Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

ಮುನಿರುವಾಚ
ಕಥಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತಂ ಗಣೇಶ ಉಪದಿಷ್ಟವಾನ್ |
ಶಿವದಂ ತನ್ಮಮಾಚಕ್ಷ್ವ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹತತ್ಪರ || 1 ||
ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ
ದೇವಃ ಪೂರ್ವಂ ಪುರಾರಾತಿಃ ಪುರತ್ರಯಜಯೋದ್ಯಮೇ |
ಅನರ್ಚನಾದ್ಗಣೇಶಸ್ಯ ಜಾತೋ ವಿಘ್ನಾಕುಲಃ ಕಿಲ || 2 ||

ಮನಸಾ ಸ ವಿನಿರ್ಧಾರ್ಯ ದದೃಶೇ ವಿಘ್ನಕಾರಣಮ್ |
ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಯಥಾವಿಧಿ || 3 ||

ವಿಘ್ನಪ್ರಶಮನೋಪಾಯಮಪೃಚ್ಛದಪರಿಶ್ರಮಮ್ |
ಸಂತುಷ್ಟಃ ಪೂಜಯಾ ಶಂಭೋರ್ಮಹಾಗಣಪತಿಃ ಸ್ವಯಮ್ || 4 ||

ಸರ್ವವಿಘ್ನಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಮ್ |
ತತಸ್ತಸ್ಮೈ ಸ್ವಯಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮಿದಮಬ್ರವೀತ್ || 5 ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ |
ಗಣೇಶ ಋಷಿಃ, ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ, ನಾನಾವಿಧಾನಿಚ್ಛಂದಾಂಸಿ |
ಹುಮಿತಿ ಬೀಜಮ್, ತುಂಗಮಿತಿ ಶಕ್ತಿಃ, ಸ್ವಾಹಾಶಕ್ತಿರಿತಿ ಕೀಲಕಮ್ |
ಸಕಲವಿಘ್ನವಿನಾಶನದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಗಣೇಶ್ವರೋ ಗಣಕ್ರೀಡ ಇತ್ಯಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಕುಮಾರಗುರುರೀಶಾನ ಇತಿ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕುಂಭಶ್ಚಿದ್ವ್ಯೋಮೇತಿ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ರಕ್ತೋ ರಕ್ತಾಂಬರಧರ ಇತ್ಯನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಸರ್ವಸದ್ಗುರುಸಂಸೇವ್ಯ ಇತಿ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಲುಪ್ತವಿಘ್ನಃ ಸ್ವಭಕ್ತಾನಾಮಿತಿ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||

ಅಥ ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ
ಛಂದಶ್ಛಂದೋದ್ಭವ ಇತಿ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ನಿಷ್ಕಲೋ ನಿರ್ಮಲ ಇತಿ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕ್ರೀಡ ಇತಿ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಙ್ಞಾನಂ ವಿಙ್ಞಾನಮಾನಂದ ಇತಿ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಫಲಭೃದಿತಿ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಅನಂತಶಕ್ತಿಸಹಿತ ಇತ್ಯಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವರೋಮ್ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್
ಗಜವದನಮಚಿಂತ್ಯಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಬೃಹದುದರಮಶೇಷಂ ಭೂತಿರಾಜಂ ಪುರಾಣಮ್ |
ಅಮರವರಸುಪೂಜ್ಯಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ ಸುರೇಶಂ
ಪಶುಪತಿಸುತಮೀಶಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ನಮಾಮಿ ||

ಶ್ರೀಗಣಪತಿರುವಾಚ
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರೋ ಗಣಕ್ರೀಡೋ ಗಣನಾಥೋ ಗಣಾಧಿಪಃ |
ಏಕದಂತೋ ವಕ್ರತುಂಡೋ ಗಜವಕ್ತ್ರೋ ಮಹೋದರಃ || 1 ||

ಲಂಬೋದರೋ ಧೂಮ್ರವರ್ಣೋ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನನಾಶನಃ |
ಸುಮುಖೋ ದುರ್ಮುಖೋ ಬುದ್ಧೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗಜಾನನಃ || 2 ||

ಭೀಮಃ ಪ್ರಮೋದ ಆಮೋದಃ ಸುರಾನಂದೋ ಮದೋತ್ಕಟಃ |
ಹೇರಂಬಃ ಶಂಬರಃ ಶಂಭುರ್ಲಂಬಕರ್ಣೋ ಮಹಾಬಲಃ || 3 ||

ನಂದನೋ ಲಂಪಟೋ ಭೀಮೋ ಮೇಘನಾದೋ ಗಣಂಜಯಃ |
ವಿನಾಯಕೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವೀರಃ ಶೂರವರಪ್ರದಃ || 4 ||

ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಃ |
ರುದ್ರಪ್ರಿಯೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮಾಪುತ್ರೋ‌உಘನಾಶನಃ || 5 ||

ಕುಮಾರಗುರುರೀಶಾನಪುತ್ರೋ ಮೂಷಕವಾಹನಃ |
ಸಿದ್ಧಿಪ್ರಿಯಃ ಸಿದ್ಧಿಪತಿಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಃ || 6 ||

ಅವಿಘ್ನಸ್ತುಂಬುರುಃ ಸಿಂಹವಾಹನೋ ಮೋಹಿನೀಪ್ರಿಯಃ |
ಕಟಂಕಟೋ ರಾಜಪುತ್ರಃ ಶಾಕಲಃ ಸಂಮಿತೋಮಿತಃ || 7 ||

ಕೂಷ್ಮಾಂಡಸಾಮಸಂಭೂತಿರ್ದುರ್ಜಯೋ ಧೂರ್ಜಯೋ ಜಯಃ |
ಭೂಪತಿರ್ಭುವನಪತಿರ್ಭೂತಾನಾಂ ಪತಿರವ್ಯಯಃ || 8 ||

ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಮುಖೋ ವಿಶ್ವರೂಪೋ ನಿಧಿರ್ಗುಣಃ |
ಕವಿಃ ಕವೀನಾಮೃಷಭೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ || 9 ||

ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜೋ ನಿಧಿಪತಿರ್ನಿಧಿಪ್ರಿಯಪತಿಪ್ರಿಯಃ |
ಹಿರಣ್ಮಯಪುರಾಂತಃಸ್ಥಃ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಃ || 10 ||

ಕರಾಹತಿಧ್ವಸ್ತಸಿಂಧುಸಲಿಲಃ ಪೂಷದಂತಭಿತ್ |
ಉಮಾಂಕಕೇಲಿಕುತುಕೀ ಮುಕ್ತಿದಃ ಕುಲಪಾವನಃ || 11 ||

ಕಿರೀಟೀ ಕುಂಡಲೀ ಹಾರೀ ವನಮಾಲೀ ಮನೋಮಯಃ |
ವೈಮುಖ್ಯಹತದೈತ್ಯಶ್ರೀಃ ಪಾದಾಹತಿಜಿತಕ್ಷಿತಿಃ || 12 ||

ಸದ್ಯೋಜಾತಃ ಸ್ವರ್ಣಮುಂಜಮೇಖಲೀ ದುರ್ನಿಮಿತ್ತಹೃತ್ |
ದುಃಸ್ವಪ್ನಹೃತ್ಪ್ರಸಹನೋ ಗುಣೀ ನಾದಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ || 13 ||

ಸುರೂಪಃ ಸರ್ವನೇತ್ರಾಧಿವಾಸೋ ವೀರಾಸನಾಶ್ರಯಃ |
ಪೀತಾಂಬರಃ ಖಂಡರದಃ ಖಂಡವೈಶಾಖಸಂಸ್ಥಿತಃ || 14 ||

ಚಿತ್ರಾಂಗಃ ಶ್ಯಾಮದಶನೋ ಭಾಲಚಂದ್ರೋ ಹವಿರ್ಭುಜಃ |
ಯೋಗಾಧಿಪಸ್ತಾರಕಸ್ಥಃ ಪುರುಷೋ ಗಜಕರ್ಣಕಃ || 15 ||

ಗಣಾಧಿರಾಜೋ ವಿಜಯಃ ಸ್ಥಿರೋ ಗಜಪತಿಧ್ವಜೀ |
ದೇವದೇವಃ ಸ್ಮರಃ ಪ್ರಾಣದೀಪಕೋ ವಾಯುಕೀಲಕಃ || 16 ||

ವಿಪಶ್ಚಿದ್ವರದೋ ನಾದೋ ನಾದಭಿನ್ನಮಹಾಚಲಃ |
ವರಾಹರದನೋ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಂಬರಃ || 17 ||

ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಭವೋ ದೇವತ್ರಾತಾ ದೈತ್ಯವಿಮರ್ದನಃ |
ಶಂಭುವಕ್ತ್ರೋದ್ಭವಃ ಶಂಭುಕೋಪಹಾ ಶಂಭುಹಾಸ್ಯಭೂಃ || 18 ||

ಶಂಭುತೇಜಾಃ ಶಿವಾಶೋಕಹಾರೀ ಗೌರೀಸುಖಾವಹಃ |
ಉಮಾಂಗಮಲಜೋ ಗೌರೀತೇಜೋಭೂಃ ಸ್ವರ್ಧುನೀಭವಃ || 19 ||

ಯಙ್ಞಕಾಯೋ ಮಹಾನಾದೋ ಗಿರಿವರ್ಷ್ಮಾ ಶುಭಾನನಃ |
ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ಧಾ ಕಕುಪ್ಶ್ರುತಿಃ || 20 ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕುಂಭಶ್ಚಿದ್ವ್ಯೋಮಭಾಲಃಸತ್ಯಶಿರೋರುಹಃ |
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಲಯೋನ್ಮೇಷನಿಮೇಷೋ‌உಗ್ನ್ಯರ್ಕಸೋಮದೃಕ್ || 21 ||

ಗಿರೀಂದ್ರೈಕರದೋ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮೋಷ್ಠಃ ಸಾಮಬೃಂಹಿತಃ |
ಗ್ರಹರ್ಕ್ಷದಶನೋ ವಾಣೀಜಿಹ್ವೋ ವಾಸವನಾಸಿಕಃ || 22 ||

ಭ್ರೂಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಿತಕರೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮದೋದಕಃ |
ಕುಲಾಚಲಾಂಸಃ ಸೋಮಾರ್ಕಘಂಟೋ ರುದ್ರಶಿರೋಧರಃ || 23 ||

ನದೀನದಭುಜಃ ಸರ್ಪಾಂಗುಲೀಕಸ್ತಾರಕಾನಖಃ |
ವ್ಯೋಮನಾಭಿಃ ಶ್ರೀಹೃದಯೋ ಮೇರುಪೃಷ್ಠೋ‌உರ್ಣವೋದರಃ || 24 ||

ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವರಕ್ಷಃಕಿನ್ನರಮಾನುಷಃ |
ಪೃಥ್ವೀಕಟಿಃ ಸೃಷ್ಟಿಲಿಂಗಃ ಶೈಲೋರುರ್ದಸ್ರಜಾನುಕಃ || 25 ||

ಪಾತಾಲಜಂಘೋ ಮುನಿಪಾತ್ಕಾಲಾಂಗುಷ್ಠಸ್ತ್ರಯೀತನುಃ |
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಲಾಂಗೂಲೋ ಹೃದಯಾಲಾನನಿಶ್ಚಲಃ || 26 ||

ಹೃತ್ಪದ್ಮಕರ್ಣಿಕಾಶಾಲೀ ವಿಯತ್ಕೇಲಿಸರೋವರಃ |
ಸದ್ಭಕ್ತಧ್ಯಾನನಿಗಡಃ ಪೂಜಾವಾರಿನಿವಾರಿತಃ || 27 ||

ಪ್ರತಾಪೀ ಕಾಶ್ಯಪೋ ಮಂತಾ ಗಣಕೋ ವಿಷ್ಟಪೀ ಬಲೀ |
ಯಶಸ್ವೀ ಧಾರ್ಮಿಕೋ ಜೇತಾ ಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರಮಥೇಶ್ವರಃ || 28 ||

ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ದ್ವೀಪಪತಿಃ ಕಲ್ಪದ್ರುಮವನಾಲಯಃ |
ರತ್ನಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಶ್ರಯಃ || 29 ||

ತೀವ್ರಾಶಿರೋದ್ಧೃತಪದೋ ಜ್ವಾಲಿನೀಮೌಲಿಲಾಲಿತಃ |
ನಂದಾನಂದಿತಪೀಠಶ್ರೀರ್ಭೋಗದೋ ಭೂಷಿತಾಸನಃ || 30 ||

ಸಕಾಮದಾಯಿನೀಪೀಠಃ ಸ್ಫುರದುಗ್ರಾಸನಾಶ್ರಯಃ |
ತೇಜೋವತೀಶಿರೋರತ್ನಂ ಸತ್ಯಾನಿತ್ಯಾವತಂಸಿತಃ || 31 ||

ಸವಿಘ್ನನಾಶಿನೀಪೀಠಃ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಂಬುಜಾಲಯಃ |
ಲಿಪಿಪದ್ಮಾಸನಾಧಾರೋ ವಹ್ನಿಧಾಮತ್ರಯಾಲಯಃ || 32 ||

ಉನ್ನತಪ್ರಪದೋ ಗೂಢಗುಲ್ಫಃ ಸಂವೃತಪಾರ್ಷ್ಣಿಕಃ |
ಪೀನಜಂಘಃ ಶ್ಲಿಷ್ಟಜಾನುಃ ಸ್ಥೂಲೋರುಃ ಪ್ರೋನ್ನಮತ್ಕಟಿಃ || 33 ||

ನಿಮ್ನನಾಭಿಃ ಸ್ಥೂಲಕುಕ್ಷಿಃ ಪೀನವಕ್ಷಾ ಬೃಹದ್ಭುಜಃ |
ಪೀನಸ್ಕಂಧಃ ಕಂಬುಕಂಠೋ ಲಂಬೋಷ್ಠೋ ಲಂಬನಾಸಿಕಃ || 34 ||

ಭಗ್ನವಾಮರದಸ್ತುಂಗಸವ್ಯದಂತೋ ಮಹಾಹನುಃ |
ಹ್ರಸ್ವನೇತ್ರತ್ರಯಃ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣೋ ನಿಬಿಡಮಸ್ತಕಃ || 35 ||

ಸ್ತಬಕಾಕಾರಕುಂಭಾಗ್ರೋ ರತ್ನಮೌಲಿರ್ನಿರಂಕುಶಃ |
ಸರ್ಪಹಾರಕಟೀಸೂತ್ರಃ ಸರ್ಪಯಙ್ಞೋಪವೀತವಾನ್ || 36 ||

ಸರ್ಪಕೋಟೀರಕಟಕಃ ಸರ್ಪಗ್ರೈವೇಯಕಾಂಗದಃ |
ಸರ್ಪಕಕ್ಷೋದರಾಬಂಧಃ ಸರ್ಪರಾಜೋತ್ತರಚ್ಛದಃ || 37 ||

ರಕ್ತೋ ರಕ್ತಾಂಬರಧರೋ ರಕ್ತಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಃ |
ರಕ್ತೇಕ್ಷನೋ ರಕ್ತಕರೋ ರಕ್ತತಾಲ್ವೋಷ್ಠಪಲ್ಲವಃ || 38 ||

ಶ್ವೇತಃ ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರಃ ಶ್ವೇತಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಃ |
ಶ್ವೇತಾತಪತ್ರರುಚಿರಃ ಶ್ವೇತಚಾಮರವೀಜಿತಃ || 39 ||

ಸರ್ವಾವಯವಸಂಪೂರ್ಣಃ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಃ |
ಸರ್ವಾಭರಣಶೋಭಾಢ್ಯಃ ಸರ್ವಶೋಭಾಸಮನ್ವಿತಃ || 40 ||

ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯಃ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಮ್ |
ಸರ್ವದೇವವರಃ ಶಾರ್ಂಗೀ ಬೀಜಪೂರೀ ಗದಾಧರಃ || 41 ||

ಶುಭಾಂಗೋ ಲೋಕಸಾರಂಗಃ ಸುತಂತುಸ್ತಂತುವರ್ಧನಃ |
ಕಿರೀಟೀ ಕುಂಡಲೀ ಹಾರೀ ವನಮಾಲೀ ಶುಭಾಂಗದಃ || 42 ||

ಇಕ್ಷುಚಾಪಧರಃ ಶೂಲೀ ಚಕ್ರಪಾಣಿಃ ಸರೋಜಭೃತ್ |
ಪಾಶೀ ಧೃತೋತ್ಪಲಃ ಶಾಲಿಮಂಜರೀಭೃತ್ಸ್ವದಂತಭೃತ್ || 43 ||

ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಧರೋ ವಿಶ್ವಾಭಯದೈಕಕರೋ ವಶೀ |
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರೋ ಙ್ಞಾನಮುದ್ರಾವಾನ್ ಮುದ್ಗರಾಯುಧಃ || 44 ||

ಪೂರ್ಣಪಾತ್ರೀ ಕಂಬುಧರೋ ವಿಧೃತಾಂಕುಶಮೂಲಕಃ |
ಕರಸ್ಥಾಮ್ರಫಲಶ್ಚೂತಕಲಿಕಾಭೃತ್ಕುಠಾರವಾನ್ || 45 ||

ಪುಷ್ಕರಸ್ಥಸ್ವರ್ಣಘಟೀಪೂರ್ಣರತ್ನಾಭಿವರ್ಷಕಃ |
ಭಾರತೀಸುಂದರೀನಾಥೋ ವಿನಾಯಕರತಿಪ್ರಿಯಃ || 46 ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯತಮಃ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀಮನೋರಮಃ |
ರಮಾರಮೇಶಪೂರ್ವಾಂಗೋ ದಕ್ಷಿಣೋಮಾಮಹೇಶ್ವರಃ || 47 ||

ಮಹೀವರಾಹವಾಮಾಂಗೋ ರತಿಕಂದರ್ಪಪಶ್ಚಿಮಃ |
ಆಮೋದಮೋದಜನನಃ ಸಪ್ರಮೋದಪ್ರಮೋದನಃ || 48 ||

ಸಂವರ್ಧಿತಮಹಾವೃದ್ಧಿರೃದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಪ್ರವರ್ಧನಃ |
ದಂತಸೌಮುಖ್ಯಸುಮುಖಃ ಕಾಂತಿಕಂದಲಿತಾಶ್ರಯಃ || 49 ||

ಮದನಾವತ್ಯಾಶ್ರಿತಾಂಘ್ರಿಃ ಕೃತವೈಮುಖ್ಯದುರ್ಮುಖಃ |
ವಿಘ್ನಸಂಪಲ್ಲವಃ ಪದ್ಮಃ ಸರ್ವೋನ್ನತಮದದ್ರವಃ || 50 ||

ವಿಘ್ನಕೃನ್ನಿಮ್ನಚರಣೋ ದ್ರಾವಿಣೀಶಕ್ತಿಸತ್ಕೃತಃ |
ತೀವ್ರಾಪ್ರಸನ್ನನಯನೋ ಜ್ವಾಲಿನೀಪಾಲಿತೈಕದೃಕ್ || 51 ||

ಮೋಹಿನೀಮೋಹನೋ ಭೋಗದಾಯಿನೀಕಾಂತಿಮಂಡನಃ |
ಕಾಮಿನೀಕಾಂತವಕ್ತ್ರಶ್ರೀರಧಿಷ್ಠಿತವಸುಂಧರಃ || 52 ||

ವಸುಧಾರಾಮದೋನ್ನಾದೋ ಮಹಾಶಂಖನಿಧಿಪ್ರಿಯಃ |
ನಮದ್ವಸುಮತೀಮಾಲೀ ಮಹಾಪದ್ಮನಿಧಿಃ ಪ್ರಭುಃ || 53 ||

ಸರ್ವಸದ್ಗುರುಸಂಸೇವ್ಯಃ ಶೋಚಿಷ್ಕೇಶಹೃದಾಶ್ರಯಃ |
ಈಶಾನಮೂರ್ಧಾ ದೇವೇಂದ್ರಶಿಖಃ ಪವನನಂದನಃ || 54 ||

ಪ್ರತ್ಯುಗ್ರನಯನೋ ದಿವ್ಯೋ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಶತಪರ್ವಧೃಕ್ |
ಐರಾವತಾದಿಸರ್ವಾಶಾವಾರಣೋ ವಾರಣಪ್ರಿಯಃ || 55 ||

ವಜ್ರಾದ್ಯಸ್ತ್ರಪರೀವಾರೋ ಗಣಚಂಡಸಮಾಶ್ರಯಃ |
ಜಯಾಜಯಪರಿಕರೋ ವಿಜಯಾವಿಜಯಾವಹಃ || 56 ||

ಅಜಯಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ನಿತ್ಯಾನಂದವನಸ್ಥಿತಃ |
ವಿಲಾಸಿನೀಕೃತೋಲ್ಲಾಸಃ ಶೌಂಡೀ ಸೌಂದರ್ಯಮಂಡಿತಃ || 57 ||

ಅನಂತಾನಂತಸುಖದಃ ಸುಮಂಗಲಸುಮಂಗಲಃ |
ಙ್ಞಾನಾಶ್ರಯಃ ಕ್ರಿಯಾಧಾರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿನಿಷೇವಿತಃ || 58 ||

ಸುಭಗಾಸಂಶ್ರಿತಪದೋ ಲಲಿತಾಲಲಿತಾಶ್ರಯಃ |
ಕಾಮಿನೀಪಾಲನಃ ಕಾಮಕಾಮಿನೀಕೇಲಿಲಾಲಿತಃ || 59 ||

ಸರಸ್ವತ್ಯಾಶ್ರಯೋ ಗೌರೀನಂದನಃ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಃ |
ಗುರುಗುಪ್ತಪದೋ ವಾಚಾಸಿದ್ಧೋ ವಾಗೀಶ್ವರೀಪತಿಃ || 60 ||

ನಲಿನೀಕಾಮುಕೋ ವಾಮಾರಾಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮನೋರಮಃ |
ರೌದ್ರೀಮುದ್ರಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಹುಂಬೀಜಸ್ತುಂಗಶಕ್ತಿಕಃ || 61 ||

ವಿಶ್ವಾದಿಜನನತ್ರಾಣಃ ಸ್ವಾಹಾಶಕ್ತಿಃ ಸಕೀಲಕಃ |
ಅಮೃತಾಬ್ಧಿಕೃತಾವಾಸೋ ಮದಘೂರ್ಣಿತಲೋಚನಃ || 62 ||

ಉಚ್ಛಿಷ್ಟೋಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣಕೋ ಗಣೇಶೋ ಗಣನಾಯಕಃ |
ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕಸಂಸಿದ್ಧಿರ್ನಿತ್ಯಸೇವ್ಯೋ ದಿಗಂಬರಃ || 63 ||

ಅನಪಾಯೋ‌உನಂತದೃಷ್ಟಿರಪ್ರಮೇಯೋ‌உಜರಾಮರಃ |
ಅನಾವಿಲೋ‌உಪ್ರತಿಹತಿರಚ್ಯುತೋ‌உಮೃತಮಕ್ಷರಃ || 64 ||

ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯೋ‌உಕ್ಷಯೋ‌உಜಯ್ಯೋ‌உನಾಧಾರೋ‌உನಾಮಯೋಮಲಃ |
ಅಮೇಯಸಿದ್ಧಿರದ್ವೈತಮಘೋರೋ‌உಗ್ನಿಸಮಾನನಃ || 65 ||

ಅನಾಕಾರೋ‌உಬ್ಧಿಭೂಮ್ಯಗ್ನಿಬಲಘ್ನೋ‌உವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಃ |
ಆಧಾರಪೀಠಮಾಧಾರ ಆಧಾರಾಧೇಯವರ್ಜಿತಃ || 66 ||

ಆಖುಕೇತನ ಆಶಾಪೂರಕ ಆಖುಮಹಾರಥಃ |
ಇಕ್ಷುಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥ ಇಕ್ಷುಭಕ್ಷಣಲಾಲಸಃ || 67 ||

ಇಕ್ಷುಚಾಪಾತಿರೇಕಶ್ರೀರಿಕ್ಷುಚಾಪನಿಷೇವಿತಃ |
ಇಂದ್ರಗೋಪಸಮಾನಶ್ರೀರಿಂದ್ರನೀಲಸಮದ್ಯುತಿಃ || 68 ||

ಇಂದೀವರದಲಶ್ಯಾಮ ಇಂದುಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ |
ಇಧ್ಮಪ್ರಿಯ ಇಡಾಭಾಗ ಇಡಾವಾನಿಂದಿರಾಪ್ರಿಯಃ || 69 ||

ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿಘ್ನವಿಧ್ವಂಸೀ ಇತಿಕರ್ತವ್ಯತೇಪ್ಸಿತಃ |
ಈಶಾನಮೌಲಿರೀಶಾನ ಈಶಾನಪ್ರಿಯ ಈತಿಹಾ || 70 ||

ಈಷಣಾತ್ರಯಕಲ್ಪಾಂತ ಈಹಾಮಾತ್ರವಿವರ್ಜಿತಃ |
ಉಪೇಂದ್ರ ಉಡುಭೃನ್ಮೌಲಿರುಡುನಾಥಕರಪ್ರಿಯಃ || 71 ||

ಉನ್ನತಾನನ ಉತ್ತುಂಗ ಉದಾರಸ್ತ್ರಿದಶಾಗ್ರಣೀಃ |
ಊರ್ಜಸ್ವಾನೂಷ್ಮಲಮದ ಊಹಾಪೋಹದುರಾಸದಃ || 72 ||

ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮನಯನ ಋದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಸಮರ್ಪಕಃ |
ಋಜುಚಿತ್ತೈಕಸುಲಭೋ ಋಣತ್ರಯವಿಮೋಚನಃ || 73 ||

ಲುಪ್ತವಿಘ್ನಃ ಸ್ವಭಕ್ತಾನಾಂ ಲುಪ್ತಶಕ್ತಿಃ ಸುರದ್ವಿಷಾಮ್ |
ಲುಪ್ತಶ್ರೀರ್ವಿಮುಖಾರ್ಚಾನಾಂ ಲೂತಾವಿಸ್ಫೋಟನಾಶನಃ || 74 ||

ಏಕಾರಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥ ಏಕಪಾದಕೃತಾಸನಃ |
ಏಜಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಶ್ರೀರೇಧಿತಾಖಿಲಸಂಶ್ರಯಃ || 75 ||

ಐಶ್ವರ್ಯನಿಧಿರೈಶ್ವರ್ಯಮೈಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಪ್ರದಃ |
ಐರಂಮದಸಮೋನ್ಮೇಷ ಐರಾವತಸಮಾನನಃ || 76 ||

ಓಂಕಾರವಾಚ್ಯ ಓಂಕಾರ ಓಜಸ್ವಾನೋಷಧೀಪತಿಃ |
ಔದಾರ್ಯನಿಧಿರೌದ್ಧತ್ಯಧೈರ್ಯ ಔನ್ನತ್ಯನಿಃಸಮಃ || 77 ||

ಅಂಕುಶಃ ಸುರನಾಗಾನಾಮಂಕುಶಾಕಾರಸಂಸ್ಥಿತಃ |
ಅಃ ಸಮಸ್ತವಿಸರ್ಗಾಂತಪದೇಷು ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ || 78 ||

ಕಮಂಡಲುಧರಃ ಕಲ್ಪಃ ಕಪರ್ದೀ ಕಲಭಾನನಃ |
ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಕರ್ಮಕರ್ತಾ ಕರ್ಮಾಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ || 79 ||

ಕದಂಬಗೋಲಕಾಕಾರಃ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಗಣನಾಯಕಃ |
ಕಾರುಣ್ಯದೇಹಃ ಕಪಿಲಃ ಕಥಕಃ ಕಟಿಸೂತ್ರಭೃತ್ || 80 ||

ಖರ್ವಃ ಖಡ್ಗಪ್ರಿಯಃ ಖಡ್ಗಃ ಖಾಂತಾಂತಃಸ್ಥಃ ಖನಿರ್ಮಲಃ |
ಖಲ್ವಾಟಶೃಂಗನಿಲಯಃ ಖಟ್ವಾಂಗೀ ಖದುರಾಸದಃ || 81 ||

ಗುಣಾಢ್ಯೋ ಗಹನೋ ಗದ್ಯೋ ಗದ್ಯಪದ್ಯಸುಧಾರ್ಣವಃ |
ಗದ್ಯಗಾನಪ್ರಿಯೋ ಗರ್ಜೋ ಗೀತಗೀರ್ವಾಣಪೂರ್ವಜಃ || 82 ||

ಗುಹ್ಯಾಚಾರರತೋ ಗುಹ್ಯೋ ಗುಹ್ಯಾಗಮನಿರೂಪಿತಃ |
ಗುಹಾಶಯೋ ಗುಡಾಬ್ಧಿಸ್ಥೋ ಗುರುಗಮ್ಯೋ ಗುರುರ್ಗುರುಃ || 83 ||

ಘಂಟಾಘರ್ಘರಿಕಾಮಾಲೀ ಘಟಕುಂಭೋ ಘಟೋದರಃ |
ಙಕಾರವಾಚ್ಯೋ ಙಾಕಾರೋ ಙಕಾರಾಕಾರಶುಂಡಭೃತ್ || 84 ||

ಚಂಡಶ್ಚಂಡೇಶ್ವರಶ್ಚಂಡೀ ಚಂಡೇಶಶ್ಚಂಡವಿಕ್ರಮಃ |
ಚರಾಚರಪಿತಾ ಚಿಂತಾಮಣಿಶ್ಚರ್ವಣಲಾಲಸಃ || 85 ||

ಛಂದಶ್ಛಂದೋದ್ಭವಶ್ಛಂದೋ ದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯಶ್ಛಂದವಿಗ್ರಹಃ |
ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಜಗದೀಶೋ ಜಗನ್ಮಯಃ || 86 ||

ಜಪ್ಯೋ ಜಪಪರೋ ಜಾಪ್ಯೋ ಜಿಹ್ವಾಸಿಂಹಾಸನಪ್ರಭುಃ |
ಸ್ರವದ್ಗಂಡೋಲ್ಲಸದ್ಧಾನಝಂಕಾರಿಭ್ರಮರಾಕುಲಃ || 87 ||

ಟಂಕಾರಸ್ಫಾರಸಂರಾವಷ್ಟಂಕಾರಮಣಿನೂಪುರಃ |
ಠದ್ವಯೀಪಲ್ಲವಾಂತಸ್ಥಸರ್ವಮಂತ್ರೇಷು ಸಿದ್ಧಿದಃ || 88 ||

ಡಿಂಡಿಮುಂಡೋ ಡಾಕಿನೀಶೋ ಡಾಮರೋ ಡಿಂಡಿಮಪ್ರಿಯಃ |
ಢಕ್ಕಾನಿನಾದಮುದಿತೋ ಢೌಂಕೋ ಢುಂಢಿವಿನಾಯಕಃ || 89 ||

ತತ್ತ್ವಾನಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಂಪದನಿರೂಪಿತಃ |
ತಾರಕಾಂತರಸಂಸ್ಥಾನಸ್ತಾರಕಸ್ತಾರಕಾಂತಕಃ || 90 ||

ಸ್ಥಾಣುಃ ಸ್ಥಾಣುಪ್ರಿಯಃ ಸ್ಥಾತಾ ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಜಗತ್ |
ದಕ್ಷಯಙ್ಞಪ್ರಮಥನೋ ದಾತಾ ದಾನಂ ದಮೋ ದಯಾ || 91 ||

ದಯಾವಾಂದಿವ್ಯವಿಭವೋ ದಂಡಭೃದ್ದಂಡನಾಯಕಃ |
ದಂತಪ್ರಭಿನ್ನಾಭ್ರಮಾಲೋ ದೈತ್ಯವಾರಣದಾರಣಃ || 92 ||

ದಂಷ್ಟ್ರಾಲಗ್ನದ್ವೀಪಘಟೋ ದೇವಾರ್ಥನೃಗಜಾಕೃತಿಃ |
ಧನಂ ಧನಪತೇರ್ಬಂಧುರ್ಧನದೋ ಧರಣೀಧರಃ || 93 ||

ಧ್ಯಾನೈಕಪ್ರಕಟೋ ಧ್ಯೇಯೋ ಧ್ಯಾನಂ ಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಃ |
ಧ್ವನಿಪ್ರಕೃತಿಚೀತ್ಕಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾವಲಿಮೇಖಲಃ || 94 ||

ನಂದ್ಯೋ ನಂದಿಪ್ರಿಯೋ ನಾದೋ ನಾದಮಧ್ಯಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ |
ನಿಷ್ಕಲೋ ನಿರ್ಮಲೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯೋ ನಿರಾಮಯಃ || 95 ||

ಪರಂ ವ್ಯೋಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂ ಪದಮ್ || 96 ||

ಪರಾತ್ಪರಃ ಪಶುಪತಿಃ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚನಃ |
ಪೂರ್ಣಾನಂದಃ ಪರಾನಂದಃ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಃ || 97 ||

ಪದ್ಮಪ್ರಸನ್ನವದನಃ ಪ್ರಣತಾಙ್ಞಾನನಾಶನಃ |
ಪ್ರಮಾಣಪ್ರತ್ಯಯಾತೀತಃ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿನಿವಾರಣಃ || 98 ||

ಫಣಿಹಸ್ತಃ ಫಣಿಪತಿಃ ಫೂತ್ಕಾರಃ ಫಣಿತಪ್ರಿಯಃ |
ಬಾಣಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಲೋ ಬಾಲಕೇಲಿಕುತೂಹಲೀ |
ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಚಿತಪದೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ || 99 ||

ಬೃಹತ್ತಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಪರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ |
ಬೃಹನ್ನಾದಾಗ್ರ್ಯಚೀತ್ಕಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾವಲಿಮೇಖಲಃ || 100 ||

ಭ್ರೂಕ್ಷೇಪದತ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀಕೋ ಭರ್ಗೋ ಭದ್ರೋ ಭಯಾಪಹಃ |
ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತಿಸುಲಭೋ ಭೂತಿದೋ ಭೂತಿಭೂಷಣಃ || 101 ||

ಭವ್ಯೋ ಭೂತಾಲಯೋ ಭೋಗದಾತಾ ಭ್ರೂಮಧ್ಯಗೋಚರಃ |
ಮಂತ್ರೋ ಮಂತ್ರಪತಿರ್ಮಂತ್ರೀ ಮದಮತ್ತೋ ಮನೋ ಮಯಃ || 102 ||

ಮೇಖಲಾಹೀಶ್ವರೋ ಮಂದಗತಿರ್ಮಂದನಿಭೇಕ್ಷಣಃ |
ಮಹಾಬಲೋ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾಪ್ರಾಣೋ ಮಹಾಮನಾಃ || 103 ||

ಯಙ್ಞೋ ಯಙ್ಞಪತಿರ್ಯಙ್ಞಗೋಪ್ತಾ ಯಙ್ಞಫಲಪ್ರದಃ |
ಯಶಸ್ಕರೋ ಯೋಗಗಮ್ಯೋ ಯಾಙ್ಞಿಕೋ ಯಾಜಕಪ್ರಿಯಃ || 104 ||

ರಸೋ ರಸಪ್ರಿಯೋ ರಸ್ಯೋ ರಂಜಕೋ ರಾವಣಾರ್ಚಿತಃ |
ರಾಜ್ಯರಕ್ಷಾಕರೋ ರತ್ನಗರ್ಭೋ ರಾಜ್ಯಸುಖಪ್ರದಃ || 105 ||

ಲಕ್ಷೋ ಲಕ್ಷಪತಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯೋ ಲಯಸ್ಥೋ ಲಡ್ಡುಕಪ್ರಿಯಃ |
ಲಾಸಪ್ರಿಯೋ ಲಾಸ್ಯಪರೋ ಲಾಭಕೃಲ್ಲೋಕವಿಶ್ರುತಃ || 106 ||

ವರೇಣ್ಯೋ ವಹ್ನಿವದನೋ ವಂದ್ಯೋ ವೇದಾಂತಗೋಚರಃ |
ವಿಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರ್ವಿಧಾತಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ || 107 ||

ವಾಮದೇವೋ ವಿಶ್ವನೇತಾ ವಜ್ರಿವಜ್ರನಿವಾರಣಃ |
ವಿವಸ್ವದ್ಬಂಧನೋ ವಿಶ್ವಾಧಾರೋ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವಿಭುಃ || 108 ||

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ ಶಮಪ್ರಾಪ್ಯಃ ಶಂಭುಶಕ್ತಿಗಣೇಶ್ವರಃ |
ಶಾಸ್ತಾ ಶಿಖಾಗ್ರನಿಲಯಃ ಶರಣ್ಯಃ ಶಂಬರೇಶ್ವರಃ || 109 ||

ಷಡೃತುಕುಸುಮಸ್ರಗ್ವೀ ಷಡಾಧಾರಃ ಷಡಕ್ಷರಃ |
ಸಂಸಾರವೈದ್ಯಃ ಸರ್ವಙ್ಞಃ ಸರ್ವಭೇಷಜಭೇಷಜಮ್ || 110 ||

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕ್ರೀಡಃ ಸುರಕುಂಜರಭೇದಕಃ |
ಸಿಂದೂರಿತಮಹಾಕುಂಭಃ ಸದಸದ್ಭಕ್ತಿದಾಯಕಃ || 111 ||

ಸಾಕ್ಷೀ ಸಮುದ್ರಮಥನಃ ಸ್ವಯಂವೇದ್ಯಃ ಸ್ವದಕ್ಷಿಣಃ |
ಸ್ವತಂತ್ರಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಸಾಮಗಾನರತಃ ಸುಖೀ || 112 ||

ಹಂಸೋ ಹಸ್ತಿಪಿಶಾಚೀಶೋ ಹವನಂ ಹವ್ಯಕವ್ಯಭುಕ್ |
ಹವ್ಯಂ ಹುತಪ್ರಿಯೋ ಹೃಷ್ಟೋ ಹೃಲ್ಲೇಖಾಮಂತ್ರಮಧ್ಯಗಃ || 113 ||

ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪಃ ಕ್ಷಮಾಭರ್ತಾ ಕ್ಷಮಾಕ್ಷಮಪರಾಯಣಃ |
ಕ್ಷಿಪ್ರಕ್ಷೇಮಕರಃ ಕ್ಷೇಮಾನಂದಃ ಕ್ಷೋಣೀಸುರದ್ರುಮಃ || 114 ||

ಧರ್ಮಪ್ರದೋ‌உರ್ಥದಃ ಕಾಮದಾತಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಃ |
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದೋ ವಿಭವದೋ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಃ || 115 ||

ಆಭಿರೂಪ್ಯಕರೋ ವೀರಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಿಜಯಪ್ರದಃ |
ಸರ್ವವಶ್ಯಕರೋ ಗರ್ಭದೋಷಹಾ ಪುತ್ರಪೌತ್ರದಃ || 116 ||

ಮೇಧಾದಃ ಕೀರ್ತಿದಃ ಶೋಕಹಾರೀ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನಾಶನಃ |
ಪ್ರತಿವಾದಿಮುಖಸ್ತಂಭೋ ರುಷ್ಟಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದನಃ || 117 ||

ಪರಾಭಿಚಾರಶಮನೋ ದುಃಖಹಾ ಬಂಧಮೋಕ್ಷದಃ |
ಲವಸ್ತ್ರುಟಿಃ ಕಲಾ ಕಾಷ್ಠಾ ನಿಮೇಷಸ್ತತ್ಪರಕ್ಷಣಃ || 118 ||

ಘಟೀ ಮುಹೂರ್ತಃ ಪ್ರಹರೋ ದಿವಾ ನಕ್ತಮಹರ್ನಿಶಮ್ |
ಪಕ್ಷೋ ಮಾಸರ್ತ್ವಯನಾಬ್ದಯುಗಂ ಕಲ್ಪೋ ಮಹಾಲಯಃ || 119 ||

ರಾಶಿಸ್ತಾರಾ ತಿಥಿರ್ಯೋಗೋ ವಾರಃ ಕರಣಮಂಶಕಮ್ |
ಲಗ್ನಂ ಹೋರಾ ಕಾಲಚಕ್ರಂ ಮೇರುಃ ಸಪ್ತರ್ಷಯೋ ಧ್ರುವಃ || 120 ||

ರಾಹುರ್ಮಂದಃ ಕವಿರ್ಜೀವೋ ಬುಧೋ ಭೌಮಃ ಶಶೀ ರವಿಃ |
ಕಾಲಃ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ಥಿತಿರ್ವಿಶ್ವಂ ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಜಗತ್ || 121 ||

ಭೂರಾಪೋ‌உಗ್ನಿರ್ಮರುದ್ವ್ಯೋಮಾಹಂಕೃತಿಃ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುಮಾನ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಃ ಶಿವೋ ರುದ್ರ ಈಶಃ ಶಕ್ತಿಃ ಸದಾಶಿವಃ || 122 ||

ತ್ರಿದಶಾಃ ಪಿತರಃ ಸಿದ್ಧಾ ಯಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಕಿನ್ನರಾಃ |
ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾ ಭೂತಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಶವಃ ಖಗಾಃ || 123 ||

ಸಮುದ್ರಾಃ ಸರಿತಃ ಶೈಲಾ ಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಭವೋದ್ಭವಃ |
ಸಾಂಖ್ಯಂ ಪಾತಂಜಲಂ ಯೋಗಂ ಪುರಾಣಾನಿ ಶ್ರುತಿಃ ಸ್ಮೃತಿಃ || 124 ||

ವೇದಾಂಗಾನಿ ಸದಾಚಾರೋ ಮೀಮಾಂಸಾ ನ್ಯಾಯವಿಸ್ತರಃ |
ಆಯುರ್ವೇದೋ ಧನುರ್ವೇದೋ ಗಾಂಧರ್ವಂ ಕಾವ್ಯನಾಟಕಮ್ || 125 ||

ವೈಖಾನಸಂ ಭಾಗವತಂ ಮಾನುಷಂ ಪಾಂಚರಾತ್ರಕಮ್ |
ಶೈವಂ ಪಾಶುಪತಂ ಕಾಲಾಮುಖಂಭೈರವಶಾಸನಮ್ || 126 ||

ಶಾಕ್ತಂ ವೈನಾಯಕಂ ಸೌರಂ ಜೈನಮಾರ್ಹತಸಂಹಿತಾ |
ಸದಸದ್ವ್ಯಕ್ತಮವ್ಯಕ್ತಂ ಸಚೇತನಮಚೇತನಮ್ || 127 ||

ಬಂಧೋ ಮೋಕ್ಷಃ ಸುಖಂ ಭೋಗೋ ಯೋಗಃ ಸತ್ಯಮಣುರ್ಮಹಾನ್ |
ಸ್ವಸ್ತಿ ಹುಂಫಟ್ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ಶ್ರೌಷಟ್ ವೌಷಟ್ ವಷಣ್ ನಮಃ 128 ||

ಙ್ಞಾನಂ ವಿಙ್ಞಾನಮಾನಂದೋ ಬೋಧಃ ಸಂವಿತ್ಸಮೋ‌உಸಮಃ |
ಏಕ ಏಕಾಕ್ಷರಾಧಾರ ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾಯಣಃ || 129 ||

ಏಕಾಗ್ರಧೀರೇಕವೀರ ಏಕೋ‌உನೇಕಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ |
ದ್ವಿರೂಪೋ ದ್ವಿಭುಜೋ ದ್ವ್ಯಕ್ಷೋ ದ್ವಿರದೋ ದ್ವೀಪರಕ್ಷಕಃ || 130 ||

ದ್ವೈಮಾತುರೋ ದ್ವಿವದನೋ ದ್ವಂದ್ವಹೀನೋ ದ್ವಯಾತಿಗಃ |
ತ್ರಿಧಾಮಾ ತ್ರಿಕರಸ್ತ್ರೇತಾ ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಕಃ || 131 ||

ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಕಾದಿಸ್ತ್ರಿಶಕ್ತೀಶಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಃ |
ಚತುರ್ವಿಧವಚೋವೃತ್ತಿಪರಿವೃತ್ತಿಪ್ರವರ್ತಕಃ || 132 ||

ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರ್ದಂತಶ್ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ಭುಜಃ |
ಚತುರ್ವಿಧೋಪಾಯಮಯಶ್ಚತುರ್ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಶ್ರಯಃ 133 ||

ಚತುರ್ಥೀಪೂಜನಪ್ರೀತಶ್ಚತುರ್ಥೀತಿಥಿಸಂಭವಃ ||
ಪಂಚಾಕ್ಷರಾತ್ಮಾ ಪಂಚಾತ್ಮಾ ಪಂಚಾಸ್ಯಃ ಪಂಚಕೃತ್ತಮಃ || 134 ||

