Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Malayalam

Sri Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Malayalam:

|| ധ്യാനമ് ||
സിന്ദൂരാരുണവിഗ്രഹാം ത്രിനയനാം മാണിക്യമൗലിസ്ഫുരത്
താരാനായകശേഖരാം സ്മിതമുഖീമാപീനവക്ഷോരുഹാമ് |
പാണിഭ്യാമലിപൂര്ണരത്നചഷകം രക്തോത്പലം ബിഭ്രതീം
സൗമ്യാം രത്നഘടസ്ഥരക്തചരണാം ധ്യായേത്പരാമമ്ബികാമ് ||

അരുണാം കരുണാതരങ്ഗിതാക്ഷീം ധൃതപാശാങ്കുശപുഷ്പബാണചാപാമ് |
അണിമാദിഭിരാവൃതാം മയൂഖൈരഹമിത്യേവ വിഭാവയേ ഭവാനീമ് ||

ധ്യായേത് പദ്മാസനസ്ഥാം വികസിതവദനാം പദ്മപത്രായതാക്ഷീം
ഹേമാഭാം പീതവസ്ത്രാം കരകലിതലസദ്ധേമപദ്മാം വരാങ്ഗീമ് |
സര്വാലങ്കാരയുക്താം സതതമഭയദാം ഭക്തനമ്രാം ഭവാനീം
ശ്രീവിദ്യാം ശാന്തമൂര്തിം സകലസുരനുതാം സര്വസമ്പത്പ്രദാത്രീമ് ||

സകുങ്കുമവിലേപനാമലികചുമ്ബികസ്തൂരികാം
സമന്ദഹസിതേക്ഷണാം സശരചാപപാശാങ്കുശാമ് |
അശേഷജനമോഹിനീമരുണമാല്യഭൂഷാമ്ബരാം
ജപാകുസുമഭാസുരാം ജപവിധൗ സ്മരേദമ്ബികാമ് ||

||അഥ ശ്രീ ലലിതാ സഹസ്രനാമാവലീ ||
ഓം ഓം ഐം ഹ്രീം ശ്രീം ശ്രീമാത്രേ നമഃ |
ഓം ശ്രീമഹാരാജ്ഞൈ നമഃ |
ഓം ശ്രീമത്സിംഹാസനേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം ചിദഗ്നികുണ്ഡസംഭൂതായൈ നമഃ |
ഓം ദേവകാര്യസമുദ്യതായൈ നമഃ |
ഓം ഓം ഉദ്യദ്ഭാനുസഹസ്രാഭായൈ നമഃ |
ഓം ചതുര്ബാഹുസമന്വിതായൈ നമഃ |
ഓം രാഗസ്വരൂപപാശാഢ്യായൈ നമഃ |
ഓം ക്രോധാകാരാങ്കുശോജ്ജ്വലായൈ നമഃ |
ഓം മനോരൂപേക്ഷുകോദണ്ഡായൈ നമഃ | 10 |
ഓം പംചതന്മാത്രസായകായൈ നമഃ |
ഓം നിജാരുണപ്രഭാപൂരമജ്ജദ് ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലായൈ നമഃ |
ഓം ചമ്പകാശോകപുന്നാഗസൗഗന്ധിക-ലസത്കചായൈ നമഃ |
ഓം കുരുവിന്ദമണിശ്രേണീകനത്കോടീരമണ്ഡിതായൈ നമഃ |
ഓം ഓം അഷ്ടമീചന്ദ്രവിഭ്രാജദലികസ്ഥലശോഭിതായൈ നമഃ |
ഓം മുഖചന്ദ്രകലംകാഭമൃഗനാഭിവിശേഷകായൈ നമഃ |
ഓം വദനസ്മരമാംഗല്യഗൃഹതോരണചില്ലികായൈ നമഃ |
ഓം വക്ത്രലക്ഷ്മീപരീവാഹചലന്മീനാഭലോചനായൈ നമഃ |
ഓം നവചമ്പകപുഷ്പാഭനാസാദണ്ഡവിരാജിതായൈ നമഃ |
ഓം താരാകാന്തിതിരസ്കാരിനാസാഭരണഭാസുരായൈ നമഃ | 20 |
ഓം കദമ്ബമഞ്ജരീക്~ലുപ്തകര്ണപൂരമനോഹരായൈ നമഃ |
ഓം താടംകയുഗലീഭൂതതപനോഡുപമണ്ഡലായൈ നമഃ |
ഓം പദ്മരാഗശിലാദര്ശപരിഭാവികപോലഭുവേ നമഃ |
ഓം നവവിദ്രുമബിമ്ബശ്രീന്യക്കാരിരദനച്ഛദായൈ നമഃ |
ഓം ശുദ്ധവിദ്യാങ്കുരാകാരദ്വിജപങ്ക്തിദ്വയോജ്ജ്വലായൈ നമഃ |
ഓം കര്പൂരവീടികാമോദസമാകര്ഷി ദിഗന്തരായൈ നമഃ |
ഓം നിജസല്ലാപമാധുര്യ വിനിര്ഭത്സിതകച്ഛപ്യൈ നമഃ |
ഓം മന്ദസ്മിതപ്രഭാപൂരമജ്ജത്കാമേശമാനസായൈ നമഃ |
ഓം അനാകലിതസാദൃശ്യചിബുകശ്രീവിരാജിതായൈ നമഃ |
ഓം കാമേശബദ്ധമാങ്ഗല്യസൂത്രശോഭിതകന്ധരായൈ നമഃ | 30 |
ഓം കനകാങ്ഗദകേയൂരകമനീയമുജാന്വിതായൈ നമഃ |
ഓം രത്നഗ്രൈവേയ ചിന്താകലോലമുക്താഫലാന്വിതായൈ നമഃ |
ഓം കാമേശ്വാരപ്രേമരത്നമണിപ്രതിപണസ്തന്യൈ നമഃ |
ഓം നാഭ്യാലവാലരോമാലിലതാഫലകുചദ്വയ്യൈ നമഃ |
ഓം ലക്ഷ്യരോമലതാധാരതാസമുന്നേയമധ്യമായൈ നമഃ |
ഓം സ്തനഭാരദലന്മധ്യപട്ടബന്ധവലിത്രയായൈ നമഃ |
ഓം ഓം അരുണാരുണകൗസുമ്ഭവസ്ത്രഭാസ്വത്കടീതട്യൈ നമഃ |
ഓം രത്നകിങ്കിണികാരമ്യരശനാദാമഭൂഷിതായൈ നമഃ |
ഓം കാമേശജ്ഞാതസൗഭാഗ്യമാര്ദവോരുദ്വയാന്വിതായൈ നമഃ |
ഓം മാണിക്യമുകുടാകാരജാനുദ്വയവിരാജിതായൈ നമഃ | 40 |
ഓം ഇന്ദ്രഗോപപരിക്ഷിപ്തസ്മരതൂണാഭജങ്ഘികായൈ നമഃ |
ഓം ഗൂഢഗൂല്ഫായൈ നമഃ |
ഓം കൂര്മ പൃഷ്ഠജയിഷ്ണുപ്രപദാന്വിതായൈ നമഃ |
ഓം നഖദീധിതിസഞ്ഛന്നനമജ്ജനതമോഗുണായൈ നമഃ |
ഓം പദദ്വയപ്രഭാജാലപരാകൃതസരോരുഹായൈ നമഃ |
ഓം ശിഞ്ജാനമണിമഞ്ജീരമണ്ഡിതശ്രീപദാമ്ബുജായൈ നമഃ |
ഓം മരാലീമന്ദഗമനായൈ നമഃ |
ഓം മഹാലാവണ്യശേവധയേ നമഃ |
ഓം സര്വാരുണായൈ നമഃ |
ഓം അനവദ്യാങ്ഗ്യൈ നമഃ | 50 |

ഓം സര്വാഭരണഭൂഷിതായൈ നമഃ |
ഓം ശിവകാമേശ്വരാങ്കസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം ശിവായൈ നമഃ |
ഓം സ്വാധീനവല്ലഭായൈ നമഃ |
ഓം സുമേരുമധ്യശൃങ്ഗസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം ശ്രീമന്നഗരനായികായൈ നമഃ |
ഓം ചിന്താമണിഗൃഹാന്തസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം പഞ്ചബ്രഹ്മാസനസ്ഥിതായൈ നമഃ |
ഓം മഹാപദ്മാടവീസംസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം കദമ്ബവനവാസിന്യൈ നമഃ | 60 |
ഓം സുധാസാഗരമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം കാമാക്ഷ്യൈ നമഃ |
ഓം കാമദായിന്യൈ നമഃ |
ഓം ദേവര്ഷിഗണസംഘാതസ്തൂയമാനാത്മവൈഭായൈ നമഃ |
ഓം ഭണ്ഡാസുരവധോദ്യുക്തശക്തിസേനാസമന്വിതായൈ നമഃ |
ഓം സമ്പത്കരീസമാരൂഢസിംദുരവ്രജസേവിതായൈ നമഃ |
ഓം ഓം അശ്വാരൂഢാധിഷ്ഠിതാശ്വകോടികോടിഭിരാവൃതായൈ നമഃ |
ഓം ചക്രരാജരഥാരൂഢസര്വായുധപരിഷ്കൃതായൈ നമഃ |
ഓം ഗേയചക്രരഥാരൂഢമന്ത്രിണീപരിസേവിതായൈ നമഃ |
ഓം കിരിചക്രരഥാരൂഢദണ്ഡനാഥാപുരസ്കൃതായൈ നമഃ | 70 |
ഓം ജ്വാലാമാലിനികാക്ഷിപ്തവഹ്നിപ്രാകാരമധ്യഗായൈ നമഃ |
ഓം ഭണ്ഡസൈന്യവധോദ്യുക്തശക്തിവിക്രമഹര്ഷിതായൈ നമഃ |
ഓം നിത്യാപരാക്രമാടോപനിരീക്ഷണസമുത്സുകായൈ നമഃ |
ഓം ഭണ്ഡപുത്രവധോദ്യുക്തബാലാവിക്രമനന്ദിതായൈ നമഃ |
ഓം മന്ത്രിണ്യമ്ബാവിരചിതവിഷങ്ഗവധതോഷിതായൈ നമഃ |
ഓം വിശുക്രപ്രാണഹരണവാരാഹീവീര്യനന്ദിതായൈ നമഃ |
ഓം കാമേശ്വരമുഖാലോകകല്പിതശ്രീഗണേശ്വരായൈ നമഃ |
ഓം മഹാഗണേശനിര്ഭിന്നവിഘ്നയന്ത്രപ്രഹര്ഷിതായൈ നമഃ |
ഓം ഭണ്ഡാസുരേന്ദ്രനിര്മുക്തശസ്ത്രപ്രത്യസ്ത്രവര്ഷിണ്യൈ നമഃ |
ഓം കരാങ്ഗുലിനഖോത്പന്നനാരായണദശാകൃത്യൈ നമഃ | 80 |
ഓം മഹാപാശുപതാസ്ത്രാഗ്നിനിര്ദഗ്ധാസുരസൈനികായൈ നമഃ |
ഓം കാമേശ്വരാസ്ത്രനിര്ദഗ്ധസഭാണ്ഡാസുരശൂന്യകായൈ നമഃ |
ഓം ബ്രഹ്മോപേന്ദ്രമഹേന്ദ്രാദിദേവസംസ്തുതവൈഭവായൈ നമഃ |
ഓം ഹരനേത്രാഗ്നിസംദഗ്ധകാമസംജീവനൗഷധ്യൈ നമഃ |
ഓം ശ്രീമദ്വാഗ്ഭവകൂടൈകസ്വരൂപമുഖപങ്കജായൈ നമഃ |
ഓം കണ്ഠാധഃ കടിപര്യന്തമധ്യകൂടസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം ശക്തികൂടൈകതാപന്നകട്യധോഭാഗധാരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം മൂലമന്ത്രാത്മികായൈ നമഃ |
ഓം മൂലകൂടത്രയകലേബരായൈ നമഃ |
ഓം കുലാമൃതൈകരസികായൈ നമഃ | 90 |
ഓം കുലസംകേതപാലിന്യൈ നമഃ |
ഓം കുലാങ്ഗനായൈ നമഃ |
ഓം കുലാന്തഃസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം കൗലിന്യൈ നമഃ |
ഓം കുലയോഗിന്യൈ നമഃ |
ഓം അകുലായൈ നമഃ |
ഓം സമയാന്തസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം സമയാചാരതത്പരായൈ നമഃ |
ഓം മൂലാധാരൈകനിലയായൈ നമഃ |
ഓം ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥിവിഭേദിന്യൈ നമഃ | 100 |

ഓം മണിപൂരാന്തരുദിതായൈ നമഃ |
ഓം വിഷ്ണുഗ്രന്ഥിവിഭേദിന്യൈ നമഃ |
ഓം ആജ്ഞാചക്രാന്തരാലസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം രുദ്രഗ്രന്ഥിവിഭേദിന്യൈ നമഃ |
ഓം സഹസ്രാരാമ്ബുജാരൂഢായൈ നമഃ |
ഓം സുധാസാരാഭിവര്ഷിണ്യൈ നമഃ |
ഓം തടില്ലതാസമരുച്യൈ നമഃ |
ഓം ഷട്ചക്രോപരിസംസ്ഥിതായൈ നമഃ |
ഓം മഹാസക്ത്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം കുണ്ഡലിന്യൈ നമഃ | 110 |
ഓം ബിസതന്തുതനീയസ്യൈ നമഃ |
ഓം ഭവാന്യൈ നമഃ |
ഓം ഭാവനാഗമ്യായൈ നമഃ |
ഓം ഭവാരണ്യകുഠാരികായൈ നമഃ |
ഓം ഭദ്രപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം ഭദ്രമൂര്ത്യൈ നമഃ |
ഓം ഭക്തസൗഭാഗ്യദായിന്യൈ നമഃ |
ഓം ഭക്തിപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം ഭക്തിഗമ്യായൈ നമഃ |
ഓം ഭക്തിവശ്യായൈ നമഃ | 120 |
ഓം ഭയാപഹായൈ നമഃ |
ഓം ശാമ്ഭവ്യൈ നമഃ |
ഓം ശാരദാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം ശര്വാണ്യൈ നമഃ |
ഓം ശര്മദായിന്യൈ നമഃ |
ഓം ശാംകര്യൈ നമഃ |
ഓം ശ്രീകര്യൈ നമഃ |
ഓം സാധ്വ്യൈ നമഃ |
ഓം ശരച്ചന്ദ്രനിഭാനനായൈ നമഃ |
ഓം ശാതോദര്യൈ നമഃ | 130 |
ഓം ശാന്തിമത്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം നിരാധാരായൈ നമഃ |
ഓം നിരഞ്ജനായൈ നമഃ |
ഓം നിര്ലേപായൈ നമഃ |
ഓം നിര്മലായൈ നമഃ |
ഓം നിത്യായൈ നമഃ |
ഓം നിരാകാരായൈ നമഃ |
ഓം നിരാകുലായൈ നമഃ |
ഓം നിര്ഗുണായൈ നമഃ |
ഓം നിഷ്കലായൈ നമഃ | 140 |
ഓം ശാന്തായൈ നമഃ |
ഓം നിഷ്കാമായൈ നമഃ |
ഓം നിരുപപ്ലവായൈ നമഃ |
ഓം നിത്യമുക്തായൈ നമഃ |
ഓം നിര്വികാരായൈ നമഃ |
ഓം നിഷ്പ്രപഞ്ചായൈ നമഃ |
ഓം നിരാശ്രയായൈ നമഃ |
ഓം നിത്യശുദ്ധായൈ നമഃ |
ഓം നിത്യബുദ്ധായൈ നമഃ |
ഓം നിരവദ്യായൈ നമഃ | 150 |

ഓം നിരന്തരായൈ നമഃ |
ഓം നിഷ്കാരണായൈ നമഃ |
ഓം നിഷ്കലംകായൈ നമഃ |
ഓം ഓം നിരുപാധയേ നമഃ |
ഓം നിരീശ്വരായൈ നമഃ |
ഓം നീരാഗയൈ നമഃ |
ഓം രാഗമഥന്യൈ നമഃ |
ഓം നിര്മദായൈ നമഃ |
ഓം മദനാശിന്യൈ നമഃ |
ഓം നിശ്ചിന്തായൈ നമഃ | 160 |
ഓം നിരഹങ്കാരായൈ നമഃ |
ഓം നിര്മോഹായൈ നമഃ |
ഓം മോഹനാശിന്യൈ നമഃ |
ഓം നിര്മമായൈ നമഃ |
ഓം മമതാഹന്ത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം നിഷ്പാപായൈ നമഃ |
ഓം പാപനാശിന്യൈ നമഃ |
ഓം നിഷ്ക്രോധായൈ നമഃ |
ഓം ക്രോധശമന്യൈ നമഃ |
ഓം നിര്ലോഭായൈ നമഃ | 170 |
ഓം ലോഭനാശിന്യൈ നമഃ |
ഓം നിഃസംശയായൈ നമഃ |
ഓം സംശയഘ്ന്യൈ നമഃ |
ഓം നിര്ഭവായൈ നമഃ |
ഓം ഭവനാശിന്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം നിര്വികല്പായൈ നമഃ |
ഓം നിരാബാധായൈ നമഃ |
ഓം നിര്ഭേദായൈ നമഃ |
ഓം ഭേദനാശിന്യൈ നമഃ |
ഓം നിര്നാശായൈ നമഃ | 180 |
ഓം മൃത്യുമഥന്യൈ നമഃ |
ഓം നിഷ്ക്രിയായൈ നമഃ |
ഓം നിഷ്പരിഗ്രഹായൈ നമഃ |
ഓം നിസ്തുലായൈ നമഃ |
ഓം നീലചികുരായൈ നമഃ |
ഓം നിരപായായൈ നമഃ |
ഓം നിരത്യയായൈ നമഃ |
ഓം ദുര്ലഭായൈ നമഃ |
ഓം ദുര്ഗമായൈ നമഃ |
ഓം ദുര്ഗായൈ നമഃ | 190 |
ഓം ദുഃഖഹന്ത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം സുഖപ്രദായൈ നമഃ |
ഓം ദുഷ്ടദൂരായൈ നമഃ |
ഓം ദുരാചാരശമന്യൈ നമഃ |
ഓം ദോഷവര്ജിതായൈ നമഃ |
ഓം സര്വജ്ഞായൈ നമഃ |
ഓം സാന്ദ്രകരുണായൈ നമഃ |
ഓം ഓം സമാനാധികവര്ജിതായൈ നമഃ |
ഓം സര്വശക്തിമയ്യൈ നമഃ |
ഓം സര്വമംഗലായൈ നമഃ | 200 |

ഓം സദ്ഗതിപ്രദായൈ നമഃ |
ഓം സര്വേശ്വയൈ നമഃ |
ഓം സര്വമയ്യൈ നമഃ |
ഓം സര്വമന്ത്രസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സര്വയന്ത്രാത്മികായൈ നമഃ |
ഓം സര്വതന്ത്രരൂപായൈ നമഃ |
ഓം മനോന്മന്യൈ നമഃ |
ഓം മാഹേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാദേവ്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ | 210 |
ഓം മൃഡപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം മഹാരൂപായൈ നമഃ |
ഓം മഹാപൂജ്യായൈ നമഃ |
ഓം മഹാപാതകനാശിന്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാമായായൈ നമഃ |
ഓം മഹാസത്വായൈ നമഃ |
ഓം മഹാശക്ത്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാരത്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാഭോഗായൈ നമഃ |
ഓം ഓം മഹൈശ്വര്യായൈ നമഃ | 220 |
ഓം മഹാവീര്യായൈ നമഃ |
ഓം മഹാബലായൈ നമഃ |
ഓം മഹാബുദ്ധ്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാസിദ്ധ്യൈ നമഃ |
ഓം മഹായോഗേശ്വരേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാതന്ത്രായൈ നമഃ |
ഓം മഹാമന്ത്രായൈ നമഃ |
ഓം മഹായന്ത്രായൈ നമഃ |
ഓം മഹാസനായൈ നമഃ |
ഓം മഹായാഗക്രമാരാധ്യായൈ നമഃ | 230 |
ഓം മഹാഭൈരവപൂജിതായൈ നമഃ |
ഓം മഹേശ്വരമഹാകല്പമഹാ താണ്ഡവസാക്ഷിണ്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാകാമേശമഹിഷ്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാത്രിപുരസുന്ദര്യൈ നമഃ |
ഓം ചതുഃഷഷ്ട്യുപചാരാഢ്യായൈ നമഃ |
ഓം ചതുഃഷഷ്ടികലാമയ്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാചതുഃഷഷ്ടികോടി യോഗിനീഗണസേവിതായൈ നമഃ |
ഓം മനുവിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം ചന്ദ്രവിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം ഓം ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യഗായൈ നമഃ | 240 |
ഓം ചാരുരൂപായൈ നമഃ |
ഓം ചാരുഹാസായൈ നമഃ |
ഓം ചാരുചന്ദ്രകലാധരായൈ നമഃ |
ഓം ചരാചരജഗന്നാഥായൈ നമഃ |
ഓം ചക്രരാജനികേതനായൈ നമഃ |
ഓം പാര്വത്യൈ നമഃ |
ഓം പദ്മനയനായൈ നമഃ |
ഓം പദ്മരാഗസമപ്രഭായൈ നമഃ |
ഓം പഞ്ചപ്രേതാസനാസീനായൈ നമഃ |
ഓം പഞ്ചബ്രഹ്മസ്പരൂപിണ്യൈ നമഃ | 250 |

ഓം ചിന്മയ്യൈ നമഃ |
ഓം പരമാനന്ദായൈ നമഃ |
ഓം വിജ്ഞാനഘനരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം ധ്യാനധ്യാതൃധ്യേയരൂപായൈ നമഃ |
ഓം ര്ധ്മാധര്മവിവര്ജിതായൈ നമഃ |
ഓം വിശ്വരൂപായൈ നമഃ |
ഓം ജാഗരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സ്വപത്ന്യൈ നമഃ |
ഓം തൈജസാത്മികായൈ നമഃ |
ഓം സുപ്തായൈ നമഃ | 260 |
ഓം പ്രാജ്ഞാത്മികായൈ നമഃ |
ഓം ഓം തുര്യായൈ നമഃ |
ഓം സര്വാവസ്ഥാവിവര്ജിതായൈ നമഃ |
ഓം സൃഷ്ഠികര്ത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം ബ്രഹ്മരൂപായൈ നമഃ |
ഓം ഗോപ്ത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം ഗോവിന്ദരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സംഹാരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം രുദ്രരൂപായൈ നമഃ |
ഓം തിരോധാനകര്യൈ നമഃ | 270 |
ഓം ഈശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം സദാശിവായൈ നമഃ |
ഓം അനുഗ്രഹദായൈ നമഃ |
ഓം പംചകൃത്യപരായണായൈ നമഃ |
ഓം ഭാനുമണ്ഡലമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം ഭൈരവ്യൈ നമഃ |
ഓം ഭഗമാലിന്യൈ നമഃ |
ഓം പദ്മാസനായൈ നമഃ |
ഓം ഭഗവത്യൈ നമഃ |
ഓം പദ്മനാഭസഹോദര്യൈ നമഃ | 280 |
ഓം ഉന്മേഷനിമിഷോത്പന്നവിപന്നഭുവനാവല്യൈ നമഃ |
ഓം സഹസ്രശീര്ഷവദനായൈ നമഃ |
ഓം ഓം സഹസ്രാക്ഷ്യൈ നമഃ |
ഓം സഹസ്രപദേ നമഃ |
ഓം ആബ്രഹ്മകീടജനന്യൈ നമഃ |
ഓം വര്ണാശ്രമവിധായിന്യൈ നമഃ |
ഓം നിജാജ്ഞാരൂപനിഗമായൈ നമഃ |
ഓം പുണ്യാപുണ്യഫലപ്രദായൈ നമഃ |
ഓം ശ്രുതിസീമന്തസിന്ദൂരീകൃത പാദാബ്ജധൂലികായൈ നമഃ |
ഓം സകലാഗമസംദോഹശുക്തിസംപുടമൗക്തികായൈ നമഃ | 290 |
ഓം പുരുഷാര്ഥപ്രദായൈ നമഃ |
ഓം പൂര്ണായൈ നമഃ |
ഓം ഭോഗിന്യൈ നമഃ |
ഓം ഭുവനേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം അമ്ബികായൈ നമഃ |
ഓം അനാദിനിധനായൈ നമഃ |
ഓം ഹരിബ്രഹ്മേന്ദ്രസേവിതായൈ നമഃ |
ഓം നാരായണ്യൈ നമഃ |
ഓം നാദരൂപായൈ നമഃ |
ഓം നാമരൂപവിവര്ജിതായൈ നമഃ | 300 |

ഓം ഹ്രീംകാര്യൈ നമഃ |
ഓം ഹ്രീമത്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം ഹൃദ്യായൈ നമഃ |
ഓം ഹേയോപാദേയവര്ജിതായൈ നമഃ |
ഓം രാജരാജാര്ചിതായൈ നമഃ |
ഓം രാജ്ഞൈ നമഃ |
ഓം രമ്യായൈ നമഃ |
ഓം രാജീവലോചനായൈ നമഃ |
ഓം രഞ്ജന്യൈ നമഃ |
ഓം രമണ്യൈ നമഃ | 310 |
ഓം രസ്യായൈ നമഃ |
ഓം രണത്കിങ്കിണിമേഖലായൈ നമഃ |
ഓം രമായൈ നമഃ |
ഓം രാകേന്ദുവദനായൈ നമഃ |
ഓം രതിരൂപായൈ നമഃ |
ഓം രതിപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം രക്ഷാകര്യൈ നമഃ |
ഓം രാക്ഷസഘ്ന്യൈ നമഃ |
ഓം രാമായൈ നമഃ |
ഓം രമണലമ്പടായൈ നമഃ | 320 |
ഓം കാമ്യായൈ നമഃ |
ഓം കാമകലാരൂപായൈ നമഃ |
ഓം കദമ്ബകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം കല്യാണ്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം ജഗതീകന്ദായൈ നമഃ |
ഓം കരുണാരസസാഗരായൈ നമഃ |
ഓം കലാവത്യൈ നമഃ |
ഓം കലാലാപായൈ നമഃ |
ഓം കാന്തായൈ നമഃ |
ഓം കാദമ്ബരീപ്രിയായൈ നമഃ | 330 |
ഓം വരദായൈ നമഃ |
ഓം വാമനയനായൈ നമഃ |
ഓം വാരുണീമദവിഹ്വലായൈ നമഃ |
ഓം വിശ്വാധികായൈ നമഃ |
ഓം വേദവേദ്യായൈ നമഃ |
ഓം വിന്ധ്യാചലനിവാസിന്യൈ നമഃ |
ഓം വിധാത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം വേദജനന്യൈ നമഃ |
ഓം വിഷ്ണുമായായൈ നമഃ |
ഓം വിലാസിന്യൈ നമഃ | 340 |
ഓം ക്ഷേത്രസ്വരൂപായൈ നമഃ |
ഓം ക്ഷേത്രേശ്യൈ നമഃ |
ഓം ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞപാലിന്യൈ നമഃ |
ഓം ക്ഷയവൃദ്ധിവിനിര്മുക്തായൈ നമഃ |
ഓം ക്ഷേത്രപാലസമര്ചിതായൈ നമഃ |
ഓം വിജയായൈ നമഃ |
ഓം ഓം വിമലായൈ നമഃ |
ഓം വന്ദ്യായൈ നമഃ |
ഓം വന്ദാരുജനവത്സലായൈ നമഃ |
ഓം വാഗ്വാദിന്യൈ നമഃ | 350 |

ഓം വാമകേശ്യൈ നമഃ |
ഓം വഹ്നിമണ്ഡലവാസിന്യൈ നമഃ |
ഓം ഭക്തിമത്കല്പലതികായൈ നമഃ |
ഓം പശുപാശവിമോചിന്യൈ നമഃ |
ഓം സംഹൃതാശേഷപാഷണ്ഡായൈ നമഃ |
ഓം സദാചാരപ്രവര്തികായൈ നമഃ |
ഓം താപത്രയാഗ്നിസന്തപ്തസമാഹ്ലാദനചന്ദ്രികായൈ നമഃ |
ഓം തരുണ്യൈ നമഃ |
ഓം താപസാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം തനുമധ്യായൈ നമഃ | 360 |
ഓം തമോപഹായൈ നമഃ |
ഓം ചിത്യൈ നമഃ |
ഓം തത്പദലക്ഷ്യാര്ഥായൈ നമഃ |
ഓം ചിദേകരസരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സ്വാത്മാനന്ദലവീഭൂത-ബ്രഹ്മാദ്യാനന്ദസന്തത്യൈ നമഃ |
ഓം പരായൈ നമഃ |
ഓം ഓം പ്രത്യക് ചിതീരൂപായൈ നമഃ |
ഓം പശ്യന്ത്യൈ നമഃ |
ഓം പരദേവതായൈ നമഃ |
ഓം മധ്യമായൈ നമഃ | 370 |
ഓം വൈഖരീരൂപായൈ നമഃ |
ഓം ഭക്തമാനസഹംസികായൈ നമഃ |
ഓം കാമേശ്വരപ്രാണനാഡ്യൈ നമഃ |
ഓം കൃതജ്ഞായൈ നമഃ |
ഓം കാമപൂജിതായൈ നമഃ |
ഓം ശ്രൃംഗാരരസസമ്പൂര്ണായൈ നമഃ |
ഓം ജയായൈ നമഃ |
ഓം ജാലന്ധരസ്ഥിതായൈ നമഃ |
ഓം ഓഡ്യാണപീഠനിലയായൈ നമഃ |
ഓം ബിന്ദുമണ്ഡലവാസിന്യൈ നമഃ | 380 |
ഓം രഹോയാഗക്രമാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം രഹസ്തര്പണതര്പിതായൈ നമഃ |
ഓം സദ്യഃ പ്രസാദിന്യൈ നമഃ |
ഓം വിശ്വസാക്ഷിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സാക്ഷിവര്ജിതായൈ നമഃ |
ഓം ഷഡംഗദേവതായുക്തായൈ നമഃ |
ഓം ഷാഡ്ഗുണ്യപരിപൂരിതായൈ നമഃ |
ഓം നിത്യക്ലിന്നായൈ നമഃ |
ഓം ഓം നിരുപമായൈ നമഃ |
ഓം നിര്വാണസുഖദായിന്യൈ നമഃ | 390 |
ഓം നിത്യാഷോഡശികാരൂപായൈ നമഃ |
ഓം ശ്രീകണ്ഠാര്ധശരീരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം പ്രഭാവത്യൈ നമഃ |
ഓം പ്രഭാരൂപായൈ നമഃ |
ഓം പ്രസിദ്ധായൈ നമഃ |
ഓം പരമേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം മൂലപ്രകൃത്യൈ നമഃ |
ഓം അവ്യക്തായൈ നമഃ |
ഓം വ്ക്താവ്യക്തസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം വ്യാപിന്യൈ നമഃ | 400 |

ഓം വിവിധാകാരായൈ നമഃ |
ഓം വിദ്യാവിദ്യാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാകാമേശനയനകുമുദാഹ്ലാദകൗമുദ്യൈ നമഃ |
ഓം ഭക്താഹാര്ദതമോഭേദഭാനുമദ്ഭാനുസംതത്യൈ നമഃ |
ഓം ശിവദൂത്യൈ നമഃ |
ഓം ശിവാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം ശിവമൂര്ത്യൈ നമഃ |
ഓം ശിവംകര്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം ശിവപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം ശിവപരായൈ നമഃ | 410 |
ഓം ശിഷ്ടേഷ്ടായൈ നമഃ |
ഓം ശിഷ്ടപൂജിതായൈ നമഃ |
ഓം അപ്രമേയായൈ നമഃ |
ഓം സ്വപ്രകാശായൈ നമഃ |
ഓം മനോവാചാമഗോചരായൈ നമഃ |
ഓം ചിച്ഛക്ത്യൈ നമഃ |
ഓം ചേതനാരൂപായൈ നമഃ |
ഓം ജഡശക്ത്യൈ നമഃ |
ഓം ജഡാത്മികായൈ നമഃ |
ഓം ഗായത്ര്യൈ നമഃ | 420 |
ഓം വ്യാഹൃത്യൈ നമഃ |
ഓം സംധ്യായൈ നമഃ |
ഓം ദ്വിജവൃന്ദനിഷേവിതായൈ നമഃ |
ഓം തത്ത്വാസനായൈ നമഃ |
ഓം തസ്മൈ നമഃ |
ഓം തുഭ്യം നമഃ |
ഓം അയ്യൈ നമഃ |
ഓം പഞ്ചകോശാന്തരസ്ഥിതായൈ നമഃ |
ഓം നിഃസീമമഹിമ്നേ നമഃ |
ഓം നിത്യയൗവനായൈ നമഃ | 430 |
ഓം ഓം മദശാലിന്യൈ നമഃ |
ഓം മദഘൂര്ണിതരക്താക്ഷ്യൈ നമഃ |
ഓം മദപാടലഗണ്ഡഭുവേ നമഃ |
ഓം ചന്ദനദ്രവദിഗ്ധാങ്ഗ്യൈ നമഃ |
ഓം ചാമ്പേയകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം കുശലായൈ നമഃ |
ഓം കോമലാകാരായൈ നമഃ |
ഓം കുരുകുല്ലായൈ നമഃ |
ഓം കുലേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം കുലകുണ്ഡാലയായൈ നമഃ | 440 |
ഓം കൗലമാര്ഗതത്പരസേവിതായൈ നമഃ |
ഓം കുമാരഗണനാഥാമ്ബായൈ നമഃ |
ഓം തുഷ്ട്യൈ നമഃ |
ഓം പുഷ്ട്യൈ നമഃ |
ഓം മത്യൈ നമഃ |
ഓം ധൃത്യൈ നമഃ |
ഓം ശാന്ത്യൈ നമഃ |
ഓം സ്വസ്തിമത്യൈ നമഃ |
ഓം കാന്ത്യൈ നമഃ |
ഓം നന്ദിന്യൈ നമഃ | 450 |

ഓം വിഘ്നനാശിന്യൈ നമഃ |
ഓം തേജോവത്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം ത്രിനയനായൈ നമഃ |
ഓം ലോലാക്ഷീകാമരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം മാലിന്യൈ നമഃ |
ഓം ഹംസിന്യൈ നമഃ |
ഓം മാത്രേ നമഃ |
ഓം മലയാചലവാസിന്യൈ നമഃ |
ഓം സുമുഖ്യൈ നമഃ |
ഓം നലിന്യൈ നമഃ | 460 |
ഓം സുഭ്രുവേ നമഃ |
ഓം ശോഭനായൈ നമഃ |
ഓം സുരനായികായൈ നമഃ |
ഓം കാലകണ്ഠ്യൈ നമഃ |
ഓം കാന്തിമത്യൈ നമഃ |
ഓം ക്ഷോഭിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സൂക്ഷ്മരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം വജ്രേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം വാമദേവ്യൈ നമഃ |
ഓം വയോ‌உവസ്ഥാവിവര്ജിതായൈ നമഃ | 470 |
ഓം സിദ്ധേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം സിദ്ധവിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം സിദ്ധമാത്രേ നമഃ |
ഓം യശസ്വിന്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം വിശുദ്ധിചക്രനിലയായൈ നമഃ |
ഓം ആരക്തവര്ണായൈ നമഃ |
ഓം ത്രിലോചനായൈ നമഃ |
ഓം ഖട്വാങ്ഗാദിപ്രഹരണായൈ നമഃ |
ഓം വദനൈകസമന്വിതായൈ നമഃ |
ഓം പായസാന്നപ്രിയായൈ നമഃ | 480 |
ഓം ത്വക്സ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം പശുലോകഭയംകര്യൈ നമഃ |
ഓം അമൃതാദിമഹാശക്തിസംവൃതായൈ നമഃ |
ഓം ഡാകിനീശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം അനാഹതാബ്ജനിലയായൈ നമഃ |
ഓം ശ്യാമാഭായൈ നമഃ |
ഓം വദനദ്വയായൈ നമഃ |
ഓം ദംഷ്ട്രോജ്വലായൈ നമഃ |
ഓം അക്ഷമാലാദിധരായൈ നമഃ |
ഓം രുധിരസംസ്ഥിതായൈ നമഃ | 490 |
ഓം കാലരാത്ര്യാദിശക്ത്യൗഘവൃതായൈ നമഃ |
ഓം സ്നിഗ്ധൗദനപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം മഹാവീരേന്ദ്രവരദായൈ നമഃ |
ഓം രാകിണ്യമ്ബാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം മണിപൂരാബ്ജനിലയായൈ നമഃ |
ഓം ഓം വദനത്രയസംയുതായൈ നമഃ |
ഓം വജ്രാധികായുധോപേതായൈ നമഃ |
ഓം ഡാമര്യാദിഭിരാവൃതായൈ നമഃ |
ഓം രക്തവര്ണായൈ നമഃ |
ഓം മാംസനിഷ്ഠായൈ നമഃ | 500 |

50 |1. ഗുഡാന്നപ്രീതമാനസായൈ നമഃ |
ഓം സമസ്തഭക്തസുഖദായൈ നമഃ |
ഓം ലാകിന്യമ്ബാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സ്വാധിഷ്ടാനാമ്ബുജഗതായൈ നമഃ |
ഓം ചതുര്വക്ത്രമനോഹരായൈ നമഃ |
ഓം ശൂലാദ്യായുധസമ്പന്നായൈ നമഃ |
ഓം പീതവര്ണായൈ നമഃ |
ഓം അതിഗര്വിതായൈ നമഃ |
ഓം മേദോനിഷ്ഠായൈ നമഃ |
ഓം മധുപ്രീതായൈ നമഃ | 510 |
ഓം ബന്ദിന്യാദിസമന്വിതായൈ നമഃ |
ഓം ദധ്യന്നാസക്തഹൃദയായൈ നമഃ |
ഓം കാകിനീരൂപധാരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം മൂലാധാരാമ്ബുജാരൂഢായൈ നമഃ |
ഓം പംചവക്ത്രായൈ നമഃ |
ഓം അസ്ഥിസംസ്ഥിതായൈ നമഃ |
ഓം അംകുശാദിപ്രഹരണായൈ നമഃ |
ഓം ഓം വരദാദി നിഷേവിതായൈ നമഃ |
ഓം മുദ്ഗൗദനാസക്തചിത്തായൈ നമഃ |
ഓം സാകിന്യമ്ബാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ | 520 |
ഓം ആജ്ഞാചക്രാബ്ജനിലായൈ നമഃ |
ഓം ശുക്ലവര്ണായൈ നമഃ |
ഓം ഷഡാനനായൈ നമഃ |
ഓം മജ്ജാസംസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം ഹംസവതീമുഖ്യശക്തിസമന്വിതായൈ നമഃ |
ഓം ഹരിദ്രാന്നൈകരസികായൈ നമഃ |
ഓം ഹാകിനീരൂപധാരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സഹസ്രദലപദ്മസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം സര്വവര്ണോപശോഭിതായൈ നമഃ |
ഓം സര്വായുധധരായൈ നമഃ | 530 |
ഓം ശുക്ലസംസ്ഥിതായൈ നമഃ |
ഓം സര്വതോമുഖ്യൈ നമഃ |
ഓം സര്വൗദനപ്രീതചിത്തായൈ നമഃ |
ഓം യാകിന്യമ്ബാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സ്വാഹായൈ നമഃ |
ഓം സ്വധായൈ നമഃ |
ഓം അമത്യൈ നമഃ |
ഓം മേധായൈ നമഃ |
ഓം ഓം ശ്രുത്യൈ നമഃ |
ഓം സ്മൃത്യൈ നമഃ | 540 |
ഓം അനുത്തമായൈ നമഃ |
ഓം പുണ്യകീര്ത്യൈ നമഃ |
ഓം പുണ്യലഭ്യായൈ നമഃ |
ഓം പുണ്യശ്രവണകീര്തനായൈ നമഃ |
ഓം പുലോമജാര്ചിതായൈ നമഃ |
ഓം ബന്ധമോചന്യൈ നമഃ |
ഓം ബര്ബരാലകായൈ നമഃ |
ഓം വിമര്ശരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം വിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം വിയദാദിജഗത്പ്രസുവേ നമഃ | 550 |

ഓം സര്വ വ്യാധിപ്രശമന്യൈ നമഃ |
ഓം സര്വ മൃത്യുനിവാരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം അഗ്രഗണ്യായൈ നമഃ |
ഓം അചിന്ത്യരൂപായൈ നമഃ |
ഓം കലികല്മഷനാശിന്യൈ നമഃ |
ഓം കാത്യായന്യൈ നമഃ |
ഓം കാലഹന്ത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം കമലാക്ഷനിഷേവിതായൈ നമഃ |
ഓം താമ്ബൂലപൂരിതമുഖ്യൈ നമഃ |
ഓം ദാഡിമീകുസുമപ്രഭായൈ നമഃ | 560 |
ഓം ഓം മൃഗാക്ഷ്യൈ നമഃ |
ഓം മോഹിന്യൈ നമഃ |
ഓം മുഖ്യായൈ നമഃ |
ഓം മൃഡാന്യൈ നമഃ |
ഓം മിത്രരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം നിത്യതൃപ്തായൈ നമഃ |
ഓം ഭക്തനിധയേ നമഃ |
ഓം നിയന്ത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം നിഖിലേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം മൈത്ര്യാദിവാസനാലഭ്യായൈ നമഃ | 570 |
ഓം മഹാപ്രലയസാക്ഷിണ്യൈ നമഃ |
ഓം പരാശക്ത്യൈ നമഃ |
ഓം പരാനിഷ്ഠായൈ നമഃ |
ഓം പ്രജ്ഞാനഘനരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം മാധ്വീപാനാലസായൈ നമഃ |
ഓം മത്തായൈ നമഃ |
ഓം മാതൃകാവര്ണ രൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാകൈലാസനിലയായൈ നമഃ |
ഓം മൃണാലമൃദുദോര്ലതായൈ നമഃ |
ഓം മഹനീയായൈ നമഃ | 580 |
ഓം ദയാമൂര്ത്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാസാമ്രാജ്യശാലിന്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം ആത്മവിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം മഹാവിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം ശ്രീവിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം കാമസേവിതായൈ നമഃ |
ഓം ശ്രീഷോഡശാക്ഷരീവിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം ത്രികൂടായൈ നമഃ |
ഓം കാമകോടികായൈ നമഃ |
ഓം കടാക്ഷകിംകരീഭൂതകമലാകോടിസേവിതായൈ നമഃ | 590 |
ഓം ശിരഃസ്ഥിതായൈ നമഃ |
ഓം ചന്ദ്രനിഭായൈ നമഃ |
ഓം ഭാലസ്ഥായൈ‌ഐ നമഃ |
ഓം ഇന്ദ്രധനുഃപ്രഭായൈ നമഃ |
ഓം ഹൃദയസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം രവിപ്രഖ്യായൈ നമഃ |
ഓം ത്രികോണാന്തരദീപികായൈ നമഃ |
ഓം ദാക്ഷായണ്യൈ നമഃ |
ഓം ദൈത്യഹന്ത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം ദക്ഷയജ്ഞവിനാശിന്യൈ നമഃ | 600 |

ഓം ദരാന്ദോലിതദീര്ഘാക്ഷ്യൈ നമഃ |
ഓം ദരഹാസോജ്ജ്വലന്മുഖ്യൈ നമഃ |
ഓം ഗുരൂമൂര്ത്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം ഗുണനിധയേ നമഃ |
ഓം ഗോമാത്രേ നമഃ |
ഓം ഗുഹജന്മഭുവേ നമഃ |
ഓം ദേവേശ്യൈ നമഃ |
ഓം ദണ്ഡനീതിസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം ദഹരാകാശരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം പ്രതിപന്മുഖ്യരാകാന്തതിഥിമണ്ഡലപൂജിതായൈ നമഃ | 610 |
ഓം കലാത്മികായൈ നമഃ |
ഓം കലാനാഥായൈ നമഃ |
ഓം കാവ്യാലാപവിമോദിന്യൈ നമഃ |
ഓം സചാമരരമാവാണീസവ്യദക്ഷിണസേവിതായൈ നമഃ |
ഓം ആദിശക്തയൈ നമഃ |
ഓം അമേയായൈ നമഃ |
ഓം ആത്മനേ നമഃ |
ഓം പരമായൈ നമഃ |
ഓം പാവനാകൃതയേ നമഃ |
ഓം അനേകകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡജനന്യൈ നമഃ | 620 |
ഓം ദിവ്യവിഗ്രഹായൈ നമഃ |
ഓം ക്ലീംകാര്യൈ നമഃ |
ഓം കേവലായൈ നമഃ |
ഓം ഓം ഗുഹ്യായൈ നമഃ |
ഓം കൈവല്യപദദായിന്യൈ നമഃ |
ഓം ത്രിപുരായൈ നമഃ |
ഓം ത്രിജഗദ്വന്ദ്യായൈ നമഃ |
ഓം ത്രിമൂര്ത്യൈ നമഃ |
ഓം ത്രിദശേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം ത്ര്യക്ഷര്യൈ നമഃ | 630 |
ഓം ദിവ്യഗന്ധാഢ്യായൈ നമഃ |
ഓം സിന്ദൂരതിലകാഞ്ചിതായൈ നമഃ |
ഓം ഉമായൈ നമഃ |
ഓം ശൈലേന്ദ്രതനയായൈ നമഃ |
ഓം ഗൗര്യൈ നമഃ |
ഓം ഗന്ധര്വസേവിതായൈ നമഃ |
ഓം വിശ്വഗര്ഭായൈ നമഃ |
ഓം സ്വര്ണഗര്ഭായൈ നമഃ |
ഓം അവരദായൈ നമഃ |
ഓം വാഗധീശ്വര്യൈ നമഃ | 640 |
ഓം ധ്യാനഗമ്യായൈ നമഃ |
ഓം അപരിച്ഛേദ്യായൈ നമഃ |
ഓം ജ്ഞാനദായൈ നമഃ |
ഓം ജ്ഞാനവിഗ്രഹായൈ നമഃ |
ഓം സര്വവേദാന്തസംവേദ്യായൈ നമഃ |
ഓം ഓം സത്യാനന്ദസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം ലോപാമുദ്രാര്ചിതായൈ നമഃ |
ഓം ലീലാക്ലൃപ്തബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലായൈ നമഃ |
ഓം അദൃശ്യായൈ നമഃ |
ഓം ദൃശ്യരഹിതായൈ നമഃ | 650 |

ഓം വിജ്ഞാത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം വേദ്യവര്ജിതായൈ നമഃ |
ഓം യോഗിന്യൈ നമഃ |
ഓം യോഗദായൈ നമഃ |
ഓം യോഗ്യായൈ നമഃ |
ഓം യോഗാനന്ദായൈ നമഃ |
ഓം യുഗന്ധരായൈ നമഃ |
ഓം ഇച്ഛാശക്തിജ്ഞാനശക്തിക്രിയാശക്തിസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സര്വാധാരായൈ നമഃ |
ഓം സുപ്രതിഷ്ഠായൈ നമഃ | 660 |
ഓം സദസദ്രൂപധാരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം അഷ്ടമൂര്ത്യൈ നമഃ |
ഓം അജാജൈത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം ലോകയാത്രാവിധായിന്യൈ നമഃ |
ഓം ഏകാകിന്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം ഭൂമരൂപായൈ നമഃ |
ഓം നിദ്വൈതായൈ നമഃ |
ഓം ദ്വൈതവര്ജിതായൈ നമഃ |
ഓം അന്നദായൈ നമഃ |
ഓം വസുദായൈ നമഃ | 670 |
ഓം വൃദ്ധായൈ നമഃ |
ഓം ബ്രഹ്മാത്മൈക്യസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം ബൃഹത്യൈ നമഃ |
ഓം ബ്രാഹ്മണ്യൈ നമഃ |
ഓം ബ്രാഹ്മയൈ നമഃ |
ഓം ബ്രഹ്മാനന്ദായൈ നമഃ |
ഓം ബലിപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം ഭാഷാരൂപായൈ നമഃ |
ഓം ബൃഹത്സേനായൈ നമഃ |
ഓം ഭാവാഭാവവിര്ജിതായൈ നമഃ | 680 |
ഓം സുഖാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം ശുഭകര്യൈ നമഃ |
ഓം ശോഭനാസുലഭാഗത്യൈ നമഃ |
ഓം രാജരാജേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം രാജ്യദായിന്യൈ നമഃ |
ഓം രാജ്യവല്ലഭായൈ നമഃ |
ഓം രാജത്കൃപായൈ നമഃ |
ഓം ഓം രാജപീഠനിവേശിതനിജാശ്രിതായൈ നമഃ |
ഓം രാജ്യലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ |
ഓം കോശനാഥായൈ നമഃ | 690 |
ഓം ചതുരംഗബലേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം സാമ്രാജ്യദായിന്യൈ നമഃ |
ഓം സത്യസന്ധായൈ നമഃ |
ഓം സാഗരമേഖലായൈ നമഃ |
ഓം ദീക്ഷിതായൈ നമഃ |
ഓം ദൈത്യശമന്യൈ നമഃ |
ഓം സര്വലോകവംശകര്യൈ നമഃ |
ഓം സര്വാര്ഥദാത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം സാവിത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം സച്ചിദാനന്ദരൂപിണ്യൈ നമഃ | 700 |

ഓം ദേശകാലാപരിച്ഛിന്നായൈ നമഃ |
ഓം സര്വഗായൈ നമഃ |
ഓം സര്വമോഹിന്യൈ നമഃ |
ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ |
ഓം ശാസ്ത്രമയ്യൈ നമഃ |
ഓം ഗുഹാമ്ബായൈ നമഃ |
ഓം ഗുഹ്യരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സര്വോപാധിവിനിര്മുക്തായൈ നമഃ |
ഓം ഓം സദാശിവപതിവ്രതായൈ നമഃ |
ഓം സമ്പ്രദായേശ്വര്യൈ നമഃ | 710 |
ഓം സാധുനേ നമഃ |
ഓം യൈ നമഃ |
ഓം ഗുരൂമണ്ഡലരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം കുലോത്തീര്ണായൈ നമഃ |
ഓം ഭഗാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം മായായൈ നമഃ |
ഓം മധുമത്യൈ നമഃ |
ഓം മഹ്യൈ നമഃ |
ഓം ഗണാമ്ബായൈ നമഃ |
ഓം ഗുഹ്യകാരാധ്യായൈ നമഃ | 720 |
ഓം കോമലാങ്ഗ്യൈ നമഃ |
ഓം ഗുരുപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം സ്വതന്ത്രായൈ നമഃ |
ഓം സര്വതന്ത്രേശ്യൈ നമഃ |
ഓം ദക്ഷിണാമൂര്തിരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സനകാദിസമാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം ശിവജ്ഞാനപ്രദായിന്യൈ നമഃ |
ഓം ചിത്കലായൈ നമഃ |
ഓം ആനന്ദകലികായൈ നമഃ |
ഓം പ്രേമരൂപായൈ നമഃ | 730 |
ഓം ഓം പ്രിയംകര്യൈ നമഃ |
ഓം നാമപാരായണപ്രീതായൈ നമഃ |
ഓം നന്ദിവിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം നടേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം മിഥ്യാജഗദധിഷ്ഠാനായൈ നമഃ |
ഓം മുക്തിദായൈ നമഃ |
ഓം മുക്തിരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം ലാസ്യപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം ലയകര്യൈ നമഃ |
ഓം ലജ്ജായൈ നമഃ | 740 |
ഓം രമ്ഭാദിവന്ദിതായൈ നമഃ |
ഓം ഭവദാവസുധാവൃഷ്ട്യൈ നമഃ |
ഓം പാപാരണ്യദവാനലായൈ നമഃ |
ഓം ദൗര്ഭാഗ്യതൂലവാതൂലായൈ നമഃ |
ഓം ജരാധ്വാന്തരവിപ്രഭായൈ നമഃ |
ഓം ഭാഗ്യാബ്ധിചന്ദ്രികായൈ നമഃ |
ഓം ഭക്തചിത്തകേകിഘനാഘനായൈ നമഃ |
ഓം രോഗപര്വതദമ്ഭോലയേ നമഃ |
ഓം മൃത്യുദാരുകുഠാരികായൈ നമഃ |
ഓം മഹേശ്വര്യൈ നമഃ | 750 |

ഓം മഹാകാല്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാഗ്രാസായൈ നമഃ |
ഓം മഹാശനായൈ നമഃ |
ഓം അപര്ണായൈ നമഃ |
ഓം ഓം ചണ്ഡികായൈ നമഃ |
ഓം ചണ്ഡമുണ്ഡാസുരനിഷൂദിന്യൈ നമഃ |
ഓം ക്ഷരാക്ഷരാത്മികായൈ നമഃ |
ഓം സര്വലോകേശ്യൈ നമഃ |
ഓം വിശ്വധാരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം ത്രിവര്ഗദാത്ര്യൈ നമഃ | 760 |
ഓം സുഭഗായൈ നമഃ |
ഓം ത്ര്യമ്ബകായൈ നമഃ |
ഓം ത്രിഗുണാത്മികായൈ നമഃ |
ഓം സ്വര്ഗാപവര്ഗദായൈ നമഃ |
ഓം ശുദ്ധായൈ നമഃ |
ഓം ജപാപുഷ്പനിഭാകൃതയേ നമഃ |
ഓം ഓജോവത്യൈ നമഃ |
ഓം ദ്യുതിധരായൈ നമഃ |
ഓം യജ്ഞരൂപായൈ നമഃ |
ഓം പ്രിയവ്രതായൈ നമഃ | 770 |
ഓം ദുരാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം ദുരാധര്ഷായൈ നമഃ |
ഓം പാടലീകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം മഹത്യൈ നമഃ |
ഓം മേരുനിലയായൈ നമഃ |
ഓം മന്ദാരകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം ഓം വീരാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം വിരാഡ്രൂപായൈ നമഃ |
ഓം വിരജസേ നമഃ |
ഓം വിശ്വതോമുഖ്യൈ നമഃ | 780 |
ഓം പ്രത്യഗ്രൂപായൈ നമഃ |
ഓം പരാകാശായൈ നമഃ |
ഓം പ്രാണദായൈ നമഃ |
ഓം പ്രാണരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം മാര്താണ്ഡഭൈരവാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം മന്ത്രിണീന്യസ്തരാജ്യധുരേ നമഃ |
ഓം ത്രിപുരേശ്യൈ നമഃ |
ഓം ജയത്സേനായൈ നമഃ |
ഓം നിസ്ത്രൈഗുണ്യായൈ നമഃ |
ഓം പരാപരായൈ നമഃ | 790 |
ഓം സത്യജ്ഞാനാനന്ദരൂപായൈ നമഃ |
ഓം സാമരസ്യപരായണായൈ നമഃ |
ഓം കപര്ദിന്യൈ നമഃ |
ഓം കലാമാലായൈ നമഃ |
ഓം കാമദുഘേ നമഃ |
ഓം കാമരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം കലാനിധയേ നമഃ |
ഓം കാവ്യകലായൈ നമഃ |
ഓം ഓം രസജ്ഞായൈ നമഃ |
ഓം രസശേവധയേ നമഃ | 800 |

ഓം പുഷ്ടായൈ നമഃ |
ഓം പുരാതനായൈ നമഃ |
ഓം പൂജ്യായൈ നമഃ |
ഓം പുഷ്കരായൈ നമഃ |
ഓം പുഷ്കരേക്ഷണായൈ നമഃ |
ഓം പരസ്മൈ ജ്യോതിഷേ നമഃ |
ഓം പരസ്മൈ ധാമ്നേ നമഃ |
ഓം പരമാണവേ നമഃ |
ഓം പരാത്പരായൈ നമഃ |
ഓം പാശഹസ്തായൈ നമഃ | 810 |
ഓം പാശഹന്ത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം പരമന്ത്രവിഭേദിന്യൈ നമഃ |
ഓം മൂര്തായൈ നമഃ |
ഓം അമൂര്തായൈ നമഃ |
ഓം അനിത്യതൃപ്തായൈ നമഃ |
ഓം മുനിമാനസഹംസികായൈ നമഃ |
ഓം സത്യവ്രതായൈ നമഃ |
ഓം സത്യരൂപായൈ നമഃ |
ഓം സര്വാന്തര്യാമിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സത്യൈ നമഃ | 820 |
ഓം ഓം ബ്രഹ്മാണ്യൈ നമഃ |
ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ |
ഓം ജനന്യൈ നമഃ |
ഓം ബഹുരൂപായൈ നമഃ |
ഓം ബുധാര്ചിതായൈ നമഃ |
ഓം പ്രസവിത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം പ്രചണ്ഡായൈ നമഃ |
ഓം ആജ്ഞായൈ നമഃ |
ഓം പ്രതിഷ്ഠായൈ നമഃ |
ഓം പ്രകടാകൃതയേ നമഃ | 830 |
ഓം പ്രാണേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം പ്രാണദാത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം പഞ്ചാശത്പീഠരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം വിശ്രൃങ്ഖലായൈ നമഃ |
ഓം വിവിക്തസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം വീരമാത്രേ നമഃ |
ഓം വിയത്പ്രസുവേ നമഃ |
ഓം മുകുന്ദായൈ നമഃ |
ഓം മുക്തിനിലയായൈ നമഃ |
ഓം മൂലവിഗ്രഹരൂപിണ്യൈ നമഃ | 840 |
ഓം ഭാവജ്ഞായൈ നമഃ |
ഓം ഭവരോഗധ്ന്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം ഭവചക്രപ്രവര്തിന്യൈ നമഃ |
ഓം ഛന്ദഃസാരായൈ നമഃ |
ഓം ശാസ്ത്രസാരായൈ നമഃ |
ഓം മംത്രസാരായൈ നമഃ |
ഓം തലോദര്യൈ നമഃ |
ഓം ഉദാരകീര്തയേ നമഃ |
ഓം ഉദ്ദാമവൈഭവായൈ നമഃ |
ഓം വര്ണരൂപിണ്യൈ നമഃ | 850 |

ഓം ജന്മമൃത്യുജരാതപ്തജന
വിശ്രാന്തിദായിന്യൈ നമഃ |
ഓം സര്വോപനിഷദുദ് ഘുഷ്ടായൈ നമഃ |
ഓം ശാന്ത്യതീതകലാത്മികായൈ നമഃ |
ഓം ഗമ്ഭീരായൈ നമഃ |
ഓം ഗഗനാന്തഃസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം ഗര്വിതായൈ നമഃ |
ഓം ഗാനലോലുപായൈ നമഃ |
ഓം കല്പനാരഹിതായൈ നമഃ |
ഓം കാഷ്ഠായൈ നമഃ |
ഓം അകാന്തായൈ നമഃ | 860 |
ഓം കാന്താര്ധവിഗ്രഹായൈ നമഃ |
ഓം കാര്യകാരണനിര്മുക്തായൈ നമഃ |
ഓം കാമകേലിതരങ്ഗിതായൈ നമഃ |
ഓം കനത്കനകതാടംകായൈ നമഃ |
ഓം ലീലാവിഗ്രഹധാരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം അജായൈ നമഃ |
ഓം ക്ഷയവിനിര്മുക്തായൈ നമഃ |
ഓം മുഗ്ധായൈ നമഃ |
ഓം ക്ഷിപ്രപ്രസാദിന്യൈ നമഃ |
ഓം അന്തര്മുഖസമാരാധ്യായൈ നമഃ | 870 |
ഓം ബഹിര്മുഖസുദുര്ലഭായൈ നമഃ |
ഓം ത്രയ്യൈ നമഃ |
ഓം ത്രിവര്ഗനിലയായൈ നമഃ |
ഓം ത്രിസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം ത്രിപുരമാലിന്യൈ നമഃ |
ഓം നിരാമയായൈ നമഃ |
ഓം നിരാലമ്ബായൈ നമഃ |
ഓം സ്വാത്മാരാമായൈ നമഃ |
ഓം സുധാസൃത്യൈ നമഃ |
ഓം സംസാരപങ്കനിര്മഗ്ന
സമുദ്ധരണപണ്ഡിതായൈ നമഃ | 880 |
ഓം യജ്ഞപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം യജ്ഞകര്ത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം യജമാനസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം ധര്മാധാരായൈ നമഃ |
ഓം ഓം ധനാധ്യക്ഷായൈ നമഃ |
ഓം ധനധാന്യവിവര്ധിന്യൈ നമഃ |
ഓം വിപ്രപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം വിപ്രരൂപായൈ നമഃ |
ഓം വിശ്വഭ്രമണകാരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം വിശ്വഗ്രാസായൈ നമഃ | 890 |
ഓം വിദ്രുമാഭായൈ നമഃ |
ഓം വൈഷ്ണവ്യൈ നമഃ |
ഓം വിഷ്ണുരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം അയോന്യൈ നമഃ വര് അയോനയേ
ഓം യോനിനിലയായൈ നമഃ |
ഓം കൂടസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം കുലരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം വീരഗോഷ്ഠീപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം വീരായൈ നമഃ |
ഓം നൈഷ്കര്മ്യായൈ നമഃ | 900 |

ഓം നാദരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം വിജ്ഞാനകലനായൈ നമഃ |
ഓം കല്യായൈ നമഃ |
ഓം വിദഗ്ധായൈ നമഃ |
ഓം ബൈന്ദവാസനായൈ നമഃ |
ഓം തത്വാധികായൈ നമഃ |
ഓം ഓം തത്വമയ്യൈ നമഃ |
ഓം തത്വമര്ഥസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സാമഗാനപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം സൗമ്യായൈ നമഃ | 910 |
ഓം സദാശിവകുടുമ്ബിന്യൈ നമഃ |
ഓം സവ്യാപസവ്യമാര്ഗസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം സര്വാപദ്വിനിവാരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സ്വസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം സ്വഭാവമധുരായൈ നമഃ |
ഓം ധീരായൈ നമഃ |
ഓം ധീരസമര്ചിതായൈ നമഃ |
ഓം ചൈതന്യാര്ഘ്യസമാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം ചൈതന്യകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം സദോദിതായൈ നമഃ | 920 |
ഓം സദാതുഷ്ഠായൈ നമഃ |
ഓം തരുണാദിത്യപാടലായൈ നമഃ |
ഓം ദക്ഷിണാദക്ഷിണാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം ദരസ്മേരമുഖാമ്ബുജായൈ നമഃ |
ഓം കൗലിനീകേവലായൈ നമഃ |
ഓം അനര്ധ്യ കൈവല്യപദദായിന്യൈ നമഃ |
ഓം സ്തോത്രപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം സ്തുതിമത്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം ശ്രുതിസംസ്തുതവൈഭവായൈ നമഃ |
ഓം മനസ്വിന്യൈ നമഃ | 930 |
ഓം മാനവത്യൈ നമഃ |
ഓം മഹേശ്യൈ നമഃ |
ഓം മംഗലാകൃത്യേ നമഃ |
ഓം വിശ്വമാത്രേ നമഃ |
ഓം ജഗദ്ധാത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം വിശാലാക്ഷ്യൈ നമഃ |
ഓം വിരാഗിണ്യൈ നമഃ |
ഓം പ്രഗല്ഭായൈ നമഃ |
ഓം പരമോദാരായൈ നമഃ |
ഓം പരാമോദായൈ നമഃ | 940 |
ഓം മനോമയ്യൈ നമഃ |
ഓം വ്യോമകേശ്യൈ നമഃ |
ഓം വിമാനസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം വജ്രിണ്യൈ നമഃ |
ഓം വാമകേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം പഞ്ചയജ്ഞപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം പഞ്ചപ്രേതമഞ്ചാധിശായിന്യൈ നമഃ |
ഓം പഞ്ചമ്യൈ നമഃ |
ഓം പഞ്ചഭൂതേശ്യൈ നമഃ |
ഓം പഞ്ചസങ്ഖ്യോപചാരിണ്യൈ നമഃ | 950 |

ഓം ഓം ശാശ്വത്യൈ നമഃ |
ഓം ശാശ്വതൈശ്വര്യായൈ നമഃ |
ഓം ശര്മദായൈ നമഃ |
ഓം ശമ്ഭുമോഹിന്യൈ നമഃ |
ഓം ധരായൈ നമഃ |
ഓം ധരസുതായൈ നമഃ |
ഓം ധന്യായൈ നമഃ |
ഓം ധര്മിണ്യൈ നമഃ |
ഓം ധര്മവര്ധിന്യൈ നമഃ |
ഓം ലോകാതീതായൈ നമഃ | 960 |
ഓം ഗുണാതീതായൈ നമഃ |
ഓം സര്വാതീതായൈ നമഃ |
ഓം ശാമാത്മികായൈ നമഃ |
ഓം ബന്ധൂകകുസുമപ്രഖ്യായൈ നമഃ |
ഓം ബാലായൈ നമഃ |
ഓം ലീലാവിനോദിന്യൈ നമഃ |
ഓം സുമംഗല്യൈ നമഃ |
ഓം സുഖകര്യൈ നമഃ |
ഓം സുവേഷാഢ്യായൈ നമഃ |
ഓം സുവാസിന്യൈ നമഃ | 970 |
ഓം സുവാസിന്യര്ചനപ്രീതായൈ നമഃ |
ഓം ആശോഭനായൈ നമഃ |
ഓം ഓം ശുദ്ധമാനസായൈ നമ
ഓം ബിന്ദുതര്പണസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ |
ഓം പൂര്വജായൈ നമഃ |
ഓം ത്രിപുരാമ്ബികായൈ നമഃ |
ഓം ദശമുദ്രാസമാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം ത്രിപുരാശ്രീവശങ്കര്യൈ നമഃ |
ഓം ജ്ഞാനമുദ്രായൈ നമഃ |
ഓം ജ്ഞാനഗമ്യായൈ നമഃ | 980 |
ഓം ജ്ഞാനജ്ഞേയസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം യോനിമുദ്രായൈ നമഃ |
ഓം ത്രിഖണ്ഡേശ്യൈ നമഃ |
ഓം ത്രിഗുണായൈ നമഃ |
ഓം അമ്ബായൈ നമഃ |
ഓം ത്രികോണഗായൈ നമഃ |
ഓം അനഘായൈ നമഃ |
ഓം അദ്ഭുതചാരിത്രായൈ നമഃ |
ഓം വാഞ്ഛിതാര്ഥപ്രദായിന്യൈ നമഃ |
ഓം അഭ്യാസാതിശയജ്ഞാതായൈ നമഃ | 990 |
ഓം ഷഡധ്വാതീതരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം അവ്യാജകരുണാമൂര്തയേ നമഃ |
ഓം അജ്ഞാനധ്വാന്തദീപികായൈ നമഃ |
ഓം ആബാലഗോപവിദിതായൈ നമഃ |
ഓം ഓം സര്വാനുല്ലങ്ഘ്യശാസനായൈ നമഃ |
ഓം ശ്രീചക്രരാജനിലയായൈ നമഃ |
ഓം ശ്രീമത്ത്രിപുരസുന്ദര്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം ശ്രീശിവായൈ നമഃ |
ഓം ശിവശക്ത്യൈക്യരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം ലലിതാമ്ബികായൈ നമഃ | 1000 |

||ഓം തത്സത് ബ്രഹ്മാര്പണമസ്തു ||
||ഇതി ശ്രീലലിതസഹസ്രനാമാവലിഃ സമ്പൂര്ണാ ||

Also Read:

Srr Lalita Sahasra Namavali in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top