Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Dakaradi Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Dakaradi Sri Durga Sahasra Nama Stotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ |

ಮಮ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಚ ಶಿವಪೂರ್ವವಿನಿರ್ಮಿತಮ್ |
ತತ್ಪಠ್ಯತಾಂ ವಿಧಾನೇನ ತದಾ ಸರ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ || 1 ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವೀ ಶ್ರಾವಯಾಮಾಸ ತಚ್ಚತಾನ್ |
ತದೇವ ನಾಮ ಸಾಹಸ್ರಂ ದಕಾರಾದಿ ವರಾನನೇ || 2 ||

ರೋಗದಾರಿದ್ರ್ಯ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಶೋಕದುಃಖವಿನಾಶಕಮ್ |
ಸರ್ವಾಸಾಂ ಪೂಜಿತಂ ನಾಮ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾದೇವತಾ ಮತಾ || 3 ||

ನಿಜಬೀಜಂ ಭವೇದ್ ಬೀಜಂ ಮಂತ್ರಂ ಕೀಲಕಮುಚ್ಯತೇ |
ಸರ್ವಾಶಾಪೂರಣೇ ದೇವಿ ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ತಿತಃ || 4 ||

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದಕಾರಾದಿದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ |
ಶಿವ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ,
ಶ್ರೀದುರ್ಗಾದೇವತಾ, ದುಂ ಬೀಜಂ, ದುಂ ಕೀಲಕಂ,
ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯರೋಗಶೋಕನಿವೃತ್ತಿಪೂರ್ವಕಂ
ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥೇ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್
ಓಂ ವಿದ್ಯುದ್ದಾಮಸಮಪ್ರಭಾಂ ಮೃಗಪತಿಸ್ಕಂಧಸ್ಥಿತಾಂ ಭೀಷಣಾಂ
ಕನ್ಯಾಭಿಃ ಕರವಾಲಖೇಟವಿಲಸದ್ಧಸ್ತಾಭಿರಾಸೇವಿತಾಮ್ |
ಹಸ್ತೈಶ್ಚಕ್ರಗದಾಸಿಖೇಟವಿಶಿಖಾಂಶ್ಚಾಪಂ ಗುಣಂ ತರ್ಜನೀಂ
ಬಿಭ್ರಾಣಾಮನಲಾತ್ಮಿಕಾಂ ಶಶಿಧರಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಭಜೇ ||

ದುಂ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗತಿಹರಾ ದುರ್ಗಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ |
ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಾನುಸಂಚಾರಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗನಿವಾಸಿನೀ || 1 ||

ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಪ್ರವಿಷ್ಟಾ ಚ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಪ್ರವೇಶಿನೀ |
ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಕೃತಾವಾಸಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಜಯಪ್ರಿಯಾ || 2 ||

ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಗೃಹೀತಾರ್ಚಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಸ್ಥಿತಾತ್ಮಿಕಾ |
ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಸ್ತುತಿಪರಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಸ್ಮೃತಿಪರಾ || 3 ||

ದ್ರುಗಮಾರ್ಗಸದಾಸ್ಥಾಲೀ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗರತಿಪ್ರಿಯಾ |
ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಸ್ಥಲಸ್ಥಾನಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗವಿಲಾಸಿನೀ || 4 ||

ದುರ್ಗಮಾರ್ಗತ್ಯಕ್ತವಸ್ತ್ರಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಿನೀ |
ದುರ್ಗಾಸುರನಿಹಂತ್ರೀ ನ ದುರ್ಗಾಸುರನಿಷೂದಿನೀ|| 5 ||

ದುರ್ಗಾಸರಹರ ದೂತೀ ದುರ್ಗಾಸುರವಿನಾಶಿನೀ |
ದುರ್ಗಾಸುರವಧೊನ್ಮತ್ತಾ ದುರ್ಗಾಸುರವಧೊತ್ಸುಕಾ || 6 ||

ದುರ್ಗಾಸುರವಧೊತ್ಸಾಹಾ ದುರ್ಗಾಸುರವಧೊದ್ಯತಾ |
ದುರ್ಗಾಸುರವಧಪ್ರೇಪ್ಸುರ್ದುಗಾಸುರಮಖಾಂತಕೃತ್ || 7 ||

ದುರ್ಗಾಸುರಧ್ವಂಸತೊಷಾ ದುರ್ಗದಾನವದಾರಿಣೀ |
ದುರ್ಗವಿದ್ರಾವಣಕರೀ ದುರ್ಗವಿದ್ರಾವಣೀ ಸದಾ || 8 ||

ದುರ್ಗವಿಕ್ಷೊಭಣಕರೀ ದುರ್ಗಶೀರ್ಷನಿಕೃಂತಿನೀ |
ದುರ್ಗವಿಧ್ವಂಸನಕರಿ ದುರ್ಗದೈತ್ಯನಿಕೃಂತಿನೀ || 9 ||

ದುರ್ಗದೈತ್ಯಪ್ರಾಣಹರಾ ದುರ್ಗದೈತ್ಯಾಂತಕಾರಿಣೀ |
ದುರ್ಗದೈತ್ಯಹರತ್ರಾತ್ರೀ ದುರ್ಗದೈತ್ಯಾಸೃಗುನ್ಮದಾ || 1ಓ ||

ದುರ್ಗದೈತ್ಯಾಶನಕರೀ ದುರ್ಗಚರ್ಮಾಂಬರಾವೃತಾ |
ದುರ್ಗಯುದ್ಧೊತ್ಸವಕರೀ ದುರ್ಗಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾ || 11 ||

ದುರ್ಗಯುದ್ಧಾಸವರತಾ ದುರ್ಗಯುದ್ಧವಿಮರ್ದಿನೀ |
ದುರ್ಗಯುದ್ಧಹಾಸ್ಯರತಾ ದುರ್ಗಯುದ್ಧಾಟ್ಟಹಾಸಿನೀ || 12 ||

ದುರ್ಗಯುದ್ಧಮಹಾಮತ್ತಾ ದುರ್ಗಯುದ್ಧಾನುಸಾರಿಣೀ |
ದುರ್ಗಯುದ್ಧೊತ್ಸವೊತ್ಸಾಹಾ ದುರ್ಗದೇಶನಿಷೇವಿಣೀ || 13 ||

ದುರ್ಗದೇಶವಾಸರತಾ ದುರ್ಗದೇಶವಿಲಾಸಿನೀ |
ದುರ್ಗದೇಶಾರ್ಚನರತಾ ದುರ್ಗದೇಶಜನಪ್ರಿಯಾ || 14 ||

ದುರ್ಗಮಸ್ಥಾನಸಂಸ್ಥಾನಾ ದುರ್ಗಮಧ್ಯಾನುಸಾಧನಾ |
ದುರ್ಗಮಾ ದುರ್ಗಮಧ್ಯಾನಾ ದುರ್ಗಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 15 ||

ದುರ್ಗಮಾಗಮಸಂಧಾನಾ ದುರ್ಗಮಾಗಮಸಂಸ್ತುತಾ |
ದುರ್ಗಮಾಗಮದುರ್ಙ್ಞೇಯಾ ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಸಮ್ಮತಾ || 16 ||

ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಮಾನ್ಯಾ ಚ ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಪೂಜಿತಾ |
ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಸುಪ್ರೀತಾ ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಹರ್ಷದಾ || 17 ||

ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಸಂಸ್ಥಾನಾ ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಮಾನಿತಾ |
ದುರ್ಗಮಾಚಾರಸಂತುಷ್ಟಾ ದುರ್ಗಮಾಚಾರತೊಷಿತಾ || 18 ||

ದುರ್ಗಮಾಚಾರನಿರ್ವೃತ್ತಾ ದುರ್ಗಮಾಚಾರಪೂಜಿತಾ |
ದುರ್ಗಮಾಚಾರಕಲಿತಾ ದುರ್ಗಮಸ್ಥಾನದಾಯಿನೀ || 19 ||

ದುರ್ಗಮಪ್ರೇಮನಿರತಾ ದುರ್ಗಮದ್ರವಿಣಪ್ರದಾ |
ದುರ್ಗಮಾಂಬುಜಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ದುರ್ಗಮಾಂಬುಜವಾಸಿನೀ || 2ಓ ||

ದುರ್ಗನಾಡೀಮಾರ್ಗಗತಿರ್ದುರ್ಗನಾಡೀಪ್ರಚಾರಿಣೀ |
ದುರ್ಗನಾಡೀಪದ್ಮರತಾ ದುರ್ಗನಾಡ್ಯಂಬುಜಾಸ್ಥಿತಾ || 21 ||

ದುರ್ಗನಾಡೀಗತಾಯಾತಾ ದುರ್ಗನಾಡೀಕೃತಾಸ್ಪದಾ |
ದುರ್ಗನಾಡೀರತರತಾ ದುರ್ಗನಾಡೀಶಸಂಸ್ತುತಾ || 22 ||

ದುರ್ಗನಾಡೀಶ್ವರರತಾ ದುರ್ಗನಾಡೀಶಚುಂಬಿತಾ |
ದುರ್ಗನಾಡೀಶಕ್ರೊಡಸ್ಥಾ ದುರ್ಗನಾಡ್ಯುತ್ಥಿತೊತ್ಸುಕಾ || 23 ||

ದುರ್ಗನಾಡ್ಯಾರೊಹಣಾ ಚ ದುರ್ಗನಾಡೀನಿಷೇವಿತಾ |
ದರಿಸ್ಥಾನಾ ದರಿಸ್ಥಾನವಾಸಿನೀ ದನುಜಾಂತಕೃತ್ || 24 ||

ದರೀಕೃತತಪಸ್ಯಾ ಚ ದರೀಕೃತಹರಾರ್ಚನಾ |
ದರೀಜಾಪಿತದಿಷ್ಟಾ ಚ ದರೀಕೃತರತಿಕ್ರಿಯಾ || 25 ||

ದರೀಕೃತಹರಾರ್ಹಾ ಚ ದರೀಕ್ರೀಡಿತಪುತ್ರಿಕಾ |
ದರೀಸಂದರ್ಶನರತಾ ದರೀರೊಪಿತವೃಶ್ಚಿಕಾ || 26 ||

ದರೀಗುಪ್ತಿಕೌತುಕಾಢ್ಯಾ ದರೀಭ್ರಮಣತತ್ಪರಾ |
ದನುಜಾಂತಕರೀ ದೀನಾ ದನುಸಂತಾನದಾರಿಣೀ || 27 ||

ದನುಜಧ್ವಂಸಿನೀ ದೂನಾ ದನುಜೇಂದ್ರವಿನಾಶಿನೀ |
ದಾನವಧ್ವಂಸಿನೀ ದೇವೀ ದಾನವಾನಾಂ ಭಯಂಕರೀ || 28 ||

ದಾನವೀ ದಾನವಾರಾಧ್ಯಾ ದಾನವೇಂದ್ರವರಪ್ರದಾ |
ದಾನವೇಂದ್ರನಿಹಂತ್ರೀ ಚ ದಾನವದ್ವೇಷಿಣೀ ಸತೀ || 29 ||

ದಾನವಾರಿಪ್ರೇಮರತಾ ದಾನವಾರಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ |
ದಾನವರಿಕೃತಾರ್ಚಾ ಚ ದಾನವಾರಿವಿಭೂತಿದಾ || 3ಓ ||

ದಾನವಾರಿಮಹಾನಂದಾ ದಾನವಾರಿರತಿಪ್ರಿಯಾ |
ದಾನವಾರಿದಾನರತಾ ದಾನವಾರಿಕೃತಾಸ್ಪದಾ || 31 ||

ದಾನವಾರಿಸ್ತುತಿರತಾ ದಾನವಾರಿಸ್ಮೃತಿಪ್ರಿಯಾ |
ದಾನವಾರ್ಯಾಹಾರರತಾ ದಾನವಾರಿಪ್ರಬೊಧಿನೀ || 32 ||

ದಾನವಾರಿಧೃತಪ್ರೇಮಾ ದುಃಖಶೊಕವಿಮೊಚಿನೀ |
ದುಃಖಹಂತ್ರೀ ದುಃಖದತ್ರೀ ದುಃಖನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣೀ || 33 ||

ದುಃಖನಿರ್ಮೂಲನಕರೀ ದುಃಖದಾರ್ಯರಿನಾಶಿನೀ |
ದುಃಖಹರಾ ದುಃಖನಾಶಾ ದುಃಖಗ್ರಾಮಾ ದುರಾಸದಾ || 34 ||

ದುಃಖಹೀನಾ ದುಃಖಧಾರಾ ದ್ರವಿಣಾಚಾರದಾಯಿನೀ |
ದ್ರವಿಣೊತ್ಸರ್ಗಸಂತುಷ್ಟಾ ದ್ರವಿಣತ್ಯಾಗತೊಷಿಕಾ || 35 ||

ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶಸಂತುಷ್ಟಾ ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶಮಾನದಾ |
ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶಹರ್ಷಾಢ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶತುಷ್ಟಿದಾ || 36 ||

ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶನಕರೀ ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶನಾತುರಾ |
ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶನೊತ್ಸಾಹಾ ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶಸಾಧಿಕಾ || 37 ||

ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶನಮತಾ ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶಪುತ್ರಿಕಾ |
ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶರಕ್ಷಿಣೀ ದ್ರವಿಣಸ್ತೊಮದಾಯಿನೀ || 38 ||

ದ್ರವಿಣಕರ್ಷಣಕರೀ ದ್ರವಿಣೌಘವಿಸರ್ಜಿನೀ |
ದ್ರವಿಣಾಚಲದಾನಾಢ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಾಚಲವಾಸಿನೀ || 39 ||

ದೀನಮಾತಾ ದಿನಬಂಧುರ್ದೀನವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀ |
ದೀನಸೇವ್ಯಾ ದೀನಸಿದ್ಧಾ ದೀನಸಾಧ್ಯಾ ದಿಗಂಬರೀ || 4ಓ ||

ದೀನಗೇಹಕೃತಾನಂದಾ ದೀನಗೇಹವಿಲಾಸಿನೀ |
ದೀನಭಾವಪ್ರೇಮರತಾ ದೀನಭಾವವಿನೊದಿನೀ || 41 ||

ದೀನಮಾನವಚೇತಃಸ್ಥಾ ದೀನಮಾನವಹರ್ಷದಾ |
ದೀನದೈನ್ಯವಿಘಾತೇಚ್ಛುರ್ದೀನದ್ರವಿಣದಾಯಿನೀ || 42 ||

ದೀನಸಾಧನಸಂತುಷ್ಟಾ ದೀನದರ್ಶನದಾಯಿನೀ |
ದೀನಪುತ್ರಾದಿದಾತ್ರೀ ಚ ದೀನಸಂಪದ್ವಿಧಾಯಿನೀ || 43 ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಧ್ಯಾನರತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪ್ರಪೂಜಿತಾ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ್ಷಿಸಂಸಿದ್ಧಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯವಿಭಾವಿತಾ || 44 ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಕೃತಾರ್ಹಾ ಚ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪ್ರಸಾಧಿತಾ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸ್ತುತಾ ಚೈವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನುತಾ ಸದಾ || 46 ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪ್ರೇಮರತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾನುಮಾನಿತಾ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸಮುದ್ಗೀತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಕುಟುಂಬಿನೀ || 46 ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪ್ರಾಣತುಲ್ಯಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಶರೀರಿಣೀ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಕೃತಾನಂದಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಂಶಸಂಭವಾ || 47 ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯವಿಭೂತಿಸ್ಥಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾನುಸಾರಿಣೀ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಗೀತಿರತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಧನಪ್ರದಾ || 48 ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯದುಃಖಹರಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯವರಪ್ರದಾ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಙ್ಞಾನದಾನೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಭಯಾಪಹಾ || 49 ||

ದೇವಕನ್ಯಾ ದೇವಮಾನ್ಯಾ ದೇವದುಃಖವಿನಾಶಿನೀ |
ದೇವಸಿದ್ಧಾ ದೇವಪೂಜ್ಯಾ ದೇವೇಜ್ಯಾ ದೇವವಂದಿತಾ || 50 ||

ದೇವಮಾನ್ಯಾ ದೇವಧನ್ಯಾ ದೇವವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀ |
ದೇವರಮ್ಯಾ ದೇವರತಾ ದೇವಕೌತುಕತತ್ಪರಾ || 51 ||

ದೇವಕ್ರೀಡಾ ದೇವವ್ರೀಡಾ ದೇವವೈರಿವಿನಾಶಿನೀ |
ದೇವಕಾಮಾ ದೇವರಾಮಾ ದೇವದ್ವಿಷ್ಟವಿನಶಿನೀ || 52 ||

ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಾ ದೇವೀ ದೇವದಾನವವಂದಿತಾ |
ದೇವದೇವರತಾನಂದಾ ದೇವದೇವವರೊತ್ಸುಕಾ || 53 ||

ದೇವದೇವಪ್ರೇಮರತಾ ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಂವದಾ |
ದೇವದೇವಪ್ರಾಣತುಲ್ಯಾ ದೇವದೇವನಿತಂಬಿನೀ || 54 ||

ದೇವದೇವರತಮನಾ ದೇವದೇವಸುಖಾವಹಾ |
ದೇವದೇವಕ್ರೊಡರತ ದೇವದೇವಸುಖಪ್ರದಾ || 55 ||

ದೇವದೇವಮಹಾನಂದಾ ದೇವದೇವಪ್ರಚುಂಬಿತಾ |
ದೇವದೇವೊಪಭುಕ್ತಾ ಚ ದೇವದೇವಾನುಸೇವಿತಾ || 56 ||

ದೇವದೇವಗತಪ್ರಾಣಾ ದೇವದೇವಗತಾತ್ಮಿಕಾ |
ದೇವದೇವಹರ್ಷದಾತ್ರೀ ದೇವದೇವಸುಖಪ್ರದಾ || 58 ||

ದೇವದೇವಮಹಾನಂದಾ ದೇವದೇವವಿಲಾಸಿನೀ |
ದೇವದೇವಧರ್ಮಪತ್‍ನೀ ದೇವದೇವಮನೊಗತಾ || 59 ||

ದೇವದೇವವಧೂರ್ದೇವೀ ದೇವದೇವಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾ |
ದೇವದೇವಾಂಗಸುಖಿನೀ ದೇವದೇವಾಂಗವಾಸಿನೀ || 6ಓ ||

ದೇವದೇವಾಂಗಭೂಷಾ ಚ ದೇವದೇವಾಂಗಭೂಷಣಾ |
ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಕರೀ ದೇವದೇವಾಪ್ರಿಯಾಂತಕೃತ್ || 61 ||

ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಪ್ರಾಣಾ ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಾತ್ಮಿಕಾ |
ದೇವದೇವಾರ್ಚಕಪ್ರಾಣಾ ದೇವದೇವಾರ್ಚಕಪ್ರಿಯಾ || 62 ||

ದೇವದೇವಾರ್ಚಕೊತ್ಸಾಹಾ ದೇವದೇವಾರ್ಚಕಾಶ್ರಯಾ |
ದೇವದೇವಾರ್ಚಕಾವಿಘ್ನಾ ದೇವದೇವಪ್ರಸೂರಪಿ || 63 ||

ದೇವದೇವಸ್ಯ ಜನನೀ ದೇವದೇವವಿಧಾಯಿನೀ |
ದೇವದೇವಸ್ಯ ರಮಣೀ ದೇವದೇವಹ್ರದಾಶ್ರಯಾ || 64 ||

ದೇವದೇವೇಷ್ಟದೇವೀ ಚ ದೇವತಾಪಸಪಾಲಿನೀ |
ದೇವತಾಭಾವಸಂತುಷ್ಟಾ ದೇವತಾಭಾವತೊಷಿತಾ || 65 ||

ದೇವತಾಭಾವವರದಾ ದೇವತಾಭಾವಸಿದ್ಧಿದಾ |
ದೇವತಾಭಾವಸಂಸಿದ್ಧಾ ದೇವತಾಭಾವಸಂಭವಾ || 66 ||

ದೇವತಾಭಾವಸುಖಿನೀ ದೇವತಾಭಾವವಂದಿತಾ |
ದೇವತಾಭಾವಸುಪ್ರೀತಾ ದೇವತಾಭಾವಹರ್ಷದಾ || 67 ||

ದೇವತವಿಘ್ನಹಂತ್ರೀ ಚ ದೇವತಾದ್ವಿಷ್ಟನಾಶಿನೀ |
ದೇವತಾಪೂಜಿತಪದಾ ದೇವತಾಪ್ರೇಮತೊಷಿತಾ || 68 ||

ದೇವತಾಗಾರನಿಲಯಾ ದೇವತಾಸೌಖ್ಯದಾಯಿನೀ |
ದೇವತಾನಿಜಭಾವಾ ಚ ದೇವತಾಹ್ರತಮಾನಸಾ || 69 ||

ದೇವತಾಕೃತಪಾದಾರ್ಚಾ ದೇವತಾಹ್ರತಭಕ್ತಿಕಾ |
ದೇವತಾಗರ್ವಮಧ್ಯಸ್ತಾ ದೇವತಾದೇವತಾತನುಃ || 7ಓ ||

ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮೊ ನಾಮ್ನೀ ದುಂ ಫಣ್ಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ದೂಂ ನಮೊ ಮಂತ್ರರೂಪಾ ಚ ದೂಂ ನಮೊ ಮೂರ್ತಿಕಾತ್ಮಿಕಾ || 71 ||

ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರಿಯಾದುಷ್ಟಾ ದುಷ್ಟಭೂತನಿಷೇವಿತಾ |
ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರೇಮರತಾ ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರಿಯಂವದಾ || 72 ||

ದೂರದರ್ಶೈಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರತೊಷಿತಾ |
ದೂರದರ್ಶಿಕಂಠಸಂಸ್ಥಾ ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ || 73 ||

ದೂರದರ್ಶಿಗೃಹೀತಾರ್ಚಾ ದುರದರ್ಹಿಪ್ರತರ್ಷಿತಾ |
ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರಾಣತುಲ್ಯಾ ದುರದರ್ಶಿಸುಖಪ್ರದಾ || 74 ||

ದುರದರ್ಶಿಭ್ರಾಂತಿಹರಾ ದೂರದರ್ಶಿಹ್ರದಾಸ್ಪದಾ |
ದೂರದರ್ಶ್ಯರಿವಿದ್ಭಾವಾ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಪ್ರಮೊದಿನೀ || 75 ||

ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಪ್ರಾಣತುಲ್ಯಾ ದುರದರ್ಶಿವರಪ್ರದಾ |
ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಹರ್ಷದಾತ್ರೀ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ || 76 ||

ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಮಹಾನಂದಾ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಗೃಹಾಲಯಾ |
ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಗೃಹೀತಾರ್ಚಾ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಹ್ರತಾರ್ಹಣಾ || 77 ||

ದಯಾ ದಾನವತೀ ದಾತ್ರೀ ದಯಾಲುರ್ದೀನವತ್ಸಲಾ |
ದಯಾರ್ದ್ರಾ ಚ ದಯಾಶೀಲಾ ದಯಾಢ್ಯಾ ಚ ದಯಾತ್ಮಿಕಾ || 78 ||

ದಯಾಂಬುಧಿರ್ದಯಾಸಾರಾ ದಯಾಸಾಗರಪಾರಗಾ |
ದಯಾಸಿಂಧುರ್ದಯಾಭಾರಾ ದಯಾವತ್ಕರುಣಾಕರೀ || 79 ||

ದಯಾವದ್ವತ್ಸಲಾ ದೇವೀ ದಯಾ ದಾನರತಾ ಸದಾ |
ದಯಾವದ್ಭಕ್ತಿಸುಖಿನೀ ದಯಾವತ್ಪರಿತೊಷಿತಾ || 8ಓ ||

ದಯಾವತ್ಸ್ನೇಹನಿರತಾ ದಯಾವತ್ಪ್ರತಿಪಾದಿಕಾ|
ದಯಾವತ್ಪ್ರಾಣಕರ್ತ್ರೀ ಚ ದಯಾವನ್ಮುಕ್ತಿದಾಯಿನೀ || 81 ||

ದಯಾವದ್ಭಾವಸಂತುಷ್ಟಾ ದಯಾವತ್ಪರಿತೊಷಿತಾ |
ದಯಾವತ್ತಾರಣಪರಾ ದಯಾವತ್ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ || 82 ||

ದಯಾವತ್ಪುತ್ರವದ್ಭಾವಾ ದಯಾವತ್ಪುತ್ರರೂಪಿಣೀ |
ದಯಾವದೇಹನಿಲಯಾ ದಯಾಬಂಧುರ್ದಯಾಶ್ರಯಾ || 83 ||

ದಯಾಲುವಾತ್ಸಲ್ಯಕರೀ ದಯಾಲುಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ |
ದಯಾಲುಶರಣಾಶಕ್ತಾ ದಯಾಲುದೇಹಮಂದಿರಾ || 84 ||

ದಯಾಲುಭಕ್ತಿಭಾವಸ್ಥಾ ದಯಾಲುಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೀ |
ದಯಾಲುಸುಖದಾ ದಂಭಾ ದಯಾಲುಪ್ರೇಮವರ್ಷಿಣೀ || 85 ||

ದಯಾಲುವಶಗಾ ದೀರ್ಘಾ ದಿರ್ಘಾಂಗೀ ದೀರ್ಘಲೊಚನಾ |
ದೀರ್ಘನೇತ್ರಾ ದೀರ್ಘಚಕ್ಷುರ್ದೀರ್ಘಬಾಹುಲತಾತ್ಮಿಕಾ || 86 ||

ದೀರ್ಘಕೇಶೀ ದೀರ್ಘಮುಖೀ ದೀರ್ಘಘೊಣಾ ಚ ದಾರುಣಾ |
ದಾರುಣಾಸುರಹಂತ್ರೀ ಚ ದಾರೂಣಾಸುರದಾರಿಣೀ || 87 ||

ದಾರುಣಾಹವಕರ್ತ್ರೀ ಚ ದಾರುಣಾಹವಹರ್ಷಿತಾ |
ದಾರುಣಾಹವಹೊಮಾಢ್ಯಾ ದಾರುಣಾಚಲನಾಶಿನೀ || 88 ||

ದಾರುಣಾಚಾರನಿರತಾ ದಾರುಣೊತ್ಸವಹರ್ಷಿತಾ |
ದಾರುಣೊದ್ಯತರೂಪಾ ಚ ದಾರುಣಾರಿನಿವಾರಿಣೀ || 89 ||

ದಾರುಣೇಕ್ಷಣಸಂಯುಕ್ತಾ ದೊಶ್ಚತುಷ್ಕವಿರಾಜಿತಾ |
ದಶದೊಷ್ಕಾ ದಶಭುಜಾ ದಶಬಾಹುವಿರಾಜಿತಾ || 9ಓ ||

ದಶಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೀ ದೇವೀ ದಶದಿಕ್ಖ್ಯಾತವಿಕ್ರಮಾ |
ದಶರಥಾರ್ಚಿತಪದಾ ದಾಶರಥಿಪ್ರಿಯಾ ಸದಾ || 91 ||

ದಾಶರಥಿಪ್ರೇಮತುಷ್ಟಾ ದಾಶರಥಿರತಿಪ್ರಿಯಾ |
ದಾಶರಥಿಪ್ರಿಯಕರೀ ದಾಶರಥಿಪ್ರಿಯಂವದಾ || 92 ||

ದಾಶರಥೀಷ್ಟಸಂದಾತ್ರೀ ದಾಶರಥೀಷ್ಟದೇವತಾ |
ದಾಶರಥಿದ್ವೇಷಿನಾಶಾ ದಾಶರಥ್ಯಾನುಕೂಲ್ಯದಾ || 93 ||

ದಾಶರಥಿಪ್ರಿಯತಮಾ ದಾಶರಥಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ |
ದಶಾನನಾರಿಸಂಪೂಜ್ಯಾ ದಶಾನನಾರಿದೇವತಾ || 94 ||

ದಶಾನನಾರಿಪ್ರಮದಾ ದಶಾನನಾರಿಜನ್ಮಭೂಃ |
ದಶಾನನಾರಿರತಿದಾ ದಶಾನನಾರಿಸೇವಿತಾ || 95 ||

ದಶಾನನಾರಿಸುಖದಾ ದಶಾನನಾರಿವೈರಿಹ್ರತ್‌ |
ದಶಾನನಾರಿಷ್ಟದೇವೀ ದಶಗ್ರೀವಾರಿವಂದಿತಾ || 96 ||

ದಶಗ್ರೀವಾರಿಜನನೀ ದಶಗ್ರೀವಾರಿಭಾವಿನೀ
ದಶಗ್ರೀವಾರಿಸಹಿತಾ ದಶಗ್ರೀವಸಭಾಜಿತಾ || 97 ||

ದಶಗ್ರೀವಾರಿರಮಣೀ ದಶಗ್ರೀವವಧೂರಪಿ |
ದಶಗ್ರೀವನಾಶಕರ್ತ್ರೀ ದಶಗ್ರೀವವರಪ್ರದಾ || 98 ||

ದಶಗ್ರೀವಪುರಸ್ಥಾ ಚ ದಶಗ್ರೀವವಧೊತ್ಸುಕಾ |
ದಶಗ್ರೀವಪ್ರೀತಿದಾತ್ರೀ ದಶಗ್ರೀವವಿನಾಶಿನೀ || 99 ||

ದಶಗ್ರೀವಾಹವಕರೀ ದಶಗ್ರೀವಾನಪಾಯಿನೀ |
ದಶಗ್ರೀವಪ್ರಿಯಾ ವಂದ್ಯಾ ದಶಗ್ರೀವಹ್ರತಾ ತಥಾ || 1ಓಓ ||

ದಶಗ್ರೀವಾಹಿತಕರೀ ದಶಗ್ರೀವೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ |
ದಶಗ್ರೀವೇಶ್ವರಪ್ರಾಣಾ ದಶಗ್ರೀವವರಪ್ರದಾ || 1ಓ1 ||

ದಶಗ್ರೀವೇಶ್ವರರತಾ ದಶವರ್ಷೀಯಕನ್ಯಕಾ |
ದಶವರ್ಷೀಯಬಾಲಾ ಚ ದಶವರ್ಷೀಯವಾಸಿನೀ || 1ಓ2 ||

ದಶಪಾಪಹರಾ ದಮ್ಯಾ ದಶಹಸ್ತವಿಭೂಷಿತಾ |
ದಶಶಸ್ತ್ರಲಸದ್ದೊಷ್ಕಾ ದಶದಿಕ್ಪಾಲವಂದಿತಾ || 1ಓ3 ||

ದಶಾವತಾರರೂಪಾ ಚ ದಶಾವತಾರರೂಪಿಣೀ |
ದಶವಿದ್ಯಾಭಿನ್ನದೇವೀ ದಶಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 1ಓ4 ||

ದಶವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಾ ಚ ದಶವಿದ್ಯಾಮಯೀ ತಥಾ |
ದೃಕ್ಸ್ವರೂಪಾ ದೃಕ್ಪ್ರದಾತ್ರೀ ದೃಗ್ರೂಪಾ ದೃಕ್ಪ್ರಕಾಶಿನೀ || 1ಓ5 ||

ದಿಗಂತರಾ ದಿಗಂತಃಸ್ಥಾ ದಿಗಂಬರವಿಲಾಸಿನೀ |
ದಿಗಂಬರಸಮಾಜಸ್ಥಾ ದಿಗಂಬರಪ್ರಪೂಜಿತಾ || 1ಓ6 ||

ದಿಗಂಬರಸಹಚರೀ ದಿಗಂಬರಕೃತಾಸ್ಪದಾ |
ದಿಗಂಬರಹ್ರತಾಚಿತ್ತಾ ದಿಗಂಬರಕಥಾಪ್ರಿಯಾ || 1ಓ7 ||

ದಿಗಂಬರಗುಣರತಾ ದಿಗಂಬರಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ದಿಗಂಬರಶಿರೊಧಾರ್ಯಾ ದಿಗಂಬರಹ್ರತಾಶ್ರಯಾ || 1ಓ8 ||

ದಿಗಂಬರಪ್ರೇಮರತಾ ದಿಗಂಬರರತಾತುರಾ |
ದಿಗಂಬರೀಸ್ವರೂಪಾ ಚ ದಿಗಂಬರೀಗಣಾರ್ಚಿತಾ || 1ಓ9 ||

ದಿಗಂಬರೀಗಣಪ್ರಾಣಾ ದಿಗಂಬರೀಗಣಪ್ರಿಯಾ |
ದಿಗಂಬರೀಗಣಾರಾಧ್ಯಾ ದಿಗಂಬರಗಣೇಶ್ವರಾ || 11ಓ ||

ದಿಗಂಬರಗಣಸ್ಪರ್ಶಮದಿರಾಪಾನವಿಹ್ವಲಾ |
ದಿಗಂಬರೀಕೊಟಿವೃತಾ ದಿಗಂಬರೀಗಣಾವೃತಾ || 111 ||

ದುರಂತಾ ದುಷ್ಕೃತಿಹರಾ ದುರ್ಧ್ಯೇಯಾ ದುರತಿಕ್ರಮಾ |
ದುರಂತದಾನವದ್ವೇಷ್ಟ್ರೀ ದುರಂತದನುಜಾಂತಕೃತ್‌ || 112 ||

ದುರಂತಪಾಪಹಂತ್ರೀ ಚ ದಸ್ತ್ರನಿಸ್ತಾರಕಾರಿಣೀ |
ದಸ್ತ್ರಮಾನಸಸಂಸ್ಥಾನಾ ದಸ್ತ್ರಙ್ಞಾನವಿವರ್ಧಿನೀ || 113 ||

ದಸ್ತ್ರಸಂಭೊಗಜನನೀ ದಸ್ತ್ರಸಂಭೊಗದಾಯಿನೀ |
ದಸ್ತ್ರಸಂಭೊಗಭವನಾ ದಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾವಿಧಾಯಿನೀ|| 114 ||

ದಸ್ತ್ರೊದ್ವೇಗಹರಾ ದಸ್ತ್ರಜನನೀ ದಸ್ತ್ರಸುಂದರೀ |
ದ್ಸ್ತ್ರಭಕ್ತಿವಿಧಾಙ್ಞಾನಾ ದಸ್ತ್ರದ್ವಿಷ್ಟವಿನಾಶಿನೀ || 115 ||

ದಸ್ತ್ರಾಪಕಾರದಮನೀ ದಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಿನೀ |
ದಸ್ತ್ರತಾರಾರಾಧಿಕಾ ಚ ದಸ್ತ್ರಮಾತೃಪ್ರಪೂಜಿತಾ || 116 ||

ದಸ್ತ್ರದೈನ್ಯಹರಾ ಚೈವ ದಸ್ತ್ರತಾತನಿಷೇವಿತಾ |
ದಸ್ತ್ರಪಿತೃಶತಜ್ಯೊತಿರ್ದಸ್ತ್ರಕೌಶಲದಾಯಿನೀ || 117 ||

ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಸಹಿತಾ ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಕಾಮಿನೀ |
ದಶಶೀರ್ಷಪುರೀ ದೇವೀ ದಶಶೀರ್ಷಸಭಾಜಿತಾ || 118 ||

ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಸುಪ್ರೀತಾ ದಶಶೀರ್ಷವಧುಪ್ರಿಯಾ |
ದಶಶೀರ್ಷಶಿರಶ್‍ಛೇತ್ರೀ ದಶಶೀರ್ಷನಿತಂಬಿನೀ || 119 ||

ದಶಶೀರ್ಷಹರಪ್ರಾಣಾ ದಶಶಿರ್ಷಹರಾತ್ಮಿಕಾ |
ದಶಶಿರ್ಷಹರಾರಾಧ್ಯಾ ದಶಶೀರ್ಷಾರಿವಂದಿತಾ || 12ಓ ||

ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಸುಖದಾ ದಶಶೀರ್ಷಕಪಾಲಿನೀ |
ದಶಶೀರ್ಷಙ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಗೇಹಿನೀ || 121 ||

ದಶಶೀರ್ಷವಧೊಪಾತ್ತಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರೂಪತಾ |
ದಶಶೀರ್ಷರಾಷ್ಟ್ರದೇವೀ ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಸಾರಿಣೀ || 122 ||

ದಶಶೀರ್ಷಭ್ರಾತೃತುಷ್ಟಾ ದಶಶೀರ್ಷವಧೂಪ್ರಿಯಾ |
ದಶಶೀರ್ಷವಧೂಪ್ರಾಣಾ ದಶಶೀರ್ಷವಧೂರತಾ || 123 ||

ದೈತ್ಯಗುರುರತಾ ಸಾಧ್ವೀ ದೈತ್ಯಗುರುಪ್ರಪೂಜಿತಾ |
ದೈತ್ಯಗುರೂಪದೇಷ್ಟ್ರೀ ಚ ದೈತ್ಯಗುರುನಿಷೇವಿತಾ || 124 ||

ದೈತ್ಯಗುರುಮತಪ್ರಾಣಾ ದೈತ್ಯಗುರುತಾಪನಾಶಿನೀ |
ದುರಂತದುಃಖಶಮನೀ ದುರಂತದಮನೀ ತಮೀ || 125 ||

ದುರಂತಶೊಕಶಮನೀ ದುರಂತರೊಗನಾಶಿನೀ |
ದುರಂತವೈರಿದಮನೀ ದುರಂತದೈತ್ಯನಾಶಿನೀ || 126 ||

ದುರಂತಕಲುಷಘ್ನೀ ಚ ದುಷ್ಕೃತಿಸ್ತೊಮನಾಶಿನೀ |
ದುರಾಶಯಾ ದುರಾಧಾರಾ ದುರ್ಜಯಾ ದುಷ್ಟಕಾಮಿನೀ || 127 ||

ದರ್ಶನೀಯಾ ಚ ದೃಶ್ಯಾ ಚಾ‌உದೃಶ್ಯಾ ಚ ದೃಷ್ಟಿಗೊಚರಾ |
ದೂತೀಯಾಗಪ್ರಿಯಾ ದುತೀ ದೂತೀಯಾಗಕರಪ್ರಿಯಾ || 128 ||

ದುತೀಯಾಗಕರಾನಂದಾ ದೂತೀಯಾಗಸುಖಪ್ರದಾ |
ದೂತೀಯಾಗಕರಾಯಾತಾ ದುತೀಯಾಗಪ್ರಮೊದಿನೀ || 129 ||

ದುರ್ವಾಸಃಪೂಜಿತಾ ಚೈವ ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿಭಾವಿತಾ |
ದುರ್ವಾಸೊ‌உರ್ಚಿತಪಾದಾ ಚ ದುರ್ವಾಸೊಮೌನಭಾವಿತಾ || 13ಓ ||

ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿವಂದ್ಯಾ ಚ ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿದೇವತಾ |
ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿಮಾತಾ ಚ ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿಸಿದ್ಧಿದಾ || 131 ||

ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿಭಾವಸ್ಥಾ ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿಸೇವಿತಾ |
ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿಚಿತ್ತಸ್ಥಾ ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿಮಂಡಿತಾ || 132 ||

ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿಸಂಚಾರಾ ದುರ್ವಾಸೊಹ್ರದಯಂಗಮಾ |
ದುರ್ವಾಸೊಹ್ರದಯಾರಾಧ್ಯಾ ದುರ್ವಾಸೊಹ್ರತ್ಸರೊಜಗಾ || 133 ||

ದುರ್ವಾಸಸ್ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾ ದುರ್ವಾಸಸ್ತಾಪಸಾಶ್ರಯಾ |
ದುರ್ವಾಸಸ್ತಾಪಸರತಾ ದುರ್ವಾಸಸ್ತಾಪಸೇಶ್ವರೀ || 134 ||

ದುರ್ವಾಸೊಮುನಿಕನ್ಯಾ ಚ ದುರ್ವಾಸೊ‌உದ್ಭುತಸಿದ್ಧಿದಾ |
ದರರಾತ್ರೀ ದರಹರಾ ದರಯುಕ್ತಾ ದರಾಪಹಾ || 135 ||

ದರಘ್ನೀ ದರಹಂತ್ರೀ ಚ ದರಯುಕ್ತಾ ದರಾಶ್ರಯಾ |
ದರಸ್ಮೇರಾ ದರಪಾಂಗೀ ದಯಾದಾತ್ರೀ ದಯಾಶ್ರಯಾ || 136 ||

ದಸ್ತ್ರಪೂಜ್ಯಾ ದಸ್ತ್ರಮಾತಾ ದಸ್ತ್ರದೇವೀ ದರೊನ್ಮದಾ |
ದಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧಾ ದಸ್ತ್ರಸಂಸ್ಥಾ ದಸ್ತ್ರತಾಪವಿಮೊಚಿನೀ || 137 ||

ದಸ್ತ್ರಕ್ಷೊಭಹರಾ ನಿತ್ಯಾ ದಸ್ತ್ರಲೊಕಗತಾತ್ಮಿಕಾ |
ದೈತ್ಯಗುರ್ವಂಗನಾವಂದ್ಯಾ ದೈತ್ಯಗುರ್ವಂಗನಾಪ್ರಿಯಾ || 138 ||

ದೈತ್ಯಗುರ್ವಂಗನಾವಂದ್ಯಾ ದೈತ್ಯಗುರ್ವಂಗನೊತ್ಸುಕಾ |
ದೈತ್ಯಗುರುಪ್ರಿಯತಮಾ ದೇವಗುರುನಿಷೇವಿತಾ || 139 ||

ದೇವಗುರುಪ್ರಸೂರೂಪಾ ದೇವಗುರುಕೃತಾರ್ಹಣಾ |
ದೇವಗುರುಪ್ರೇಮಯುತಾ ದೇವಗುರ್ವನುಮಾನಿತಾ || 14ಓ ||

ದೇವಗುರುಪ್ರಭಾವಙ್ಞಾ ದೇವಗುರುಸುಖಪ್ರದಾ |
ದೇವಗುರುಙ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ದೇವಗುರೂಪ್ರಮೊದಿನೀ || 141 ||

ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಗಣಸಂಪೂಜ್ಯಾ ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಗಣಪೂಜಿತಾ |
ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಗಣರೂಪಾ ಚ ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಚಿತ್ತಹಾರಿಣೀ || 142 ||

ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಪೂಜ್ಯಾ ಚ ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣವಂದಿತಾ |
ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಚಿತ್ತಸ್ಥಾ ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಭೂಷಿತಾ || 143 ||

ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಸಂಸಿದ್ಧಾ ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣತೊಷಿತಾ |
ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಹಸ್ತಸ್ಥಚಾರುಚಾಮರವೀಜಿತಾ || 144 ||

ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಹಸ್ತಸ್ಥಚಾರುಗಂಧವಿಲೇಪಿತಾ |
ದೇವಾಂಗನಾಧೃತಾದರ್ಶದೃಷ್ಟ್ಯರ್ಥಮುಖಚಂದ್ರಮಾ || 145 ||

ದೇವಾಂಗನೊತ್ಸೃಷ್ಟನಾಗವಲ್ಲೀದಲಕೃತೊತ್ಸುಕಾ |
ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಹಸ್ತಸ್ಥದಿಪಮಾಲಾವಿಲೊಕನಾ || 146 ||

ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಹಸ್ತಸ್ಥಧೂಪಘ್ರಾಣವಿನೊದಿನೀ |
ದೇವನಾರೀಕರಗತವಾಸಕಾಸವಪಾಯಿನೀ || 147 ||

ದೇವನಾರೀಕಂಕತಿಕಾಕೃತಕೇಶನಿಮಾರ್ಜನಾ |
ದೇವನಾರೀಸೇವ್ಯಗಾತ್ರಾ ದೇವನಾರೀಕೃತೊತ್ಸುಕಾ || 148 ||

ದೇವನಾರಿವಿರಚಿತಪುಷ್ಪಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಾ |
ದೇವನಾರೀವಿಚಿತ್ರಂಗೀ ದೇವಸ್ತ್ರೀದತ್ತಭೊಜನಾ |

ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಗೀತಾ ಚ ದೇವಸ್ತ್ರೀಗೀತಸೊತ್ಸುಕಾ |
ದೇವಸ್ತ್ರೀನೃತ್ಯಸುಖಿನೀ ದೇವಸ್ತ್ರೀನೃತ್ಯದರ್ಶಿನೀ || 15ಓ ||

ದೇವಸ್ತ್ರೀಯೊಜಿತಲಸದ್ರತ್ನಪಾದಪದಾಂಬುಜಾ |
ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣವಿಸ್ತೀರ್ಣಚಾರುತಲ್ಪನಿಷೇದುಷೀ || 151 ||

ದೇವನಾರೀಚಾರುಕರಾಕಲಿತಾಂಘ್ರ್ಯಾದಿದೇಹಿಕಾ |
ದೇವನಾರೀಕರವ್ಯಗ್ರತಾಲವೃಂದಮರುತ್ಸುಕಾ || 152 ||

ದೇವನಾರೀವೇಣುವೀಣಾನಾದಸೊತ್ಕಂಠಮಾನಸಾ |
ದೇವಕೊಟಿಸ್ತುತಿನುತಾ ದೇವಕೊಟಿಕೃತಾರ್ಹಣಾ || 153 ||

ದೇವಕೊಟಿಗೀತಗುಣಾ ದೇವಕೊಟಿಕೃತಸ್ತುತಿಃ |
ದಂತದಷ್ಟ್ಯೊದ್ವೇಗಫಲಾ ದೇವಕೊಲಾಹಲಾಕುಲಾ || 154 ||

ದ್ವೇಷರಾಗಪರಿತ್ಯಕ್ತಾ ದ್ವೇಷರಾಗವಿವರ್ಜಿತಾ |
ದಾಮಪೂಜ್ಯಾ ದಾಮಭೂಷಾ ದಾಮೊದರವಿಲಾಸಿನೀ || 155 ||

ದಾಮೊದರಪ್ರೇಮರತಾ ದಾಮೊದರಭಗಿನ್ಯಪಿ |
ದಾಮೊದರಪ್ರಸೂರ್ದಾಮೊದರಪತ್‍ನೀಪತಿವ್ರತಾ || 156 ||

ದಾಮೊದರಾ‌உಭಿನ್ನದೇಹಾ ದಾಮೊದರರತಿಪ್ರಿಯಾ |
ದಾಮೊದರಾ‌உಭಿನ್ನತನುರ್ದಾಮೊದರಕೃತಾಸ್ಪದಾ || 157 ||

ದಾಮೊದರಕೃತಪ್ರಾಣಾ ದಾಮೊದರಗತಾತ್ಮಿಕಾ |
ದಾಮೊದರಕೌತುಕಾಢ್ಯಾ ದಾಮೊದರಕಲಾಕಲಾ || 158 ||

ದಾಮೊದರಾಲಿಂಗಿತಾಂಗೀ ದಾಮೊದರಕುತುಹಲಾ |
ದಾಮೊದರಕೃತಾಹ್ಲಾದಾ ದಾಮೊದರಸುಚುಂಬಿತಾ || 159 ||

ದಾಮೊದರಸುತಾಕೃಷ್ಟಾ ದಾಮೊದರಸುಖಪ್ರದಾ |
ದಾಮೊದರಸಹಾಢ್ಯಾ ಚ ದಾಮೊದರಸಹಾಯಿನೀ || 16ಓ ||

ದಾಮೊದರಗುಣಙ್ಞಾ ಚ ದಾಮೊದರವರಪ್ರದಾ |
ದಾಮೊದರಾನುಕೂಲಾ ಚ ದಾಮೊದರನಿತಂಬಿನೀ || 161 ||

ದಾಮೊದರಬಲಕ್ರೀಡಾಕುಶಲಾ ದರ್ಶನಪ್ರಿಯಾ |
ದಾಮೊದರಜಲಕ್ರೀಡಾತ್ಯಕ್ತಸ್ವಜನಸೌಹ್ರದಾ || 162 ||

ದಮೊದರಲಸದ್ರಾಸಕೇಲಿಕೌತುಕಿನೀ ತಥಾ |
ದಾಮೊದರಭ್ರಾತೃಕಾ ಚ ದಾಮೊದರಪರಾಯಣಾ || 163 ||

ದಾಮೊದರಧರಾ ದಾಮೊದರವೈರವಿನಾಶಿನೀ |
ದಾಮೊದರೊಪಜಾಯಾ ಚ ದಾಮೊದರನಿಮಂತ್ರಿತಾ || 164 ||

ದಾಮೊದರಪರಾಭೂತಾ ದಾಮೊದರಪರಾಜಿತಾ |
ದಾಮೊದರಸಮಾಕ್ರಾಂತಾ ದಾಮೊದರಹತಾಶುಭಾ || 165 ||

ದಾಮೊದರೊತ್ಸವರತಾ ದಾಮೊದರೊತ್ಸವಾವಹಾ |
ದಾಮೊದರಸ್ತನ್ಯದಾತ್ರೀ ದಾಮೊದರಗವೇಷಿತಾ || 166 ||

ದಮಯಂತೀಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ದಮಯಂತೀಪ್ರಸಾಧಿತಾ |
ದಯಮಂತೀಷ್ಟದೇವೀ ಚ ದಮಯಂತೀಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 167 ||

ದಮಯಂತೀಕೃತಾರ್ಚಾ ಚ ದಮನರ್ಷಿವಿಭಾವಿತಾ |
ದಮನರ್ಷಿಪ್ರಾಣತುಲ್ಯಾ ದಮನರ್ಷಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 168 ||

ದಮನರ್ಷಿಸ್ವರೂಪಾ ಚ ದಂಭಪೂರಿತವಿಗ್ರಹಾ |
ದಂಭಹಂತ್ರೀ ದಂಭಧಾತ್ರೀ ದಂಭಲೊಕವಿಮೊಹಿನೀ || 169 ||

ದಂಭಶೀಲಾ ದಂಭಹರಾ ದಂಭವತ್ಪರಿಮರ್ದಿನೀ |
ದಂಭರೂಪಾ ದಂಭಕರೀ ದಂಭಸಂತಾನದಾರಿಣೀ || 17ಓ ||

ದತ್ತಮೊಕ್ಷಾ ದತ್ತಧನಾ ದತ್ತಾರೊಗ್ಯಾ ಚ ದಾಂಭಿಕಾ |
ದತ್ತಪುತ್ರಾ ದತ್ತದಾರಾ ದತ್ತಹಾರಾ ಚ ದಾರಿಕಾ || 171 ||

ದತ್ತಭೊಗಾ ದತ್ತಶೊಕಾ ದತ್ತಹಸ್ತ್ಯಾದಿವಾಹನಾ |
ದತ್ತಮತಿರ್ದತ್ತಭಾರ್ಯಾ ದತ್ತಶಾಸ್ತ್ರಾವಬೊಧಿಕಾ || 172 ||

ದತ್ತಪಾನಾ ದತ್ತದಾನಾ ದತ್ತದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನೀ |
ದತ್ತಸೌಧಾವನೀವಾಸಾ ದತ್ತಸ್ವರ್ಗಾ ಚ ದಾಸದಾ || 173 ||

ದಾಸ್ಯತುಷ್ಟ ದಾಸ್ಯಹರಾ ದಾಸದಾಸೀಶತಪ್ರದಾ |
ದಾರರೂಪಾ ದಾರವಾಸ ದಾರವಾಸಿಹ್ರದಾಸ್ಪದಾ || 174 ||

ದಾರವಾಸಿಜನಾರಾಧ್ಯಾ ದಾರವಾಸಿಜನಪ್ರಿಯಾ |
ದಾರವಾಸಿವಿನಿರ್ನೀತಾ ದಾರವಾಸಿಸಮರ್ಚಿತಾ || 175 ||

ದಾರವಾಸ್ಯಾಹ್ರತಪ್ರಾಣಾ ದಾರವಾಸ್ಯರಿನಾಶಿನೀ |
ದಾರವಾಸಿವಿಘ್ನಹರಾ ದಾರವಾಸಿವಿಮುಕ್ತಿದಾ || 176 ||

ದಾರಾಗ್ನಿರೂಪಿಣೀ ದಾರಾ ದಾರಕಾರ್ಯರಿನಾಶಿನೀ |
ದಂಪತೀ ದಂಪತೀಷ್ಟಾ ಚ ದಂಪತೀಪ್ರಾಣರೂಪಿಕಾ || 177 ||

ದಂಪತೀಸ್ನೇಹನಿರತಾ ದಾಂಪತ್ಯಸಾಧನಪ್ರಿಯಾ |
ದಾಂಪತ್ಯಸುಖಸೇನಾ ಚ ದಾಂಪತ್ಯಸುಖದಾಯಿನೀ || 178 ||

ದಂಪತ್ಯಾಚಾರನಿರತಾ ದಂಪತ್ಯಾಮೊದಮೊದಿತಾ |
ದಂಪತ್ಯಾಮೊದಸುಖಿನೀ ದಾಂಪತ್ಯಾಹ್ಲದಕಾರಿಣೀ || 179 ||

ದಂಪತೀಷ್ಟಪಾದಪದ್ಮಾ ದಾಂಪತ್ಯಪ್ರೇಮರೂಪಿಣೀ |
ದಾಂಪತ್ಯಭೊಗಭವನಾ ದಾಡಿಮೀಫಲಭೊಜಿನೀ || 18ಓ ||

ದಾಡಿಮೀಫಲಸಂತುಷ್ಟಾ ದಾಡಿಮೀಫಲಮಾನಸಾ |
ದಾಡಿಮೀವೃಕ್ಷಸಂಸ್ಥಾನಾ ದಾಡಿಮೀವೃಕ್ಷವಾಸಿನೀ || 181 ||

ದಾಡಿಮೀವೃಕ್ಷರೂಪಾ ಚ ದಾಡಿಮೀವನವಾಸಿನೀ |
ದಾಡಿಮೀಫಲಸಾಮ್ಯೊರುಪಯೊಧರಸಮನ್ವಿತಾ || 182 ||

ದಕ್ಷಿಣಾ ದಕ್ಷಿಣಾರೂಪಾ ದಕ್ಷಿಣಾರೂಪಧಾರಿಣೀ |
ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ದಕ್ಷಪುತ್ರೀ ದಕ್ಷಮಾತಾ ಚ ದಕ್ಷಸೂಃ || 183 ||

ದಕ್ಷಗೊತ್ರಾ ದಕ್ಷಸುತಾ ದಕ್ಷಯಙ್ಞವಿನಾಶಿನೀ |
ದಕ್ಷಯಙ್ಞನಾಶಕರ್ತ್ರೀ ದಕ್ಷಯಙ್ಞಾಂತಕಾರಿಣೀ || 184 ||

ದಕ್ಷಪ್ರಸೂತಿರ್ದಕ್ಷೇಜ್ಯಾ ದಕ್ಷವಂಶೈಕಪಾವನೀ |
ದಕ್ಷಾತ್ಮಜ ದಕ್ಷಸೂನೂರ್ದಕ್ಷಜಾ ದಕ್ಷಜಾತಿಕಾ || 185 ||

ದಕ್ಷಜನ್ಮಾ ದಕ್ಷಜನುರ್ದಕ್ಷದೇಹಸಮುದ್ಭವಾ |
ದಕ್ಷಜನಿರ್ದಕ್ಷಯಾಗಧ್ವಂಸಿನೀ ದಕ್ಷಕನ್ಯಕಾ || 186 ||

ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರನಿರತಾ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರತುಷ್ಟಿದಾ |
ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಸಂಸಿದ್ಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಭಾವಿತಾ || 187 ||

ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಸುಖಿನೀ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಸಾಧಿತಾ |
ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಮೊಕ್ಷಾಪ್ತಿರ್ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರವಂದಿತಾ || 188 ||

ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಶರಣಾ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಹರ್ಷಿತಾ |
ದ್ವಾರಪಾಲಪ್ರಿಯಾ ದ್ವಾರವಾಸಿನೀ ದ್ವಾರಸಂಸ್ಥಿತಾ || 189 ||

ದ್ವಾರರೂಪಾ ದ್ವಾರಸಂಸ್ಥಾ ದ್ವಾರದೇಶನಿವಾಸಿನೀ |
ದ್ವಾರಕರೀ ದ್ವಾರಧಾತ್ರೀ ದೊಷಮಾತ್ರವಿವರ್ಜಿತಾ || 19ಓ ||

ದೊಷಾಕರಾ ದೊಷಹರಾ ದೊಷರಾಶಿವಿನಾಶಿನೀ |
ದೊಷಾಕರವಿಭೂಷಾಢ್ಯಾ ದೊಷಾಕರಕಪಲಿನೀ || 191 ||

ದೊಷಾಕರಸಹಸ್ತ್ರಾಭಾ ದೊಷಾಕರಸಮಾನನಾ |
ದೊಷಾಕರಮುಖೀ ದಿವ್ಯಾ ದೊಷಾಕರಕರಾಗ್ರಜಾ || 192 ||

ದೊಷಾಕರಸಮಜ್ಯೊತಿರ್ದೊಷಾಕರಸುಶೀತಲಾ |
ದೊಷಾಕರಶ್ರೇಣೀ ದೊಷಸದೃಶಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣಾ || 193 ||

ದೊಷಾಕರೇಷ್ಟದೇವೀ ಚ ದೊಷಾಕರನಿಷೇವಿತಾ |
ದೊಷಾಕರಪ್ರಾಣರೂಪಾ ದೊಷಾಕರಮರೀಚಿಕಾ || 194 ||

ದೊಷಾಕರೊಲ್ಲಸದ್ಭಾಲಾ ದೊಷಾಕರಸುಹರ್ಷಿಣೀ |
ದೊಷಕರಶಿರೊಭೂಷಾ ದೊಷಕರವಧೂಪ್ರಿಯಾ || 195 ||

ದೊಷಾಕರವಧೂಪ್ರಾಣಾ ದೊಷಾಕರವಧೂಮತಾ |
ದೊಷಾಕರವಧೂಪ್ರೀತಾ ದೊಷಾಕರವಧೂರಪಿ || 196 ||

ದೊಷಾಪೂಜ್ಯಾ ತಥಾ ದೊಷಾಪೂಜಿತಾ ದೊಷಹಾರಿಣೀ |
ದೊಷಾಜಾಪಮಹಾನಂದಾ ದೊಷಾಜಪಪರಾಯಣಾ || 197 ||

ದೊಷಾಪುರಶ್ಚಾರರತಾ ದೊಷಾಪೂಜಕಪುತ್ರಿಣೀ |
ದೊಷಾಪೂಜಕವಾತ್ಸಲ್ಯಕರಿಣೀ ಜಗದಂಬಿಕಾ || 198 ||

ದೊಷಾಪೂಜಕವೈರಿಘ್ನೀ ದೊಷಾಪೂಜಕವಿಘ್ನಹ್ರತ್ |
ದೊಷಾಪೂಜಕಸಂತುಷ್ಟಾ ದೊಷಾಪೂಜಕಮುಕ್ತಿದಾ || 199 ||

ದಮಪ್ರಸೂನಸಂಪೂಜ್ಯಾ ದಮಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾ ಸದಾ |
ದುರ್ಯೊಧನಪ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಚ ದುಃಶಸನಸಮರ್ಚಿತಾ || 2ಓಓ ||

ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಿಯಾ ದಂಡಪಾಣಿಮಾತಾ ದಯಾನಿಧಿಃ |
ದಂಡಪಾಣಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ || 2ಓ1 ||

ದಂಡಪಾಣಿಗೃಹಾಸಕ್ತಾ ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಿಯಂವದಾ |
ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಿಯತಮಾ ದಂಡಪಾಣಿಮನೊಹರಾ || 2ಓ2 ||

ದಂಡಪಾಣಿಹ್ರತಪ್ರಾಣಾ ದಂಡಪಾಣಿಸುಸಿದ್ಧಿದಾ |
ದಂಡಪಾಣಿಪರಾಮೃಷ್ಟಾ ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ || 2ಓ3 ||

ದಂಡಪಾಣಿವಿಘ್ನಹರಾ ದಂಡಪಾಣಿಶಿರೊಧೃತಾ |
ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಾಪ್ತಚರ್ಯಾ ದಂಡಪಾಣ್ಯುನ್ಮುಖಿ ಸದಾ || 2ಓ4 ||

ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಾಪ್ತಪದಾ ದಂಡಪಾಣಿವರೊನ್ಮುಖೀ |
ದಂಡಹಸ್ತಾ ದಂಡಪಾಣಿರ್ದ್ಂಡಬಾಹುರ್ದರಾಂತಕೃತ್ || 2ಓ5 ||

ದಂಡದೊಷ್ಕಾ ದಂಡಕರಾ ದಂಡಚಿತ್ತಕೃತಾಸ್ಪದಾ |
ದಂಡಿವಿದ್ಯಾ ದಂಡಿಮಾತಾ ದಂಡಿಖಂಡಕನಾಶಿನೀ || 2ಓ6 ||

ದಂಡಿಪ್ರಿಯಾ ದಂಡಿಪೂಜ್ಯಾ ದಂಡಿಸಂತೊಷದಾಯಿನೀ |
ದಸ್ಯುಪೂಜ್ಯಾ ದಸ್ಯುರತಾ ದಸ್ಯುದ್ರವಿಣದಾಯಿನೀ || 2ಓ7 ||

ದಸ್ಯುವರ್ಗಕೃತಾರ್ಹಾ ಚ ದಸ್ಯುವರ್ಗವಿನಾಶಿನೀ |
ದಸ್ಯುನಿರ್ಣಾಶಿನೀ ದಸ್ಯುಕುಲನಿರ್ಣಾಶಿನೀ ತಥಾ || 2ಓ8 ||

ದಸ್ಯುಪ್ರಿಯಕರೀ ದಸ್ಯುನೃತ್ಯದರ್ಶನತತ್ಪರಾ |
ದುಷ್ಟದಂಡಕರೀ ದುಷ್ಟವರ್ಗವಿದ್ರಾವಿಣೀ ತಥಾ || 2ಓ9 ||

ದುಷ್ಟವರ್ಗನಿಗ್ರಹಾರ್ಹಾ ದೂಶಕಪ್ರಾಣನಾಶಿನೀ |
ದೂಷಕೊತ್ತಾಪಜನನೀ ದೂಷಕಾರಿಷ್ಟಕಾರಿಣೀ || 21ಓ ||

ದೂಷಕದ್ವೇಷಣಕರೀ ದಾಹಿಕಾ ದಹನಾತ್ಮಿಕಾ |
ದಾರುಕಾರಿನಿಹಂತ್ರೀ ಚ ದಾರುಕೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾ || 211 ||

ದಾರುಕೇಶ್ವರಮಾತಾ ಚ ದಾರುಕೇಶ್ವರವಂದಿತಾ |
ದರ್ಭಹಸ್ತಾ ದರ್ಭಯುತಾ ದರ್ಭಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ || 212 ||

ದರ್ಭಮಯೀ ದರ್ಭತನುರ್ದರ್ಭಸರ್ವಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ದರ್ಭಕರ್ಮಾಚಾರರತಾ ದರ್ಭಹಸ್ತಕೃತಾರ್ಹಣಾ || 213 ||

ದರ್ಭಾನುಕೂಲಾ ದಾಂಭರ್ಯಾ ದರ್ವೀಪಾತ್ರಾನುದಾಮಿನೀ |
ದಮಘೊಷಪ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಚ ದಮಘೊಷವರಪ್ರದಾ || 214 ||

ದಮಘೊಷಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ದಾವಾಗ್ನಿರೂಪಿಣೀ ತಥಾ |
ದಾವಾಗ್ನಿರೂಪಾ ದಾವಾಗ್ನಿನಿರ್ಣಾಶಿತಮಹಾಬಲಾ || 215 ||

ದಂತದಂಷ್ಟ್ರಾಸುರಕಲಾ ದಂತಚರ್ಚಿತಹಸ್ತಿಕಾ |
ದಂತದಂಷ್ಟ್ರಸ್ಯಂದನ ಚ ದಂತನಿರ್ಣಾಶಿತಾಸುರಾ || 216 ||

ದಧಿಪೂಜ್ಯಾ ದಧಿಪ್ರೀತಾ ದಧೀಚಿವರದಾಯಿನೀ |
ದಧೀಚೀಷ್ಟದೇವತಾ ಚ ದಧೀಚಿಮೊಕ್ಷದಾಯಿನೀ || 217 ||

ದಧೀಚಿದೈನ್ಯಹಂತ್ರೀ ಚ ದಧೀಚಿದರದಾರಿಣೀ |
ದಧೀಚಿಭಕ್ತಿಸುಖಿನೀ ದಧೀಚಿಮುನಿಸೇವಿತಾ || 218 ||

ದಧೀಚಿಙ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ಚ ದಧೀಚಿಗುಣದಾಯಿನೀ |
ದಧೀಚಿಕುಲಸಂಭೂಷಾ ದಧೀಚಿಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾ || 219 ||

ದಧೀಚಿಕುಲದೇವೀ ಚ ದಧೀಚಿಕುಲದೇವತಾ |
ದಧೀಚಿಕುಲಗಮ್ಯಾ ಚ ದಧೀಚಿಕುಲಪೂಜಿತಾ || 220 ||

ದಧೀಚಿಸುಖದಾತ್ರೀ ಚ ದಧೀಚಿದೈನ್ಯಹಾರಿಣೀ |
ದಧೀಚಿದುಃಖಹಂತ್ರೀ ಚ ದಧೀಚಿಕುಲಸುಂದರೀ || 221 ||

ದಧೀಚಿಕುಲಸಂಭೂತಾ ದಧೀಚಿಕುಲಪಾಲಿನೀ |
ದಧೀಚಿದಾನಗಮ್ಯಾ ಚ ದಧೀಚಿದಾನಮಾನಿನೀ || 222 ||

ದಧೀಚಿದಾನಸಂತುಷ್ಟಾ ದಧೀಚಿದಾನದೇವತಾ |
ದಧೀಚಿಜಯಸಂಪ್ರೀತಾ ದಧೀಚಿಜಪಮಾನಸಾ || 223 ||

ದಧೀಚಿಜಪಪೂಜಾಢ್ಯಾ ದಧೀಚಿಜಪಮಾಲಿಕಾ |
ದಧೀಚಿಜಪಸಂತುಷ್ಟಾ ದಧೀಚಿಜಪತೊಷಿಣೀ || 224 ||

ದಧೀಚಿತಪಸಾರಾಧ್ಯಾ ದಧೀಚಿಶುಭದಾಯಿನೀ |
ದೂರ್ವಾ ದೂರ್ವಾದಲಶ್ಯಾಮಾ ದುರ್ವಾದಲಸಮದ್ಯುತಿಃ || 225 ||

ಫಲಶ್ರುತಿ
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ತ್ರಂ ದುರ್ಗಾಯಾ ದಾದೀನಾಮಿತಿ ಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸಾಧಕಾಧೀಶಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿರ್ಲಭತ್ತು ಸಃ || 226 ||

ಪ್ರಾತರ್ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲೇ ಚ ಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ |
ತಥಾ‌உರ್ಧರಾತ್ರಸಮಯೇ ಸ ಮಹೇಶ ಇವಾಪರಃ || 227 ||

ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತೊ ಮಹಾರಾತ್ರೌ ಮಹಾವೀರಃ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ |
ಮಹಾದೇವೀಂ ಮಕಾರಾದ್ಯೈಃ ಪಂಚಭಿರ್ದ್ರವ್ಯಸತ್ತಮೈಃ || 228 ||

ಯಃ ಸಂಪಠೇತ್ ಸ್ತುತಿಮಿಮಾಂ ಸ ಚ ಸಿದ್ಧಿಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ |
ದೇವಾಲಯೇ ಶ್‍ಮಶಾನೇ ಚ ಗಂಗಾತೀರೇ ನಿಜೇ ಗೃಹೇ || 229 ||

ವಾರಾಂಗನಾಗೃಹೇ ಚೈವ ಶ್ರೀಗುರೊಃ ಸಂನಿಧಾವಪಿ |
ಪರ್ವತೇ ಪ್ರಾಂತರೇ ಘೊರೇ ಸ್ತೊತ್ರಮೇತತ್ ಸದಾ ಪಠೇತ್ || 230 ||

ದುರ್ಗಾನಾಮಸಹಸ್ತ್ರಂ ಹಿ ದುರ್ಗಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಚಕ್ಷುಷಾ |
ಶತಾವರ್ತನಮೇತಸ್ಯ ಪುರಶ್ಚರಣಮುಚ್ಯತೇ || 231 ||

|| ಇತಿ ಕುಲಾರ್ಣವತಂತ್ರೊಕ್ತಂ ದಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೊತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

Dakaradi Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Dakaradi Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top