Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Dakaradi Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in English

Dakaradi Sri Durga Sahasra Nama Stotram Lyrics in English:

sriganesaya namah |
sridevyuvaca |

mama namasahasram ca sivapurvavinirmitam |
tatpathyatam vidhanena tada sarvam bhavisyati || 1 ||

ityuktva parvati devi sravayamasa taccatan |
tadeva nama sahasram dakaradi varanane || 2 ||

rogadaridrya daurbhagyasokaduhkhavinasakam |
sarvasam pujitam nama sridurgadevata mata || 3 ||

nijabijam bhaved bijam mantram kilakamucyate |
sarvasapurane devi viniyogah prakirttitah || 4 ||

om asya sridakaradidurgasahasranamastotrasya |
siva rsih, anustup chandah,
sridurgadevata, dum bijam, dum kilakam,
duhkhadaridryarogasokanivrttipurvakam
caturvargaphalapraptyarthe pathe viniyogah |

dhyanam
om vidyuddamasamaprabham mrgapatiskandhasthitam bhisanam
kanyabhih karavalakhetavilasaddhastabhirasevitam |
hastaiscakragadasikhetavisikhamscapam gunam tarjanim
bibhranamanalatmikam sasidharam durgam trinetram bhaje ||

dum durga durgatihara durgacalanivasini |
durgamarganusancara durgamarganivasini || 1 ||

durgamargapravista ca durgamargapravesini |
durgamargakrtavasa durgamargajayapriya || 2 ||

durgamargagrhitarca durgamargasthitatmika |
durgamargastutipara durgamargasmrtipara || 3 ||

drugamargasadasthali durgamargaratipriya |
durgamargasthalasthana durgamargavilasini || 4 ||

durgamargatyaktavastra durgamargapravartini |
durgasuranihantri na durgasuranisudini|| 5 ||

durgasarahara duti durgasuravinasini |
durgasuravadhonmatta durgasuravadhotsuka || 6 ||

durgasuravadhotsaha durgasuravadhodyata |
durgasuravadhaprepsurdugasuramakhantakrt || 7 ||

durgasuradhvamsatosa durgadanavadarini |
durgavidravanakari durgavidravani sada || 8 ||

durgaviksobhanakari durgasirsanikrntini |
durgavidhvamsanakari durgadaityanikrntini || 9 ||

durgadaityapranahara durgadaityantakarini |
durgadaityaharatratri durgadaityasrgunmada || 1o ||

durgadaityasanakari durgacarmambaravrta |
durgayuddhotsavakari durgayuddhavisarada || 11 ||

durgayuddhasavarata durgayuddhavimardini |
durgayuddhahasyarata durgayuddhattahasini || 12 ||

durgayuddhamahamatta durgayuddhanusarini |
durgayuddhotsavotsaha durgadesanisevini || 13 ||

durgadesavasarata durgadesavilasini |
durgadesarcanarata durgadesajanapriya || 14 ||

durgamasthanasamsthana durgamadhyanusadhana |
durgama durgamadhyana durgamatmasvarupini || 15 ||

durgamagamasandhana durgamagamasamstuta |
durgamagamadurṅneya durgamasrutisammata || 16 ||

durgamasrutimanya ca durgamasrutipujita |
durgamasrutisuprita durgamasrutiharsada || 17 ||

durgamasrutisamsthana durgamasrutimanita |
durgamacarasantusta durgamacaratosita || 18 ||

durgamacaranirvrtta durgamacarapujita |
durgamacarakalita durgamasthanadayini || 19 ||

durgamapremanirata durgamadravinaprada |
durgamambujamadhyastha durgamambujavasini || 2o ||

durganaḍimargagatirdurganaḍipracarini |
durganaḍipadmarata durganaḍyambujasthita || 21 ||

durganaḍigatayata durganaḍikrtaspada |
durganaḍiratarata durganaḍisasamstuta || 22 ||

durganaḍisvararata durganaḍisacumbita |
durganaḍisakroḍastha durganaḍyutthitotsuka || 23 ||

durganaḍyarohana ca durganaḍinisevita |
daristhana daristhanavasini danujantakrt || 24 ||

darikrtatapasya ca darikrtahararcana |
darijapitadista ca darikrtaratikriya || 25 ||

darikrtahararha ca darikriḍitaputrika |
darisandarsanarata dariropitavrscika || 26 ||

dariguptikautukaḍhya daribhramanatatpara |
danujantakari dina danusantanadarini || 27 ||

danujadhvamsini duna danujendravinasini |
danavadhvamsini devi danavanam bhayaṅkari || 28 ||

danavi danavaradhya danavendravaraprada |
danavendranihantri ca danavadvesini sati || 29 ||

danavaripremarata danavariprapujita |
danavarikrtarca ca danavarivibhutida || 3o ||

danavarimahananda danavariratipriya |
danavaridanarata danavarikrtaspada || 31 ||

danavaristutirata danavarismrtipriya |
danavaryahararata danavariprabodhini || 32 ||

danavaridhrtaprema duhkhasokavimocini |
duhkhahantri duhkhadatri duhkhanirmulakarini || 33 ||

duhkhanirmulanakari duhkhadaryarinasini |
duhkhahara duhkhanasa duhkhagrama durasada || 34 ||

duhkhahina duhkhadhara dravinacaradayini |
dravinotsargasantusta dravinatyagatosika || 35 ||

dravinasparsasantusta dravinasparsamanada |
dravinasparsaharsaḍhya dravinasparsatustida || 36 ||

dravinasparsanakari dravinasparsanatura |
dravinasparsanotsaha dravinasparsasadhika || 37 ||

dravinasparsanamata dravinasparsaputrika |
dravinasparsaraksini dravinastomadayini || 38 ||

dravinakarsanakari dravinaughavisarjini |
dravinacaladanaḍhya dravinacalavasini || 39 ||

dinamata dinabandhurdinavighnavinasini |
dinasevya dinasiddha dinasadhya digambari || 4o ||

dinagehakrtananda dinagehavilasini |
dinabhavapremarata dinabhavavinodini || 41 ||

dinamanavacetahstha dinamanavaharsada |
dinadainyavighatecchurdinadravinadayini || 42 ||

dinasadhanasantusta dinadarsanadayini |
dinaputradidatri ca dinasampadvidhayini || 43 ||

dattatreyadhyanarata dattatreyaprapujita |
dattatreyarsisamsiddha dattatreyavibhavita || 44 ||

dattatreyakrtarha ca dattatreyaprasadhita |
dattatreyastuta caiva dattatreyanuta sada || 46 ||

dattatreyapremarata dattatreyanumanita |
dattatreyasamudgita dattatreyakutumbini || 46 ||

dattatreyapranatulya dattatreyasaririni |
dattatreyakrtananda dattatreyamsasambhava || 47 ||

dattatreyavibhutistha dattatreyanusarini |
dattatreyagitirata dattatreyadhanaprada || 48 ||

dattatreyaduhkhahara dattatreyavaraprada |
dattatreyaṅnanadani dattatreyabhayapaha || 49 ||

devakanya devamanya devaduhkhavinasini |
devasiddha devapujya devejya devavandita || 50 ||

devamanya devadhanya devavighnavinasini |
devaramya devarata devakautukatatpara || 51 ||

devakriḍa devavriḍa devavairivinasini |
devakama devarama devadvistavinasini || 52 ||

devadevapriya devi devadanavavandita |
devadevaratananda devadevavarotsuka || 53 ||

devadevapremarata devadevapriyamvada |
devadevapranatulya devadevanitambini || 54 ||

devadevaratamana devadevasukhavaha |
devadevakroḍarata devadevasukhaprada || 55 ||

devadevamahananda devadevapracumbita |
devadevopabhukta ca devadevanusevita || 56 ||

devadevagataprana devadevagatatmika |
devadevaharsadatri devadevasukhaprada || 58 ||

devadevamahananda devadevavilasini |
devadevadharmapat-ni devadevamanogata || 59 ||

devadevavadhurdevi devadevarcanapriya |
devadevaṅgasukhini devadevaṅgavasini || 6o ||

devadevaṅgabhusa ca devadevaṅgabhusana |
devadevapriyakari devadevapriyantakrt || 61 ||

devadevapriyaprana devadevapriyatmika |
devadevarcakaprana devadevarcakapriya || 62 ||

devadevarcakotsaha devadevarcakasraya |
devadevarcakavighna devadevaprasurapi || 63 ||

devadevasya janani devadevavidhayini |
devadevasya ramani devadevahradasraya || 64 ||

devadevestadevi ca devatapasapalini |
devatabhavasantusta devatabhavatosita || 65 ||

devatabhavavarada devatabhavasiddhida |
devatabhavasamsiddha devatabhavasambhava || 66 ||

devatabhavasukhini devatabhavavandita |
devatabhavasuprita devatabhavaharsada || 67 ||

devatavighnahantri ca devatadvistanasini |
devatapujitapada devataprematosita || 68 ||

devatagaranilaya devatasaukhyadayini |
devatanijabhava ca devatahratamanasa || 69 ||

devatakrtapadarca devatahratabhaktika |
devatagarvamadhyasta devatadevatatanuh || 7o ||

dum durgayai namo namni dum phanmantrasvarupini |
dum namo mantrarupa ca dum namo murtikatmika || 71 ||

duradarsipriyadusta dustabhutanisevita |
duradarsipremarata duradarsipriyamvada || 72 ||

duradarsaisiddhidatri duradarsipratosita |
duradarsikanthasamstha duradarsipraharsita || 73 ||

duradarsigrhitarca duradarhipratarsita |
duradarsipranatulya duradarsisukhaprada || 74 ||

duradarsibhrantihara duradarsihradaspada |
duradarsyarividbhava dirghadarsipramodini || 75 ||

dirghadarsipranatulya duradarsivaraprada |
dirghadarsiharsadatri dirghadarsipraharsita || 76 ||

dirghadarsimahananda dirghadarsigrhalaya |
dirghadarsigrhitarca dirghadarsihratarhana || 77 ||

daya danavati datri dayalurdinavatsala |
dayardra ca dayasila dayaḍhya ca dayatmika || 78 ||

dayambudhirdayasara dayasagaraparaga |
dayasindhurdayabhara dayavatkarunakari || 79 ||

dayavadvatsala devi daya danarata sada |
dayavadbhaktisukhini dayavatparitosita || 8o ||

dayavatsnehanirata dayavatpratipadika|
dayavatpranakartri ca dayavanmuktidayini || 81 ||

dayavadbhavasantusta dayavatparitosita |
dayavattaranapara dayavatsiddhidayini || 82 ||

dayavatputravadbhava dayavatputrarupini |
dayavadehanilaya dayabandhurdayasraya || 83 ||

dayaluvatsalyakari dayalusiddhidayini |
dayalusaranasakta dayaludehamandira || 84 ||

dayalubhaktibhavastha dayalupranarupini |
dayalusukhada dambha dayalupremavarsini || 85 ||

dayaluvasaga dirgha dirghaṅgi dirghalocana |
dirghanetra dirghacaksurdirghabahulatatmika || 86 ||

dirghakesi dirghamukhi dirghaghona ca daruna |
darunasurahantri ca darunasuradarini || 87 ||

darunahavakartri ca darunahavaharsita |
darunahavahomaḍhya darunacalanasini || 88 ||

darunacaranirata darunotsavaharsita |
darunodyatarupa ca darunarinivarini || 89 ||

daruneksanasamyukta doscatuskavirajita |
dasadoska dasabhuja dasabahuvirajita || 9o ||

dasastradharini devi dasadikkhyatavikrama |
dasaratharcitapada dasarathipriya sada || 91 ||

dasarathiprematusta dasarathiratipriya |
dasarathipriyakari dasarathipriyamvada || 92 ||

dasarathistasandatri dasarathistadevata |
dasarathidvesinasa dasarathyanukulyada || 93 ||

dasarathipriyatama dasarathiprapujita |
dasananarisampujya dasananaridevata || 94 ||

dasananaripramada dasananarijanmabhuh |
dasananariratida dasananarisevita || 95 ||

dasananarisukhada dasananarivairihrat– |
dasananaristadevi dasagrivarivandita || 96 ||

dasagrivarijanani dasagrivaribhavini
dasagrivarisahita dasagrivasabhajita || 97 ||

dasagrivariramani dasagrivavadhurapi |
dasagrivanasakartri dasagrivavaraprada || 98 ||

dasagrivapurastha ca dasagrivavadhotsuka |
dasagrivapritidatri dasagrivavinasini || 99 ||

dasagrivahavakari dasagrivanapayini |
dasagrivapriya vandya dasagrivahrata tatha || 1oo ||

dasagrivahitakari dasagrivesvarapriya |
dasagrivesvaraprana dasagrivavaraprada || 1o1 ||

dasagrivesvararata dasavarsiyakanyaka |
dasavarsiyabala ca dasavarsiyavasini || 1o2 ||

dasapapahara damya dasahastavibhusita |
dasasastralasaddoska dasadikpalavandita || 1o3 ||

dasavatararupa ca dasavatararupini |
dasavidyabhinnadevi dasapranasvarupini || 1o4 ||

dasavidyasvarupa ca dasavidyamayi tatha |
drksvarupa drkpradatri drgrupa drkprakasini || 1o5 ||

digantara digantahstha digambaravilasini |
digambarasamajastha digambaraprapujita || 1o6 ||

digambarasahacari digambarakrtaspada |
digambarahratacitta digambarakathapriya || 1o7 ||

digambaragunarata digambarasvarupini |
digambarasirodharya digambarahratasraya || 1o8 ||

digambarapremarata digambararatatura |
digambarisvarupa ca digambariganarcita || 1o9 ||

digambariganaprana digambariganapriya |
digambariganaradhya digambaraganesvara || 11o ||

digambaraganasparsamadirapanavihvala |
digambarikotivrta digambariganavrta || 111 ||

duranta duskrtihara durdhyeya duratikrama |
durantadanavadvestri durantadanujantakrt– || 112 ||

durantapapahantri ca dastranistarakarini |
dastramanasasamsthana dastraṅnanavivardhini || 113 ||

dastrasambhogajanani dastrasambhogadayini |
dastrasambhogabhavana dastravidyavidhayini|| 114 ||

dastrodvegahara dastrajanani dastrasundari |
dstrabhaktividhaṅnana dastradvistavinasini || 115 ||

dastrapakaradamani dastrasiddhividhayini |
dastratararadhika ca dastramatrprapujita || 116 ||

dastradainyahara caiva dastratatanisevita |
dastrapitrsatajyotirdastrakausaladayini || 117 ||

dasasirsarisahita dasasirsarikamini |
dasasirsapuri devi dasasirsasabhajita || 118 ||

dasasirsarisuprita dasasirsavadhupriya |
dasasirsasiras-chetri dasasirsanitambini || 119 ||

dasasirsaharaprana dasasirsaharatmika |
dasasirsahararadhya dasasirsarivandita || 12o ||

dasasirsarisukhada dasasirsakapalini |
dasasirsaṅnanadatri dasasirsarigehini || 121 ||

dasasirsavadhopattasriramacandrarupata |
dasasirsarastradevi dasasirsarisarini || 122 ||

dasasirsabhratrtusta dasasirsavadhupriya |
dasasirsavadhuprana dasasirsavadhurata || 123 ||

daityagururata sadhvi daityaguruprapujita |
daityagurupadestri ca daityagurunisevita || 124 ||

daityagurumataprana daityagurutapanasini |
durantaduhkhasamani durantadamani tami || 125 ||

durantasokasamani durantaroganasini |
durantavairidamani durantadaityanasini || 126 ||

durantakalusaghni ca duskrtistomanasini |
durasaya duradhara durjaya dustakamini || 127 ||

darsaniya ca drsya ca‌உdrsya ca drstigocara |
dutiyagapriya duti dutiyagakarapriya || 128 ||

dutiyagakarananda dutiyagasukhaprada |
dutiyagakarayata dutiyagapramodini || 129 ||

durvasahpujita caiva durvasomunibhavita |
durvaso‌உrcitapada ca durvasomaunabhavita || 13o ||

durvasomunivandya ca durvasomunidevata |
durvasomunimata ca durvasomunisiddhida || 131 ||

durvasomunibhavastha durvasomunisevita |
durvasomunicittastha durvasomunimanḍita || 132 ||

durvasomunisancara durvasohradayaṅgama |
durvasohradayaradhya durvasohratsarojaga || 133 ||

durvasastapasaradhya durvasastapasasraya |
durvasastapasarata durvasastapasesvari || 134 ||

durvasomunikanya ca durvaso‌உdbhutasiddhida |
dararatri darahara darayukta darapaha || 135 ||

daraghni darahantri ca darayukta darasraya |
darasmera darapaṅgi dayadatri dayasraya || 136 ||

dastrapujya dastramata dastradevi daronmada |
dastrasiddha dastrasamstha dastratapavimocini || 137 ||

dastraksobhahara nitya dastralokagatatmika |
daityagurvaṅganavandya daityagurvaṅganapriya || 138 ||

daityagurvaṅganavandya daityagurvaṅganotsuka |
daityagurupriyatama devagurunisevita || 139 ||

devaguruprasurupa devagurukrtarhana |
devagurupremayuta devagurvanumanita || 14o ||

devaguruprabhavaṅna devagurusukhaprada |
devaguruṅnanadatri devagurupramodini || 141 ||

daityastriganasampujya daityastriganapujita |
daityastriganarupa ca daityastricittaharini || 142 ||

devastriganapujya ca devastriganavandita |
devastriganacittastha devastriganabhusita || 143 ||

devastriganasamsiddha devastriganatosita |
devastriganahastasthacarucamaravijita || 144 ||

devastriganahastasthacarugandhavilepita |
devaṅganadhrtadarsadrstyarthamukhacandrama || 145 ||

devaṅganotsrstanagavallidalakrtotsuka |
devastriganahastasthadipamalavilokana || 146 ||

devastriganahastasthadhupaghranavinodini |
devanarikaragatavasakasavapayini || 147 ||

devanarikaṅkatikakrtakesanimarjana |
devanarisevyagatra devanarikrtotsuka || 148 ||

devanariviracitapuspamalavirajita |
devanarivicitraṅgi devastridattabhojana |

devastriganagita ca devastrigitasotsuka |
devastrinrtyasukhini devastrinrtyadarsini || 15o ||

devastriyojitalasadratnapadapadambuja |
devastriganavistirnacarutalpanisedusi || 151 ||

devanaricarukarakalitaṅghryadidehika |
devanarikaravyagratalavrndamarutsuka || 152 ||

devanarivenuvinanadasotkanthamanasa |
devakotistutinuta devakotikrtarhana || 153 ||

devakotigitaguna devakotikrtastutih |
dantadastyodvegaphala devakolahalakula || 154 ||

dvesaragaparityakta dvesaragavivarjita |
damapujya damabhusa damodaravilasini || 155 ||

damodarapremarata damodarabhaginyapi |
damodaraprasurdamodarapat-nipativrata || 156 ||

damodara‌உbhinnadeha damodararatipriya |
damodara‌உbhinnatanurdamodarakrtaspada || 157 ||

damodarakrtaprana damodaragatatmika |
damodarakautukaḍhya damodarakalakala || 158 ||

damodaraliṅgitaṅgi damodarakutuhala |
damodarakrtahlada damodarasucumbita || 159 ||

damodarasutakrsta damodarasukhaprada |
damodarasahaḍhya ca damodarasahayini || 16o ||

damodaragunaṅna ca damodaravaraprada |
damodaranukula ca damodaranitambini || 161 ||

damodarabalakriḍakusala darsanapriya |
damodarajalakriḍatyaktasvajanasauhrada || 162 ||

damodaralasadrasakelikautukini tatha |
damodarabhratrka ca damodaraparayana || 163 ||

damodaradhara damodaravairavinasini |
damodaropajaya ca damodaranimantrita || 164 ||

damodaraparabhuta damodaraparajita |
damodarasamakranta damodarahatasubha || 165 ||

damodarotsavarata damodarotsavavaha |
damodarastanyadatri damodaragavesita || 166 ||

damayantisiddhidatri damayantiprasadhita |
dayamantistadevi ca damayantisvarupini || 167 ||

damayantikrtarca ca damanarsivibhavita |
damanarsipranatulya damanarsisvarupini || 168 ||

damanarsisvarupa ca dambhapuritavigraha |
dambhahantri dambhadhatri dambhalokavimohini || 169 ||

dambhasila dambhahara dambhavatparimardini |
dambharupa dambhakari dambhasantanadarini || 17o ||

dattamoksa dattadhana dattarogya ca dambhika |
dattaputra dattadara dattahara ca darika || 171 ||

dattabhoga dattasoka dattahastyadivahana |
dattamatirdattabharya dattasastravabodhika || 172 ||

dattapana dattadana dattadaridryanasini |
dattasaudhavanivasa dattasvarga ca dasada || 173 ||

dasyatusta dasyahara dasadasisataprada |
dararupa daravasa daravasihradaspada || 174 ||

daravasijanaradhya daravasijanapriya |
daravasivinirnita daravasisamarcita || 175 ||

daravasyahrataprana daravasyarinasini |
daravasivighnahara daravasivimuktida || 176 ||

daragnirupini dara darakaryarinasini |
dampati dampatista ca dampatipranarupika || 177 ||

dampatisnehanirata dampatyasadhanapriya |
dampatyasukhasena ca dampatyasukhadayini || 178 ||

dampatyacaranirata dampatyamodamodita |
dampatyamodasukhini dampatyahladakarini || 179 ||

dampatistapadapadma dampatyapremarupini |
dampatyabhogabhavana daḍimiphalabhojini || 18o ||

daḍimiphalasantusta daḍimiphalamanasa |
daḍimivrksasamsthana daḍimivrksavasini || 181 ||

daḍimivrksarupa ca daḍimivanavasini |
daḍimiphalasamyorupayodharasamanvita || 182 ||

daksina daksinarupa daksinarupadharini |
daksakanya daksaputri daksamata ca daksasuh || 183 ||

daksagotra daksasuta daksayaṅnavinasini |
daksayaṅnanasakartri daksayaṅnantakarini || 184 ||

daksaprasutirdaksejya daksavamsaikapavani |
daksatmaja daksasunurdaksaja daksajatika || 185 ||

daksajanma daksajanurdaksadehasamudbhava |
daksajanirdaksayagadhvamsini daksakanyaka || 186 ||

daksinacaranirata daksinacaratustida |
daksinacarasamsiddha daksinacarabhavita || 187 ||

daksinacarasukhini daksinacarasadhita |
daksinacaramoksaptirdaksinacaravandita || 188 ||

daksinacarasarana daksinacaraharsita |
dvarapalapriya dvaravasini dvarasamsthita || 189 ||

dvararupa dvarasamstha dvaradesanivasini |
dvarakari dvaradhatri dosamatravivarjita || 19o ||

dosakara dosahara dosarasivinasini |
dosakaravibhusaḍhya dosakarakapalini || 191 ||

dosakarasahastrabha dosakarasamanana |
dosakaramukhi divya dosakarakaragraja || 192 ||

dosakarasamajyotirdosakarasusitala |
dosakarasreni dosasadrsapaṅgaviksana || 193 ||

dosakarestadevi ca dosakaranisevita |
dosakarapranarupa dosakaramaricika || 194 ||

dosakarollasadbhala dosakarasuharsini |
dosakarasirobhusa dosakaravadhupriya || 195 ||

dosakaravadhuprana dosakaravadhumata |
dosakaravadhuprita dosakaravadhurapi || 196 ||

dosapujya tatha dosapujita dosaharini |
dosajapamahananda dosajapaparayana || 197 ||

dosapurascararata dosapujakaputrini |
dosapujakavatsalyakarini jagadambika || 198 ||

dosapujakavairighni dosapujakavighnahrat |
dosapujakasantusta dosapujakamuktida || 199 ||

damaprasunasampujya damapuspapriya sada |
duryodhanaprapujya ca duhsasanasamarcita || 2oo ||

