Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram in Malayalam

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

മുനിരുവാച
കഥം നാമ്നാം സഹസ്രം തം ഗണേശ ഉപദിഷ്ടവാന് |
ശിവദം തന്മമാചക്ഷ്വ ലോകാനുഗ്രഹതത്പര || 1 ||

ബ്രഹ്മോവാച
ദേവഃ പൂര്വം പുരാരാതിഃ പുരത്രയജയോദ്യമേ |
അനര്ചനാദ്ഗണേശസ്യ ജാതോ വിഘ്നാകുലഃ കില || 2 ||

മനസാ സ വിനിര്ധാര്യ ദദൃശേ വിഘ്നകാരണമ് |
മഹാഗണപതിം ഭക്ത്യാ സമഭ്യര്ച്യ യഥാവിധി || 3 ||

വിഘ്നപ്രശമനോപായമപൃച്ഛദപരിശ്രമമ് |
സന്തുഷ്ടഃ പൂജയാ ശമ്ഭോര്മഹാഗണപതിഃ സ്വയമ് || 4 ||

സര്വവിഘ്നപ്രശമനം സര്വകാമഫലപ്രദമ് |
തതസ്തസ്മൈ സ്വയം നാമ്നാം സഹസ്രമിദമബ്രവീത് || 5 ||

അസ്യ ശ്രീമഹാഗണപതിസഹസ്രനാമസ്തോത്രമാലാമന്ത്രസ്യ |
ഗണേശ ഋഷിഃ, മഹാഗണപതിര്ദേവതാ, നാനാവിധാനിച്ഛന്ദാംസി |
ഹുമിതി ബീജമ്, തുങ്ഗമിതി ശക്തിഃ, സ്വാഹാശക്തിരിതി കീലകമ് |
സകലവിഘ്നവിനാശനദ്വാരാ ശ്രീമഹാഗണപതിപ്രസാദസിദ്ധ്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ |

അഥ കരന്യാസഃ
ഗണേശ്വരോ ഗണക്രീഡ ഇത്യങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ |
കുമാരഗുരുരീശാന ഇതി തര്ജനീഭ്യാം നമഃ ||
ബ്രഹ്മാണ്ഡകുമ്ഭശ്ചിദ്വ്യോമേതി മധ്യമാഭ്യാം നമഃ |
രക്തോ രക്താമ്ബരധര ഇത്യനാമികാഭ്യാം നമഃ
സര്വസദ്ഗുരുസംസേവ്യ ഇതി കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ |
ലുപ്തവിഘ്നഃ സ്വഭക്താനാമിതി കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ||

അഥ അംഗന്യാസഃ
ഛന്ദശ്ഛന്ദോദ്ഭവ ഇതി ഹൃദയായ നമഃ |
നിഷ്കലോ നിര്മല ഇതി ശിരസേ സ്വാഹാ |
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയക്രീഡ ഇതി ശിഖായൈ വഷട് |
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാനന്ദ ഇതി കവചായ ഹുമ് |
അഷ്ടാങ്ഗയോഗഫലഭൃദിതി നേത്രത്രയായ വൗഷട് |
അനന്തശക്തിസഹിത ഇത്യസ്ത്രായ ഫട് |
ഭൂര്ഭുവഃ സ്വരോമ് ഇതി ദിഗ്ബന്ധഃ |

അഥ ധ്യാനമ്
ഗജവദനമചിന്ത്യം തീക്ഷ്ണദംഷ്ട്രം ത്രിനേത്രം
ബൃഹദുദരമശേഷം ഭൂതിരാജം പുരാണമ് |
അമരവരസുപൂജ്യം രക്തവര്ണം സുരേശം
പശുപതിസുതമീശം വിഘ്നരാജം നമാമി ||

ശ്രീഗണപതിരുവാച
ഓം ഗണേശ്വരോ ഗണക്രീഡോ ഗണനാഥോ ഗണാധിപഃ |
ഏകദന്തോ വക്രതുണ്ഡോ ഗജവക്ത്രോ മഹോദരഃ || 1 ||

ലമ്ബോദരോ ധൂമ്രവര്ണോ വികടോ വിഘ്നനാശനഃ |
സുമുഖോ ദുര്മുഖോ ബുദ്ധോ വിഘ്നരാജോ ഗജാനനഃ || 2 ||

ഭീമഃ പ്രമോദ ആമോദഃ സുരാനന്ദോ മദോത്കടഃ |
ഹേരമ്ബഃ ശമ്ബരഃ ശമ്ഭുര്ലമ്ബകര്ണോ മഹാബലഃ || 3 ||

നന്ദനോ ലമ്പടോ ഭീമോ മേഘനാദോ ഗണഞ്ജയഃ |
വിനായകോ വിരൂപാക്ഷോ വീരഃ ശൂരവരപ്രദഃ || 4 ||

മഹാഗണപതിര്ബുദ്ധിപ്രിയഃ ക്ഷിപ്രപ്രസാദനഃ |
രുദ്രപ്രിയോ ഗണാധ്യക്ഷ ഉമാപുത്രോ‌உഘനാശനഃ || 5 ||

കുമാരഗുരുരീശാനപുത്രോ മൂഷകവാഹനഃ |
സിദ്ധിപ്രിയഃ സിദ്ധിപതിഃ സിദ്ധഃ സിദ്ധിവിനായകഃ || 6 ||

അവിഘ്നസ്തുമ്ബുരുഃ സിംഹവാഹനോ മോഹിനീപ്രിയഃ |
കടങ്കടോ രാജപുത്രഃ ശാകലഃ സംമിതോമിതഃ || 7 ||

കൂഷ്മാണ്ഡസാമസമ്ഭൂതിര്ദുര്ജയോ ധൂര്ജയോ ജയഃ |
ഭൂപതിര്ഭുവനപതിര്ഭൂതാനാം പതിരവ്യയഃ || 8 ||

വിശ്വകര്താ വിശ്വമുഖോ വിശ്വരൂപോ നിധിര്ഗുണഃ |
കവിഃ കവീനാമൃഷഭോ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മവിത്പ്രിയഃ || 9 ||

ജ്യേഷ്ഠരാജോ നിധിപതിര്നിധിപ്രിയപതിപ്രിയഃ |
ഹിരണ്മയപുരാന്തഃസ്ഥഃ സൂര്യമണ്ഡലമധ്യഗഃ || 10 ||

കരാഹതിധ്വസ്തസിന്ധുസലിലഃ പൂഷദന്തഭിത് |
ഉമാങ്കകേലികുതുകീ മുക്തിദഃ കുലപാവനഃ || 11 ||

കിരീടീ കുണ്ഡലീ ഹാരീ വനമാലീ മനോമയഃ |
വൈമുഖ്യഹതദൈത്യശ്രീഃ പാദാഹതിജിതക്ഷിതിഃ || 12 ||

സദ്യോജാതഃ സ്വര്ണമുഞ്ജമേഖലീ ദുര്നിമിത്തഹൃത് |
ദുഃസ്വപ്നഹൃത്പ്രസഹനോ ഗുണീ നാദപ്രതിഷ്ഠിതഃ || 13 ||

സുരൂപഃ സര്വനേത്രാധിവാസോ വീരാസനാശ്രയഃ |
പീതാമ്ബരഃ ഖണ്ഡരദഃ ഖണ്ഡവൈശാഖസംസ്ഥിതഃ || 14 ||

ചിത്രാങ്ഗഃ ശ്യാമദശനോ ഭാലചന്ദ്രോ ഹവിര്ഭുജഃ |
യോഗാധിപസ്താരകസ്ഥഃ പുരുഷോ ഗജകര്ണകഃ || 15 ||

ഗണാധിരാജോ വിജയഃ സ്ഥിരോ ഗജപതിധ്വജീ |
ദേവദേവഃ സ്മരഃ പ്രാണദീപകോ വായുകീലകഃ || 16 ||

വിപശ്ചിദ്വരദോ നാദോ നാദഭിന്നമഹാചലഃ |
വരാഹരദനോ മൃത്യുഞ്ജയോ വ്യാഘ്രാജിനാമ്ബരഃ || 17 ||

ഇച്ഛാശക്തിഭവോ ദേവത്രാതാ ദൈത്യവിമര്ദനഃ |
ശമ്ഭുവക്ത്രോദ്ഭവഃ ശമ്ഭുകോപഹാ ശമ്ഭുഹാസ്യഭൂഃ || 18 ||

ശമ്ഭുതേജാഃ ശിവാശോകഹാരീ ഗൗരീസുഖാവഹഃ |
ഉമാങ്ഗമലജോ ഗൗരീതേജോഭൂഃ സ്വര്ധുനീഭവഃ || 19 ||

യജ്ഞകായോ മഹാനാദോ ഗിരിവര്ഷ്മാ ശുഭാനനഃ |
സര്വാത്മാ സര്വദേവാത്മാ ബ്രഹ്മമൂര്ധാ കകുപ്ശ്രുതിഃ || 20 ||

ബ്രഹ്മാണ്ഡകുമ്ഭശ്ചിദ്വ്യോമഭാലഃസത്യശിരോരുഹഃ |
ജഗജ്ജന്മലയോന്മേഷനിമേഷോ‌உഗ്ന്യര്കസോമദൃക് || 21 ||

ഗിരീന്ദ്രൈകരദോ ധര്മാധര്മോഷ്ഠഃ സാമബൃംഹിതഃ |
ഗ്രഹര്ക്ഷദശനോ വാണീജിഹ്വോ വാസവനാസികഃ || 22 ||

ഭ്രൂമധ്യസംസ്ഥിതകരോ ബ്രഹ്മവിദ്യാമദോദകഃ |
കുലാചലാംസഃ സോമാര്കഘണ്ടോ രുദ്രശിരോധരഃ || 23 ||

നദീനദഭുജഃ സര്പാങ്ഗുലീകസ്താരകാനഖഃ |
വ്യോമനാഭിഃ ശ്രീഹൃദയോ മേരുപൃഷ്ഠോ‌உര്ണവോദരഃ || 24 ||

കുക്ഷിസ്ഥയക്ഷഗന്ധര്വരക്ഷഃകിന്നരമാനുഷഃ |
പൃഥ്വീകടിഃ സൃഷ്ടിലിങ്ഗഃ ശൈലോരുര്ദസ്രജാനുകഃ || 25 ||

പാതാലജങ്ഘോ മുനിപാത്കാലാങ്ഗുഷ്ഠസ്ത്രയീതനുഃ |
ജ്യോതിര്മണ്ഡലലാങ്ഗൂലോ ഹൃദയാലാനനിശ്ചലഃ || 26 ||

ഹൃത്പദ്മകര്ണികാശാലീ വിയത്കേലിസരോവരഃ |
സദ്ഭക്തധ്യാനനിഗഡഃ പൂജാവാരിനിവാരിതഃ || 27 ||

പ്രതാപീ കാശ്യപോ മന്താ ഗണകോ വിഷ്ടപീ ബലീ |
യശസ്വീ ധാര്മികോ ജേതാ പ്രഥമഃ പ്രമഥേശ്വരഃ || 28 ||

ചിന്താമണിര്ദ്വീപപതിഃ കല്പദ്രുമവനാലയഃ |
രത്നമണ്ഡപമധ്യസ്ഥോ രത്നസിംഹാസനാശ്രയഃ || 29 ||

തീവ്രാശിരോദ്ധൃതപദോ ജ്വാലിനീമൗലിലാലിതഃ |
നന്ദാനന്ദിതപീഠശ്രീര്ഭോഗദോ ഭൂഷിതാസനഃ || 30 ||

സകാമദായിനീപീഠഃ സ്ഫുരദുഗ്രാസനാശ്രയഃ |
തേജോവതീശിരോരത്നം സത്യാനിത്യാവതംസിതഃ || 31 ||

സവിഘ്നനാശിനീപീഠഃ സര്വശക്ത്യമ്ബുജാലയഃ |
ലിപിപദ്മാസനാധാരോ വഹ്നിധാമത്രയാലയഃ || 32 ||

ഉന്നതപ്രപദോ ഗൂഢഗുല്ഫഃ സംവൃതപാര്ഷ്ണികഃ |
പീനജങ്ഘഃ ശ്ലിഷ്ടജാനുഃ സ്ഥൂലോരുഃ പ്രോന്നമത്കടിഃ || 33 ||

നിമ്നനാഭിഃ സ്ഥൂലകുക്ഷിഃ പീനവക്ഷാ ബൃഹദ്ഭുജഃ |
പീനസ്കന്ധഃ കമ്ബുകണ്ഠോ ലമ്ബോഷ്ഠോ ലമ്ബനാസികഃ || 34 ||

ഭഗ്നവാമരദസ്തുങ്ഗസവ്യദന്തോ മഹാഹനുഃ |
ഹ്രസ്വനേത്രത്രയഃ ശൂര്പകര്ണോ നിബിഡമസ്തകഃ || 35 ||

സ്തബകാകാരകുമ്ഭാഗ്രോ രത്നമൗലിര്നിരങ്കുശഃ |
സര്പഹാരകടീസൂത്രഃ സര്പയജ്ഞോപവീതവാന് || 36 ||

സര്പകോടീരകടകഃ സര്പഗ്രൈവേയകാങ്ഗദഃ |
സര്പകക്ഷോദരാബന്ധഃ സര്പരാജോത്തരച്ഛദഃ || 37 ||

രക്തോ രക്താമ്ബരധരോ രക്തമാലാവിഭൂഷണഃ |
രക്തേക്ഷനോ രക്തകരോ രക്തതാല്വോഷ്ഠപല്ലവഃ || 38 ||

ശ്വേതഃ ശ്വേതാമ്ബരധരഃ ശ്വേതമാലാവിഭൂഷണഃ |
ശ്വേതാതപത്രരുചിരഃ ശ്വേതചാമരവീജിതഃ || 39 ||

സര്വാവയവസമ്പൂര്ണഃ സര്വലക്ഷണലക്ഷിതഃ |
സര്വാഭരണശോഭാഢ്യഃ സര്വശോഭാസമന്വിതഃ || 40 ||

സര്വമങ്ഗലമാങ്ഗല്യഃ സര്വകാരണകാരണമ് |
സര്വദേവവരഃ ശാര്ങ്ഗീ ബീജപൂരീ ഗദാധരഃ || 41 ||

ശുഭാങ്ഗോ ലോകസാരങ്ഗഃ സുതന്തുസ്തന്തുവര്ധനഃ |
കിരീടീ കുണ്ഡലീ ഹാരീ വനമാലീ ശുഭാങ്ഗദഃ || 42 ||

