Durga Stotram

Devi Mahatmyam Mangala Harathi Lyrics in Kannada

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Mangala Harathi Stotram in Kannada:

ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಪುರ ಮಂದು ಸ್ಥಿರಮೈನ ಶ್ರೀ ಲಲಿತ ಪಸಿಡಿ ಪಾದಾಲಕಿದೆ ನೀರಾಜನಂ
ಬಂಗಾರುತಲ್ಲಿಕಿದೆ ನೀರಾಜನಂ

ಬಂಗಾರು ಹಾರಾಲು ಸಿಂಗಾರಮೊಲಕಿಂಚು ಅಂಬಿಕಾ ಹೃದಯಕು ನೀರಾಜನಂ
ಬಂಗಾರುತಲ್ಲಿಕಿದೆ ನೀರಾಜನಂ

ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಶ್ರೀಮಾತ ಶ್ರೀಮಹಾರಾಙ್ಞಿ ಶ್ರೀ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರಿಕಿ ನೀರಾಜನಂ
ಬಂಗಾರುತಲ್ಲಿಕಿದೆ ನೀರಾಜನಂ

ಕಲ್ಪತರುವೈ ಮಮ್ಮು ಕಾಪಾಡು ಕರಮುಲಕು ಕವಕಂಬು ಕಾಸುಲತೋ ನೀರಾಜನಂ
ಬಂಗಾರುತಲ್ಲಿಕಿದೆ ನೀರಾಜನಂ

ಪಾಶಾಂಕುಶ ಪುಷ್ಪ ಬಾಣಚಾಪಧರಿಕಿ ಪರಮ ಪಾವನಮೈನ ನೀರಾಜನಂ
ಬಂಗಾರುತಲ್ಲಿಕಿದೆ ನೀರಾಜನಂ

ಕಾಂತಿ ಕಿರಣಾಲತೋ ಕಲಿಕಿ ಮೆಡಲೋ ಮೆರಿಸೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೂತ್ರಮ್ಮು ನೀರಾಜನಂ
ಬಂಗಾರುತಲ್ಲಿಕಿದೆ ನೀರಾಜನಂ

ಚಿರುನವ್ವು ಲೊಲಿಕಿಂಚು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಧರಾನ ಶತಕೋ ಟಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನೀರಾಜನಂ
ಬಂಗಾರುತಲ್ಲಿಕಿದೆ ನೀರಾಜನಂ

ಕಲುವರೇಕುಲ ವಂಟಿ ಕನ್ನುಲ ತಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಕಿ ನೀರಾಜನಂ
ಬಂಗಾರುತಲ್ಲಿಕಿದೆ ನೀರಾಜನಂ

ಮುದಮಾರ ಮೋಮುನ ಮುಚ್ಚಟಗ ದರಿಯಿಂಚು ಕಸ್ತೂರಿ ಕುಂಕುಮಕು ನೀರಾಜನಂ
ಬಂಗಾರುತಲ್ಲಿಕಿದೆ ನೀರಾಜನಂ

ಚಂದ್ರವಂಕನಿಕಿದೆ ನೀರಾಜನಂ

ಶುಕ್ರವಾರಮುನಾಡು ಶುಭಮುಲೊಸಗೇ ತಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಿದೆ ನೀರಾಜನಂ
ಬಂಗಾರುತಲ್ಲಿಕಿದೆ ನೀರಾಜನಂ

ಮುಗ್ಗುರಮ್ಮಲಕುನು ಮೂಲಮಗು ಪೆದ್ದಮ್ಮ ಮುತ್ಯಾಲತೋ ನಿತ್ಯ ನೀರಾಜನಂ
ಬಂಗಾರುತಲ್ಲಿಕಿದೆ ನೀರಾಜನಂ

ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠಾನ ಸುಂದರಾಕಾರಿಣಿ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿಕಿದೆ ನೀರಾಜನಂ
ಬಂಗಾರುತಲ್ಲಿಕಿದೆ ನೀರಾಜನಂ

ಸಕಲ ಹೃದಯಾಲಲೋ ಬುದ್ಧಿಪ್ರೇರಣ ಜೇಯು ತಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿಕಿದೆ ನೀರಾಜನಂ
ಬಂಗಾರುತಲ್ಲಿಕಿದೆ ನೀರಾಜನಂ

ದಾನ ನರಸಿಂಹುನಿ ದಯತೋಡ ರಕ್ಷಿಂಚು ದಯಗಲ ತಲ್ಲಿಕಿದೆ ನೀರಾಜನಂ
ಆತ್ಮಾರ್ಪಣತೋ ನಿತ್ಯ ನೀರಾಜನಂ

ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಪುರ ಮಂದು ಸ್ಥಿರಮೈನ ಶ್ರೀ ಲಲಿತ ಪಸಿಡಿ ಪಾದಾಲಕಿದೆ ನೀರಾಜನಂ
ಬಂಗಾರುತಲ್ಲಿಕಿದೆ ನೀರಾಜನಂ

Also Read:

Devi Mahatmyam Mangala Harathi lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Add Comment

Click here to post a comment