danḍapanipriya danḍapanimata dayanidhih |
danḍapanisamaradhya danḍapaniprapujita || 2o1 ||

danḍapanigrhasakta danḍapanipriyamvada |
danḍapanipriyatama danḍapanimanohara || 2o2 ||

danḍapanihrataprana danḍapanisusiddhida |
danḍapaniparamrsta danḍapanipraharsita || 2o3 ||

danḍapanivighnahara danḍapanisirodhrta |
danḍapanipraptacarya danḍapanyunmukhi sada || 2o4 ||

danḍapanipraptapada danḍapanivaronmukhi |
danḍahasta danḍapanirdnḍabahurdarantakrt || 2o5 ||

danḍadoska danḍakara danḍacittakrtaspada |
danḍividya danḍimata danḍikhanḍakanasini || 2o6 ||

danḍipriya danḍipujya danḍisantosadayini |
dasyupujya dasyurata dasyudravinadayini || 2o7 ||

dasyuvargakrtarha ca dasyuvargavinasini |
dasyunirnasini dasyukulanirnasini tatha || 2o8 ||

dasyupriyakari dasyunrtyadarsanatatpara |
dustadanḍakari dustavargavidravini tatha || 2o9 ||

dustavarganigraharha dusakaprananasini |
dusakottapajanani dusakaristakarini || 21o ||

dusakadvesanakari dahika dahanatmika |
darukarinihantri ca darukesvarapujita || 211 ||

darukesvaramata ca darukesvaravandita |
darbhahasta darbhayuta darbhakarmavivarjita || 212 ||

darbhamayi darbhatanurdarbhasarvasvarupini |
darbhakarmacararata darbhahastakrtarhana || 213 ||

darbhanukula dambharya darvipatranudamini |
damaghosaprapujya ca damaghosavaraprada || 214 ||

damaghosasamaradhya davagnirupini tatha |
davagnirupa davagninirnasitamahabala || 215 ||

dantadamstrasurakala dantacarcitahastika |
dantadamstrasyandana ca dantanirnasitasura || 216 ||

dadhipujya dadhiprita dadhicivaradayini |
dadhicistadevata ca dadhicimoksadayini || 217 ||

dadhicidainyahantri ca dadhicidaradarini |
dadhicibhaktisukhini dadhicimunisevita || 218 ||

dadhiciṅnanadatri ca dadhicigunadayini |
dadhicikulasambhusa dadhicibhuktimuktida || 219 ||

dadhicikuladevi ca dadhicikuladevata |
dadhicikulagamya ca dadhicikulapujita || 220 ||

dadhicisukhadatri ca dadhicidainyaharini |
dadhiciduhkhahantri ca dadhicikulasundari || 221 ||

dadhicikulasambhuta dadhicikulapalini |
dadhicidanagamya ca dadhicidanamanini || 222 ||

dadhicidanasantusta dadhicidanadevata |
dadhicijayasamprita dadhicijapamanasa || 223 ||

dadhicijapapujaḍhya dadhicijapamalika |
dadhicijapasantusta dadhicijapatosini || 224 ||

dadhicitapasaradhya dadhicisubhadayini |
durva durvadalasyama durvadalasamadyutih || 225 ||

phalasruti
namnam sahastram durgaya dadinamiti kirtitam |
yah pathet sadhakadhisah sarvasiddhirlabhattu sah || 226 ||

pratarmadhyahnakale ca sandhyayam niyatah sucih |
tatha‌உrdharatrasamaye sa mahesa ivaparah || 227 ||

saktiyukto maharatrau mahavirah prapujayet |
mahadevim makaradyaih pancabhirdravyasattamaih || 228 ||

yah sampathet stutimimam sa ca siddhisvarupadhrk |
devalaye s-masane ca gaṅgatire nije grhe || 229 ||

varaṅganagrhe caiva sriguroh samnidhavapi |
parvate prantare ghore stotrametat sada pathet || 230 ||

durganamasahastram hi durgam pasyati caksusa |
satavartanametasya purascaranamucyate || 231 ||

|| iti kularnavatantroktam dakaradi sridurgasahasranamastotram sampurnam ||

Also Read:

Dakaradi Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top