ഇക്ഷുചാപധരഃ ശൂലീ ചക്രപാണിഃ സരോജഭൃത് |
പാശീ ധൃതോത്പലഃ ശാലിമഞ്ജരീഭൃത്സ്വദന്തഭൃത് || 43 ||

കല്പവല്ലീധരോ വിശ്വാഭയദൈകകരോ വശീ |
അക്ഷമാലാധരോ ജ്ഞാനമുദ്രാവാന് മുദ്ഗരായുധഃ || 44 ||

പൂര്ണപാത്രീ കമ്ബുധരോ വിധൃതാങ്കുശമൂലകഃ |
കരസ്ഥാമ്രഫലശ്ചൂതകലികാഭൃത്കുഠാരവാന് || 45 ||

പുഷ്കരസ്ഥസ്വര്ണഘടീപൂര്ണരത്നാഭിവര്ഷകഃ |
ഭാരതീസുന്ദരീനാഥോ വിനായകരതിപ്രിയഃ || 46 ||

മഹാലക്ഷ്മീപ്രിയതമഃ സിദ്ധലക്ഷ്മീമനോരമഃ |
രമാരമേശപൂര്വാങ്ഗോ ദക്ഷിണോമാമഹേശ്വരഃ || 47 ||

മഹീവരാഹവാമാങ്ഗോ രതികന്ദര്പപശ്ചിമഃ |
ആമോദമോദജനനഃ സപ്രമോദപ്രമോദനഃ || 48 ||

സംവര്ധിതമഹാവൃദ്ധിരൃദ്ധിസിദ്ധിപ്രവര്ധനഃ |
ദന്തസൗമുഖ്യസുമുഖഃ കാന്തികന്ദലിതാശ്രയഃ || 49 ||

മദനാവത്യാശ്രിതാങ്ഘ്രിഃ കൃതവൈമുഖ്യദുര്മുഖഃ |
വിഘ്നസംപല്ലവഃ പദ്മഃ സര്വോന്നതമദദ്രവഃ || 50 ||

വിഘ്നകൃന്നിമ്നചരണോ ദ്രാവിണീശക്തിസത്കൃതഃ |
തീവ്രാപ്രസന്നനയനോ ജ്വാലിനീപാലിതൈകദൃക് || 51 ||

മോഹിനീമോഹനോ ഭോഗദായിനീകാന്തിമണ്ഡനഃ |
കാമിനീകാന്തവക്ത്രശ്രീരധിഷ്ഠിതവസുന്ധരഃ || 52 ||

വസുധാരാമദോന്നാദോ മഹാശങ്ഖനിധിപ്രിയഃ |
നമദ്വസുമതീമാലീ മഹാപദ്മനിധിഃ പ്രഭുഃ || 53 ||

സര്വസദ്ഗുരുസംസേവ്യഃ ശോചിഷ്കേശഹൃദാശ്രയഃ |
ഈശാനമൂര്ധാ ദേവേന്ദ്രശിഖഃ പവനനന്ദനഃ || 54 ||

പ്രത്യുഗ്രനയനോ ദിവ്യോ ദിവ്യാസ്ത്രശതപര്വധൃക് |
ഐരാവതാദിസര്വാശാവാരണോ വാരണപ്രിയഃ || 55 ||

വജ്രാദ്യസ്ത്രപരീവാരോ ഗണചണ്ഡസമാശ്രയഃ |
ജയാജയപരികരോ വിജയാവിജയാവഹഃ || 56 ||

അജയാര്ചിതപാദാബ്ജോ നിത്യാനന്ദവനസ്ഥിതഃ |
വിലാസിനീകൃതോല്ലാസഃ ശൗണ്ഡീ സൗന്ദര്യമണ്ഡിതഃ || 57 ||

അനന്താനന്തസുഖദഃ സുമങ്ഗലസുമങ്ഗലഃ |
ജ്ഞാനാശ്രയഃ ക്രിയാധാര ഇച്ഛാശക്തിനിഷേവിതഃ || 58 ||

സുഭഗാസംശ്രിതപദോ ലലിതാലലിതാശ്രയഃ |
കാമിനീപാലനഃ കാമകാമിനീകേലിലാലിതഃ || 59 ||

സരസ്വത്യാശ്രയോ ഗൗരീനന്ദനഃ ശ്രീനികേതനഃ |
ഗുരുഗുപ്തപദോ വാചാസിദ്ധോ വാഗീശ്വരീപതിഃ || 60 ||

നലിനീകാമുകോ വാമാരാമോ ജ്യേഷ്ഠാമനോരമഃ |
രൗദ്രീമുദ്രിതപാദാബ്ജോ ഹുമ്ബീജസ്തുങ്ഗശക്തികഃ || 61 ||

വിശ്വാദിജനനത്രാണഃ സ്വാഹാശക്തിഃ സകീലകഃ |
അമൃതാബ്ധികൃതാവാസോ മദഘൂര്ണിതലോചനഃ || 62 ||

ഉച്ഛിഷ്ടോച്ഛിഷ്ടഗണകോ ഗണേശോ ഗണനായകഃ |
സാര്വകാലികസംസിദ്ധിര്നിത്യസേവ്യോ ദിഗമ്ബരഃ || 63 ||

അനപായോ‌உനന്തദൃഷ്ടിരപ്രമേയോ‌உജരാമരഃ |
അനാവിലോ‌உപ്രതിഹതിരച്യുതോ‌உമൃതമക്ഷരഃ || 64 ||

അപ്രതര്ക്യോ‌உക്ഷയോ‌உജയ്യോ‌உനാധാരോ‌உനാമയോമലഃ |
അമേയസിദ്ധിരദ്വൈതമഘോരോ‌உഗ്നിസമാനനഃ || 65 ||

അനാകാരോ‌உബ്ധിഭൂമ്യഗ്നിബലഘ്നോ‌உവ്യക്തലക്ഷണഃ |
ആധാരപീഠമാധാര ആധാരാധേയവര്ജിതഃ || 66 ||

ആഖുകേതന ആശാപൂരക ആഖുമഹാരഥഃ |
ഇക്ഷുസാഗരമധ്യസ്ഥ ഇക്ഷുഭക്ഷണലാലസഃ || 67 ||

ഇക്ഷുചാപാതിരേകശ്രീരിക്ഷുചാപനിഷേവിതഃ |
ഇന്ദ്രഗോപസമാനശ്രീരിന്ദ്രനീലസമദ്യുതിഃ || 68 ||

ഇന്ദീവരദലശ്യാമ ഇന്ദുമണ്ഡലമണ്ഡിതഃ |
ഇധ്മപ്രിയ ഇഡാഭാഗ ഇഡാവാനിന്ദിരാപ്രിയഃ || 69 ||

ഇക്ഷ്വാകുവിഘ്നവിധ്വംസീ ഇതികര്തവ്യതേപ്സിതഃ |
ഈശാനമൗലിരീശാന ഈശാനപ്രിയ ഈതിഹാ || 70 ||

ഈഷണാത്രയകല്പാന്ത ഈഹാമാത്രവിവര്ജിതഃ |
ഉപേന്ദ്ര ഉഡുഭൃന്മൗലിരുഡുനാഥകരപ്രിയഃ || 71 ||

