Ganesh Stotram

Ganapati Atharvashirsha | Upanishad Lyrics in Malayalam

Ganapati Upanishad in Malayalam:

॥ ശ്രീഗണപത്യഥർവശീർഷോപനിഷത് ഗണപത്യുപനിഷത് ॥
യം നത്വാ മുനയഃ സർവേ നിർവിഘ്നം യാന്തി തത്പദം ।
ഗണേശോപനിഷദ്വേദ്യം തദ്ബ്രഹ്മൈവാസ്മി സർവഗം ॥

ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ । ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ ।
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാꣳ സസ്തനൂഭിഃ । വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ।
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ । സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ ।
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ । സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ॥

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ॥

ഹരിഃ ഓം നമസ്തേ ഗണപതയേ । ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷം തത്ത്വമസി ।ത്വമേവ കേവലം
കർതാസി । ത്വമേവ കേവലം ധർതാസി । ത്വമേവ കേവലം ഹർതാസി ।ത്വമേവ
സർവം ഖൽവിദം ബ്രഹ്മാസി । ത്വം സാക്ഷാദാത്മാസി നിത്യം ॥ 1 ॥

ഋതം വച്മി । സത്യം വച്മി । അവ ത്വം മാം । അവ വക്താരം । അവ
ശ്രോതാരം ॥ 2 ॥

അവ ദാതാരം । അവ ധാതാരം । അവാനൂചാനമവ ശിഷ്യം । അവ
പശ്ചാത്താത് । അവ പുരസ്താത് । അവോത്തരാത്താത് । അവ ദക്ഷിണാത്താത് । അവ
ചോർധ്വാത്താത് । അവാധരാത്താത് । സർവതോ മാം പാഹി പാഹി സമന്താത് ॥ 3 ॥

ത്വം വാങ്മയസ്ത്വം ചിന്മയഃ । ത്വമാനന്ദമയസ്ത്വം ബ്രഹ്മമയഃ । ത്വം
സച്ചിദാനന്ദാദ്വിതീയോഽസി । ത്വം പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാസി । ത്വം ജ്ഞാനമയോ
വിജ്ഞാനമയോഽസി ॥ 4 ॥

സർവം ജഗദിദം ത്വത്തോ ജായതേ ।സർവം ജഗദിദം ത്വത്തസ്തിഷ്ഠതി ।
സർവം ജഗദിദം ത്വയി ലയമേഷ്യതി । സർവം ജഗദിദം ത്വയി പ്രത്യേതി ।
ത്വം ഭൂമിരാപോഽനലോഽനിലോ നഭഃ ।ത്വം ചത്വാരി വാക്പദാനി ॥ 5 ॥

ത്വം ഗുണത്രയാതീതഃ । ത്വം അവസ്ഥാത്രയാതീതഃ । ത്വം ദേഹത്രയാതീതഃ ।
ത്വം കാലത്രയാതീതഃ । ത്വം മൂലാധാരസ്ഥിതോഽസി നിത്യം । ത്വം
ശക്തിത്രയാത്മകഃ ।ത്വാം യോഗിനോ ധ്യായന്തി നിത്യം । ത്വം ബ്രഹ്മാ ത്വം
വിഷ്ണുസ്ത്വം രുദ്രസ്ത്വമിന്ദ്രസ്ത്വമഗ്നിസ്ത്വം വായുസ്ത്വം സൂര്യസ്ത്വം
ചന്ദ്രമാസ്ത്വം ബ്രഹ്മ ഭൂർഭുവഃ സ്വരോം ॥ 6 ॥

ഗണാദിം പൂർവമുച്ചാര്യ വർണാദിംസ്തദനന്തരം । അനുസ്വാരഃ പരതരഃ ।
അർധേന്ദുലസിതം । താരേണ ഋദ്ധം । ഏതത്തവ മനുസ്വരൂപം । ഗകാരഃ
പൂർവരൂപം । അകാരോ മധ്യമരൂപം । അനുസ്വാരശ്ചാന്ത്യരൂപം ।
ബിന്ദുരുത്തരരൂപം ംആദഃ സന്ധാനം । സംഹിതാ സന്ധിഃ । സൈഷാ
ഗണേശവിദ്യാ । ഗണക ഋഷിഃ । നിചൃദ്ഗായത്രീ ഛന്ദഃ ।
ശ്രീമഹാഗണപതിർദേവതാ । ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ ॥ 7 ॥

ഏകദന്തായ വിദ്മഹേ വക്രതുണ്ഡായ ധീമഹി ।
തന്നോ ദന്തിഃ പ്രചോദയാത് ॥ 8 ॥

ഏകദന്തം ചതുർഹസ്തം പാശമങ്കുശധാരിണം । രദം ച വരദം
ഹസ്തൈർബിഭ്രാണം മൂഷകധ്വജം । രക്തം ലംബോദരം ശൂർപകർണകം
രക്തവാസസം । രക്തഗന്ധാനുലിപ്താംഗം രക്തപുഷ്പൈഃ സുപൂജിതം ।
ഭക്താനുകമ്പിനം ദേവം ജഗത്കാരണമച്യുതം । ആവിർഭൂതം ച
സൃഷ്ട്യാദൗ പ്രകൃതേഃ പുരുഷാത്പരം । ഏവം ധ്യായതി യോ നിത്യം സ
യോഗീ യോഗിനാം വരഃ ॥ 9 ॥

നമോ വ്രാതപതയേ നമോ ഗണപതയേ നമഃ പ്രമഥപതയേ നമസ്തേഽസ്തു
ലംബോദരായ ഏകദന്തായ വിഘ്നവിനാശിനേ ശിവസുതായ ശ്രീവരദമൂർതയേ
നമഃ ॥ 10 ॥

ഏതദഥർവശീർഷം യോഽധീതേ । സ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപതേ । സ
സർവവിഘ്നൈർന ബാധ്യതേ । സ സർവതഃ സുഖമേധതേ । സ പഞ്ചമഹാപാപാത്
പ്രമുച്യതേ । സായമധീയാനോ ദിവസകൃതം പാപം നാശയതി ।
പ്രാതരധീയാനോ രാത്രികൃതം പാപം നാശയതി । സായം പ്രാതഃ
പ്രയുഞ്ജാനഃ പാപോഽപാപോ ഭവതി । ധർമാർഥകാമമോക്ഷം ച വിന്ദതി ।
ഇദമഥർവശീർഷമശിഷ്യായ ന ദേയം । യോ യദി മോഹാദ് ദാസ്യതി । സ
പാപീയാൻ ഭവതി । സഹസ്രാവർതനാദ്യം യം കാമമധീതേ । തം തമനേന
സാധയേത് ॥ 11 ॥

അനേന ഗണപതിമഭിഷിഞ്ചതി । സ വാഗ്മീ ഭവതി । ചതുർഥ്യാമനശ്നൻ
ജപതി । സ വിദ്യാവാൻ ഭവതി । ഇത്യഥർവണവാക്യം । ബ്രഹ്മാദ്യാചരണം
വിദ്യാന്ന ബിഭേതി കദാചനേതി ॥ 12 ॥

യോ ദൂർവാങ്കുരൈര്യജതി । സ വൈശ്രവണോപമോ ഭവതി । യോ ലാജൈര്യജതി । സ
യശോവാൻ ഭവതി । സ മേധാവാൻ ഭവതി । യോ മോദകസഹസ്രേണ യജതി സ
വാഞ്ഛിതഫലമവാപ്നോതി । യഃ സാജ്യ സമിദ്ഭിര്യജതി । സ സർവം ലഭതേ
സ സർവം ലഭതേ ॥ 13 ॥

അഷ്ടൗ ബ്രാഹ്മണാൻ സമ്യഗ് ഗ്രാഹയിത്വാ । സൂര്യവർചസ്വീ ഭവതി ।
സൂര്യഗ്രഹേ മഹാനദ്യാം പ്രതിമാസന്നിധൗ വാ ജപ്ത്വാ । സിദ്ധമന്ത്രോ ഭവതി ।
മഹാവിഘ്നാത് പ്രമുച്യതേ । മഹാദോഷാത് പ്രമുച്യതേ । മഹാപാപാത്
പ്രമുച്യതേ । മഹാപ്രത്യവായാത് പ്രമുച്യതേ । സ സർവവിദ്ഭവതി സ
സർവവിദ്ഭവതി । യ ഏവം വേദ । ഇത്യുപനിഷത് ॥ 14 ॥

ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ । ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ ।
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാꣳ സസ്തനൂഭിഃ । വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ।
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ । സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ । സ്വസ്തി
നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ । സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ॥

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ॥

ഇതി ഗണപത്യുപനിഷത്സമാപ്താ ॥

Also Read:

Ganapati Atharvashirsha (Ganapati Upanishad) Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment