Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ganesha Mantra

Ganesha Dwadasanama Stotram Lyrics in Kannada

Ganesha Dwadasanama Stotram Lyrics in Kannada: ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ | ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇಃ || 1 || ಅಭೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥ ಸಿಧ್ಯರ್ಥಂ ಪೂಜಿತೋ ಯಃ ಸುರಾಸುರೈಃ | ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರಸ್ತಸ್ಮೈ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ || 2 || ಗಣಾನಾಮಧಿಪಶ್ಚಂಡೋ ಗಜವಕ್ತ್ರಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಃ | ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ವರದಾತರ್ವಿನಾಯಕ || 3 || ಸುಮುಖಶ್ಚೈಕದಂತಶ್ಚ ಕಪಿಲೋ ಗಜಕರ್ಣಕಃ | ಲಂಬೋದರಶ್ಚ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನನಾಶೋ ವಿನಾಯಕಃ || 4 || ಧೂಮ್ರಕೇತುರ್ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಫಾಲಚಂದ್ರೋ ಗಜಾನನಃ | ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ […]

Ganesha Dwadasanama Stotram Lyrics in Tamil

Ganesha Dwadasanama Stotram Lyrics in Tamil: ஶுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்புஜம் | ப்ரஸன்னவதனம் த்யாயேத்ஸர்வவிக்னோபஶான்தயேஃ || 1 || அபீப்ஸிதார்த ஸித்யர்தம் பூஜிதோ யஃ ஸுராஸுரைஃ | ஸர்வவிக்னஹரஸ்தஸ்மை கணாதிபதயே னமஃ || 2 || கணானாமதிபஶ்சம்டோ கஜவக்த்ரஸ்த்ரிலோசனஃ | ப்ரஸன்னோ பவ மே னித்யம் வரதாதர்வினாயக || 3 || ஸுமுகஶ்சைகதம்தஶ்ச கபிலோ கஜகர்ணகஃ | லம்போதரஶ்ச விகடோ விக்னனாஶோ வினாயகஃ || 4 || தூம்ரகேதுர்கணாத்யக்ஷோ பாலசம்த்ரோ கஜானனஃ | த்வாதஶைதானி […]

Ganesha Dwadasanama Stotram Lyrics in Telugu

Ganesha Dwadasanama Stotram Lyrics in Telugu: శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్సర్వవిఘ్నోపశాంతయేః || 1 || అభీప్సితార్థ సిధ్యర్థం పూజితో యః సురాసురైః | సర్వవిఘ్నహరస్తస్మై గణాధిపతయే నమః || 2 || గణానామధిపశ్చండో గజవక్త్రస్త్రిలోచనః | ప్రసన్నో భవ మే నిత్యం వరదాతర్వినాయక || 3 || సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః | లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్ననాశో వినాయకః || 4 || ధూమ్రకేతుర్గణాధ్యక్షో ఫాలచంద్రో గజాననః | ద్వాదశైతాని […]

Ganesha Dwadasanama Stotram Lyrics in Hindi

Ganesha Dwadasanama Stotram Lyrics in Hindi: शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तयेः ॥ 1 ॥ अभीप्सितार्थ सिध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः । सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः ॥ 2 ॥ गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रिलोचनः । प्रसन्नो भव मे नित्यं वरदातर्विनायक ॥ 3 ॥ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः । लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥ 4 ॥ धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो फालचन्द्रो गजाननः । द्वादशैतानि […]

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Bengali

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Bengali: মুনিরুবাচ কথং নাম্নাং সহস্রং তং গণেশ উপদিষ্টবান | শিবদং তন্মমাচক্ষ্ব লোকানুগ্রহতত্পর || 1 || ব্রহ্মোবাচ দেবঃ পূর্বং পুরারাতিঃ পুরত্রয়জয়োদ্য়মে | অনর্চনাদ্গণেশস্য় জাতো বিঘ্নাকুলঃ কিল || 2 || মনসা স বিনির্ধার্য় দদৃশে বিঘ্নকারণম | মহাগণপতিং ভক্ত্য়া সমভ্য়র্চ্য় য়থাবিধি || 3 || বিঘ্নপ্রশমনোপায়মপৃচ্ছদপরিশ্রমম | সন্তুষ্টঃ পূজয়া শম্ভোর্মহাগণপতিঃ স্বয়ম || […]

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada: ಮುನಿರುವಾಚ ಕಥಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತಂ ಗಣೇಶ ಉಪದಿಷ್ಟವಾನ್ | ಶಿವದಂ ತನ್ಮಮಾಚಕ್ಷ್ವ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹತತ್ಪರ || 1 || ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ದೇವಃ ಪೂರ್ವಂ ಪುರಾರಾತಿಃ ಪುರತ್ರಯಜಯೋದ್ಯಮೇ | ಅನರ್ಚನಾದ್ಗಣೇಶಸ್ಯ ಜಾತೋ ವಿಘ್ನಾಕುಲಃ ಕಿಲ || 2 || ಮನಸಾ ಸ ವಿನಿರ್ಧಾರ್ಯ ದದೃಶೇ ವಿಘ್ನಕಾರಣಮ್ | ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಯಥಾವಿಧಿ || 3 || ವಿಘ್ನಪ್ರಶಮನೋಪಾಯಮಪೃಚ್ಛದಪರಿಶ್ರಮಮ್ | ಸಂತುಷ್ಟಃ ಪೂಜಯಾ ಶಂಭೋರ್ಮಹಾಗಣಪತಿಃ ಸ್ವಯಮ್ || […]

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil: முனிருவாச கதம் னாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் தம் கணேஶ உபதிஷ்டவான் | ஶிவதம் தன்மமாசக்ஷ்வ லோகானுக்ரஹதத்பர || 1 || ப்ரஹ்மோவாச தேவஃ பூர்வம் புராராதிஃ புரத்ரயஜயோத்யமே | அனர்சனாத்கணேஶஸ்ய ஜாதோ விக்னாகுலஃ கில || 2 || மனஸா ஸ வினிர்தார்ய தத்றுஶே விக்னகாரணம் | மஹாகணபதிம் பக்த்யா ஸமப்யர்ச்ய யதாவிதி || 3 || விக்னப்ரஶமனோபாயமப்றுச்சதபரிஶ்ரமம் | ஸன்துஷ்டஃ பூஜயா ஶம்போர்மஹாகணபதிஃ ஸ்வயம் || […]

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu: మునిరువాచ కథం నామ్నాం సహస్రం తం గణేశ ఉపదిష్టవాన్ | శివదం తన్మమాచక్ష్వ లోకానుగ్రహతత్పర || 1 || బ్రహ్మోవాచ దేవః పూర్వం పురారాతిః పురత్రయజయోద్యమే | అనర్చనాద్గణేశస్య జాతో విఘ్నాకులః కిల || 2 || మనసా స వినిర్ధార్య దదృశే విఘ్నకారణమ్ | మహాగణపతిం భక్త్యా సమభ్యర్చ్య యథావిధి || 3 || విఘ్నప్రశమనోపాయమపృచ్ఛదపరిశ్రమమ్ | సంతుష్టః పూజయా శంభోర్మహాగణపతిః స్వయమ్ || […]

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi: मुनिरुवाच कथं नाम्नां सहस्रं तं गणेश उपदिष्टवान् । शिवदं तन्ममाचक्ष्व लोकानुग्रहतत्पर ॥ 1 ॥ ब्रह्मोवाच देवः पूर्वं पुरारातिः पुरत्रयजयोद्यमे । अनर्चनाद्गणेशस्य जातो विघ्नाकुलः किल ॥ 2 ॥ मनसा स विनिर्धार्य ददृशे विघ्नकारणम् । महागणपतिं भक्त्या समभ्यर्च्य यथाविधि ॥ 3 ॥ विघ्नप्रशमनोपायमपृच्छदपरिश्रमम् । सन्तुष्टः पूजया शम्भोर्महागणपतिः स्वयम् ॥ […]

Shree Ganesha Mangalashtakam Lyrics in Kannada

Click here for Sri Ganapathi Mangalashtakam meaning in English: Sri Ganapathi Mangalashtakam in Kannada: ಗಜಾನನಾಯ ಗಾಂಗೇಯಸಹಜಾಯ ಸದಾತ್ಮನೇ | ಗೌರೀಪ್ರಿಯ ತನೂಜಾಯ ಗಣೇಶಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || 1 || ನಾಗಯಙ್ಞೋಪವೀದಾಯ ನತವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ | ನಂದ್ಯಾದಿ ಗಣನಾಥಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || 2 || ಇಭವಕ್ತ್ರಾಯ ಚೇಂದ್ರಾದಿ ವಂದಿತಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ | ಈಶಾನಪ್ರೇಮಪಾತ್ರಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || 3 || ಸುಮುಖಾಯ ಸುಶುಂಡಾಗ್ರಾತ್-ಕ್ಷಿಪ್ತಾಮೃತಘಟಾಯ ಚ | ಸುರಬೃಂದ ನಿಷೇವ್ಯಾಯ ಚೇಷ್ಟದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || […]

Scroll to top