Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

durga devi aarti Song Lyrics Malayalam

Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Malayalam

Sri Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Malayalam: || ധ്യാനമ് || സിന്ദൂരാരുണവിഗ്രഹാം ത്രിനയനാം മാണിക്യമൗലിസ്ഫുരത് താരാനായകശേഖരാം സ്മിതമുഖീമാപീനവക്ഷോരുഹാമ് | പാണിഭ്യാമലിപൂര്ണരത്നചഷകം രക്തോത്പലം ബിഭ്രതീം സൗമ്യാം രത്നഘടസ്ഥരക്തചരണാം ധ്യായേത്പരാമമ്ബികാമ് || അരുണാം കരുണാതരങ്ഗിതാക്ഷീം ധൃതപാശാങ്കുശപുഷ്പബാണചാപാമ് | അണിമാദിഭിരാവൃതാം മയൂഖൈരഹമിത്യേവ വിഭാവയേ ഭവാനീമ് || ധ്യായേത് പദ്മാസനസ്ഥാം വികസിതവദനാം പദ്മപത്രായതാക്ഷീം ഹേമാഭാം പീതവസ്ത്രാം കരകലിതലസദ്ധേമപദ്മാം വരാങ്ഗീമ് | സര്വാലങ്കാരയുക്താം സതതമഭയദാം ഭക്തനമ്രാം ഭവാനീം ശ്രീവിദ്യാം ശാന്തമൂര്തിം സകലസുരനുതാം സര്വസമ്പത്പ്രദാത്രീമ് || സകുങ്കുമവിലേപനാമലികചുമ്ബികസ്തൂരികാം സമന്ദഹസിതേക്ഷണാം സശരചാപപാശാങ്കുശാമ് | അശേഷജനമോഹിനീമരുണമാല്യഭൂഷാമ്ബരാം […]

Dakaradi Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Dakaradi Sri Durga Sahasra Nama Stotram Lyrics in Malayalam: ശ്രീഗണേശായ നമഃ | ശ്രീദേവ്യുവാച | മമ നാമസഹസ്രം ച ശിവപൂര്വവിനിര്മിതമ് | തത്പഠ്യതാം വിധാനേന തദാ സര്വം ഭവിഷ്യതി || 1 || ഇത്യുക്ത്വാ പാര്വതീ ദേവീ ശ്രാവയാമാസ തച്ചതാന് | തദേവ നാമ സാഹസ്രം ദകാരാദി വരാനനേ || 2 || രോഗദാരിദ്ര്യ ദൗര്ഭാഗ്യശോകദുഃഖവിനാശകമ് | സര്വാസാം പൂജിതം നാമ ശ്രീദുര്ഗാദേവതാ മതാ || 3 || നിജബീജം ഭവേദ് ബീജം […]

Sree Durga Nakshatra Malika Stuti in Malayalam

Sri Durga Nakshatra Malika Stuti Lyrics in Malayalam: വിരാടനഗരം രമ്യം ഗച്ഛമാനോ യുധിഷ്ഠിരഃ | അസ്തുവന്മനസാ ദേവീം ദുര്ഗാം ത്രിഭുവനേശ്വരീമ് || 1 || യശോദാഗര്ഭസംഭൂതാം നാരായണവരപ്രിയാമ് | നന്ദഗോപകുലേജാതാം മംഗള്യാം കുലവര്ധനീമ് || 2 || കംസവിദ്രാവണകരീമ് അസുരാണാം ക്ഷയംകരീമ് | ശിലാതടവിനിക്ഷിപ്താമ് ആകാശം പ്രതിഗാമിനീമ് || 3 || വാസുദേവസ്യ ഭഗിനീം ദിവ്യമാല്യ വിഭൂഷിതാമ് | ദിവ്യാംബരധരാം ദേവീം ഖഡ്ഗഖേടകധാരിണീമ് || 4 || ഭാരാവതരണേ പുണ്യേ യേ സ്മരന്തി സദാശിവാമ് […]

Durga Ashtottara Sata Namavali Lyrics in Malayalam and English

Durga Ashtottara Sata Namavali Lyrics in Malayalam: ഓം ദുര്ഗായൈ നമഃ ഓം ശിവായൈ നമഃ ഓം മഹാലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ ഓം മഹാഗൗര്യൈ നമഃ ഓം ചംഡികായൈ നമഃ ഓം സര്വജ്ഞായൈ നമഃ ഓം സര്വാലോകേശ്യൈ നമഃ ഓം സര്വകര്മ ഫലപ്രദായൈ നമഃ ഓം സര്വതീര്ധ മയായൈ നമഃ ഓം പുണ്യായൈ നമഃ ||10|| ഓം ദേവ യോനയേ നമഃ ഓം അയോനിജായൈ നമഃ ഓം ഭൂമിജായൈ നമഃ ഓം നിര്ഗുണായൈ നമഃ ഓം ആധാരശക്ത്യൈ […]

Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram Lyrics in Malayalam With Meaning

Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram Lyrics in Malayalam: ക്ഷമസ്വ ഭഗവത്യംബ ക്ഷമാ ശീലേ പരാത്പരേ| ശുദ്ധ സത്വ സ്വരൂപേച കോപാദി പരി വര്ജിതേ||1|| ഉപമേ സര്വ സാധ്വീനാം ദേവീനാം ദേവ പൂജിതേ| ത്വയാ വിനാ ജഗത്സര്വം മൃത തുല്യംച നിഷ്ഫലമ്||2|| സര്വ സംപത്സ്വരൂപാത്വം സര്വേഷാം സര്വ രൂപിണീ| രാസേശ്വര്യധി ദേവീത്വം ത്വത്കലാഃ സര്വയോഷിതഃ||3|| കൈലാസേ പാര്വതീ ത്വംച ക്ഷീരോധേ സിംധു കന്യകാ| സ്വര്ഗേച സ്വര്ഗ ലക്ഷ്മീ സ്ത്വം മര്ത്യ ലക്ഷ്മീശ്ച ഭൂതലേ||4|| വൈകുംഠേച മഹാലക്ഷ്മീഃ […]

Sri Devi Khadgamala Stotram Lyrics in Malayalam

Sri Devi Khadgamala Stotram in Malayalam: ശ്രീ ദേവീ പ്രാര്ഥന ഹ്രീംകാരാസനഗര്ഭിതാനലശിഖാം സൗഃ ക്ലീം കളാം ബിഭ്രതീം സൗവര്ണാംബരധാരിണീം വരസുധാധൗതാം ത്രിനേത്രോജ്ജ്വലാമ് | വംദേ പുസ്തകപാശമംകുശധരാം സ്രഗ്ഭൂഷിതാമുജ്ജ്വലാം ത്വാം ഗൗരീം ത്രിപുരാം പരാത്പരകളാം ശ്രീചക്രസംചാരിണീമ് || അസ്യ ശ്രീ ശുദ്ധശക്തിമാലാമഹാമംത്രസ്യ, ഉപസ്ഥേംദ്രിയാധിഷ്ഠായീ വരുണാദിത്യ ഋഷയഃ ദേവീ ഗായത്രീ ഛംദഃ സാത്വിക കകാരഭട്ടാരകപീഠസ്ഥിത കാമേശ്വരാംകനിലയാ മഹാകാമേശ്വരീ ശ്രീ ലലിതാ ഭട്ടാരികാ ദേവതാ, ഐം ബീജം ക്ലീം ശക്തിഃ, സൗഃ കീലകം മമ ഖഡ്ഗസിദ്ധ്യര്ഥേ സര്വാഭീഷ്ടസിദ്ധ്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ, […]

Sri Devi Mahatmyam Chamundeswari Mangalam Lyrics in Malayalam

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya. Devi Mahatmyam Chamundeswari Mangalam Stotram in Malayalam: ശ്രീ ശൈലരാജ തനയേ ചംഡ മുംഡ നിഷൂദിനീ മൃഗേംദ്ര വാഹനേ തുഭ്യം ചാമുംഡായൈ സുമംഗളം||1|| പംച വിംശതി സാലാഡ്യ ശ്രീ ചക്രപുഅ നിവാസിനീ ബിംദുപീഠ സ്ഥിതെ തുഭ്യം ചാമുംഡായൈ സുമംഗളം||2|| രാജ രാജേശ്വരീ ശ്രീമദ് കാമേശ്വര കുടുംബിനീം യുഗ നാധ തതേ തുഭ്യം ചാമുംഡായൈ സുമംഗളം||3|| മഹാകാളീ മഹാലക്ഷ്മീ മഹാവാണീ മനോന്മണീ യോഗനിദ്രാത്മകേ […]

Devi Mahatmyam Mangala Harathi Lyrics in Malayalam

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya. Devi Mahatmyam Mangala Harathi Stotram in Malayalam: ശ്രീ ചക്ര പുര മംദു സ്ഥിരമൈന ശ്രീ ലലിത പസിഡി പാദാലകിദെ നീരാജനം ബംഗാരുതല്ലികിദെ നീരാജനം ബംഗാരു ഹാരാലു സിംഗാരമൊലകിംചു അംബികാ ഹൃദയകു നീരാജനം ബംഗാരുതല്ലികിദെ നീരാജനം ശ്രീ ഗൗരി ശ്രീമാത ശ്രീമഹാരാജ്ഞി ശ്രീ സിംഹാസനേശ്വരികി നീരാജനം ബംഗാരുതല്ലികിദെ നീരാജനം കല്പതരുവൈ മമ്മു കാപാഡു കരമുലകു കവകംബു കാസുലതോ നീരാജനം ബംഗാരുതല്ലികിദെ നീരാജനം […]

Scroll to top