Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Tamil

Sri Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Tamil:

|| த்யானம் ||
ஸின்தூராருணவிக்ரஹாம் த்ரினயனாம் மாணிக்யமௌலிஸ்புரத்
தாரானாயகஶேகராம் ஸ்மிதமுகீமாபீனவக்ஷோருஹாம் |
பாணிப்யாமலிபூர்ணரத்னசஷகம் ரக்தோத்பலம் பிப்ரதீம்
ஸௌம்யாம் ரத்னகடஸ்தரக்தசரணாம் த்யாயேத்பராமம்பிகாம் ||

அருணாம் கருணாதரங்கிதாக்ஷீம் த்றுதபாஶாங்குஶபுஷ்பபாணசாபாம் |
அணிமாதிபிராவ்றுதாம் மயூகைரஹமித்யேவ விபாவயே பவானீம் ||

த்யாயேத் பத்மாஸனஸ்தாம் விகஸிதவதனாம் பத்மபத்ராயதாக்ஷீம்
ஹேமாபாம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலிதலஸத்தேமபத்மாம் வராங்கீம் |
ஸர்வாலங்காரயுக்தாம் ஸததமபயதாம் பக்தனம்ராம் பவானீம்
ஶ்ரீவித்யாம் ஶான்தமூர்திம் ஸகலஸுரனுதாம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதாத்ரீம் ||

ஸகுங்குமவிலேபனாமலிகசும்பிகஸ்தூரிகாம்
ஸமன்தஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் |
அஶேஷஜனமோஹினீமருணமால்யபூஷாம்பராம்
ஜபாகுஸுமபாஸுராம் ஜபவிதௌ ஸ்மரேதம்பிகாம் ||

||அத ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரனாமாவலீ ||
ஓம் ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஶ்ரீமாத்ரே னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீமத்ஸிம்ஹாஸனேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் சிதக்னிகுண்டஸம்பூதாயை னமஃ |
ஓம் தேவகார்யஸமுத்யதாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் உத்யத்பானுஸஹஸ்ராபாயை னமஃ |
ஓம் சதுர்பாஹுஸமன்விதாயை னமஃ |
ஓம் ராகஸ்வரூபபாஶாட்யாயை னமஃ |
ஓம் க்ரோதாகாராங்குஶோஜ்ஜ்வலாயை னமஃ |
ஓம் மனோரூபேக்ஷுகோதண்டாயை னமஃ | 10 |
ஓம் பம்சதன்மாத்ரஸாயகாயை னமஃ |
ஓம் னிஜாருணப்ரபாபூரமஜ்ஜத் ப்ரஹ்மாண்டமண்டலாயை னமஃ |
ஓம் சம்பகாஶோகபுன்னாகஸௌகன்திக-லஸத்கசாயை னமஃ |
ஓம் குருவின்தமணிஶ்ரேணீகனத்கோடீரமண்டிதாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் அஷ்டமீசன்த்ரவிப்ராஜதலிகஸ்தலஶோபிதாயை னமஃ |
ஓம் முகசன்த்ரகலம்காபம்றுகனாபிவிஶேஷகாயை னமஃ |
ஓம் வதனஸ்மரமாம்கல்யக்றுஹதோரணசில்லிகாயை னமஃ |
ஓம் வக்த்ரலக்ஷ்மீபரீவாஹசலன்மீனாபலோசனாயை னமஃ |
ஓம் னவசம்பகபுஷ்பாபனாஸாதண்டவிராஜிதாயை னமஃ |
ஓம் தாராகான்திதிரஸ்காரினாஸாபரணபாஸுராயை னமஃ | 20 |
ஓம் கதம்பமஞ்ஜரீக்~லுப்தகர்ணபூரமனோஹராயை னமஃ |
ஓம் தாடம்கயுகலீபூததபனோடுபமண்டலாயை னமஃ |
ஓம் பத்மராகஶிலாதர்ஶபரிபாவிகபோலபுவே னமஃ |
ஓம் னவவித்ருமபிம்பஶ்ரீன்யக்காரிரதனச்சதாயை னமஃ |
ஓம் ஶுத்தவித்யாங்குராகாரத்விஜபங்க்தித்வயோஜ்ஜ்வலாயை னமஃ |
ஓம் கர்பூரவீடிகாமோதஸமாகர்ஷி திகன்தராயை னமஃ |
ஓம் னிஜஸல்லாபமாதுர்ய வினிர்பத்ஸிதகச்சப்யை னமஃ |
ஓம் மன்தஸ்மிதப்ரபாபூரமஜ்ஜத்காமேஶமானஸாயை னமஃ |
ஓம் அனாகலிதஸாத்றுஶ்யசிபுகஶ்ரீவிராஜிதாயை னமஃ |
ஓம் காமேஶபத்தமாங்கல்யஸூத்ரஶோபிதகன்தராயை னமஃ | 30 |
ஓம் கனகாங்கதகேயூரகமனீயமுஜான்விதாயை னமஃ |
ஓம் ரத்னக்ரைவேய சின்தாகலோலமுக்தாபலான்விதாயை னமஃ |
ஓம் காமேஶ்வாரப்ரேமரத்னமணிப்ரதிபணஸ்தன்யை னமஃ |
ஓம் னாப்யாலவாலரோமாலிலதாபலகுசத்வய்யை னமஃ |
ஓம் லக்ஷ்யரோமலதாதாரதாஸமுன்னேயமத்யமாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்தனபாரதலன்மத்யபட்டபன்தவலித்ரயாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் அருணாருணகௌஸும்பவஸ்த்ரபாஸ்வத்கடீதட்யை னமஃ |
ஓம் ரத்னகிங்கிணிகாரம்யரஶனாதாமபூஷிதாயை னமஃ |
ஓம் காமேஶஜ்ஞாதஸௌபாக்யமார்தவோருத்வயான்விதாயை னமஃ |
ஓம் மாணிக்யமுகுடாகாரஜானுத்வயவிராஜிதாயை னமஃ | 40 |
ஓம் இன்த்ரகோபபரிக்ஷிப்தஸ்மரதூணாபஜங்கிகாயை னமஃ |
ஓம் கூடகூல்பாயை னமஃ |
ஓம் கூர்ம ப்றுஷ்டஜயிஷ்ணுப்ரபதான்விதாயை னமஃ |
ஓம் னகதீதிதிஸஞ்சன்னனமஜ்ஜனதமோகுணாயை னமஃ |
ஓம் பதத்வயப்ரபாஜாலபராக்றுதஸரோருஹாயை னமஃ |
ஓம் ஶிஞ்ஜானமணிமஞ்ஜீரமண்டிதஶ்ரீபதாம்புஜாயை னமஃ |
ஓம் மராலீமன்தகமனாயை னமஃ |
ஓம் மஹாலாவண்யஶேவதயே னமஃ |
ஓம் ஸர்வாருணாயை னமஃ |
ஓம் அனவத்யாங்க்யை னமஃ | 50 |

ஓம் ஸர்வாபரணபூஷிதாயை னமஃ |
ஓம் ஶிவகாமேஶ்வராங்கஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ஶிவாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வாதீனவல்லபாயை னமஃ |
ஓம் ஸுமேருமத்யஶ்றுங்கஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீமன்னகரனாயிகாயை னமஃ |
ஓம் சின்தாமணிக்றுஹான்தஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் பஞ்சப்ரஹ்மாஸனஸ்திதாயை னமஃ |
ஓம் மஹாபத்மாடவீஸம்ஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் கதம்பவனவாஸின்யை னமஃ | 60 |
ஓம் ஸுதாஸாகரமத்யஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் காமாக்ஷ்யை னமஃ |
ஓம் காமதாயின்யை னமஃ |
ஓம் தேவர்ஷிகணஸம்காதஸ்தூயமானாத்மவைபாயை னமஃ |
ஓம் பண்டாஸுரவதோத்யுக்தஶக்திஸேனாஸமன்விதாயை னமஃ |
ஓம் ஸம்பத்கரீஸமாரூடஸிம்துரவ்ரஜஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் அஶ்வாரூடாதிஷ்டிதாஶ்வகோடிகோடிபிராவ்றுதாயை னமஃ |
ஓம் சக்ரராஜரதாரூடஸர்வாயுதபரிஷ்க்றுதாயை னமஃ |
ஓம் கேயசக்ரரதாரூடமன்த்ரிணீபரிஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் கிரிசக்ரரதாரூடதண்டனாதாபுரஸ்க்றுதாயை னமஃ | 70 |
ஓம் ஜ்வாலாமாலினிகாக்ஷிப்தவஹ்னிப்ராகாரமத்யகாயை னமஃ |
ஓம் பண்டஸைன்யவதோத்யுக்தஶக்திவிக்ரமஹர்ஷிதாயை னமஃ |
ஓம் னித்யாபராக்ரமாடோபனிரீக்ஷணஸமுத்ஸுகாயை னமஃ |
ஓம் பண்டபுத்ரவதோத்யுக்தபாலாவிக்ரமனன்திதாயை னமஃ |
ஓம் மன்த்ரிண்யம்பாவிரசிதவிஷங்கவததோஷிதாயை னமஃ |
ஓம் விஶுக்ரப்ராணஹரணவாராஹீவீர்யனன்திதாயை னமஃ |
ஓம் காமேஶ்வரமுகாலோககல்பிதஶ்ரீகணேஶ்வராயை னமஃ |
ஓம் மஹாகணேஶனிர்பின்னவிக்னயன்த்ரப்ரஹர்ஷிதாயை னமஃ |
ஓம் பண்டாஸுரேன்த்ரனிர்முக்தஶஸ்த்ரப்ரத்யஸ்த்ரவர்ஷிண்யை னமஃ |
ஓம் கராங்குலினகோத்பன்னனாராயணதஶாக்றுத்யை னமஃ | 80 |
ஓம் மஹாபாஶுபதாஸ்த்ராக்னினிர்தக்தாஸுரஸைனிகாயை னமஃ |
ஓம் காமேஶ்வராஸ்த்ரனிர்தக்தஸபாண்டாஸுரஶூன்யகாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரஹ்மோபேன்த்ரமஹேன்த்ராதிதேவஸம்ஸ்துதவைபவாயை னமஃ |
ஓம் ஹரனேத்ராக்னிஸம்தக்தகாமஸம்ஜீவனௌஷத்யை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீமத்வாக்பவகூடைகஸ்வரூபமுகபங்கஜாயை னமஃ |
ஓம் கண்டாதஃ கடிபர்யன்தமத்யகூடஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஶக்திகூடைகதாபன்னகட்யதோபாகதாரிண்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் மூலமன்த்ராத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் மூலகூடத்ரயகலேபராயை னமஃ |
ஓம் குலாம்றுதைகரஸிகாயை னமஃ | 90 |
ஓம் குலஸம்கேதபாலின்யை னமஃ |
ஓம் குலாங்கனாயை னமஃ |
ஓம் குலான்தஃஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் கௌலின்யை னமஃ |
ஓம் குலயோகின்யை னமஃ |
ஓம் அகுலாயை னமஃ |
ஓம் ஸமயான்தஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ஸமயாசாரதத்பராயை னமஃ |
ஓம் மூலாதாரைகனிலயாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரஹ்மக்ரன்திவிபேதின்யை னமஃ | 100 |

ஓம் மணிபூரான்தருதிதாயை னமஃ |
ஓம் விஷ்ணுக்ரன்திவிபேதின்யை னமஃ |
ஓம் ஆஜ்ஞாசக்ரான்தராலஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ருத்ரக்ரன்திவிபேதின்யை னமஃ |
ஓம் ஸஹஸ்ராராம்புஜாரூடாயை னமஃ |
ஓம் ஸுதாஸாராபிவர்ஷிண்யை னமஃ |
ஓம் தடில்லதாஸமருச்யை னமஃ |
ஓம் ஷட்சக்ரோபரிஸம்ஸ்திதாயை னமஃ |
ஓம் மஹாஸக்த்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் குண்டலின்யை னமஃ | 110 |
ஓம் பிஸதன்துதனீயஸ்யை னமஃ |
ஓம் பவான்யை னமஃ |
ஓம் பாவனாகம்யாயை னமஃ |
ஓம் பவாரண்யகுடாரிகாயை னமஃ |
ஓம் பத்ரப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் பத்ரமூர்த்யை னமஃ |
ஓம் பக்தஸௌபாக்யதாயின்யை னமஃ |
ஓம் பக்திப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் பக்திகம்யாயை னமஃ |
ஓம் பக்திவஶ்யாயை னமஃ | 120 |
ஓம் பயாபஹாயை னமஃ |
ஓம் ஶாம்பவ்யை னமஃ |
ஓம் ஶாரதாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் ஶர்வாண்யை னமஃ |
ஓம் ஶர்மதாயின்யை னமஃ |
ஓம் ஶாம்கர்யை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீகர்யை னமஃ |
ஓம் ஸாத்வ்யை னமஃ |
ஓம் ஶரச்சன்த்ரனிபானனாயை னமஃ |
ஓம் ஶாதோதர்யை னமஃ | 130 |
ஓம் ஶான்திமத்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் னிராதாராயை னமஃ |
ஓம் னிரஞ்ஜனாயை னமஃ |
ஓம் னிர்லேபாயை னமஃ |
ஓம் னிர்மலாயை னமஃ |
ஓம் னித்யாயை னமஃ |
ஓம் னிராகாராயை னமஃ |
ஓம் னிராகுலாயை னமஃ |
ஓம் னிர்குணாயை னமஃ |
ஓம் னிஷ்கலாயை னமஃ | 140 |
ஓம் ஶான்தாயை னமஃ |
ஓம் னிஷ்காமாயை னமஃ |
ஓம் னிருபப்லவாயை னமஃ |
ஓம் னித்யமுக்தாயை னமஃ |
ஓம் னிர்விகாராயை னமஃ |
ஓம் னிஷ்ப்ரபஞ்சாயை னமஃ |
ஓம் னிராஶ்ரயாயை னமஃ |
ஓம் னித்யஶுத்தாயை னமஃ |
ஓம் னித்யபுத்தாயை னமஃ |
ஓம் னிரவத்யாயை னமஃ | 150 |

ஓம் னிரன்தராயை னமஃ |
ஓம் னிஷ்காரணாயை னமஃ |
ஓம் னிஷ்கலம்காயை னமஃ |
ஓம் ஓம் னிருபாதயே னமஃ |
ஓம் னிரீஶ்வராயை னமஃ |
ஓம் னீராகயை னமஃ |
ஓம் ராகமதன்யை னமஃ |
ஓம் னிர்மதாயை னமஃ |
ஓம் மதனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் னிஶ்சின்தாயை னமஃ | 160 |
ஓம் னிரஹங்காராயை னமஃ |
ஓம் னிர்மோஹாயை னமஃ |
ஓம் மோஹனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் னிர்மமாயை னமஃ |
ஓம் மமதாஹன்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் னிஷ்பாபாயை னமஃ |
ஓம் பாபனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் னிஷ்க்ரோதாயை னமஃ |
ஓம் க்ரோதஶமன்யை னமஃ |
ஓம் னிர்லோபாயை னமஃ | 170 |
ஓம் லோபனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் னிஃஸம்ஶயாயை னமஃ |
ஓம் ஸம்ஶயக்ன்யை னமஃ |
ஓம் னிர்பவாயை னமஃ |
ஓம் பவனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் னிர்விகல்பாயை னமஃ |
ஓம் னிராபாதாயை னமஃ |
ஓம் னிர்பேதாயை னமஃ |
ஓம் பேதனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் னிர்னாஶாயை னமஃ | 180 |
ஓம் ம்றுத்யுமதன்யை னமஃ |
ஓம் னிஷ்க்ரியாயை னமஃ |
ஓம் னிஷ்பரிக்ரஹாயை னமஃ |
ஓம் னிஸ்துலாயை னமஃ |
ஓம் னீலசிகுராயை னமஃ |
ஓம் னிரபாயாயை னமஃ |
ஓம் னிரத்யயாயை னமஃ |
ஓம் துர்லபாயை னமஃ |
ஓம் துர்கமாயை னமஃ |
ஓம் துர்காயை னமஃ | 190 |
ஓம் துஃகஹன்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் ஸுகப்ரதாயை னமஃ |
ஓம் துஷ்டதூராயை னமஃ |
ஓம் துராசாரஶமன்யை னமஃ |
ஓம் தோஷவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை னமஃ |
ஓம் ஸான்த்ரகருணாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஸமானாதிகவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வஶக்திமய்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வமம்கலாயை னமஃ | 200 |

ஓம் ஸத்கதிப்ரதாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வேஶ்வயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வமய்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வமன்த்ரஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வயன்த்ராத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வதன்த்ரரூபாயை னமஃ |
ஓம் மனோன்மன்யை னமஃ |
ஓம் மாஹேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் மஹாதேவ்யை னமஃ |
ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்யை னமஃ | 210 |
ஓம் ம்றுடப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் மஹாரூபாயை னமஃ |
ஓம் மஹாபூஜ்யாயை னமஃ |
ஓம் மஹாபாதகனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் மஹாமாயாயை னமஃ |
ஓம் மஹாஸத்வாயை னமஃ |
ஓம் மஹாஶக்த்யை னமஃ |
ஓம் மஹாரத்யை னமஃ |
ஓம் மஹாபோகாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் மஹைஶ்வர்யாயை னமஃ | 220 |
ஓம் மஹாவீர்யாயை னமஃ |
ஓம் மஹாபலாயை னமஃ |
ஓம் மஹாபுத்த்யை னமஃ |
ஓம் மஹாஸித்த்யை னமஃ |
ஓம் மஹாயோகேஶ்வரேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் மஹாதன்த்ராயை னமஃ |
ஓம் மஹாமன்த்ராயை னமஃ |
ஓம் மஹாயன்த்ராயை னமஃ |
ஓம் மஹாஸனாயை னமஃ |
ஓம் மஹாயாகக்ரமாராத்யாயை னமஃ | 230 |
ஓம் மஹாபைரவபூஜிதாயை னமஃ |
ஓம் மஹேஶ்வரமஹாகல்பமஹா தாண்டவஸாக்ஷிண்யை னமஃ |
ஓம் மஹாகாமேஶமஹிஷ்யை னமஃ |
ஓம் மஹாத்ரிபுரஸுன்தர்யை னமஃ |
ஓம் சதுஃஷஷ்ட்யுபசாராட்யாயை னமஃ |
ஓம் சதுஃஷஷ்டிகலாமய்யை னமஃ |
ஓம் மஹாசதுஃஷஷ்டிகோடி யோகினீகணஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் மனுவித்யாயை னமஃ |
ஓம் சன்த்ரவித்யாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் சன்த்ரமண்டலமத்யகாயை னமஃ | 240 |
ஓம் சாருரூபாயை னமஃ |
ஓம் சாருஹாஸாயை னமஃ |
ஓம் சாருசன்த்ரகலாதராயை னமஃ |
ஓம் சராசரஜகன்னாதாயை னமஃ |
ஓம் சக்ரராஜனிகேதனாயை னமஃ |
ஓம் பார்வத்யை னமஃ |
ஓம் பத்மனயனாயை னமஃ |
ஓம் பத்மராகஸமப்ரபாயை னமஃ |
ஓம் பஞ்சப்ரேதாஸனாஸீனாயை னமஃ |
ஓம் பஞ்சப்ரஹ்மஸ்பரூபிண்யை னமஃ | 250 |

ஓம் சின்மய்யை னமஃ |
ஓம் பரமானன்தாயை னமஃ |
ஓம் விஜ்ஞானகனரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் த்யானத்யாத்றுத்யேயரூபாயை னமஃ |
ஓம் ர்த்மாதர்மவிவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் விஶ்வரூபாயை னமஃ |
ஓம் ஜாகரிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்வபத்ன்யை னமஃ |
ஓம் தைஜஸாத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் ஸுப்தாயை னமஃ | 260 |
ஓம் ப்ராஜ்ஞாத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் துர்யாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வாவஸ்தாவிவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்றுஷ்டிகர்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் ப்ரஹ்மரூபாயை னமஃ |
ஓம் கோப்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் கோவின்தரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸம்ஹாரிண்யை னமஃ |
ஓம் ருத்ரரூபாயை னமஃ |
ஓம் திரோதானகர்யை னமஃ | 270 |
ஓம் ஈஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் ஸதாஶிவாயை னமஃ |
ஓம் அனுக்ரஹதாயை னமஃ |
ஓம் பம்சக்றுத்யபராயணாயை னமஃ |
ஓம் பானுமண்டலமத்யஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் பைரவ்யை னமஃ |
ஓம் பகமாலின்யை னமஃ |
ஓம் பத்மாஸனாயை னமஃ |
ஓம் பகவத்யை னமஃ |
ஓம் பத்மனாபஸஹோதர்யை னமஃ | 280 |
ஓம் உன்மேஷனிமிஷோத்பன்னவிபன்னபுவனாவல்யை னமஃ |
ஓம் ஸஹஸ்ரஶீர்ஷவதனாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷ்யை னமஃ |
ஓம் ஸஹஸ்ரபதே னமஃ |
ஓம் ஆப்ரஹ்மகீடஜனன்யை னமஃ |
ஓம் வர்ணாஶ்ரமவிதாயின்யை னமஃ |
ஓம் னிஜாஜ்ஞாரூபனிகமாயை னமஃ |
ஓம் புண்யாபுண்யபலப்ரதாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ருதிஸீமன்தஸின்தூரீக்றுத பாதாப்ஜதூலிகாயை னமஃ |
ஓம் ஸகலாகமஸம்தோஹஶுக்திஸம்புடமௌக்திகாயை னமஃ | 290 |
ஓம் புருஷார்தப்ரதாயை னமஃ |
ஓம் பூர்ணாயை னமஃ |
ஓம் போகின்யை னமஃ |
ஓம் புவனேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் அம்பிகாயை னமஃ |
ஓம் அனாதினிதனாயை னமஃ |
ஓம் ஹரிப்ரஹ்மேன்த்ரஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் னாராயண்யை னமஃ |
ஓம் னாதரூபாயை னமஃ |
ஓம் னாமரூபவிவர்ஜிதாயை னமஃ | 300 |

ஓம் ஹ்ரீம்கார்யை னமஃ |
ஓம் ஹ்ரீமத்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஹ்றுத்யாயை னமஃ |
ஓம் ஹேயோபாதேயவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் ராஜராஜார்சிதாயை னமஃ |
ஓம் ராஜ்ஞை னமஃ |
ஓம் ரம்யாயை னமஃ |
ஓம் ராஜீவலோசனாயை னமஃ |
ஓம் ரஞ்ஜன்யை னமஃ |
ஓம் ரமண்யை னமஃ | 310 |
ஓம் ரஸ்யாயை னமஃ |
ஓம் ரணத்கிங்கிணிமேகலாயை னமஃ |
ஓம் ரமாயை னமஃ |
ஓம் ராகேன்துவதனாயை னமஃ |
ஓம் ரதிரூபாயை னமஃ |
ஓம் ரதிப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் ரக்ஷாகர்யை னமஃ |
ஓம் ராக்ஷஸக்ன்யை னமஃ |
ஓம் ராமாயை னமஃ |
ஓம் ரமணலம்படாயை னமஃ | 320 |
ஓம் காம்யாயை னமஃ |
ஓம் காமகலாரூபாயை னமஃ |
ஓம் கதம்பகுஸுமப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் கல்யாண்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஜகதீகன்தாயை னமஃ |
ஓம் கருணாரஸஸாகராயை னமஃ |
ஓம் கலாவத்யை னமஃ |
ஓம் கலாலாபாயை னமஃ |
ஓம் கான்தாயை னமஃ |
ஓம் காதம்பரீப்ரியாயை னமஃ | 330 |
ஓம் வரதாயை னமஃ |
ஓம் வாமனயனாயை னமஃ |
ஓம் வாருணீமதவிஹ்வலாயை னமஃ |
ஓம் விஶ்வாதிகாயை னமஃ |
ஓம் வேதவேத்யாயை னமஃ |
ஓம் வின்த்யாசலனிவாஸின்யை னமஃ |
ஓம் விதாத்ர்யை னமஃ |
ஓம் வேதஜனன்யை னமஃ |
ஓம் விஷ்ணுமாயாயை னமஃ |
ஓம் விலாஸின்யை னமஃ | 340 |
ஓம் க்ஷேத்ரஸ்வரூபாயை னமஃ |
ஓம் க்ஷேத்ரேஶ்யை னமஃ |
ஓம் க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞபாலின்யை னமஃ |
ஓம் க்ஷயவ்றுத்திவினிர்முக்தாயை னமஃ |
ஓம் க்ஷேத்ரபாலஸமர்சிதாயை னமஃ |
ஓம் விஜயாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் விமலாயை னமஃ |
ஓம் வன்த்யாயை னமஃ |
ஓம் வன்தாருஜனவத்ஸலாயை னமஃ |
ஓம் வாக்வாதின்யை னமஃ | 350 |

ஓம் வாமகேஶ்யை னமஃ |
ஓம் வஹ்னிமண்டலவாஸின்யை னமஃ |
ஓம் பக்திமத்கல்பலதிகாயை னமஃ |
ஓம் பஶுபாஶவிமோசின்யை னமஃ |
ஓம் ஸம்ஹ்றுதாஶேஷபாஷண்டாயை னமஃ |
ஓம் ஸதாசாரப்ரவர்திகாயை னமஃ |
ஓம் தாபத்ரயாக்னிஸன்தப்தஸமாஹ்லாதனசன்த்ரிகாயை னமஃ |
ஓம் தருண்யை னமஃ |
ஓம் தாபஸாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் தனுமத்யாயை னமஃ | 360 |
ஓம் தமோபஹாயை னமஃ |
ஓம் சித்யை னமஃ |
ஓம் தத்பதலக்ஷ்யார்தாயை னமஃ |
ஓம் சிதேகரஸரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்வாத்மானன்தலவீபூத-ப்ரஹ்மாத்யானன்தஸன்தத்யை னமஃ |
ஓம் பராயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ப்ரத்யக் சிதீரூபாயை னமஃ |
ஓம் பஶ்யன்த்யை னமஃ |
ஓம் பரதேவதாயை னமஃ |
ஓம் மத்யமாயை னமஃ | 370 |
ஓம் வைகரீரூபாயை னமஃ |
ஓம் பக்தமானஸஹம்ஸிகாயை னமஃ |
ஓம் காமேஶ்வரப்ராணனாட்யை னமஃ |
ஓம் க்றுதஜ்ஞாயை னமஃ |
ஓம் காமபூஜிதாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ர்றும்காரரஸஸம்பூர்ணாயை னமஃ |
ஓம் ஜயாயை னமஃ |
ஓம் ஜாலன்தரஸ்திதாயை னமஃ |
ஓம் ஓட்யாணபீடனிலயாயை னமஃ |
ஓம் பின்துமண்டலவாஸின்யை னமஃ | 380 |
ஓம் ரஹோயாகக்ரமாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் ரஹஸ்தர்பணதர்பிதாயை னமஃ |
ஓம் ஸத்யஃ ப்ரஸாதின்யை னமஃ |
ஓம் விஶ்வஸாக்ஷிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸாக்ஷிவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் ஷடம்கதேவதாயுக்தாயை னமஃ |
ஓம் ஷாட்குண்யபரிபூரிதாயை னமஃ |
ஓம் னித்யக்லின்னாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் னிருபமாயை னமஃ |
ஓம் னிர்வாணஸுகதாயின்யை னமஃ | 390 |
ஓம் னித்யாஷோடஶிகாரூபாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீகண்டார்தஶரீரிண்யை னமஃ |
ஓம் ப்ரபாவத்யை னமஃ |
ஓம் ப்ரபாரூபாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரஸித்தாயை னமஃ |
ஓம் பரமேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் மூலப்ரக்றுத்யை னமஃ |
ஓம் அவ்யக்தாயை னமஃ |
ஓம் வ்க்தாவ்யக்தஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் வ்யாபின்யை னமஃ | 400 |

ஓம் விவிதாகாராயை னமஃ |
ஓம் வித்யாவித்யாஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் மஹாகாமேஶனயனகுமுதாஹ்லாதகௌமுத்யை னமஃ |
ஓம் பக்தாஹார்ததமோபேதபானுமத்பானுஸம்தத்யை னமஃ |
ஓம் ஶிவதூத்யை னமஃ |
ஓம் ஶிவாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் ஶிவமூர்த்யை னமஃ |
ஓம் ஶிவம்கர்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஶிவப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் ஶிவபராயை னமஃ | 410 |
ஓம் ஶிஷ்டேஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் ஶிஷ்டபூஜிதாயை னமஃ |
ஓம் அப்ரமேயாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வப்ரகாஶாயை னமஃ |
ஓம் மனோவாசாமகோசராயை னமஃ |
ஓம் சிச்சக்த்யை னமஃ |
ஓம் சேதனாரூபாயை னமஃ |
ஓம் ஜடஶக்த்யை னமஃ |
ஓம் ஜடாத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் காயத்ர்யை னமஃ | 420 |
ஓம் வ்யாஹ்றுத்யை னமஃ |
ஓம் ஸம்த்யாயை னமஃ |
ஓம் த்விஜவ்றுன்தனிஷேவிதாயை னமஃ |
ஓம் தத்த்வாஸனாயை னமஃ |
ஓம் தஸ்மை னமஃ |
ஓம் துப்யம் னமஃ |
ஓம் அய்யை னமஃ |
ஓம் பஞ்சகோஶான்தரஸ்திதாயை னமஃ |
ஓம் னிஃஸீமமஹிம்னே னமஃ |
ஓம் னித்யயௌவனாயை னமஃ | 430 |
ஓம் ஓம் மதஶாலின்யை னமஃ |
ஓம் மதகூர்ணிதரக்தாக்ஷ்யை னமஃ |
ஓம் மதபாடலகண்டபுவே னமஃ |
ஓம் சன்தனத்ரவதிக்தாங்க்யை னமஃ |
ஓம் சாம்பேயகுஸுமப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் குஶலாயை னமஃ |
ஓம் கோமலாகாராயை னமஃ |
ஓம் குருகுல்லாயை னமஃ |
ஓம் குலேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் குலகுண்டாலயாயை னமஃ | 440 |
ஓம் கௌலமார்கதத்பரஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் குமாரகணனாதாம்பாயை னமஃ |
ஓம் துஷ்ட்யை னமஃ |
ஓம் புஷ்ட்யை னமஃ |
ஓம் மத்யை னமஃ |
ஓம் த்றுத்யை னமஃ |
ஓம் ஶான்த்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்வஸ்திமத்யை னமஃ |
ஓம் கான்த்யை னமஃ |
ஓம் னன்தின்யை னமஃ | 450 |

ஓம் விக்னனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் தேஜோவத்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் த்ரினயனாயை னமஃ |
ஓம் லோலாக்ஷீகாமரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் மாலின்யை னமஃ |
ஓம் ஹம்ஸின்யை னமஃ |
ஓம் மாத்ரே னமஃ |
ஓம் மலயாசலவாஸின்யை னமஃ |
ஓம் ஸுமுக்யை னமஃ |
ஓம் னலின்யை னமஃ | 460 |
ஓம் ஸுப்ருவே னமஃ |
ஓம் ஶோபனாயை னமஃ |
ஓம் ஸுரனாயிகாயை னமஃ |
ஓம் காலகண்ட்யை னமஃ |
ஓம் கான்திமத்யை னமஃ |
ஓம் க்ஷோபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸூக்ஷ்மரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் வஜ்ரேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் வாமதேவ்யை னமஃ |
ஓம் வயோ‌உவஸ்தாவிவர்ஜிதாயை னமஃ | 470 |
ஓம் ஸித்தேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் ஸித்தவித்யாயை னமஃ |
ஓம் ஸித்தமாத்ரே னமஃ |
ஓம் யஶஸ்வின்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் விஶுத்திசக்ரனிலயாயை னமஃ |
ஓம் ஆரக்தவர்ணாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிலோசனாயை னமஃ |
ஓம் கட்வாங்காதிப்ரஹரணாயை னமஃ |
ஓம் வதனைகஸமன்விதாயை னமஃ |
ஓம் பாயஸான்னப்ரியாயை னமஃ | 480 |
ஓம் த்வக்ஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் பஶுலோகபயம்கர்யை னமஃ |
ஓம் அம்றுதாதிமஹாஶக்திஸம்வ்றுதாயை னமஃ |
ஓம் டாகினீஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் அனாஹதாப்ஜனிலயாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்யாமாபாயை னமஃ |
ஓம் வதனத்வயாயை னமஃ |
ஓம் தம்ஷ்ட்ரோஜ்வலாயை னமஃ |
ஓம் அக்ஷமாலாதிதராயை னமஃ |
ஓம் ருதிரஸம்ஸ்திதாயை னமஃ | 490 |
ஓம் காலராத்ர்யாதிஶக்த்யௌகவ்றுதாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்னிக்தௌதனப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் மஹாவீரேன்த்ரவரதாயை னமஃ |
ஓம் ராகிண்யம்பாஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் மணிபூராப்ஜனிலயாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் வதனத்ரயஸம்யுதாயை னமஃ |
ஓம் வஜ்ராதிகாயுதோபேதாயை னமஃ |
ஓம் டாமர்யாதிபிராவ்றுதாயை னமஃ |
ஓம் ரக்தவர்ணாயை னமஃ |
ஓம் மாம்ஸனிஷ்டாயை னமஃ | 500 |

50 |1. குடான்னப்ரீதமானஸாயை னமஃ |
ஓம் ஸமஸ்தபக்தஸுகதாயை னமஃ |
ஓம் லாகின்யம்பாஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்வாதிஷ்டானாம்புஜகதாயை னமஃ |
ஓம் சதுர்வக்த்ரமனோஹராயை னமஃ |
ஓம் ஶூலாத்யாயுதஸம்பன்னாயை னமஃ |
ஓம் பீதவர்ணாயை னமஃ |
ஓம் அதிகர்விதாயை னமஃ |
ஓம் மேதோனிஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் மதுப்ரீதாயை னமஃ | 510 |
ஓம் பன்தின்யாதிஸமன்விதாயை னமஃ |
ஓம் தத்யன்னாஸக்தஹ்றுதயாயை னமஃ |
ஓம் காகினீரூபதாரிண்யை னமஃ |
ஓம் மூலாதாராம்புஜாரூடாயை னமஃ |
ஓம் பம்சவக்த்ராயை னமஃ |
ஓம் அஸ்திஸம்ஸ்திதாயை னமஃ |
ஓம் அம்குஶாதிப்ரஹரணாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் வரதாதி னிஷேவிதாயை னமஃ |
ஓம் முத்கௌதனாஸக்தசித்தாயை னமஃ |
ஓம் ஸாகின்யம்பாஸ்வரூபிண்யை னமஃ | 520 |
ஓம் ஆஜ்ஞாசக்ராப்ஜனிலாயை னமஃ |
ஓம் ஶுக்லவர்ணாயை னமஃ |
ஓம் ஷடானனாயை னமஃ |
ஓம் மஜ்ஜாஸம்ஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ஹம்ஸவதீமுக்யஶக்திஸமன்விதாயை னமஃ |
ஓம் ஹரித்ரான்னைகரஸிகாயை னமஃ |
ஓம் ஹாகினீரூபதாரிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸஹஸ்ரதலபத்மஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வவர்ணோபஶோபிதாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வாயுததராயை னமஃ | 530 |
ஓம் ஶுக்லஸம்ஸ்திதாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வதோமுக்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வௌதனப்ரீதசித்தாயை னமஃ |
ஓம் யாகின்யம்பாஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்வாஹாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வதாயை னமஃ |
ஓம் அமத்யை னமஃ |
ஓம் மேதாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஶ்ருத்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்ம்றுத்யை னமஃ | 540 |
ஓம் அனுத்தமாயை னமஃ |
ஓம் புண்யகீர்த்யை னமஃ |
ஓம் புண்யலப்யாயை னமஃ |
ஓம் புண்யஶ்ரவணகீர்தனாயை னமஃ |
ஓம் புலோமஜார்சிதாயை னமஃ |
ஓம் பன்தமோசன்யை னமஃ |
ஓம் பர்பராலகாயை னமஃ |
ஓம் விமர்ஶரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் வித்யாயை னமஃ |
ஓம் வியதாதிஜகத்ப்ரஸுவே னமஃ | 550 |

ஓம் ஸர்வ வ்யாதிப்ரஶமன்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வ ம்றுத்யுனிவாரிண்யை னமஃ |
ஓம் அக்ரகண்யாயை னமஃ |
ஓம் அசின்த்யரூபாயை னமஃ |
ஓம் கலிகல்மஷனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் காத்யாயன்யை னமஃ |
ஓம் காலஹன்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் கமலாக்ஷனிஷேவிதாயை னமஃ |
ஓம் தாம்பூலபூரிதமுக்யை னமஃ |
ஓம் தாடிமீகுஸுமப்ரபாயை னமஃ | 560 |
ஓம் ஓம் ம்றுகாக்ஷ்யை னமஃ |
ஓம் மோஹின்யை னமஃ |
ஓம் முக்யாயை னமஃ |
ஓம் ம்றுடான்யை னமஃ |
ஓம் மித்ரரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் னித்யத்றுப்தாயை னமஃ |
ஓம் பக்தனிதயே னமஃ |
ஓம் னியன்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் னிகிலேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் மைத்ர்யாதிவாஸனாலப்யாயை னமஃ | 570 |
ஓம் மஹாப்ரலயஸாக்ஷிண்யை னமஃ |
ஓம் பராஶக்த்யை னமஃ |
ஓம் பரானிஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரஜ்ஞானகனரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் மாத்வீபானாலஸாயை னமஃ |
ஓம் மத்தாயை னமஃ |
ஓம் மாத்றுகாவர்ண ரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் மஹாகைலாஸனிலயாயை னமஃ |
ஓம் ம்றுணாலம்றுதுதோர்லதாயை னமஃ |
ஓம் மஹனீயாயை னமஃ | 580 |
ஓம் தயாமூர்த்யை னமஃ |
ஓம் மஹாஸாம்ராஜ்யஶாலின்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஆத்மவித்யாயை னமஃ |
ஓம் மஹாவித்யாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீவித்யாயை னமஃ |
ஓம் காமஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீஷோடஶாக்ஷரீவித்யாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிகூடாயை னமஃ |
ஓம் காமகோடிகாயை னமஃ |
ஓம் கடாக்ஷகிம்கரீபூதகமலாகோடிஸேவிதாயை னமஃ | 590 |
ஓம் ஶிரஃஸ்திதாயை னமஃ |
ஓம் சன்த்ரனிபாயை னமஃ |
ஓம் பாலஸ்தாயை‌ஐ னமஃ |
ஓம் இன்த்ரதனுஃப்ரபாயை னமஃ |
ஓம் ஹ்றுதயஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ரவிப்ரக்யாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிகோணான்தரதீபிகாயை னமஃ |
ஓம் தாக்ஷாயண்யை னமஃ |
ஓம் தைத்யஹன்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் தக்ஷயஜ்ஞவினாஶின்யை னமஃ | 600 |

ஓம் தரான்தோலிததீர்காக்ஷ்யை னமஃ |
ஓம் தரஹாஸோஜ்ஜ்வலன்முக்யை னமஃ |
ஓம் குரூமூர்த்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் குணனிதயே னமஃ |
ஓம் கோமாத்ரே னமஃ |
ஓம் குஹஜன்மபுவே னமஃ |
ஓம் தேவேஶ்யை னமஃ |
ஓம் தண்டனீதிஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் தஹராகாஶரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ப்ரதிபன்முக்யராகான்ததிதிமண்டலபூஜிதாயை னமஃ | 610 |
ஓம் கலாத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் கலானாதாயை னமஃ |
ஓம் காவ்யாலாபவிமோதின்யை னமஃ |
ஓம் ஸசாமரரமாவாணீஸவ்யதக்ஷிணஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் ஆதிஶக்தயை னமஃ |
ஓம் அமேயாயை னமஃ |
ஓம் ஆத்மனே னமஃ |
ஓம் பரமாயை னமஃ |
ஓம் பாவனாக்றுதயே னமஃ |
ஓம் அனேககோடிப்ரஹ்மாண்டஜனன்யை னமஃ | 620 |
ஓம் திவ்யவிக்ரஹாயை னமஃ |
ஓம் க்லீம்கார்யை னமஃ |
ஓம் கேவலாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் குஹ்யாயை னமஃ |
ஓம் கைவல்யபததாயின்யை னமஃ |
ஓம் த்ரிபுராயை னமஃ |
ஓம் த்ரிஜகத்வன்த்யாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிமூர்த்யை னமஃ |
ஓம் த்ரிதஶேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் த்ர்யக்ஷர்யை னமஃ | 630 |
ஓம் திவ்யகன்தாட்யாயை னமஃ |
ஓம் ஸின்தூரதிலகாஞ்சிதாயை னமஃ |
ஓம் உமாயை னமஃ |
ஓம் ஶைலேன்த்ரதனயாயை னமஃ |
ஓம் கௌர்யை னமஃ |
ஓம் கன்தர்வஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் விஶ்வகர்பாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வர்ணகர்பாயை னமஃ |
ஓம் அவரதாயை னமஃ |
ஓம் வாகதீஶ்வர்யை னமஃ | 640 |
ஓம் த்யானகம்யாயை னமஃ |
ஓம் அபரிச்சேத்யாயை னமஃ |
ஓம் ஜ்ஞானதாயை னமஃ |
ஓம் ஜ்ஞானவிக்ரஹாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வவேதான்தஸம்வேத்யாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஸத்யானன்தஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் லோபாமுத்ரார்சிதாயை னமஃ |
ஓம் லீலாக்ல்றுப்தப்ரஹ்மாண்டமண்டலாயை னமஃ |
ஓம் அத்றுஶ்யாயை னமஃ |
ஓம் த்றுஶ்யரஹிதாயை னமஃ | 650 |

ஓம் விஜ்ஞாத்ர்யை னமஃ |
ஓம் வேத்யவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் யோகின்யை னமஃ |
ஓம் யோகதாயை னமஃ |
ஓம் யோக்யாயை னமஃ |
ஓம் யோகானன்தாயை னமஃ |
ஓம் யுகன்தராயை னமஃ |
ஓம் இச்சாஶக்திஜ்ஞானஶக்திக்ரியாஶக்திஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வாதாராயை னமஃ |
ஓம் ஸுப்ரதிஷ்டாயை னமஃ | 660 |
ஓம் ஸதஸத்ரூபதாரிண்யை னமஃ |
ஓம் அஷ்டமூர்த்யை னமஃ |
ஓம் அஜாஜைத்ர்யை னமஃ |
ஓம் லோகயாத்ராவிதாயின்யை னமஃ |
ஓம் ஏகாகின்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் பூமரூபாயை னமஃ |
ஓம் னித்வைதாயை னமஃ |
ஓம் த்வைதவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் அன்னதாயை னமஃ |
ஓம் வஸுதாயை னமஃ | 670 |
ஓம் வ்றுத்தாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரஹ்மாத்மைக்யஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ப்றுஹத்யை னமஃ |
ஓம் ப்ராஹ்மண்யை னமஃ |
ஓம் ப்ராஹ்மயை னமஃ |
ஓம் ப்ரஹ்மானன்தாயை னமஃ |
ஓம் பலிப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் பாஷாரூபாயை னமஃ |
ஓம் ப்றுஹத்ஸேனாயை னமஃ |
ஓம் பாவாபாவவிர்ஜிதாயை னமஃ | 680 |
ஓம் ஸுகாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் ஶுபகர்யை னமஃ |
ஓம் ஶோபனாஸுலபாகத்யை னமஃ |
ஓம் ராஜராஜேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் ராஜ்யதாயின்யை னமஃ |
ஓம் ராஜ்யவல்லபாயை னமஃ |
ஓம் ராஜத்க்றுபாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ராஜபீடனிவேஶிதனிஜாஶ்ரிதாயை னமஃ |
ஓம் ராஜ்யலக்ஷ்ம்யை னமஃ |
ஓம் கோஶனாதாயை னமஃ | 690 |
ஓம் சதுரம்கபலேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் ஸாம்ராஜ்யதாயின்யை னமஃ |
ஓம் ஸத்யஸன்தாயை னமஃ |
ஓம் ஸாகரமேகலாயை னமஃ |
ஓம் தீக்ஷிதாயை னமஃ |
ஓம் தைத்யஶமன்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வலோகவம்ஶகர்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வார்ததாத்ர்யை னமஃ |
ஓம் ஸாவித்ர்யை னமஃ |
ஓம் ஸச்சிதானன்தரூபிண்யை னமஃ | 700 |

ஓம் தேஶகாலாபரிச்சின்னாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வகாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வமோஹின்யை னமஃ |
ஓம் ஸரஸ்வத்யை னமஃ |
ஓம் ஶாஸ்த்ரமய்யை னமஃ |
ஓம் குஹாம்பாயை னமஃ |
ஓம் குஹ்யரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வோபாதிவினிர்முக்தாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஸதாஶிவபதிவ்ரதாயை னமஃ |
ஓம் ஸம்ப்ரதாயேஶ்வர்யை னமஃ | 710 |
ஓம் ஸாதுனே னமஃ |
ஓம் யை னமஃ |
ஓம் குரூமண்டலரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் குலோத்தீர்ணாயை னமஃ |
ஓம் பகாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் மாயாயை னமஃ |
ஓம் மதுமத்யை னமஃ |
ஓம் மஹ்யை னமஃ |
ஓம் கணாம்பாயை னமஃ |
ஓம் குஹ்யகாராத்யாயை னமஃ | 720 |
ஓம் கோமலாங்க்யை னமஃ |
ஓம் குருப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வதன்த்ராயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வதன்த்ரேஶ்யை னமஃ |
ஓம் தக்ஷிணாமூர்திரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸனகாதிஸமாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் ஶிவஜ்ஞானப்ரதாயின்யை னமஃ |
ஓம் சித்கலாயை னமஃ |
ஓம் ஆனன்தகலிகாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரேமரூபாயை னமஃ | 730 |
ஓம் ஓம் ப்ரியம்கர்யை னமஃ |
ஓம் னாமபாராயணப்ரீதாயை னமஃ |
ஓம் னன்திவித்யாயை னமஃ |
ஓம் னடேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் மித்யாஜகததிஷ்டானாயை னமஃ |
ஓம் முக்திதாயை னமஃ |
ஓம் முக்திரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் லாஸ்யப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் லயகர்யை னமஃ |
ஓம் லஜ்ஜாயை னமஃ | 740 |
ஓம் ரம்பாதிவன்திதாயை னமஃ |
ஓம் பவதாவஸுதாவ்றுஷ்ட்யை னமஃ |
ஓம் பாபாரண்யதவானலாயை னமஃ |
ஓம் தௌர்பாக்யதூலவாதூலாயை னமஃ |
ஓம் ஜராத்வான்தரவிப்ரபாயை னமஃ |
ஓம் பாக்யாப்திசன்த்ரிகாயை னமஃ |
ஓம் பக்தசித்தகேகிகனாகனாயை னமஃ |
ஓம் ரோகபர்வததம்போலயே னமஃ |
ஓம் ம்றுத்யுதாருகுடாரிகாயை னமஃ |
ஓம் மஹேஶ்வர்யை னமஃ | 750 |

ஓம் மஹாகால்யை னமஃ |
ஓம் மஹாக்ராஸாயை னமஃ |
ஓம் மஹாஶனாயை னமஃ |
ஓம் அபர்ணாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் சண்டிகாயை னமஃ |
ஓம் சண்டமுண்டாஸுரனிஷூதின்யை னமஃ |
ஓம் க்ஷராக்ஷராத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வலோகேஶ்யை னமஃ |
ஓம் விஶ்வதாரிண்யை னமஃ |
ஓம் த்ரிவர்கதாத்ர்யை னமஃ | 760 |
ஓம் ஸுபகாயை னமஃ |
ஓம் த்ர்யம்பகாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிகுணாத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வர்காபவர்கதாயை னமஃ |
ஓம் ஶுத்தாயை னமஃ |
ஓம் ஜபாபுஷ்பனிபாக்றுதயே னமஃ |
ஓம் ஓஜோவத்யை னமஃ |
ஓம் த்யுதிதராயை னமஃ |
ஓம் யஜ்ஞரூபாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரியவ்ரதாயை னமஃ | 770 |
ஓம் துராராத்யாயை னமஃ |
ஓம் துராதர்ஷாயை னமஃ |
ஓம் பாடலீகுஸுமப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் மஹத்யை னமஃ |
ஓம் மேருனிலயாயை னமஃ |
ஓம் மன்தாரகுஸுமப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் வீராராத்யாயை னமஃ |
ஓம் விராட்ரூபாயை னமஃ |
ஓம் விரஜஸே னமஃ |
ஓம் விஶ்வதோமுக்யை னமஃ | 780 |
ஓம் ப்ரத்யக்ரூபாயை னமஃ |
ஓம் பராகாஶாயை னமஃ |
ஓம் ப்ராணதாயை னமஃ |
ஓம் ப்ராணரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் மார்தாண்டபைரவாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் மன்த்ரிணீன்யஸ்தராஜ்யதுரே னமஃ |
ஓம் த்ரிபுரேஶ்யை னமஃ |
ஓம் ஜயத்ஸேனாயை னமஃ |
ஓம் னிஸ்த்ரைகுண்யாயை னமஃ |
ஓம் பராபராயை னமஃ | 790 |
ஓம் ஸத்யஜ்ஞானானன்தரூபாயை னமஃ |
ஓம் ஸாமரஸ்யபராயணாயை னமஃ |
ஓம் கபர்தின்யை னமஃ |
ஓம் கலாமாலாயை னமஃ |
ஓம் காமதுகே னமஃ |
ஓம் காமரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் கலானிதயே னமஃ |
ஓம் காவ்யகலாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ரஸஜ்ஞாயை னமஃ |
ஓம் ரஸஶேவதயே னமஃ | 800 |

ஓம் புஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் புராதனாயை னமஃ |
ஓம் பூஜ்யாயை னமஃ |
ஓம் புஷ்கராயை னமஃ |
ஓம் புஷ்கரேக்ஷணாயை னமஃ |
ஓம் பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே னமஃ |
ஓம் பரஸ்மை தாம்னே னமஃ |
ஓம் பரமாணவே னமஃ |
ஓம் பராத்பராயை னமஃ |
ஓம் பாஶஹஸ்தாயை னமஃ | 810 |
ஓம் பாஶஹன்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் பரமன்த்ரவிபேதின்யை னமஃ |
ஓம் மூர்தாயை னமஃ |
ஓம் அமூர்தாயை னமஃ |
ஓம் அனித்யத்றுப்தாயை னமஃ |
ஓம் முனிமானஸஹம்ஸிகாயை னமஃ |
ஓம் ஸத்யவ்ரதாயை னமஃ |
ஓம் ஸத்யரூபாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வான்தர்யாமிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸத்யை னமஃ | 820 |
ஓம் ஓம் ப்ரஹ்மாண்யை னமஃ |
ஓம் ப்ரஹ்மணே னமஃ |
ஓம் ஜனன்யை னமஃ |
ஓம் பஹுரூபாயை னமஃ |
ஓம் புதார்சிதாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரஸவித்ர்யை னமஃ |
ஓம் ப்ரசண்டாயை னமஃ |
ஓம் ஆஜ்ஞாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரதிஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரகடாக்றுதயே னமஃ | 830 |
ஓம் ப்ராணேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் ப்ராணதாத்ர்யை னமஃ |
ஓம் பஞ்சாஶத்பீடரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் விஶ்ர்றுங்கலாயை னமஃ |
ஓம் விவிக்தஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் வீரமாத்ரே னமஃ |
ஓம் வியத்ப்ரஸுவே னமஃ |
ஓம் முகுன்தாயை னமஃ |
ஓம் முக்தினிலயாயை னமஃ |
ஓம் மூலவிக்ரஹரூபிண்யை னமஃ | 840 |
ஓம் பாவஜ்ஞாயை னமஃ |
ஓம் பவரோகத்ன்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் பவசக்ரப்ரவர்தின்யை னமஃ |
ஓம் சன்தஃஸாராயை னமஃ |
ஓம் ஶாஸ்த்ரஸாராயை னமஃ |
ஓம் மம்த்ரஸாராயை னமஃ |
ஓம் தலோதர்யை னமஃ |
ஓம் உதாரகீர்தயே னமஃ |
ஓம் உத்தாமவைபவாயை னமஃ |
ஓம் வர்ணரூபிண்யை னமஃ | 850 |

ஓம் ஜன்மம்றுத்யுஜராதப்தஜன
விஶ்ரான்திதாயின்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வோபனிஷதுத் குஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் ஶான்த்யதீதகலாத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் கம்பீராயை னமஃ |
ஓம் ககனான்தஃஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் கர்விதாயை னமஃ |
ஓம் கானலோலுபாயை னமஃ |
ஓம் கல்பனாரஹிதாயை னமஃ |
ஓம் காஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் அகான்தாயை னமஃ | 860 |
ஓம் கான்தார்தவிக்ரஹாயை னமஃ |
ஓம் கார்யகாரணனிர்முக்தாயை னமஃ |
ஓம் காமகேலிதரங்கிதாயை னமஃ |
ஓம் கனத்கனகதாடம்காயை னமஃ |
ஓம் லீலாவிக்ரஹதாரிண்யை னமஃ |
ஓம் அஜாயை னமஃ |
ஓம் க்ஷயவினிர்முக்தாயை னமஃ |
ஓம் முக்தாயை னமஃ |
ஓம் க்ஷிப்ரப்ரஸாதின்யை னமஃ |
ஓம் அன்தர்முகஸமாராத்யாயை னமஃ | 870 |
ஓம் பஹிர்முகஸுதுர்லபாயை னமஃ |
ஓம் த்ரய்யை னமஃ |
ஓம் த்ரிவர்கனிலயாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிபுரமாலின்யை னமஃ |
ஓம் னிராமயாயை னமஃ |
ஓம் னிராலம்பாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வாத்மாராமாயை னமஃ |
ஓம் ஸுதாஸ்றுத்யை னமஃ |
ஓம் ஸம்ஸாரபங்கனிர்மக்ன
ஸமுத்தரணபண்டிதாயை னமஃ | 880 |
ஓம் யஜ்ஞப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் யஜ்ஞகர்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் யஜமானஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் தர்மாதாராயை னமஃ |
ஓம் ஓம் தனாத்யக்ஷாயை னமஃ |
ஓம் தனதான்யவிவர்தின்யை னமஃ |
ஓம் விப்ரப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் விப்ரரூபாயை னமஃ |
ஓம் விஶ்வப்ரமணகாரிண்யை னமஃ |
ஓம் விஶ்வக்ராஸாயை னமஃ | 890 |
ஓம் வித்ருமாபாயை னமஃ |
ஓம் வைஷ்ணவ்யை னமஃ |
ஓம் விஷ்ணுரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் அயோன்யை னமஃ வர் அயோனயே
ஓம் யோனினிலயாயை னமஃ |
ஓம் கூடஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் குலரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் வீரகோஷ்டீப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் வீராயை னமஃ |
ஓம் னைஷ்கர்ம்யாயை னமஃ | 900 |

ஓம் னாதரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் விஜ்ஞானகலனாயை னமஃ |
ஓம் கல்யாயை னமஃ |
ஓம் விதக்தாயை னமஃ |
ஓம் பைன்தவாஸனாயை னமஃ |
ஓம் தத்வாதிகாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் தத்வமய்யை னமஃ |
ஓம் தத்வமர்தஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸாமகானப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் ஸௌம்யாயை னமஃ | 910 |
ஓம் ஸதாஶிவகுடும்பின்யை னமஃ |
ஓம் ஸவ்யாபஸவ்யமார்கஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வாபத்வினிவாரிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்வஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வபாவமதுராயை னமஃ |
ஓம் தீராயை னமஃ |
ஓம் தீரஸமர்சிதாயை னமஃ |
ஓம் சைதன்யார்க்யஸமாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் சைதன்யகுஸுமப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் ஸதோதிதாயை னமஃ | 920 |
ஓம் ஸதாதுஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் தருணாதித்யபாடலாயை னமஃ |
ஓம் தக்ஷிணாதக்ஷிணாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் தரஸ்மேரமுகாம்புஜாயை னமஃ |
ஓம் கௌலினீகேவலாயை னமஃ |
ஓம் அனர்த்ய கைவல்யபததாயின்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்தோத்ரப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்துதிமத்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஶ்ருதிஸம்ஸ்துதவைபவாயை னமஃ |
ஓம் மனஸ்வின்யை னமஃ | 930 |
ஓம் மானவத்யை னமஃ |
ஓம் மஹேஶ்யை னமஃ |
ஓம் மம்கலாக்றுத்யே னமஃ |
ஓம் விஶ்வமாத்ரே னமஃ |
ஓம் ஜகத்தாத்ர்யை னமஃ |
ஓம் விஶாலாக்ஷ்யை னமஃ |
ஓம் விராகிண்யை னமஃ |
ஓம் ப்ரகல்பாயை னமஃ |
ஓம் பரமோதாராயை னமஃ |
ஓம் பராமோதாயை னமஃ | 940 |
ஓம் மனோமய்யை னமஃ |
ஓம் வ்யோமகேஶ்யை னமஃ |
ஓம் விமானஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் வஜ்ரிண்யை னமஃ |
ஓம் வாமகேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் பஞ்சயஜ்ஞப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் பஞ்சப்ரேதமஞ்சாதிஶாயின்யை னமஃ |
ஓம் பஞ்சம்யை னமஃ |
ஓம் பஞ்சபூதேஶ்யை னமஃ |
ஓம் பஞ்சஸங்க்யோபசாரிண்யை னமஃ | 950 |

ஓம் ஓம் ஶாஶ்வத்யை னமஃ |
ஓம் ஶாஶ்வதைஶ்வர்யாயை னமஃ |
ஓம் ஶர்மதாயை னமஃ |
ஓம் ஶம்புமோஹின்யை னமஃ |
ஓம் தராயை னமஃ |
ஓம் தரஸுதாயை னமஃ |
ஓம் தன்யாயை னமஃ |
ஓம் தர்மிண்யை னமஃ |
ஓம் தர்மவர்தின்யை னமஃ |
ஓம் லோகாதீதாயை னமஃ | 960 |
ஓம் குணாதீதாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வாதீதாயை னமஃ |
ஓம் ஶாமாத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் பன்தூககுஸுமப்ரக்யாயை னமஃ |
ஓம் பாலாயை னமஃ |
ஓம் லீலாவினோதின்யை னமஃ |
ஓம் ஸுமம்கல்யை னமஃ |
ஓம் ஸுககர்யை னமஃ |
ஓம் ஸுவேஷாட்யாயை னமஃ |
ஓம் ஸுவாஸின்யை னமஃ | 970 |
ஓம் ஸுவாஸின்யர்சனப்ரீதாயை னமஃ |
ஓம் ஆஶோபனாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஶுத்தமானஸாயை னம
ஓம் பின்துதர்பணஸன்துஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் பூர்வஜாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிபுராம்பிகாயை னமஃ |
ஓம் தஶமுத்ராஸமாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிபுராஶ்ரீவஶங்கர்யை னமஃ |
ஓம் ஜ்ஞானமுத்ராயை னமஃ |
ஓம் ஜ்ஞானகம்யாயை னமஃ | 980 |
ஓம் ஜ்ஞானஜ்ஞேயஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் யோனிமுத்ராயை னமஃ |
ஓம் த்ரிகண்டேஶ்யை னமஃ |
ஓம் த்ரிகுணாயை னமஃ |
ஓம் அம்பாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிகோணகாயை னமஃ |
ஓம் அனகாயை னமஃ |
ஓம் அத்புதசாரித்ராயை னமஃ |
ஓம் வாஞ்சிதார்தப்ரதாயின்யை னமஃ |
ஓம் அப்யாஸாதிஶயஜ்ஞாதாயை னமஃ | 990 |
ஓம் ஷடத்வாதீதரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் அவ்யாஜகருணாமூர்தயே னமஃ |
ஓம் அஜ்ஞானத்வான்ததீபிகாயை னமஃ |
ஓம் ஆபாலகோபவிதிதாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஸர்வானுல்லங்க்யஶாஸனாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீசக்ரராஜனிலயாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுன்தர்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஶ்ரீஶிவாயை னமஃ |
ஓம் ஶிவஶக்த்யைக்யரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் லலிதாம்பிகாயை னமஃ | 1000 |

||ஓம் தத்ஸத் ப்ரஹ்மார்பணமஸ்து ||
||இதி ஶ்ரீலலிதஸஹஸ்ரனாமாவலிஃ ஸம்பூர்ணா ||

Also Read:

Srr Lalita Sahasra Namavali in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top