Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

mantram in Tamil

Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Tamil

Sri Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Tamil: || த்யானம் || ஸின்தூராருணவிக்ரஹாம் த்ரினயனாம் மாணிக்யமௌலிஸ்புரத் தாரானாயகஶேகராம் ஸ்மிதமுகீமாபீனவக்ஷோருஹாம் | பாணிப்யாமலிபூர்ணரத்னசஷகம் ரக்தோத்பலம் பிப்ரதீம் ஸௌம்யாம் ரத்னகடஸ்தரக்தசரணாம் த்யாயேத்பராமம்பிகாம் || அருணாம் கருணாதரங்கிதாக்ஷீம் த்றுதபாஶாங்குஶபுஷ்பபாணசாபாம் | அணிமாதிபிராவ்றுதாம் மயூகைரஹமித்யேவ விபாவயே பவானீம் || த்யாயேத் பத்மாஸனஸ்தாம் விகஸிதவதனாம் பத்மபத்ராயதாக்ஷீம் ஹேமாபாம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலிதலஸத்தேமபத்மாம் வராங்கீம் | ஸர்வாலங்காரயுக்தாம் ஸததமபயதாம் பக்தனம்ராம் பவானீம் ஶ்ரீவித்யாம் ஶான்தமூர்திம் ஸகலஸுரனுதாம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதாத்ரீம் || ஸகுங்குமவிலேபனாமலிகசும்பிகஸ்தூரிகாம் ஸமன்தஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் | அஶேஷஜனமோஹினீமருணமால்யபூஷாம்பராம் […]

Dakaradi Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Dakaradi Sri Durga Sahasra Nama Stotram Lyrics in Tamil: ஶ்ரீகணேஶாய னமஃ | ஶ்ரீதேவ்யுவாச | மம னாமஸஹஸ்ரம் ச ஶிவபூர்வவினிர்மிதம் | தத்பட்யதாம் விதானேன ததா ஸர்வம் பவிஷ்யதி || 1 || இத்யுக்த்வா பார்வதீ தேவீ ஶ்ராவயாமாஸ தச்சதான் | ததேவ னாம ஸாஹஸ்ரம் தகாராதி வரானனே || 2 || ரோகதாரித்ர்ய தௌர்பாக்யஶோகதுஃகவினாஶகம் | ஸர்வாஸாம் பூஜிதம் னாம ஶ்ரீதுர்காதேவதா மதா || 3 || னிஜபீஜம் பவேத் பீஜம் […]

Sree Durga Nakshatra Malika Stuti in Tamil

Sri Durga Nakshatra Malika Stuti Lyrics in Tamil: விராடனகரம் ரம்யம் கச்சமானோ யுதிஷ்டிரஃ | அஸ்துவன்மனஸா தேவீம் துர்காம் த்ரிபுவனேஶ்வரீம் || 1 || யஶோதாகர்பஸம்பூதாம் னாராயணவரப்ரியாம் | னன்தகோபகுலேஜாதாம் மம்கள்யாம் குலவர்தனீம் || 2 || கம்ஸவித்ராவணகரீம் அஸுராணாம் க்ஷயம்கரீம் | ஶிலாதடவினிக்ஷிப்தாம் ஆகாஶம் ப்ரதிகாமினீம் || 3 || வாஸுதேவஸ்ய பகினீம் திவ்யமால்ய விபூஷிதாம் | திவ்யாம்பரதராம் தேவீம் கட்ககேடகதாரிணீம் || 4 || பாராவதரணே புண்யே யே ஸ்மரன்தி ஸதாஶிவாம் […]

Durga Ashtottara Sata Namavali Lyrics in Tamil and English

Durga Ashtottara Sata Namavali Lyrics in Tamil: ஓம் துர்காயை னமஃ ஓம் ஶிவாயை னமஃ ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்யை னமஃ ஓம் மஹாகௌர்யை னமஃ ஓம் சம்டிகாயை னமஃ ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை னமஃ ஓம் ஸர்வாலோகேஶ்யை னமஃ ஓம் ஸர்வகர்ம பலப்ரதாயை னமஃ ஓம் ஸர்வதீர்த மயாயை னமஃ ஓம் புண்யாயை னமஃ ||10|| ஓம் தேவ யோனயே னமஃ ஓம் அயோனிஜாயை னமஃ ஓம் பூமிஜாயை னமஃ ஓம் னிர்குணாயை னமஃ ஓம் ஆதாரஶக்த்யை […]

Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram Lyrics in Tamil With Meaning

Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram Lyrics in Tamil: க்ஷமஸ்வ பகவத்யம்ப க்ஷமா ஶீலே பராத்பரே| ஶுத்த ஸத்வ ஸ்வரூபேச கோபாதி பரி வர்ஜிதே||1|| உபமே ஸர்வ ஸாத்வீனாம் தேவீனாம் தேவ பூஜிதே| த்வயா வினா ஜகத்ஸர்வம் ம்றுத துல்யம்ச னிஷ்பலம்||2|| ஸர்வ ஸம்பத்ஸ்வரூபாத்வம் ஸர்வேஷாம் ஸர்வ ரூபிணீ| ராஸேஶ்வர்யதி தேவீத்வம் த்வத்கலாஃ ஸர்வயோஷிதஃ||3|| கைலாஸே பார்வதீ த்வம்ச க்ஷீரோதே ஸிம்து கன்யகா| ஸ்வர்கேச ஸ்வர்க லக்ஷ்மீ ஸ்த்வம் மர்த்ய லக்ஷ்மீஶ்ச பூதலே||4|| வைகும்டேச மஹாலக்ஷ்மீஃ […]

Sri Devi Khadgamala Stotram Lyrics in Tamil

Sri Devi Khadgamala Stotram in Tamil: ஶ்ரீ தேவீ ப்ரார்தன ஹ்ரீம்காராஸனகர்பிதானலஶிகாம் ஸௌஃ க்லீம் களாம் பிப்ரதீம் ஸௌவர்ணாம்பரதாரிணீம் வரஸுதாதௌதாம் த்ரினேத்ரோஜ்ஜ்வலாம் | வம்தே புஸ்தகபாஶமம்குஶதராம் ஸ்ரக்பூஷிதாமுஜ்ஜ்வலாம் த்வாம் கௌரீம் த்ரிபுராம் பராத்பரகளாம் ஶ்ரீசக்ரஸம்சாரிணீம் || அஸ்ய ஶ்ரீ ஶுத்தஶக்திமாலாமஹாமம்த்ரஸ்ய, உபஸ்தேம்த்ரியாதிஷ்டாயீ வருணாதித்ய றுஷயஃ தேவீ காயத்ரீ சம்தஃ ஸாத்விக ககாரபட்டாரகபீடஸ்தித காமேஶ்வராம்கனிலயா மஹாகாமேஶ்வரீ ஶ்ரீ லலிதா பட்டாரிகா தேவதா, ஐம் பீஜம் க்லீம் ஶக்திஃ, ஸௌஃ கீலகம் மம கட்கஸித்த்யர்தே ஸர்வாபீஷ்டஸித்த்யர்தே ஜபே வினியோகஃ, […]

Sri Devi Mahatmyam Chamundeswari Mangalam Lyrics in Tamil

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya. Devi Mahatmyam Chamundeswari Mangalam Stotram in Tamil: ஶ்ரீ ஶைலராஜ தனயே சம்ட மும்ட னிஷூதினீ ம்றுகேம்த்ர வாஹனே துப்யம் சாமும்டாயை ஸுமம்களம்||1|| பம்ச விம்ஶதி ஸாலாட்ய ஶ்ரீ சக்ரபுஅ னிவாஸினீ பிம்துபீட ஸ்திதெ துப்யம் சாமும்டாயை ஸுமம்களம்||2|| ராஜ ராஜேஶ்வரீ ஶ்ரீமத் காமேஶ்வர குடும்பினீம் யுக னாத ததே துப்யம் சாமும்டாயை ஸுமம்களம்||3|| மஹாகாளீ மஹாலக்ஷ்மீ மஹாவாணீ மனோன்மணீ யோகனித்ராத்மகே […]

Devi Mahatmyam Mangala Harathi Lyrics in Tamil

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya. Devi Mahatmyam Mangala Harathi Stotram Lyrics in Tamil: ஶ்ரீ சக்ர புர மம்து ஸ்திரமைன ஶ்ரீ லலித பஸிடி பாதாலகிதெ னீராஜனம் பம்காருதல்லிகிதெ னீராஜனம் பம்காரு ஹாராலு ஸிம்காரமொலகிம்சு அம்பிகா ஹ்றுதயகு னீராஜனம் பம்காருதல்லிகிதெ னீராஜனம் ஶ்ரீ கௌரி ஶ்ரீமாத ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞி ஶ்ரீ ஸிம்ஹாஸனேஶ்வரிகி னீராஜனம் பம்காருதல்லிகிதெ னீராஜனம் கல்பதருவை மம்மு காபாடு கரமுலகு கவகம்பு காஸுலதோ னீராஜனம் பம்காருதல்லிகிதெ […]

Devi Mahatmyam Dvaatrisannaamaavali Lyrics in Tamil

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya. Devi Mahatmyam Dvaatrisannaamaavali Stotram Lyrics in Tamil: துர்கா துர்கார்தி ஶமனீ துர்காபத்வினிவாரிணீ| துர்காமச்சேதினீ துர்க ஸாதினீ துர்க னாஶினீ துர்க மஜ்ஞானதா துர்கதைத்யலோகதவானலா துர்கமா துர்கமாலோகா துர்கமாத்மஸ்வரூபிணீ துர்கமார்கப்ரதா துர்கமவித்யா துர்கமாஶ்ரிதா துர்கமஜ்ஞானஸம்ஸ்தானா துர்கமத்யானபாஸினீ துர்கமோஹா துர்கமகா துர்கமார்தஸ்வரூபிணீ துர்கமாஸுரஸம்ஹன்த்ரீ துர்கமாயுததாரிணீ துர்கமாம்கீ துர்கமாதா துர்கம்யா துர்கமேஶ்வரீ துர்கபீமா துர்கபாமா துர்லபா துர்கதாரிணீ னாமாவளீ மமாயாஸ்தூ துர்கயா மம மானஸஃ […]

Scroll to top