ಪಂಚಾಧಾರಃ ಪಂಚವರ್ಣಃ ಪಂಚಾಕ್ಷರಪರಾಯಣಃ |
ಪಂಚತಾಲಃ ಪಂಚಕರಃ ಪಂಚಪ್ರಣವಮಾತೃಕಃ || 135 ||

ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮಯಸ್ಫೂರ್ತಿಃ ಪಂಚಾವರಣವಾರಿತಃ |
ಪಂಚಭಕ್ಷಪ್ರಿಯಃ ಪಂಚಬಾಣಃ ಪಂಚಶಿಖಾತ್ಮಕಃ || 136 ||

ಷಟ್ಕೋಣಪೀಠಃ ಷಟ್ಚಕ್ರಧಾಮಾ ಷಡ್ಗ್ರಂಥಿಭೇದಕಃ |
ಷಡಂಗಧ್ವಾಂತವಿಧ್ವಂಸೀ ಷಡಂಗುಲಮಹಾಹ್ರದಃ || 137 ||

ಷಣ್ಮುಖಃ ಷಣ್ಮುಖಭ್ರಾತಾ ಷಟ್ಶಕ್ತಿಪರಿವಾರಿತಃ |
ಷಡ್ವೈರಿವರ್ಗವಿಧ್ವಂಸೀ ಷಡೂರ್ಮಿಭಯಭಂಜನಃ || 138 ||

ಷಟ್ತರ್ಕದೂರಃ ಷಟ್ಕರ್ಮಾ ಷಡ್ಗುಣಃ ಷಡ್ರಸಾಶ್ರಯಃ |
ಸಪ್ತಪಾತಾಲಚರಣಃ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೋರುಮಂಡಲಃ || 139 ||

ಸಪ್ತಸ್ವರ್ಲೋಕಮುಕುಟಃ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿವರಪ್ರದಃ |
ಸಪ್ತಾಂಗರಾಜ್ಯಸುಖದಃ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಣವಂದಿತಃ || 140 ||

ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋನಿಧಿಃ ಸಪ್ತಹೋತ್ರಃ ಸಪ್ತಸ್ವರಾಶ್ರಯಃ |
ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಕೇಲಿಕಾಸಾರಃ ಸಪ್ತಮಾತೃನಿಷೇವಿತಃ || 141 ||

ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋ ಮೋದಮದಃ ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋ ಮಖಪ್ರಭುಃ |
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರ್ಧ್ಯೇಯಮೂರ್ತಿರಷ್ಟಪ್ರಕೃತಿಕಾರಣಮ್ || 142 ||

ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಫಲಭೃದಷ್ಟಪತ್ರಾಂಬುಜಾಸನಃ |
ಅಷ್ಟಶಕ್ತಿಸಮಾನಶ್ರೀರಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರವರ್ಧನಃ || 143 ||

ಅಷ್ಟಪೀಠೋಪಪೀಠಶ್ರೀರಷ್ಟಮಾತೃಸಮಾವೃತಃ |
ಅಷ್ಟಭೈರವಸೇವ್ಯೋ‌உಷ್ಟವಸುವಂದ್ಯೋ‌உಷ್ಟಮೂರ್ತಿಭೃತ್ || 144 ||

ಅಷ್ಟಚಕ್ರಸ್ಫುರನ್ಮೂರ್ತಿರಷ್ಟದ್ರವ್ಯಹವಿಃಪ್ರಿಯಃ |
ಅಷ್ಟಶ್ರೀರಷ್ಟಸಾಮಶ್ರೀರಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಃ |
ನವನಾಗಾಸನಾಧ್ಯಾಸೀ ನವನಿಧ್ಯನುಶಾಸಿತಃ || 145 ||

ನವದ್ವಾರಪುರಾವೃತ್ತೋ ನವದ್ವಾರನಿಕೇತನಃ |
ನವನಾಥಮಹಾನಾಥೋ ನವನಾಗವಿಭೂಷಿತಃ || 146 ||

ನವನಾರಾಯಣಸ್ತುಲ್ಯೋ ನವದುರ್ಗಾನಿಷೇವಿತಃ |
ನವರತ್ನವಿಚಿತ್ರಾಂಗೋ ನವಶಕ್ತಿಶಿರೋದ್ಧೃತಃ || 147 ||

ದಶಾತ್ಮಕೋ ದಶಭುಜೋ ದಶದಿಕ್ಪತಿವಂದಿತಃ |
ದಶಾಧ್ಯಾಯೋ ದಶಪ್ರಾಣೋ ದಶೇಂದ್ರಿಯನಿಯಾಮಕಃ || 148 ||

ದಶಾಕ್ಷರಮಹಾಮಂತ್ರೋ ದಶಾಶಾವ್ಯಾಪಿವಿಗ್ರಹಃ |
ಏಕಾದಶಮಹಾರುದ್ರೈಃಸ್ತುತಶ್ಚೈಕಾದಶಾಕ್ಷರಃ || 149 ||

ದ್ವಾದಶದ್ವಿದಶಾಷ್ಟಾದಿದೋರ್ದಂಡಾಸ್ತ್ರನಿಕೇತನಃ |
ತ್ರಯೋದಶಭಿದಾಭಿನ್ನೋ ವಿಶ್ವೇದೇವಾಧಿದೈವತಮ್ || 150 ||

ಚತುರ್ದಶೇಂದ್ರವರದಶ್ಚತುರ್ದಶಮನುಪ್ರಭುಃ |
ಚತುರ್ದಶಾದ್ಯವಿದ್ಯಾಢ್ಯಶ್ಚತುರ್ದಶಜಗತ್ಪತಿಃ || 151 ||

ಸಾಮಪಂಚದಶಃ ಪಂಚದಶೀಶೀತಾಂಶುನಿರ್ಮಲಃ |
ತಿಥಿಪಂಚದಶಾಕಾರಸ್ತಿಥ್ಯಾ ಪಂಚದಶಾರ್ಚಿತಃ || 152 ||

ಷೋಡಶಾಧಾರನಿಲಯಃ ಷೋಡಶಸ್ವರಮಾತೃಕಃ |
ಷೋಡಶಾಂತಪದಾವಾಸಃ ಷೋಡಶೇಂದುಕಲಾತ್ಮಕಃ || 153 ||

ಕಲಾಸಪ್ತದಶೀ ಸಪ್ತದಶಸಪ್ತದಶಾಕ್ಷರಃ |
ಅಷ್ಟಾದಶದ್ವೀಪಪತಿರಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣಕೃತ್ || 154 ||

ಅಷ್ಟಾದಶೌಷಧೀಸೃಷ್ಟಿರಷ್ಟಾದಶವಿಧಿಃ ಸ್ಮೃತಃ |
ಅಷ್ಟಾದಶಲಿಪಿವ್ಯಷ್ಟಿಸಮಷ್ಟಿಙ್ಞಾನಕೋವಿದಃ || 155 ||

ಅಷ್ಟಾದಶಾನ್ನಸಂಪತ್ತಿರಷ್ಟಾದಶವಿಜಾತಿಕೃತ್ |
ಏಕವಿಂಶಃ ಪುಮಾನೇಕವಿಂಶತ್ಯಂಗುಲಿಪಲ್ಲವಃ || 156 ||

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವಾತ್ಮಾ ಪಂಚವಿಂಶಾಖ್ಯಪೂರುಷಃ |
ಸಪ್ತವಿಂಶತಿತಾರೇಶಃ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿಯೋಗಕೃತ್ || 157 ||

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ಭೈರವಾಧೀಶಶ್ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶನ್ಮಹಾಹ್ರದಃ |
ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ತತ್ತ್ವಸಂಭೂತಿರಷ್ಟತ್ರಿಂಶತ್ಕಲಾತ್ಮಕಃ || 158 ||

ಪಂಚಾಶದ್ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತೀಶಃ ಪಂಚಾಶನ್ಮಾತೃಕಾಲಯಃ |
ದ್ವಿಪಂಚಾಶದ್ವಪುಃಶ್ರೇಣೀತ್ರಿಷಷ್ಟ್ಯಕ್ಷರಸಂಶ್ರಯಃ |
ಪಂಚಾಶದಕ್ಷರಶ್ರೇಣೀಪಂಚಾಶದ್ರುದ್ರವಿಗ್ರಹಃ || 159 ||

ಚತುಃಷಷ್ಟಿಮಹಾಸಿದ್ಧಿಯೋಗಿನೀವೃಂದವಂದಿತಃ |
ನಮದೇಕೋನಪಂಚಾಶನ್ಮರುದ್ವರ್ಗನಿರರ್ಗಲಃ || 160 ||

ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯರ್ಥನಿರ್ಣೇತಾ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾನಿಧಿಃ |
ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿಮಹಾತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಭೈರವವಂದಿತಃ || 161 ||

ಚತುರ್ನವತಿಮಂತ್ರಾತ್ಮಾ ಷಣ್ಣವತ್ಯಧಿಕಪ್ರಭುಃ |
ಶತಾನಂದಃ ಶತಧೃತಿಃ ಶತಪತ್ರಾಯತೇಕ್ಷಣಃ || 162 ||

ಶತಾನೀಕಃ ಶತಮಖಃ ಶತಧಾರಾವರಾಯುಧಃ |
ಸಹಸ್ರಪತ್ರನಿಲಯಃ ಸಹಸ್ರಫಣಿಭೂಷಣಃ || 163 ||

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ |
ಸಹಸ್ರನಾಮಸಂಸ್ತುತ್ಯಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಬಲಾಪಹಃ || 164 ||

ದಶಸಾಹಸ್ರಫಣಿಭೃತ್ಫಣಿರಾಜಕೃತಾಸನಃ |
ಅಷ್ಟಾಶೀತಿಸಹಸ್ರಾದ್ಯಮಹರ್ಷಿಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಿತಃ || 165 ||

ಲಕ್ಷಾಧಾರಃ ಪ್ರಿಯಾಧಾರೋ ಲಕ್ಷಾಧಾರಮನೋಮಯಃ |
ಚತುರ್ಲಕ್ಷಜಪಪ್ರೀತಶ್ಚತುರ್ಲಕ್ಷಪ್ರಕಾಶಕಃ || 166 ||

ಚತುರಶೀತಿಲಕ್ಷಾಣಾಂ ಜೀವಾನಾಂ ದೇಹಸಂಸ್ಥಿತಃ |
ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಃ ಕೋಟಿಚಂದ್ರಾಂಶುನಿರ್ಮಲಃ || 167 ||

ಶಿವೋದ್ಭವಾದ್ಯಷ್ಟಕೋಟಿವೈನಾಯಕಧುರಂಧರಃ |
ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮಂತ್ರಮಂತ್ರಿತಾವಯವದ್ಯುತಿಃ || 168 ||

ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ಕೋಟಿಸುರಶ್ರೇಣೀಪ್ರಣತಪಾದುಕಃ |
ಅನಂತದೇವತಾಸೇವ್ಯೋ ಹ್ಯನಂತಶುಭದಾಯಕಃ || 169 ||

ಅನಂತನಾಮಾನಂತಶ್ರೀರನಂತೋ‌உನಂತಸೌಖ್ಯದಃ |
ಅನಂತಶಕ್ತಿಸಹಿತೋ ಹ್ಯನಂತಮುನಿಸಂಸ್ತುತಃ || 170 ||

ಇತಿ ವೈನಾಯಕಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮಿದಮೀರಿತಮ್ |
ಇದಂ ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಯಃ ಪಠತಿ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ನರಃ || 171 ||

ಕರಸ್ಥಂ ತಸ್ಯ ಸಕಲಮೈಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಂ ಸುಖಮ್ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಧೈರ್ಯಂ ಶೌರ್ಯಂ ಬಲಂ ಯಶಃ || 172 ||

ಮೇಧಾ ಪ್ರಙ್ಞಾ ಧೃತಿಃ ಕಾಂತಿಃ ಸೌಭಾಗ್ಯಮಭಿರೂಪತಾ |
ಸತ್ಯಂ ದಯಾ ಕ್ಷಮಾ ಶಾಂತಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ಧರ್ಮಶೀಲತಾ || 173 ||

ಜಗತ್ಸಂವನನಂ ವಿಶ್ವಸಂವಾದೋ ವೇದಪಾಟವಮ್ |
ಸಭಾಪಾಂಡಿತ್ಯಮೌದಾರ್ಯಂ ಗಾಂಭೀರ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಮ್ || 174 ||

ಓಜಸ್ತೇಜಃ ಕುಲಂ ಶೀಲಂ ಪ್ರತಾಪೋ ವೀರ್ಯಮಾರ್ಯತಾ |
ಙ್ಞಾನಂ ವಿಙ್ಞಾನಮಾಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ವಿಶ್ವಾಸತಾ ತಥಾ || 175 ||

ಧನಧಾನ್ಯಾದಿವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಸಕೃದಸ್ಯ ಜಪಾದ್ಭವೇತ್ |
ವಶ್ಯಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ ವಿಶ್ವಂ ಜಪಾದಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಯತೇ || 176 ||

ರಾಙ್ಞೋ ರಾಜಕಲತ್ರಸ್ಯ ರಾಜಪುತ್ರಸ್ಯ ಮಂತ್ರಿಣಃ |
ಜಪ್ಯತೇ ಯಸ್ಯ ವಶ್ಯಾರ್ಥೇ ಸ ದಾಸಸ್ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ || 177 ||

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಮನಾಯಾಸೇನ ಸಾಧನಮ್ |
ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀರಕ್ಷೋಯಕ್ಷಗ್ರಹಭಯಾಪಹಮ್ || 178 ||

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸುಖದಂ ಸರ್ವಸಪತ್ನಮದಮರ್ದನಮ್ |
ಸಮಸ್ತಕಲಹಧ್ವಂಸಿ ದಗ್ಧಬೀಜಪ್ರರೋಹಣಮ್ || 179 ||

ದುಃಸ್ವಪ್ನಶಮನಂ ಕ್ರುದ್ಧಸ್ವಾಮಿಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದನಮ್ |
ಷಡ್ವರ್ಗಾಷ್ಟಮಹಾಸಿದ್ಧಿತ್ರಿಕಾಲಙ್ಞಾನಕಾರಣಮ್ || 180 ||

ಪರಕೃತ್ಯಪ್ರಶಮನಂ ಪರಚಕ್ರಪ್ರಮರ್ದನಮ್ |
ಸಂಗ್ರಾಮಮಾರ್ಗೇ ಸವೇಷಾಮಿದಮೇಕಂ ಜಯಾವಹಮ್ || 181 ||

ಸರ್ವವಂಧ್ಯತ್ವದೋಷಘ್ನಂ ಗರ್ಭರಕ್ಷೈಕಕಾರಣಮ್ |
ಪಠ್ಯತೇ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಯತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಗಣಪತೇರಿದಮ್ || 182 ||

ದೇಶೇ ತತ್ರ ನ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಮೀತಯೋ ದುರಿತಾನಿ ಚ |
ನ ತದ್ಗೇಹಂ ಜಹಾತಿ ಶ್ರೀರ್ಯತ್ರಾಯಂ ಜಪ್ಯತೇ ಸ್ತವಃ || 183 ||

ಕ್ಷಯಕುಷ್ಠಪ್ರಮೇಹಾರ್ಶಭಗಂದರವಿಷೂಚಿಕಾಃ |
ಗುಲ್ಮಂ ಪ್ಲೀಹಾನಮಶಮಾನಮತಿಸಾರಂ ಮಹೋದರಮ್ || 184 ||

ಕಾಸಂ ಶ್ವಾಸಮುದಾವರ್ತಂ ಶೂಲಂ ಶೋಫಾಮಯೋದರಮ್ |
ಶಿರೋರೋಗಂ ವಮಿಂ ಹಿಕ್ಕಾಂ ಗಂಡಮಾಲಾಮರೋಚಕಮ್ || 185 ||

ವಾತಪಿತ್ತಕಫದ್ವಂದ್ವತ್ರಿದೋಷಜನಿತಜ್ವರಮ್ |
ಆಗಂತುವಿಷಮಂ ಶೀತಮುಷ್ಣಂ ಚೈಕಾಹಿಕಾದಿಕಮ್ || 186 ||

ಇತ್ಯಾದ್ಯುಕ್ತಮನುಕ್ತಂ ವಾ ರೋಗದೋಷಾದಿಸಂಭವಮ್ |
ಸರ್ವಂ ಪ್ರಶಮಯತ್ಯಾಶು ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸಕೃಜ್ಜಪಃ || 187 ||

ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ‌உಸ್ಯ ಜಪಾತ್ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ತ್ರೀಶೂದ್ರೈಃ ಪತಿತೈರಪಿ |
ಸಹಸ್ರನಾಮಮಂತ್ರೋ‌உಯಂ ಜಪಿತವ್ಯಃ ಶುಭಾಪ್ತಯೇ || 188 ||

ಮಹಾಗಣಪತೇಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಕಾಮಃ ಪ್ರಜಪನ್ನಿದಮ್ |
ಇಚ್ಛಯಾ ಸಕಲಾನ್ ಭೋಗಾನುಪಭುಜ್ಯೇಹ ಪಾರ್ಥಿವಾನ್ || 189 ||

ಮನೋರಥಫಲೈರ್ದಿವ್ಯೈರ್ವ್ಯೋಮಯಾನೈರ್ಮನೋರಮೈಃ |
ಚಂದ್ರೇಂದ್ರಭಾಸ್ಕರೋಪೇಂದ್ರಬ್ರಹ್ಮಶರ್ವಾದಿಸದ್ಮಸು || 190 ||

ಕಾಮರೂಪಃ ಕಾಮಗತಿಃ ಕಾಮದಃ ಕಾಮದೇಶ್ವರಃ |
ಭುಕ್ತ್ವಾ ಯಥೇಪ್ಸಿತಾನ್ಭೋಗಾನಭೀಷ್ಟೈಃ ಸಹ ಬಂಧುಭಿಃ || 191 ||

ಗಣೇಶಾನುಚರೋ ಭೂತ್ವಾ ಗಣೋ ಗಣಪತಿಪ್ರಿಯಃ |
ನಂದೀಶ್ವರಾದಿಸಾನಂದೈರ್ನಂದಿತಃ ಸಕಲೈರ್ಗಣೈಃ || 192 ||

ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪುತ್ರನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ಚ ಲಾಲಿತಃ |
ಶಿವಭಕ್ತಃ ಪೂರ್ಣಕಾಮೋ ಗಣೇಶ್ವರವರಾತ್ಪುನಃ || 193 ||

ಜಾತಿಸ್ಮರೋ ಧರ್ಮಪರಃ ಸಾರ್ವಭೌಮೋ‌உಭಿಜಾಯತೇ |
ನಿಷ್ಕಾಮಸ್ತು ಜಪನ್ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಘ್ನೇಶತತ್ಪರಃ || 194 ||

ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಙ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಂಯುತಃ |
ನಿರಂತರೇ ನಿರಾಬಾಧೇ ಪರಮಾನಂದಸಂಙ್ಞಿತೇ || 195 ||

ವಿಶ್ವೋತ್ತೀರ್ಣೇ ಪರೇ ಪೂರ್ಣೇ ಪುನರಾವೃತ್ತಿವರ್ಜಿತೇ |
ಲೀನೋ ವೈನಾಯಕೇ ಧಾಮ್ನಿ ರಮತೇ ನಿತ್ಯನಿರ್ವೃತೇ || 196 ||

ಯೋ ನಾಮಭಿರ್ಹುತೈರ್ದತ್ತೈಃ ಪೂಜಯೇದರ್ಚಯೇ‌ಏನ್ನರಃ |
ರಾಜಾನೋ ವಶ್ಯತಾಂ ಯಾಂತಿ ರಿಪವೋ ಯಾಂತಿ ದಾಸತಾಮ್ || 197 ||

ತಸ್ಯ ಸಿಧ್ಯಂತಿ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ದುರ್ಲಭಾಶ್ಚೇಷ್ಟಸಿದ್ಧಯಃ |
ಮೂಲಮಂತ್ರಾದಪಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪ್ರಿಯತಮಂ ಮಮ || 198 ||

ನಭಸ್ಯೇ ಮಾಸಿ ಶುಕ್ಲಾಯಾಂ ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ ಮಮ ಜನ್ಮನಿ |
ದೂರ್ವಾಭಿರ್ನಾಮಭಿಃ ಪೂಜಾಂ ತರ್ಪಣಂ ವಿಧಿವಚ್ಚರೇತ್ || 199 ||

ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯೈರ್ವಿಶೇಷೇಣ ಕುರ್ಯಾದ್ಭಕ್ತಿಸುಸಂಯುತಃ |
ತಸ್ಯೇಪ್ಸಿತಂ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ವಿಜಯೋ ಯಶಃ || 200 ||

ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂದೇಹಃ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಕಂ ಸುಖಮ್ |
ಇದಂ ಪ್ರಜಪಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠಿತಂ ಶ್ರಾವಿತಂ ಶ್ರುತಮ್ || 201 ||

ವ್ಯಾಕೃತಂ ಚರ್ಚಿತಂ ಧ್ಯಾತಂ ವಿಮೃಷ್ಟಮಭಿವಂದಿತಮ್ |
ಇಹಾಮುತ್ರ ಚ ವಿಶ್ವೇಷಾಂ ವಿಶ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಮ್ || 202 ||

ಸ್ವಚ್ಛಂದಚಾರಿಣಾಪ್ಯೇಷ ಯೇನ ಸಂಧಾರ್ಯತೇ ಸ್ತವಃ |
ಸ ರಕ್ಷ್ಯತೇ ಶಿವೋದ್ಭೂತೈರ್ಗಣೈರಧ್ಯಷ್ಟಕೋಟಿಭಿಃ || 203 ||

ಲಿಖಿತಂ ಪುಸ್ತಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಂತ್ರಭೂತಂ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ |
ತತ್ರ ಸರ್ವೋತ್ತಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸನ್ನಿಧತ್ತೇ ನಿರಂತರಮ್ || 204 ||

ದಾನೈರಶೇಷೈರಖಿಲೈರ್ವ್ರತೈಶ್ಚ ತೀರ್ಥೈರಶೇಷೈರಖಿಲೈರ್ಮಖೈಶ್ಚ |
ನ ತತ್ಫಲಂ ವಿಂದತಿ ಯದ್ಗಣೇಶಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ಮರಣೇನ ಸದ್ಯಃ || 205 ||

ಏತನ್ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಪಠತಿ ದಿನಮಣೌ ಪ್ರತ್ಯಹಂಪ್ರೋಜ್ಜಿಹಾನೇ
ಸಾಯಂ ಮಧ್ಯಂದಿನೇ ವಾ ತ್ರಿಷವಣಮಥವಾ ಸಂತತಂ ವಾ ಜನೋ ಯಃ |
ಸ ಸ್ಯಾದೈಶ್ವರ್ಯಧುರ್ಯಃ ಪ್ರಭವತಿ ವಚಸಾಂ ಕೀರ್ತಿಮುಚ್ಚೈಸ್ತನೋತಿ
ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಹಂತಿ ವಿಶ್ವಂ ವಶಯತಿ ಸುಚಿರಂ ವರ್ಧತೇ ಪುತ್ರಪೌತ್ರೈಃ || 206 ||

ಅಕಿಂಚನೋಪ್ಯೇಕಚಿತ್ತೋ ನಿಯತೋ ನಿಯತಾಸನಃ |
ಪ್ರಜಪಂಶ್ಚತುರೋ ಮಾಸಾನ್ ಗಣೇಶಾರ್ಚನತತ್ಪರಃ || 207 ||

ದರಿದ್ರತಾಂ ಸಮುನ್ಮೂಲ್ಯ ಸಪ್ತಜನ್ಮಾನುಗಾಮಪಿ |
ಲಭತೇ ಮಹತೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಿತ್ಯಾಙ್ಞಾ ಪಾರಮೇಶ್ವರೀ || 208 ||

ಆಯುಷ್ಯಂ ವೀತರೋಗಂ ಕುಲಮತಿವಿಮಲಂ ಸಂಪದಶ್ಚಾರ್ತಿನಾಶಃ
ಕೀರ್ತಿರ್ನಿತ್ಯಾವದಾತಾ ಭವತಿ ಖಲು ನವಾ ಕಾಂತಿರವ್ಯಾಜಭವ್ಯಾ |
ಪುತ್ರಾಃ ಸಂತಃ ಕಲತ್ರಂ ಗುಣವದಭಿಮತಂ ಯದ್ಯದನ್ಯಚ್ಚ ತತ್ತ –
ನ್ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ ಪಠತಿ ಗಣಪತೇಸ್ತಸ್ಯ ಹಸ್ತೇ ಸಮಸ್ತಮ್ || 209 ||

ಗಣಂಜಯೋ ಗಣಪತಿರ್ಹೇರಂಬೋ ಧರಣೀಧರಃ |
ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಃ || 210 ||

ಅಮೋಘಸಿದ್ಧಿರಮೃತಮಂತ್ರಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ನಿಧಿಃ |
ಸುಮಂಗಲೋ ಬೀಜಮಾಶಾಪೂರಕೋ ವರದಃ ಕಲಃ || 211 ||

ಕಾಶ್ಯಪೋ ನಂದನೋ ವಾಚಾಸಿದ್ಧೋ ಢುಂಢಿರ್ವಿನಾಯಕಃ |
ಮೋದಕೈರೇಭಿರತ್ರೈಕವಿಂಶತ್ಯಾ ನಾಮಭಿಃ ಪುಮಾನ್ || 212 ||

ಉಪಾಯನಂ ದದೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮತ್ಪ್ರಸಾದಂ ಚಿಕೀರ್ಷತಿ |
ವತ್ಸರಂ ವಿಘ್ನರಾಜೋ‌உಸ್ಯ ತಥ್ಯಮಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ || 213 ||

ಯಃ ಸ್ತೌತಿ ಮದ್ಗತಮನಾ ಮಮಾರಾಧನತತ್ಪರಃ |
ಸ್ತುತೋ ನಾಮ್ನಾ ಸಹಸ್ರೇಣ ತೇನಾಹಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || 214 ||

ನಮೋ ನಮಃ ಸುರವರಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಯೇ
ನಮೋ ನಮೋ ನಿರುಪಮಮಂಗಲಾತ್ಮನೇ |
ನಮೋ ನಮೋ ವಿಪುಲದಯೈಕಸಿದ್ಧಯೇ
ನಮೋ ನಮಃ ಕರಿಕಲಭಾನನಾಯ ತೇ || 215 ||

ಕಿಂಕಿಣೀಗಣರಚಿತಚರಣಃ
ಪ್ರಕಟಿತಗುರುಮಿತಚಾರುಕರಣಃ |
ಮದಜಲಲಹರೀಕಲಿತಕಪೋಲಃ
ಶಮಯತು ದುರಿತಂ ಗಣಪತಿನಾಮ್ನಾ || 216 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಗಣೇಶಪುರಾಣೇ ಉಪಾಸನಾಖಂಡೇ ಈಶ್ವರಗಣೇಶಸಂವಾದೇ
ಗಣೇಶಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಮ ಷಟ್ಚತ್ವಾರಿಂಶೋಧ್ಯಾಯಃ ||

Also Read:

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top