Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Durga Saptasati Chapter 4 Sakradi Stuti Lyrics in Telugu

Durga Saptasati Chapter 4 Sakradi Stuti in Telugu:

॥ చతుర్థోఽధ్యాయః (శక్రాదిస్తుతి) ॥
ఓం ఋషిరువాచ || ౧ ||

శక్రాదయః సురగణా నిహతేఽతివీర్యే
తస్మిందురాత్మని సురారిబలే చ దేవ్యా |
తాం తుష్టువుః ప్రణతినమ్రశిరోధరాంసా
వాగ్భిః ప్రహర్షపులకోద్గమచారుదేహాః || ౨ ||

దేవ్యా యయా తతమిదం జగదాత్మశక్త్యా
నిశ్శేషదేవగణశక్తిసమూహమూర్త్యా |
తామంబికామఖిలదేవమహర్షిపూజ్యాం
భక్త్యా నతాః స్మ విదధాతు శుభాని సా నః || ౩ ||

యస్యాః ప్రభావమతులం భగవాననంతో
బ్రహ్మా హరశ్చ న హి వక్తుమలం బలం చ |
సా చండికాఖిలజగత్పరిపాలనాయ
నాశాయ చాశుభభయస్య మతిం కరోతు || ౪ ||

యా శ్రీః స్వయం సుకృతినాం భవనేష్వలక్ష్మీః
పాపాత్మనాం కృతధియాం హృదయేషు బుద్ధిః |
శ్రద్ధా సతాం కులజనప్రభవస్య లజ్జా
తాం త్వాం నతాః స్మ పరిపాలయ దేవి విశ్వమ్ || ౫ ||

కిం వర్ణయామ తవ రూపమచింత్యమేతత్
కించాతివీర్యమసురక్షయకారి భూరి |
కిం చాహవేషు చరితాని తవాద్భుతాని
సర్వేషు దేవ్యసురదేవగణాదికేషు || ౬ ||

హేతుః సమస్తజగతాం త్రిగుణాపి దోషై-
-ర్న జ్ఞాయసే హరిహరాదిభిరప్యపారా |
సర్వాశ్రయాఖిలమిదం జగదంశభూత-
-మవ్యాకృతా హి పరమా ప్రకృతిస్త్వమాద్యా || ౭ ||

యస్యాః సమస్తసురతా సముదీరణేన
తృప్తిం ప్రయాతి సకలేషు మఖేషు దేవి |
స్వాహాసి వై పితృగణస్య చ తృప్తిహేతు-
-రుచ్చార్యసే త్వమత ఏవ జనైః స్వధా చ || ౮ ||

యా ముక్తిహేతురవిచింత్యమహావ్రతా త్వ-
-మభ్యస్యసే సునియతేంద్రియతత్త్వసారైః |
మోక్షార్థిభిర్మునిభిరస్తసమస్తదోషై-
-ర్విద్యాసి సా భగవతీ పరమా హి దేవి || ౯ ||

శబ్దాత్మికా సువిమలర్గ్యజుషాం నిధాన-
-ముద్గీథరమ్యపదపాఠవతాం చ సామ్నామ్ |
దేవి త్రయీ భగవతీ భవభావనాయ
వార్తాఽసి సర్వజగతాం పరమార్తిహంత్రీ || ౧౦ ||

మేధాసి దేవి విదితాఖిలశాస్త్రసారా
దుర్గాసి దుర్గభవసాగరనౌరసంగా |
శ్రీః కైటభారిహృదయైకకృతాధివాసా
గౌరీ త్వమేవ శశిమౌలికృతప్రతిష్ఠా || ౧౧ ||

ఈషత్సహాసమమలం పరిపూర్ణచంద్ర-
బింబానుకారి కనకోత్తమకాంతికాంతమ్ |
అత్యద్భుతం ప్రహృతమాత్తరుషా తథాపి
వక్త్రం విలోక్య సహసా మహిషాసురేణ || ౧౨ ||

దృష్ట్వా తు దేవి కుపితం భ్రుకుటీకరాల-
-ముద్యచ్ఛశాంకసదృశచ్ఛవి యన్న సద్యః |
ప్రాణాన్ముమోచ మహిషస్తదతీవ చిత్రం
కైర్జీవ్యతే హి కుపితాంతకదర్శనేన || ౧౩ ||

దేవి ప్రసీద పరమా భవతీ భవాయ
సద్యో వినాశయసి కోపవతీ కులాని |
విజ్ఞాతమేతదధునైవ యదస్తమేత-
-న్నీతం బలం సువిపులం మహిషాసురస్య || ౧౪ ||

తే సమ్మతా జనపదేషు ధనాని తేషాం
తేషాం యశాంసి న చ సీదతి బంధువర్గః |
ధన్యాస్త ఏవ నిభృతాత్మజభృత్యదారా
యేషాం సదాభ్యుదయదా భవతీ ప్రసన్నా || ౧౫ ||

ధర్మ్యాణి దేవి సకలాని సదైవ కర్మా-
-ణ్యత్యాదృతః ప్రతిదినం సుకృతీ కరోతి |
స్వర్గం ప్రయాతి చ తతో భవతీ ప్రసాదా-
-ల్లోకత్రయేఽపి ఫలదా నను దేవి తేన || ౧౬ ||

దుర్గే స్మృతా హరసి భీతిమశేషజంతోః
స్వస్థైః స్మృతా మతిమతీవ శుభాం దదాసి |
దారిద్ర్యదుఃఖభయహారిణి కా త్వదన్యా
సర్వోపకారకరణాయ సదాఽఽర్ద్రచిత్తా || ౧౭ ||

ఏభిర్హతైర్జగదుపైతి సుఖం తథైతే
కుర్వంతు నామ నరకాయ చిరాయ పాపమ్ |
సంగ్రామమృత్యుమధిగమ్య దివం ప్రయాంతు
మత్వేతి నూనమహితాన్వినిహంసి దేవి || ౧౮ ||

దృష్ట్వైవ కిం న భవతీ ప్రకరోతి భస్మ
సర్వాసురానరిషు యత్ప్రహిణోషి శస్త్రమ్ |
లోకాన్ప్రయాంతు రిపవోఽపి హి శస్త్రపూతా
ఇత్థం మతిర్భవతి తేష్వహితేషుసాధ్వీ || ౧౯ ||

ఖడ్గప్రభానికరవిస్ఫురణైస్తథోగ్రైః
శూలాగ్రకాంతినివహేన దృశోఽసురాణామ్ |
యన్నాగతా విలయమంశుమదిందుఖండ-
యోగ్యాననం తవ విలోకయతాం తదేతత్ || ౨౦ ||

దుర్వృత్తవృత్తశమనం తవ దేవి శీలం
రూపం తథైతదవిచింత్యమతుల్యమన్యైః |
వీర్యం చ హంతృ హృతదేవపరాక్రమాణాం
వైరిష్వపి ప్రకటితైవ దయా త్వయేత్థమ్ || ౨౧ ||

కేనోపమా భవతు తేఽస్య పరాక్రమస్య
రూపం చ శత్రుభయకార్యతిహారి కుత్ర |
చిత్తే కృపా సమరనిష్ఠురతా చ దృష్టా
త్వయ్యేవ దేవి వరదే భువనత్రయేఽపి || ౨౨ ||

త్రైలోక్యమేతదఖిలం రిపునాశనేన
త్రాతం త్వయా సమరమూర్ధని తేఽపి హత్వా |
నీతా దివం రిపుగణా భయమప్యపాస్త-
-మస్మాకమున్మదసురారిభవం నమస్తే || ౨౩ ||

శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే |
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిఃస్వనేన చ || ౨౪ ||

ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే రక్ష దక్షిణే |
భ్రామణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరి || ౨౫ ||

సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతి తే |
యాని చాత్యంతఘోరాణి తై రక్షాస్మాంస్తథా భువమ్ || ౨౬ ||

ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాని తేఽంబికే |
కరపల్లవసంగీని తైరస్మాన్రక్ష సర్వతః || ౨౭ ||

ఋషిరువాచ || ౨౮ ||

ఏవం స్తుతా సురైర్దివ్యైః కుసుమైర్నందనోద్భవైః |
అర్చితా జగతాం ధాత్రీ తథా గంధానులేపనైః || ౨౯ ||

భక్త్యా సమస్తైస్త్రిదశైర్దివ్యైర్ధూపైః సుధూపితా |
ప్రాహ ప్రసాదసుముఖీ సమస్తాన్ ప్రణతాన్ సురాన్ || ౩౦ ||

దేవ్యువాచ || ౩౧ ||

వ్రియతాం త్రిదశాః సర్వే యదస్మత్తోఽభివాంఛితమ్ || ౩౨ ||

దేవా ఊచుః || ౩౩ ||

భగవత్యా కృతం సర్వం న కించిదవశిష్యతే || ౩౪ ||

యదయం నిహతః శత్రురస్మాకం మహిషాసురః |
యది చాపి వరో దేయస్త్వయాస్మాకం మహేశ్వరి || ౩౫ ||

సంస్మృతా సంస్మృతా త్వం నో హింసేథాః పరమాపదః |
యశ్చ మర్త్యః స్తవైరేభిస్త్వాం స్తోష్యత్యమలాననే || ౩౬ ||

తస్య విత్తర్‍ద్ధివిభవైర్ధనదారాదిసమ్పదామ్ |
వృద్ధయేఽస్మత్ప్రసన్నా త్వం భవేథాః సర్వదాంబికే || ౩౭ ||

ఋషిరువాచ || ౩౮ ||

ఇతి ప్రసాదితా దేవైర్జగతోఽర్థే తథాఽఽత్మనః |
తథేత్యుక్త్వా భద్రకాలీ బభూవాంతర్హితా నృప || ౩౯ ||

ఇత్యేతత్కథితం భూప సంభూతా సా యథా పురా |
దేవీ దేవశరీరేభ్యో జగత్త్రయహితైషిణీ || ౪౦ ||

పునశ్చ గౌరీదేహాత్సా సముద్భూతా యథాభవత్ |
వధాయ దుష్టదైత్యానాం తథా శుంభనిశుంభయోః || ౪౧ ||

రక్షణాయ చ లోకానాం దేవానాముపకారిణీ |
తచ్ఛృణుష్వ మయాఽఽఖ్యాతం యథావత్కథయామి తే || ౪౨ ||

| హ్రీం ఓం |

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే శక్రాదిస్తుతిర్నామ చతుర్థోఽధ్యాయః || ౪ ||

Also Read:

Durga Saptasati Chapter 4 Sakradi Stuti Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top