Durga Stotram

Devi Mahatmyam Mangala Harathi Lyrics in Malayalam

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Mangala Harathi Stotram in Malayalam:

ശ്രീ ചക്ര പുര മംദു സ്ഥിരമൈന ശ്രീ ലലിത പസിഡി പാദാലകിദെ നീരാജനം
ബംഗാരുതല്ലികിദെ നീരാജനം

ബംഗാരു ഹാരാലു സിംഗാരമൊലകിംചു അംബികാ ഹൃദയകു നീരാജനം
ബംഗാരുതല്ലികിദെ നീരാജനം

ശ്രീ ഗൗരി ശ്രീമാത ശ്രീമഹാരാജ്ഞി ശ്രീ സിംഹാസനേശ്വരികി നീരാജനം
ബംഗാരുതല്ലികിദെ നീരാജനം

കല്പതരുവൈ മമ്മു കാപാഡു കരമുലകു കവകംബു കാസുലതോ നീരാജനം
ബംഗാരുതല്ലികിദെ നീരാജനം

പാശാംകുശ പുഷ്പ ബാണചാപധരികി പരമ പാവനമൈന നീരാജനം
ബംഗാരുതല്ലികിദെ നീരാജനം

കാംതി കിരണാലതോ കലികി മെഡലോ മെരിസെ കല്യാണ സൂത്രമ്മു നീരാജനം
ബംഗാരുതല്ലികിദെ നീരാജനം

ചിരുനവ്വു ലൊലികിംചു ശ്രീദേവി അധരാന ശതകോ ടി നക്ഷത്ര നീരാജനം
ബംഗാരുതല്ലികിദെ നീരാജനം

കലുവരേകുല വംടി കന്നുല തല്ലി ശ്രീരാജരാജേശ്വരികി നീരാജനം
ബംഗാരുതല്ലികിദെ നീരാജനം

മുദമാര മോമുന മുച്ചടഗ ദരിയിംചു കസ്തൂരി കുംകുമകു നീരാജനം
ബംഗാരുതല്ലികിദെ നീരാജനം

ചംദ്രവംകനികിദെ നീരാജനം

ശുക്രവാരമുനാഡു ശുഭമുലൊസഗേ തല്ലി ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മി കിദെ നീരാജനം
ബംഗാരുതല്ലികിദെ നീരാജനം

മുഗ്ഗുരമ്മലകുനു മൂലമഗു പെദ്ദമ്മ മുത്യാലതോ നിത്യ നീരാജനം
ബംഗാരുതല്ലികിദെ നീരാജനം

ശൃംഗേരി പീഠാന സുംദരാകാരിണി സൗംദര്യലഹരികിദെ നീരാജനം
ബംഗാരുതല്ലികിദെ നീരാജനം

സകല ഹൃദയാലലോ ബുദ്ധിപ്രേരണ ജേയു തല്ലി ഗായത്രികിദെ നീരാജനം
ബംഗാരുതല്ലികിദെ നീരാജനം

ദാന നരസിംഹുനി ദയതോഡ രക്ഷിംചു ദയഗല തല്ലികിദെ നീരാജനം
ആത്മാര്പണതോ നിത്യ നീരാജനം

ശ്രീ ചക്ര പുര മംദു സ്ഥിരമൈന ശ്രീ ലലിത പസിഡി പാദാലകിദെ നീരാജനം
ബംഗാരുതല്ലികിദെ നീരാജനം

Also Read:

Devi Mahatmyam Mangala Harathi lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Add Comment

Click here to post a comment