Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ganesh Stotram / Ganesha Mahimna Stotram Lyrics in Malayalam and English

Ganesha Mahimna Stotram Lyrics in Malayalam and English

501 Views

Ganesha Stotrams – Ganesha Mahimna Stotram Lyrics in Malayalam:

അനിര്വാച്യം രൂപം സ്തവന നികരോ യത്ര ഗളിതഃ തഥാ വക്ഷ്യേ സ്തോത്രം പ്രഥമ പുരുഷസ്യാത്ര മഹതഃ |
യതോ ജാതം വിശ്വസ്ഥിതിമപി സദാ യത്ര വിലയഃ സകീദൃഗ്ഗീര്വാണഃ സുനിഗമ നുതഃ ശ്രീഗണപതിഃ || 1 ||

ഗകാരോ ഹേരംബഃ സഗുണ ഇതി പും നിര്ഗുണമയോ ദ്വിധാപ്യേകോജാതഃ പ്രകൃതി പുരുഷോ ബ്രഹ്മ ഹി ഗണഃ |
സ ചേശശ്ചോത്പത്തി സ്ഥിതി ലയ കരോയം പ്രമഥകോ യതോഭൂതം ഭവ്യം ഭവതി പതിരീശോ ഗണപതിഃ || 2 ||

Ganesa Mahimna Stotram

ഗകാരഃ കംഠോര്ധ്വം ഗജമുഖസമോ മര്ത്യസദൃശോ ണകാരഃ കംഠാധോ ജഠര സദൃശാകാര ഇതി ച |
അധോഭാവഃ കട്യാം ചരണ ഇതി ഹീശോസ്യ ച തമഃ വിഭാതീത്ഥം നാമ ത്രിഭുവന സമം ഭൂ ര്ഭുവ സ്സുവഃ || 3 ||

ഗണാധ്യക്ഷോ ജ്യേഷ്ഠഃ കപില അപരോ മംഗളനിധിഃ ദയാളുര്ഹേരംബോ വരദ ഇതി ചിംതാമണി രജഃ |
വരാനീശോ ഢുംഢിര്ഗജവദന നാമാ ശിവസുതോ മയൂരേശോ ഗൗരീതനയ ഇതി നാമാനി പഠതി || 4 ||

മഹേശോയം വിഷ്ണുഃ സ കവി രവിരിംദുഃ കമലജഃ ക്ഷിതി സ്തോയം വഹ്നിഃ ശ്വസന ഇതി ഖം ത്വദ്രിരുദധിഃ |
കുജസ്താരഃ ശുക്രോ പുരുരുഡു ബുധോഗുച്ച ധനദോ യമഃ പാശീ കാവ്യഃ ശനിരഖില രൂപോ ഗണപതിഃ ||5 ||

മുഖം വഹ്നിഃ പാദൗ ഹരിരസി വിധാത പ്രജനനം രവിര്നേത്രേ ചംദ്രോ ഹൃദയ മപി കാമോസ്യ മദന |
കരൗ ശുക്രഃ കട്യാമവനിരുദരം ഭാതി ദശനം ഗണേശസ്യാസന് വൈ ക്രതുമയ വപു ശ്ചൈവ സകലമ് || 6 ||

സിതേ ഭാദ്രേ മാസേ പ്രതിശരദി മധ്യാഹ്ന സമയേ മൃദോ മൂര്തിം കൃത്വാ ഗണപതിതിഥൗ ഢുംഢി സദൃശീമ് |
സമര്ചത്യുത്സാഹഃ പ്രഭവതി മഹാന് സര്വസദനേ വിലോക്യാനംദസ്താം പ്രഭവതി നൃണാം വിസ്മയ ഇതി ||7 ||

ഗണേശദേവസ്യ മാഹാത്മ്യമേതദ്യഃ ശ്രാവയേദ്വാപി പഠേച്ച തസ്യ |
ക്ലേശാ ലയം യാംതി ലഭേച്ച ശീഘ്രം ശ്രീപുത്ത്ര വിദ്യാര്ഥി ഗൃഹം ച മുക്തിമ് || 8 ||

|| ഇതി ശ്രീ ഗണേശ മഹിമ്ന സ്തോത്രമ് ||

Ganesha Stotrams – Ganesha Mahimna Stotram Lyrics in English
anirvacyam rupam stavana nikaro yatra galitah tatha vaksye stotram prathama purusasyatra mahatah |
yato jatam visvasthitimapi sada yatra vilayah sakidrggirvanah sunigama nutah sriganapatih || 1 ||

gakaro herambah saguna iti pum nirgunamayo dvidhapyekojatah prakrti puruso brahma hi ganah |
sa cesascotpatti sthiti laya karoyam pramathako yatobhutam bhavyam bhavati patiriso ganapatih || 2 ||

gakarah kanthordhvam gajamukhasamo martyasadrso nakarah kanthadho jathara sadrsakara iti ca |
adhobhavah katyam carana iti hisosya ca tamah vibhatittham nama tribhuvana samam bhu rbhuva ssuvah || 3 ||

ganadhyakso jyesthah kapila aparo mangalanidhih dayalurherambo varada iti cintamani rajah |
varaniso dhundhirgajavadana nama sivasuto mayureso gauritanaya iti namani pathati || 4 ||

mahesoyam visnuh sa kavi ravirinduh kamalajah ksiti stoyam vahnih svasana iti kham tvadrirudadhih |
kujastarah sukro pururudu budhogucca dhanado yamah pasi kavyah sanirakhila rupo ganapatih ||5 ||

mukham vahnih padau harirasi vidhata prajananam ravirnetre candro hrdaya mapi kamosya madana |
karau sukrah katyamavanirudaram bhati dasanam ganesasyasan vai kratumaya vapu scaiva sakalam || 6 ||

site bhadre mase pratisaradi madhyahna samaye mrdo murtim krtva ganapatitithau dhundhi sadrsim |
samarcatyutsahah prabhavati mahan sarvasadane vilokyanandastam prabhavati nrnam vismaya iti ||7 ||

ganesadevasya mahatmyametadyah sravayedvapi pathecca tasya |
klesa layam yanti labhecca sighram sriputtra vidyarthi grham ca muktim || 8 ||

|| iti sri ganesa mahimna stotram ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *