Ganesh Stotram

Ganapati Atharvashirsha | Upanishad Lyrics in Telugu

Ganapati Upanishad in Telugu:

॥ శ్రీగణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్ గణపత్యుపనిషత్ ॥
యం నత్వా మునయః సర్వే నిర్విఘ్నం యాంతి తత్పదం ।
గణేశోపనిషద్వేద్యం తద్బ్రహ్మైవాస్మి సర్వగం ॥

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః । భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః ।
స్థిరైరంగైస్తుష్టువాꣳ సస్తనూభిః । వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః ।
స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః । స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః ।
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః । స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥

హరిః ఓం నమస్తే గణపతయే । త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్త్వమసి ।త్వమేవ కేవలం
కర్తాసి । త్వమేవ కేవలం ధర్తాసి । త్వమేవ కేవలం హర్తాసి ।త్వమేవ
సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మాసి । త్వం సాక్షాదాత్మాసి నిత్యం ॥ 1 ॥

ఋతం వచ్మి । సత్యం వచ్మి । అవ త్వం మాం । అవ వక్తారం । అవ
శ్రోతారం ॥ 2 ॥

అవ దాతారం । అవ ధాతారం । అవానూచానమవ శిష్యం । అవ
పశ్చాత్తాత్ । అవ పురస్తాత్ । అవోత్తరాత్తాత్ । అవ దక్షిణాత్తాత్ । అవ
చోర్ధ్వాత్తాత్ । అవాధరాత్తాత్ । సర్వతో మాం పాహి పాహి సమంతాత్ ॥ 3 ॥

త్వం వాఙ్మయస్త్వం చిన్మయః । త్వమానందమయస్త్వం బ్రహ్మమయః । త్వం
సచ్చిదానందాద్వితీయోఽసి । త్వం ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి । త్వం జ్ఞానమయో
విజ్ఞానమయోఽసి ॥ 4 ॥

సర్వం జగదిదం త్వత్తో జాయతే ।సర్వం జగదిదం త్వత్తస్తిష్ఠతి ।
సర్వం జగదిదం త్వయి లయమేష్యతి । సర్వం జగదిదం త్వయి ప్రత్యేతి ।
త్వం భూమిరాపోఽనలోఽనిలో నభః ।త్వం చత్వారి వాక్పదాని ॥ 5 ॥

త్వం గుణత్రయాతీతః । త్వం అవస్థాత్రయాతీతః । త్వం దేహత్రయాతీతః ।
త్వం కాలత్రయాతీతః । త్వం మూలాధారస్థితోఽసి నిత్యం । త్వం
శక్తిత్రయాత్మకః ।త్వాం యోగినో ధ్యాయంతి నిత్యం । త్వం బ్రహ్మా త్వం
విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వమింద్రస్త్వమగ్నిస్త్వం వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం
చంద్రమాస్త్వం బ్రహ్మ భూర్భువః స్వరోం ॥ 6 ॥

గణాదిం పూర్వముచ్చార్య వర్ణాదింస్తదనంతరం । అనుస్వారః పరతరః ।
అర్ధేందులసితం । తారేణ ఋద్ధం । ఏతత్తవ మనుస్వరూపం । గకారః
పూర్వరూపం । అకారో మధ్యమరూపం । అనుస్వారశ్చాంత్యరూపం ।
బిందురుత్తరరూపం ంఆదః సంధానం । సంహితా సంధిః । సైషా
గణేశవిద్యా । గణక ఋషిః । నిచృద్గాయత్రీ ఛందః ।
శ్రీమహాగణపతిర్దేవతా । ఓం గం గణపతయే నమః ॥ 7 ॥

ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి ।
తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్ ॥ 8 ॥

ఏకదంతం చతుర్హస్తం పాశమంకుశధారిణం । రదం చ వరదం
హస్తైర్బిభ్రాణం మూషకధ్వజం । రక్తం లంబోదరం శూర్పకర్ణకం
రక్తవాససం । రక్తగంధానులిప్తాంగం రక్తపుష్పైః సుపూజితం ।
భక్తానుకంపినం దేవం జగత్కారణమచ్యుతం । ఆవిర్భూతం చ
సృష్ట్యాదౌ ప్రకృతేః పురుషాత్పరం । ఏవం ధ్యాయతి యో నిత్యం స
యోగీ యోగినాం వరః ॥ 9 ॥

నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తేఽస్తు
లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే
నమః ॥ 10 ॥

ఏతదథర్వశీర్షం యోఽధీతే । స బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే । స
సర్వవిఘ్నైర్న బాధ్యతే । స సర్వతః సుఖమేధతే । స పంచమహాపాపాత్
ప్రముచ్యతే । సాయమధీయానో దివసకృతం పాపం నాశయతి ।
ప్రాతరధీయానో రాత్రికృతం పాపం నాశయతి । సాయం ప్రాతః
ప్రయుంజానః పాపోఽపాపో భవతి । ధర్మార్థకామమోక్షం చ విందతి ।
ఇదమథర్వశీర్షమశిష్యాయ న దేయం । యో యది మోహాద్ దాస్యతి । స
పాపీయాన్ భవతి । సహస్రావర్తనాద్యం యం కామమధీతే । తం తమనేన
సాధయేత్ ॥ 11 ॥

అనేన గణపతిమభిషించతి । స వాగ్మీ భవతి । చతుర్థ్యామనశ్నన్
జపతి । స విద్యావాన్ భవతి । ఇత్యథర్వణవాక్యం । బ్రహ్మాద్యాచరణం
విద్యాన్న బిభేతి కదాచనేతి ॥ 12 ॥

యో దూర్వాంకురైర్యజతి । స వైశ్రవణోపమో భవతి । యో లాజైర్యజతి । స
యశోవాన్ భవతి । స మేధావాన్ భవతి । యో మోదకసహస్రేణ యజతి స
వాంఛితఫలమవాప్నోతి । యః సాజ్య సమిద్భిర్యజతి । స సర్వం లభతే
స సర్వం లభతే ॥ 13 ॥

అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్ గ్రాహయిత్వా । సూర్యవర్చస్వీ భవతి ।
సూర్యగ్రహే మహానద్యాం ప్రతిమాసన్నిధౌ వా జప్త్వా । సిద్ధమంత్రో భవతి ।
మహావిఘ్నాత్ ప్రముచ్యతే । మహాదోషాత్ ప్రముచ్యతే । మహాపాపాత్
ప్రముచ్యతే । మహాప్రత్యవాయాత్ ప్రముచ్యతే । స సర్వవిద్భవతి స
సర్వవిద్భవతి । య ఏవం వేద । ఇత్యుపనిషత్ ॥ 14 ॥

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః । భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః ।
స్థిరైరంగైస్తుష్టువాꣳ సస్తనూభిః । వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః ।
స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః । స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః । స్వస్తి
నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః । స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥

ఇతి గణపత్యుపనిషత్సమాప్తా ॥

Also Read:

Ganapati Atharvashirsha (Ganapati Upanishad) Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment