Ganesh Stotram

Ganapati Atharvashirsha | Upanishad Lyrics in Gujarati

Ganapati Upanishad in Gujarati:

॥ શ્રીગણપત્યથર્વશીર્ષોપનિષત્ ગણપત્યુપનિષત્ ॥
યં નત્વા મુનયઃ સર્વે નિર્વિઘ્નં યાન્તિ તત્પદમ્ ।
ગણેશોપનિષદ્વેદ્યં તદ્બ્રહ્મૈવાસ્મિ સર્વગમ્ ॥

ૐ ભદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવાઃ । ભદ્રં પશ્યેમાક્ષભિર્યજત્રાઃ ।
સ્થિરૈરઙ્ગૈસ્તુષ્ટુવાꣳ સસ્તનૂભિઃ । વ્યશેમ દેવહિતં યદાયુઃ ।
સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો વૃદ્ધશ્રવાઃ । સ્વસ્તિ નઃ પૂષા વિશ્વવેદાઃ ।
સ્વસ્તિ નસ્તાર્ક્ષ્યો અરિષ્ટનેમિઃ । સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધાતુ ॥

ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ॥

હરિઃ ૐ નમસ્તે ગણપતયે । ત્વમેવ પ્રત્યક્ષં તત્ત્વમસિ ।ત્વમેવ કેવલં
કર્તાસિ । ત્વમેવ કેવલં ધર્તાસિ । ત્વમેવ કેવલં હર્તાસિ ।ત્વમેવ
સર્વં ખલ્વિદં બ્રહ્માસિ । ત્વં સાક્ષાદાત્માસિ નિત્યમ્ ॥ ૧ ॥

ઋતં વચ્મિ । સત્યં વચ્મિ । અવ ત્વં મામ્ । અવ વક્તારમ્ । અવ
શ્રોતારમ્ ॥ ૨ ॥

અવ દાતારમ્ । અવ ધાતારમ્ । અવાનૂચાનમવ શિષ્યમ્ । અવ
પશ્ચાત્તાત્ । અવ પુરસ્તાત્ । અવોત્તરાત્તાત્ । અવ દક્ષિણાત્તાત્ । અવ
ચોર્ધ્વાત્તાત્ । અવાધરાત્તાત્ । સર્વતો માં પાહિ પાહિ સમન્તાત્ ॥ ૩ ॥

ત્વં વાઙ્મયસ્ત્વં ચિન્મયઃ । ત્વમાનન્દમયસ્ત્વં બ્રહ્મમયઃ । ત્વં
સચ્ચિદાનન્દાદ્વિતીયોઽસિ । ત્વં પ્રત્યક્ષં બ્રહ્માસિ । ત્વં જ્ઞાનમયો
વિજ્ઞાનમયોઽસિ ॥ ૪ ॥

સર્વં જગદિદં ત્વત્તો જાયતે ।સર્વં જગદિદં ત્વત્તસ્તિષ્ઠતિ ।
સર્વં જગદિદં ત્વયિ લયમેષ્યતિ । સર્વં જગદિદં ત્વયિ પ્રત્યેતિ ।
ત્વં ભૂમિરાપોઽનલોઽનિલો નભઃ ।ત્વં ચત્વારિ વાક્પદાનિ ॥ ૫ ॥

ત્વં ગુણત્રયાતીતઃ । ત્વં અવસ્થાત્રયાતીતઃ । ત્વં દેહત્રયાતીતઃ ।
ત્વં કાલત્રયાતીતઃ । ત્વં મૂલાધારસ્થિતોઽસિ નિત્યમ્ । ત્વં
શક્તિત્રયાત્મકઃ ।ત્વાં યોગિનો ધ્યાયન્તિ નિત્યમ્ । ત્વં બ્રહ્મા ત્વં
વિષ્ણુસ્ત્વં રુદ્રસ્ત્વમિન્દ્રસ્ત્વમગ્નિસ્ત્વં વાયુસ્ત્વં સૂર્યસ્ત્વં
ચન્દ્રમાસ્ત્વં બ્રહ્મ ભૂર્ભુવઃ સ્વરોમ્ ॥ ૬ ॥

ગણાદિં પૂર્વમુચ્ચાર્ય વર્ણાદિંસ્તદનન્તરમ્ । અનુસ્વારઃ પરતરઃ ।
અર્ધેન્દુલસિતમ્ । તારેણ ઋદ્ધમ્ । એતત્તવ મનુસ્વરૂપમ્ । ગકારઃ
પૂર્વરૂપમ્ । અકારો મધ્યમરૂપમ્ । અનુસ્વારશ્ચાન્ત્યરૂપમ્ ।
બિન્દુરુત્તરરૂપમ્ ંઆદઃ સન્ધાનમ્ । સંહિતા સન્ધિઃ । સૈષા
ગણેશવિદ્યા । ગણક ઋષિઃ । નિચૃદ્ગાયત્રી છન્દઃ ।
શ્રીમહાગણપતિર્દેવતા । ૐ ગં ગણપતયે નમઃ ॥ ૭ ॥

એકદન્તાય વિદ્મહે વક્રતુણ્ડાય ધીમહિ ।
તન્નો દન્તિઃ પ્રચોદયાત્ ॥ ૮ ॥

એકદન્તં ચતુર્હસ્તં પાશમઙ્કુશધારિણમ્ । રદં ચ વરદં
હસ્તૈર્બિભ્રાણં મૂષકધ્વજમ્ । રક્તં લમ્બોદરં શૂર્પકર્ણકં
રક્તવાસસમ્ । રક્તગન્ધાનુલિપ્તાઙ્ગં રક્તપુષ્પૈઃ સુપૂજિતમ્ ।
ભક્તાનુકમ્પિનં દેવં જગત્કારણમચ્યુતમ્ । આવિર્ભૂતં ચ
સૃષ્ટ્યાદૌ પ્રકૃતેઃ પુરુષાત્પરમ્ । એવં ધ્યાયતિ યો નિત્યં સ
યોગી યોગિનાં વરઃ ॥ ૯ ॥

નમો વ્રાતપતયે નમો ગણપતયે નમઃ પ્રમથપતયે નમસ્તેઽસ્તુ
લમ્બોદરાય એકદન્તાય વિઘ્નવિનાશિને શિવસુતાય શ્રીવરદમૂર્તયે
નમઃ ॥ ૧૦ ॥

એતદથર્વશીર્ષં યોઽધીતે । સ બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે । સ
સર્વવિઘ્નૈર્ન બાધ્યતે । સ સર્વતઃ સુખમેધતે । સ પઞ્ચમહાપાપાત્
પ્રમુચ્યતે । સાયમધીયાનો દિવસકૃતં પાપં નાશયતિ ।
પ્રાતરધીયાનો રાત્રિકૃતં પાપં નાશયતિ । સાયં પ્રાતઃ
પ્રયુઞ્જાનઃ પાપોઽપાપો ભવતિ । ધર્માર્થકામમોક્ષં ચ વિન્દતિ ।
ઇદમથર્વશીર્ષમશિષ્યાય ન દેયમ્ । યો યદિ મોહાદ્ દાસ્યતિ । સ
પાપીયાન્ ભવતિ । સહસ્રાવર્તનાદ્યં યં કામમધીતે । તં તમનેન
સાધયેત્ ॥ ૧૧ ॥

અનેન ગણપતિમભિષિઞ્ચતિ । સ વાગ્મી ભવતિ । ચતુર્થ્યામનશ્નન્
જપતિ । સ વિદ્યાવાન્ ભવતિ । ઇત્યથર્વણવાક્યમ્ । બ્રહ્માદ્યાચરણં
વિદ્યાન્ન બિભેતિ કદાચનેતિ ॥ ૧૨ ॥

યો દૂર્વાઙ્કુરૈર્યજતિ । સ વૈશ્રવણોપમો ભવતિ । યો લાજૈર્યજતિ । સ
યશોવાન્ ભવતિ । સ મેધાવાન્ ભવતિ । યો મોદકસહસ્રેણ યજતિ સ
વાઞ્છિતફલમવાપ્નોતિ । યઃ સાજ્ય સમિદ્ભિર્યજતિ । સ સર્વં લભતે
સ સર્વં લભતે ॥ ૧૩ ॥

અષ્ટૌ બ્રાહ્મણાન્ સમ્યગ્ ગ્રાહયિત્વા । સૂર્યવર્ચસ્વી ભવતિ ।
સૂર્યગ્રહે મહાનદ્યાં પ્રતિમાસન્નિધૌ વા જપ્ત્વા । સિદ્ધમન્ત્રો ભવતિ ।
મહાવિઘ્નાત્ પ્રમુચ્યતે । મહાદોષાત્ પ્રમુચ્યતે । મહાપાપાત્
પ્રમુચ્યતે । મહાપ્રત્યવાયાત્ પ્રમુચ્યતે । સ સર્વવિદ્ભવતિ સ
સર્વવિદ્ભવતિ । ય એવં વેદ । ઇત્યુપનિષત્ ॥ ૧૪ ॥

ૐ ભદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવાઃ । ભદ્રં પશ્યેમાક્ષભિર્યજત્રાઃ ।
સ્થિરૈરઙ્ગૈસ્તુષ્ટુવાꣳ સસ્તનૂભિઃ । વ્યશેમ દેવહિતં યદાયુઃ ।
સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો વૃદ્ધશ્રવાઃ । સ્વસ્તિ નઃ પૂષા વિશ્વવેદાઃ । સ્વસ્તિ
નસ્તાર્ક્ષ્યો અરિષ્ટનેમિઃ । સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધાતુ ॥

ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ॥

ઇતિ ગણપત્યુપનિષત્સમાપ્તા ॥

Also Read:

Ganapati Atharvashirsha (Ganapati Upanishad) Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil