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತುತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಶ್ರುತಿಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 930 |
ಓಂ ಮಾನವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಗಲಾಕೃತ್ಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಗಲ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೋದಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಮೋದಾಯೈ ನಮಃ | 940 |
ಓಂ ಮನೋಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮಾನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮಕೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಯಙ್ಞಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಪ್ರೇತಮಂಚಾಧಿಶಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಭೂತೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಸಂಖ್ಯೋಪಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | 950 |

ಓಂ ಓಂ ಶಾಶ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಭುಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಸುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ | 960 |
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮಂಗಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವೇಷಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 970 |
ಓಂ ಸುವಾಸಿನ್ಯರ್ಚನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಶುದ್ಧಮಾನಸಾಯೈ ನಮ
ಓಂ ಬಿಂದುತರ್ಪಣಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ವಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಮುದ್ರಾಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀವಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಙ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಙ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 980 |
ಓಂ ಙ್ಞಾನಙ್ಞೇಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋನಿಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಖಂಡೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಘಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದ್ಭುತಚಾರಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಞ್ಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯಙ್ಞಾತಾಯೈ ನಮಃ | 990 |
ಓಂ ಷಡಧ್ವಾತೀತರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಙ್ಞಾನಧ್ವಾಂತದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಬಾಲಗೋಪವಿದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಸರ್ವಾನುಲ್ಲಂಘ್ಯಶಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ | 1000 |

||ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||
||ಇತಿ ಶ್ರೀಲಲಿತಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||

Also Read:

Srr Lalita Sahasra Namavali in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top