ഉന്നതാനന ഉത്തുങ്ഗ ഉദാരസ്ത്രിദശാഗ്രണീഃ |
ഊര്ജസ്വാനൂഷ്മലമദ ഊഹാപോഹദുരാസദഃ || 72 ||

ഋഗ്യജുഃസാമനയന ഋദ്ധിസിദ്ധിസമര്പകഃ |
ഋജുചിത്തൈകസുലഭോ ഋണത്രയവിമോചനഃ || 73 ||

ലുപ്തവിഘ്നഃ സ്വഭക്താനാം ലുപ്തശക്തിഃ സുരദ്വിഷാമ് |
ലുപ്തശ്രീര്വിമുഖാര്ചാനാം ലൂതാവിസ്ഫോടനാശനഃ || 74 ||

ഏകാരപീഠമധ്യസ്ഥ ഏകപാദകൃതാസനഃ |
ഏജിതാഖിലദൈത്യശ്രീരേധിതാഖിലസംശ്രയഃ || 75 ||

ഐശ്വര്യനിധിരൈശ്വര്യമൈഹികാമുഷ്മികപ്രദഃ |
ഐരംമദസമോന്മേഷ ഐരാവതസമാനനഃ || 76 ||

ഓംകാരവാച്യ ഓംകാര ഓജസ്വാനോഷധീപതിഃ |
ഔദാര്യനിധിരൗദ്ധത്യധൈര്യ ഔന്നത്യനിഃസമഃ || 77 ||

അങ്കുശഃ സുരനാഗാനാമങ്കുശാകാരസംസ്ഥിതഃ |
അഃ സമസ്തവിസര്ഗാന്തപദേഷു പരികീര്തിതഃ || 78 ||

കമണ്ഡലുധരഃ കല്പഃ കപര്ദീ കലഭാനനഃ |
കര്മസാക്ഷീ കര്മകര്താ കര്മാകര്മഫലപ്രദഃ || 79 ||

കദമ്ബഗോലകാകാരഃ കൂഷ്മാണ്ഡഗണനായകഃ |
കാരുണ്യദേഹഃ കപിലഃ കഥകഃ കടിസൂത്രഭൃത് || 80 ||

ഖര്വഃ ഖഡ്ഗപ്രിയഃ ഖഡ്ഗഃ ഖാന്താന്തഃസ്ഥഃ ഖനിര്മലഃ |
ഖല്വാടശൃങ്ഗനിലയഃ ഖട്വാങ്ഗീ ഖദുരാസദഃ || 81 ||

ഗുണാഢ്യോ ഗഹനോ ഗദ്യോ ഗദ്യപദ്യസുധാര്ണവഃ |
ഗദ്യഗാനപ്രിയോ ഗര്ജോ ഗീതഗീര്വാണപൂര്വജഃ || 82 ||

ഗുഹ്യാചാരരതോ ഗുഹ്യോ ഗുഹ്യാഗമനിരൂപിതഃ |
ഗുഹാശയോ ഗുഡാബ്ധിസ്ഥോ ഗുരുഗമ്യോ ഗുരുര്ഗുരുഃ || 83 ||

ഘണ്ടാഘര്ഘരികാമാലീ ഘടകുമ്ഭോ ഘടോദരഃ |
ങകാരവാച്യോ ങാകാരോ ങകാരാകാരശുണ്ഡഭൃത് || 84 ||

ചണ്ഡശ്ചണ്ഡേശ്വരശ്ചണ്ഡീ ചണ്ഡേശശ്ചണ്ഡവിക്രമഃ |
ചരാചരപിതാ ചിന്താമണിശ്ചര്വണലാലസഃ || 85 ||

ഛന്ദശ്ഛന്ദോദ്ഭവശ്ഛന്ദോ ദുര്ലക്ഷ്യശ്ഛന്ദവിഗ്രഹഃ |
ജഗദ്യോനിര്ജഗത്സാക്ഷീ ജഗദീശോ ജഗന്മയഃ || 86 ||

ജപ്യോ ജപപരോ ജാപ്യോ ജിഹ്വാസിംഹാസനപ്രഭുഃ |
സ്രവദ്ഗണ്ഡോല്ലസദ്ധാനഝങ്കാരിഭ്രമരാകുലഃ || 87 ||

ടങ്കാരസ്ഫാരസംരാവഷ്ടങ്കാരമണിനൂപുരഃ |
ഠദ്വയീപല്ലവാന്തസ്ഥസര്വമന്ത്രേഷു സിദ്ധിദഃ || 88 ||

ഡിണ്ഡിമുണ്ഡോ ഡാകിനീശോ ഡാമരോ ഡിണ്ഡിമപ്രിയഃ |
ഢക്കാനിനാദമുദിതോ ഢൗങ്കോ ഢുണ്ഢിവിനായകഃ || 89 ||

തത്ത്വാനാം പ്രകൃതിസ്തത്ത്വം തത്ത്വംപദനിരൂപിതഃ |
താരകാന്തരസംസ്ഥാനസ്താരകസ്താരകാന്തകഃ || 90 ||

സ്ഥാണുഃ സ്ഥാണുപ്രിയഃ സ്ഥാതാ സ്ഥാവരം ജങ്ഗമം ജഗത് |
ദക്ഷയജ്ഞപ്രമഥനോ ദാതാ ദാനം ദമോ ദയാ || 91 ||

ദയാവാന്ദിവ്യവിഭവോ ദണ്ഡഭൃദ്ദണ്ഡനായകഃ |
ദന്തപ്രഭിന്നാഭ്രമാലോ ദൈത്യവാരണദാരണഃ || 92 ||

ദംഷ്ട്രാലഗ്നദ്വീപഘടോ ദേവാര്ഥനൃഗജാകൃതിഃ |
ധനം ധനപതേര്ബന്ധുര്ധനദോ ധരണീധരഃ || 93 ||

ധ്യാനൈകപ്രകടോ ധ്യേയോ ധ്യാനം ധ്യാനപരായണഃ |
ധ്വനിപ്രകൃതിചീത്കാരോ ബ്രഹ്മാണ്ഡാവലിമേഖലഃ || 94 ||

നന്ദ്യോ നന്ദിപ്രിയോ നാദോ നാദമധ്യപ്രതിഷ്ഠിതഃ |
നിഷ്കലോ നിര്മലോ നിത്യോ നിത്യാനിത്യോ നിരാമയഃ || 95 ||

പരം വ്യോമ പരം ധാമ പരമാത്മാ പരം പദമ് || 96 ||

പരാത്പരഃ പശുപതിഃ പശുപാശവിമോചനഃ |
പൂര്ണാനന്ദഃ പരാനന്ദഃ പുരാണപുരുഷോത്തമഃ || 97 ||

പദ്മപ്രസന്നവദനഃ പ്രണതാജ്ഞാനനാശനഃ |
പ്രമാണപ്രത്യയാതീതഃ പ്രണതാര്തിനിവാരണഃ || 98 ||

ഫണിഹസ്തഃ ഫണിപതിഃ ഫൂത്കാരഃ ഫണിതപ്രിയഃ |
ബാണാര്ചിതാങ്ഘ്രിയുഗലോ ബാലകേലികുതൂഹലീ |
ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മാര്ചിതപദോ ബ്രഹ്മചാരീ ബൃഹസ്പതിഃ || 99 ||

ബൃഹത്തമോ ബ്രഹ്മപരോ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മവിത്പ്രിയഃ |
ബൃഹന്നാദാഗ്ര്യചീത്കാരോ ബ്രഹ്മാണ്ഡാവലിമേഖലഃ || 100 ||

ഭ്രൂക്ഷേപദത്തലക്ഷ്മീകോ ഭര്ഗോ ഭദ്രോ ഭയാപഹഃ |
ഭഗവാന് ഭക്തിസുലഭോ ഭൂതിദോ ഭൂതിഭൂഷണഃ || 101 ||

ഭവ്യോ ഭൂതാലയോ ഭോഗദാതാ ഭ്രൂമധ്യഗോചരഃ |
മന്ത്രോ മന്ത്രപതിര്മന്ത്രീ മദമത്തോ മനോ മയഃ || 102 ||

മേഖലാഹീശ്വരോ മന്ദഗതിര്മന്ദനിഭേക്ഷണഃ |
മഹാബലോ മഹാവീര്യോ മഹാപ്രാണോ മഹാമനാഃ || 103 ||

യജ്ഞോ യജ്ഞപതിര്യജ്ഞഗോപ്താ യജ്ഞഫലപ്രദഃ |
യശസ്കരോ യോഗഗമ്യോ യാജ്ഞികോ യാജകപ്രിയഃ || 104 ||

രസോ രസപ്രിയോ രസ്യോ രഞ്ജകോ രാവണാര്ചിതഃ |
രാജ്യരക്ഷാകരോ രത്നഗര്ഭോ രാജ്യസുഖപ്രദഃ || 105 ||

ലക്ഷോ ലക്ഷപതിര്ലക്ഷ്യോ ലയസ്ഥോ ലഡ്ഡുകപ്രിയഃ |
ലാസപ്രിയോ ലാസ്യപരോ ലാഭകൃല്ലോകവിശ്രുതഃ || 106 ||

വരേണ്യോ വഹ്നിവദനോ വന്ദ്യോ വേദാന്തഗോചരഃ |
വികര്താ വിശ്വതശ്ചക്ഷുര്വിധാതാ വിശ്വതോമുഖഃ || 107 ||

വാമദേവോ വിശ്വനേതാ വജ്രിവജ്രനിവാരണഃ |
വിവസ്വദ്ബന്ധനോ വിശ്വാധാരോ വിശ്വേശ്വരോ വിഭുഃ || 108 ||

ശബ്ദബ്രഹ്മ ശമപ്രാപ്യഃ ശമ്ഭുശക്തിഗണേശ്വരഃ |
ശാസ്താ ശിഖാഗ്രനിലയഃ ശരണ്യഃ ശമ്ബരേശ്വരഃ || 109 ||

ഷഡൃതുകുസുമസ്രഗ്വീ ഷഡാധാരഃ ഷഡക്ഷരഃ |
സംസാരവൈദ്യഃ സര്വജ്ഞഃ സര്വഭേഷജഭേഷജമ് || 110 ||

സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയക്രീഡഃ സുരകുഞ്ജരഭേദകഃ |
സിന്ദൂരിതമഹാകുമ്ഭഃ സദസദ്ഭക്തിദായകഃ || 111 ||

സാക്ഷീ സമുദ്രമഥനഃ സ്വയംവേദ്യഃ സ്വദക്ഷിണഃ |
സ്വതന്ത്രഃ സത്യസംകല്പഃ സാമഗാനരതഃ സുഖീ || 112 ||

ഹംസോ ഹസ്തിപിശാചീശോ ഹവനം ഹവ്യകവ്യഭുക് |
ഹവ്യം ഹുതപ്രിയോ ഹൃഷ്ടോ ഹൃല്ലേഖാമന്ത്രമധ്യഗഃ || 113 ||

ക്ഷേത്രാധിപഃ ക്ഷമാഭര്താ ക്ഷമാക്ഷമപരായണഃ |
ക്ഷിപ്രക്ഷേമകരഃ ക്ഷേമാനന്ദഃ ക്ഷോണീസുരദ്രുമഃ || 114 ||

ധര്മപ്രദോ‌உര്ഥദഃ കാമദാതാ സൗഭാഗ്യവര്ധനഃ |
വിദ്യാപ്രദോ വിഭവദോ ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദഃ || 115 ||

ആഭിരൂപ്യകരോ വീരശ്രീപ്രദോ വിജയപ്രദഃ |
സര്വവശ്യകരോ ഗര്ഭദോഷഹാ പുത്രപൗത്രദഃ || 116 ||

മേധാദഃ കീര്തിദഃ ശോകഹാരീ ദൗര്ഭാഗ്യനാശനഃ |
പ്രതിവാദിമുഖസ്തമ്ഭോ രുഷ്ടചിത്തപ്രസാദനഃ || 117 ||

പരാഭിചാരശമനോ ദുഃഖഹാ ബന്ധമോക്ഷദഃ |
ലവസ്ത്രുടിഃ കലാ കാഷ്ഠാ നിമേഷസ്തത്പരക്ഷണഃ || 118 ||

ഘടീ മുഹൂര്തഃ പ്രഹരോ ദിവാ നക്തമഹര്നിശമ് |
പക്ഷോ മാസര്ത്വയനാബ്ദയുഗം കല്പോ മഹാലയഃ || 119 ||

രാശിസ്താരാ തിഥിര്യോഗോ വാരഃ കരണമംശകമ് |
ലഗ്നം ഹോരാ കാലചക്രം മേരുഃ സപ്തര്ഷയോ ധ്രുവഃ || 120 ||

രാഹുര്മന്ദഃ കവിര്ജീവോ ബുധോ ഭൗമഃ ശശീ രവിഃ |
കാലഃ സൃഷ്ടിഃ സ്ഥിതിര്വിശ്വം സ്ഥാവരം ജങ്ഗമം ജഗത് || 121 ||

ഭൂരാപോ‌உഗ്നിര്മരുദ്വ്യോമാഹംകൃതിഃ പ്രകൃതിഃ പുമാന് |
ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണുഃ ശിവോ രുദ്ര ഈശഃ ശക്തിഃ സദാശിവഃ || 122 ||

ത്രിദശാഃ പിതരഃ സിദ്ധാ യക്ഷാ രക്ഷാംസി കിന്നരാഃ |
സിദ്ധവിദ്യാധരാ ഭൂതാ മനുഷ്യാഃ പശവഃ ഖഗാഃ || 123 ||

സമുദ്രാഃ സരിതഃ ശൈലാ ഭൂതം ഭവ്യം ഭവോദ്ഭവഃ |
സാംഖ്യം പാതഞ്ജലം യോഗം പുരാണാനി ശ്രുതിഃ സ്മൃതിഃ || 124 ||

വേദാങ്ഗാനി സദാചാരോ മീമാംസാ ന്യായവിസ്തരഃ |
ആയുര്വേദോ ധനുര്വേദോ ഗാന്ധര്വം കാവ്യനാടകമ് || 125 ||

വൈഖാനസം ഭാഗവതം മാനുഷം പാഞ്ചരാത്രകമ് |
ശൈവം പാശുപതം കാലാമുഖംഭൈരവശാസനമ് || 126 ||

ശാക്തം വൈനായകം സൗരം ജൈനമാര്ഹതസംഹിതാ |
സദസദ്വ്യക്തമവ്യക്തം സചേതനമചേതനമ് || 127 ||

ബന്ധോ മോക്ഷഃ സുഖം ഭോഗോ യോഗഃ സത്യമണുര്മഹാന് |
സ്വസ്തി ഹുംഫട് സ്വധാ സ്വാഹാ ശ്രൗഷട് വൗഷട് വഷണ് നമഃ 128 ||

ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാനന്ദോ ബോധഃ സംവിത്സമോ‌உസമഃ |
ഏക ഏകാക്ഷരാധാര ഏകാക്ഷരപരായണഃ || 129 ||

ഏകാഗ്രധീരേകവീര ഏകോ‌உനേകസ്വരൂപധൃക് |
ദ്വിരൂപോ ദ്വിഭുജോ ദ്വ്യക്ഷോ ദ്വിരദോ ദ്വീപരക്ഷകഃ || 130 ||

ദ്വൈമാതുരോ ദ്വിവദനോ ദ്വന്ദ്വഹീനോ ദ്വയാതിഗഃ |
ത്രിധാമാ ത്രികരസ്ത്രേതാ ത്രിവര്ഗഫലദായകഃ || 131 ||

ത്രിഗുണാത്മാ ത്രിലോകാദിസ്ത്രിശക്തീശസ്ത്രിലോചനഃ |
ചതുര്വിധവചോവൃത്തിപരിവൃത്തിപ്രവര്തകഃ || 132 ||

ചതുര്ബാഹുശ്ചതുര്ദന്തശ്ചതുരാത്മാ ചതുര്ഭുജഃ |
ചതുര്വിധോപായമയശ്ചതുര്വര്ണാശ്രമാശ്രയഃ 133 ||

ചതുര്ഥീപൂജനപ്രീതശ്ചതുര്ഥീതിഥിസമ്ഭവഃ ||
പഞ്ചാക്ഷരാത്മാ പഞ്ചാത്മാ പഞ്ചാസ്യഃ പഞ്ചകൃത്തമഃ || 134 ||

പഞ്ചാധാരഃ പഞ്ചവര്ണഃ പഞ്ചാക്ഷരപരായണഃ |
പഞ്ചതാലഃ പഞ്ചകരഃ പഞ്ചപ്രണവമാതൃകഃ || 135 ||

പഞ്ചബ്രഹ്മമയസ്ഫൂര്തിഃ പഞ്ചാവരണവാരിതഃ |
പഞ്ചഭക്ഷപ്രിയഃ പഞ്ചബാണഃ പഞ്ചശിഖാത്മകഃ || 136 ||

ഷട്കോണപീഠഃ ഷട്ചക്രധാമാ ഷഡ്ഗ്രന്ഥിഭേദകഃ |
ഷഡങ്ഗധ്വാന്തവിധ്വംസീ ഷഡങ്ഗുലമഹാഹ്രദഃ || 137 ||

ഷണ്മുഖഃ ഷണ്മുഖഭ്രാതാ ഷട്ശക്തിപരിവാരിതഃ |
ഷഡ്വൈരിവര്ഗവിധ്വംസീ ഷഡൂര്മിഭയഭഞ്ജനഃ || 138 ||

ഷട്തര്കദൂരഃ ഷട്കര്മാ ഷഡ്ഗുണഃ ഷഡ്രസാശ്രയഃ |
സപ്തപാതാലചരണഃ സപ്തദ്വീപോരുമണ്ഡലഃ || 139 ||

സപ്തസ്വര്ലോകമുകുടഃ സപ്തസപ്തിവരപ്രദഃ |
സപ്താങ്ഗരാജ്യസുഖദഃ സപ്തര്ഷിഗണവന്ദിതഃ || 140 ||

സപ്തച്ഛന്ദോനിധിഃ സപ്തഹോത്രഃ സപ്തസ്വരാശ്രയഃ |
സപ്താബ്ധികേലികാസാരഃ സപ്തമാതൃനിഷേവിതഃ || 141 ||

സപ്തച്ഛന്ദോ മോദമദഃ സപ്തച്ഛന്ദോ മഖപ്രഭുഃ |
അഷ്ടമൂര്തിര്ധ്യേയമൂര്തിരഷ്ടപ്രകൃതികാരണമ് || 142 ||

അഷ്ടാങ്ഗയോഗഫലഭൃദഷ്ടപത്രാമ്ബുജാസനഃ |
അഷ്ടശക്തിസമാനശ്രീരഷ്ടൈശ്വര്യപ്രവര്ധനഃ || 143 ||

അഷ്ടപീഠോപപീഠശ്രീരഷ്ടമാതൃസമാവൃതഃ |
അഷ്ടഭൈരവസേവ്യോ‌உഷ്ടവസുവന്ദ്യോ‌உഷ്ടമൂര്തിഭൃത് || 144 ||

അഷ്ടചക്രസ്ഫുരന്മൂര്തിരഷ്ടദ്രവ്യഹവിഃപ്രിയഃ |
അഷ്ടശ്രീരഷ്ടസാമശ്രീരഷ്ടൈശ്വര്യപ്രദായകഃ |
നവനാഗാസനാധ്യാസീ നവനിധ്യനുശാസിതഃ || 145 ||

നവദ്വാരപുരാവൃത്തോ നവദ്വാരനികേതനഃ |
നവനാഥമഹാനാഥോ നവനാഗവിഭൂഷിതഃ || 146 ||

നവനാരായണസ്തുല്യോ നവദുര്ഗാനിഷേവിതഃ |
നവരത്നവിചിത്രാങ്ഗോ നവശക്തിശിരോദ്ധൃതഃ || 147 ||

ദശാത്മകോ ദശഭുജോ ദശദിക്പതിവന്ദിതഃ |
ദശാധ്യായോ ദശപ്രാണോ ദശേന്ദ്രിയനിയാമകഃ || 148 ||

ദശാക്ഷരമഹാമന്ത്രോ ദശാശാവ്യാപിവിഗ്രഹഃ |
ഏകാദശമഹാരുദ്രൈഃസ്തുതശ്ചൈകാദശാക്ഷരഃ || 149 ||

ദ്വാദശദ്വിദശാഷ്ടാദിദോര്ദണ്ഡാസ്ത്രനികേതനഃ |
ത്രയോദശഭിദാഭിന്നോ വിശ്വേദേവാധിദൈവതമ് || 150 ||

ചതുര്ദശേന്ദ്രവരദശ്ചതുര്ദശമനുപ്രഭുഃ |
ചതുര്ദശാദ്യവിദ്യാഢ്യശ്ചതുര്ദശജഗത്പതിഃ || 151 ||

സാമപഞ്ചദശഃ പഞ്ചദശീശീതാംശുനിര്മലഃ |
തിഥിപഞ്ചദശാകാരസ്തിഥ്യാ പഞ്ചദശാര്ചിതഃ || 152 ||

ഷോഡശാധാരനിലയഃ ഷോഡശസ്വരമാതൃകഃ |
ഷോഡശാന്തപദാവാസഃ ഷോഡശേന്ദുകലാത്മകഃ || 153 ||

കലാസപ്തദശീ സപ്തദശസപ്തദശാക്ഷരഃ |
അഷ്ടാദശദ്വീപപതിരഷ്ടാദശപുരാണകൃത് || 154 ||

അഷ്ടാദശൗഷധീസൃഷ്ടിരഷ്ടാദശവിധിഃ സ്മൃതഃ |
അഷ്ടാദശലിപിവ്യഷ്ടിസമഷ്ടിജ്ഞാനകോവിദഃ || 155 ||

അഷ്ടാദശാന്നസമ്പത്തിരഷ്ടാദശവിജാതികൃത് |
ഏകവിംശഃ പുമാനേകവിംശത്യങ്ഗുലിപല്ലവഃ || 156 ||

ചതുര്വിംശതിതത്ത്വാത്മാ പഞ്ചവിംശാഖ്യപൂരുഷഃ |
സപ്തവിംശതിതാരേശഃ സപ്തവിംശതിയോഗകൃത് || 157 ||

ദ്വാത്രിംശദ്ഭൈരവാധീശശ്ചതുസ്ത്രിംശന്മഹാഹ്രദഃ |
ഷട്ത്രിംശത്തത്ത്വസംഭൂതിരഷ്ടത്രിംശത്കലാത്മകഃ || 158 ||

പഞ്ചാശദ്വിഷ്ണുശക്തീശഃ പഞ്ചാശന്മാതൃകാലയഃ |
ദ്വിപഞ്ചാശദ്വപുഃശ്രേണീത്രിഷഷ്ട്യക്ഷരസംശ്രയഃ |
പഞ്ചാശദക്ഷരശ്രേണീപഞ്ചാശദ്രുദ്രവിഗ്രഹഃ || 159 ||

ചതുഃഷഷ്ടിമഹാസിദ്ധിയോഗിനീവൃന്ദവന്ദിതഃ |
നമദേകോനപഞ്ചാശന്മരുദ്വര്ഗനിരര്ഗലഃ || 160 ||

ചതുഃഷഷ്ട്യര്ഥനിര്ണേതാ ചതുഃഷഷ്ടികലാനിധിഃ |
അഷ്ടഷഷ്ടിമഹാതീര്ഥക്ഷേത്രഭൈരവവന്ദിതഃ || 161 ||

ചതുര്നവതിമന്ത്രാത്മാ ഷണ്ണവത്യധികപ്രഭുഃ |
ശതാനന്ദഃ ശതധൃതിഃ ശതപത്രായതേക്ഷണഃ || 162 ||

ശതാനീകഃ ശതമഖഃ ശതധാരാവരായുധഃ |
സഹസ്രപത്രനിലയഃ സഹസ്രഫണിഭൂഷണഃ || 163 ||

സഹസ്രശീര്ഷാ പുരുഷഃ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത് |
സഹസ്രനാമസംസ്തുത്യഃ സഹസ്രാക്ഷബലാപഹഃ || 164 ||

ദശസാഹസ്രഫണിഭൃത്ഫണിരാജകൃതാസനഃ |
അഷ്ടാശീതിസഹസ്രാദ്യമഹര്ഷിസ്തോത്രപാഠിതഃ || 165 ||

ലക്ഷാധാരഃ പ്രിയാധാരോ ലക്ഷാധാരമനോമയഃ |
ചതുര്ലക്ഷജപപ്രീതശ്ചതുര്ലക്ഷപ്രകാശകഃ || 166 ||

ചതുരശീതിലക്ഷാണാം ജീവാനാം ദേഹസംസ്ഥിതഃ |
കോടിസൂര്യപ്രതീകാശഃ കോടിചന്ദ്രാംശുനിര്മലഃ || 167 ||

ശിവോദ്ഭവാദ്യഷ്ടകോടിവൈനായകധുരന്ധരഃ |
സപ്തകോടിമഹാമന്ത്രമന്ത്രിതാവയവദ്യുതിഃ || 168 ||

ത്രയസ്ത്രിംശത്കോടിസുരശ്രേണീപ്രണതപാദുകഃ |
അനന്തദേവതാസേവ്യോ ഹ്യനന്തശുഭദായകഃ || 169 ||

അനന്തനാമാനന്തശ്രീരനന്തോ‌உനന്തസൗഖ്യദഃ |
അനന്തശക്തിസഹിതോ ഹ്യനന്തമുനിസംസ്തുതഃ || 170 ||

ഇതി വൈനായകം നാമ്നാം സഹസ്രമിദമീരിതമ് |
ഇദം ബ്രാഹ്മേ മുഹൂര്തേ യഃ പഠതി പ്രത്യഹം നരഃ || 171 ||

കരസ്ഥം തസ്യ സകലമൈഹികാമുഷ്മികം സുഖമ് |
ആയുരാരോഗ്യമൈശ്വര്യം ധൈര്യം ശൗര്യം ബലം യശഃ || 172 ||

മേധാ പ്രജ്ഞാ ധൃതിഃ കാന്തിഃ സൗഭാഗ്യമഭിരൂപതാ |
സത്യം ദയാ ക്ഷമാ ശാന്തിര്ദാക്ഷിണ്യം ധര്മശീലതാ || 173 ||

ജഗത്സംവനനം വിശ്വസംവാദോ വേദപാടവമ് |
സഭാപാണ്ഡിത്യമൗദാര്യം ഗാമ്ഭീര്യം ബ്രഹ്മവര്ചസമ് || 174 ||

ഓജസ്തേജഃ കുലം ശീലം പ്രതാപോ വീര്യമാര്യതാ |
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം സ്ഥൈര്യം വിശ്വാസതാ തഥാ || 175 ||

ധനധാന്യാദിവൃദ്ധിശ്ച സകൃദസ്യ ജപാദ്ഭവേത് |
വശ്യം ചതുര്വിധം വിശ്വം ജപാദസ്യ പ്രജായതേ || 176 ||

രാജ്ഞോ രാജകലത്രസ്യ രാജപുത്രസ്യ മന്ത്രിണഃ |
ജപ്യതേ യസ്യ വശ്യാര്ഥേ സ ദാസസ്തസ്യ ജായതേ || 177 ||

ധര്മാര്ഥകാമമോക്ഷാണാമനായാസേന സാധനമ് |
ശാകിനീഡാകിനീരക്ഷോയക്ഷഗ്രഹഭയാപഹമ് || 178 ||

സാമ്രാജ്യസുഖദം സര്വസപത്നമദമര്ദനമ് |
സമസ്തകലഹധ്വംസി ദഗ്ധബീജപ്രരോഹണമ് || 179 ||

ദുഃസ്വപ്നശമനം ക്രുദ്ധസ്വാമിചിത്തപ്രസാദനമ് |
ഷഡ്വര്ഗാഷ്ടമഹാസിദ്ധിത്രികാലജ്ഞാനകാരണമ് || 180 ||

പരകൃത്യപ്രശമനം പരചക്രപ്രമര്ദനമ് |
സംഗ്രാമമാര്ഗേ സവേഷാമിദമേകം ജയാവഹമ് || 181 ||

സര്വവന്ധ്യത്വദോഷഘ്നം ഗര്ഭരക്ഷൈകകാരണമ് |
പഠ്യതേ പ്രത്യഹം യത്ര സ്തോത്രം ഗണപതേരിദമ് || 182 ||

ദേശേ തത്ര ന ദുര്ഭിക്ഷമീതയോ ദുരിതാനി ച |
ന തദ്ഗേഹം ജഹാതി ശ്രീര്യത്രായം ജപ്യതേ സ്തവഃ || 183 ||

ക്ഷയകുഷ്ഠപ്രമേഹാര്ശഭഗന്ദരവിഷൂചികാഃ |
ഗുല്മം പ്ലീഹാനമശമാനമതിസാരം മഹോദരമ് || 184 ||

കാസം ശ്വാസമുദാവര്തം ശൂലം ശോഫാമയോദരമ് |
ശിരോരോഗം വമിം ഹിക്കാം ഗണ്ഡമാലാമരോചകമ് || 185 ||

വാതപിത്തകഫദ്വന്ദ്വത്രിദോഷജനിതജ്വരമ് |
ആഗന്തുവിഷമം ശീതമുഷ്ണം ചൈകാഹികാദികമ് || 186 ||

ഇത്യാദ്യുക്തമനുക്തം വാ രോഗദോഷാദിസമ്ഭവമ് |
സര്വം പ്രശമയത്യാശു സ്തോത്രസ്യാസ്യ സകൃജ്ജപഃ || 187 ||

പ്രാപ്യതേ‌உസ്യ ജപാത്സിദ്ധിഃ സ്ത്രീശൂദ്രൈഃ പതിതൈരപി |
സഹസ്രനാമമന്ത്രോ‌உയം ജപിതവ്യഃ ശുഭാപ്തയേ || 188 ||

മഹാഗണപതേഃ സ്തോത്രം സകാമഃ പ്രജപന്നിദമ് |
ഇച്ഛയാ സകലാന് ഭോഗാനുപഭുജ്യേഹ പാര്ഥിവാന് || 189 ||

മനോരഥഫലൈര്ദിവ്യൈര്വ്യോമയാനൈര്മനോരമൈഃ |
ചന്ദ്രേന്ദ്രഭാസ്കരോപേന്ദ്രബ്രഹ്മശര്വാദിസദ്മസു || 190 ||

കാമരൂപഃ കാമഗതിഃ കാമദഃ കാമദേശ്വരഃ |
ഭുക്ത്വാ യഥേപ്സിതാന്ഭോഗാനഭീഷ്ടൈഃ സഹ ബന്ധുഭിഃ || 191 ||

ഗണേശാനുചരോ ഭൂത്വാ ഗണോ ഗണപതിപ്രിയഃ |
നന്ദീശ്വരാദിസാനന്ദൈര്നന്ദിതഃ സകലൈര്ഗണൈഃ || 192 ||

ശിവാഭ്യാം കൃപയാ പുത്രനിര്വിശേഷം ച ലാലിതഃ |
ശിവഭക്തഃ പൂര്ണകാമോ ഗണേശ്വരവരാത്പുനഃ || 193 ||

ജാതിസ്മരോ ധര്മപരഃ സാര്വഭൗമോ‌உഭിജായതേ |
നിഷ്കാമസ്തു ജപന്നിത്യം ഭക്ത്യാ വിഘ്നേശതത്പരഃ || 194 ||

യോഗസിദ്ധിം പരാം പ്രാപ്യ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യസംയുതഃ |
നിരന്തരേ നിരാബാധേ പരമാനന്ദസംജ്ഞിതേ || 195 ||

വിശ്വോത്തീര്ണേ പരേ പൂര്ണേ പുനരാവൃത്തിവര്ജിതേ |
ലീനോ വൈനായകേ ധാമ്നി രമതേ നിത്യനിര്വൃതേ || 196 ||

യോ നാമഭിര്ഹുതൈര്ദത്തൈഃ പൂജയേദര്ചയേ‌ഏന്നരഃ |
രാജാനോ വശ്യതാം യാന്തി രിപവോ യാന്തി ദാസതാമ് || 197 ||

തസ്യ സിധ്യന്തി മന്ത്രാണാം ദുര്ലഭാശ്ചേഷ്ടസിദ്ധയഃ |
മൂലമന്ത്രാദപി സ്തോത്രമിദം പ്രിയതമം മമ || 198 ||

നഭസ്യേ മാസി ശുക്ലായാം ചതുര്ഥ്യാം മമ ജന്മനി |
ദൂര്വാഭിര്നാമഭിഃ പൂജാം തര്പണം വിധിവച്ചരേത് || 199 ||

അഷ്ടദ്രവ്യൈര്വിശേഷേണ കുര്യാദ്ഭക്തിസുസംയുതഃ |
തസ്യേപ്സിതം ധനം ധാന്യമൈശ്വര്യം വിജയോ യശഃ || 200 ||

ഭവിഷ്യതി ന സന്ദേഹഃ പുത്രപൗത്രാദികം സുഖമ് |
ഇദം പ്രജപിതം സ്തോത്രം പഠിതം ശ്രാവിതം ശ്രുതമ് || 201 ||

വ്യാകൃതം ചര്ചിതം ധ്യാതം വിമൃഷ്ടമഭിവന്ദിതമ് |
ഇഹാമുത്ര ച വിശ്വേഷാം വിശ്വൈശ്വര്യപ്രദായകമ് || 202 ||

സ്വച്ഛന്ദചാരിണാപ്യേഷ യേന സന്ധാര്യതേ സ്തവഃ |
സ രക്ഷ്യതേ ശിവോദ്ഭൂതൈര്ഗണൈരധ്യഷ്ടകോടിഭിഃ || 203 ||

ലിഖിതം പുസ്തകസ്തോത്രം മന്ത്രഭൂതം പ്രപൂജയേത് |
തത്ര സര്വോത്തമാ ലക്ഷ്മീഃ സന്നിധത്തേ നിരന്തരമ് || 204 ||

ദാനൈരശേഷൈരഖിലൈര്വ്രതൈശ്ച തീര്ഥൈരശേഷൈരഖിലൈര്മഖൈശ്ച |
ന തത്ഫലം വിന്ദതി യദ്ഗണേശസഹസ്രനാമസ്മരണേന സദ്യഃ || 205 ||

ഏതന്നാമ്നാം സഹസ്രം പഠതി ദിനമണൗ പ്രത്യഹംപ്രോജ്ജിഹാനേ
സായം മധ്യന്ദിനേ വാ ത്രിഷവണമഥവാ സന്തതം വാ ജനോ യഃ |
സ സ്യാദൈശ്വര്യധുര്യഃ പ്രഭവതി വചസാം കീര്തിമുച്ചൈസ്തനോതി
ദാരിദ്ര്യം ഹന്തി വിശ്വം വശയതി സുചിരം വര്ധതേ പുത്രപൗത്രൈഃ || 206 ||

അകിഞ്ചനോപ്യേകചിത്തോ നിയതോ നിയതാസനഃ |
പ്രജപംശ്ചതുരോ മാസാന് ഗണേശാര്ചനതത്പരഃ || 207 ||

ദരിദ്രതാം സമുന്മൂല്യ സപ്തജന്മാനുഗാമപി |
ലഭതേ മഹതീം ലക്ഷ്മീമിത്യാജ്ഞാ പാരമേശ്വരീ || 208 ||

ആയുഷ്യം വീതരോഗം കുലമതിവിമലം സമ്പദശ്ചാര്തിനാശഃ
കീര്തിര്നിത്യാവദാതാ ഭവതി ഖലു നവാ കാന്തിരവ്യാജഭവ്യാ |
പുത്രാഃ സന്തഃ കലത്രം ഗുണവദഭിമതം യദ്യദന്യച്ച തത്ത –
ന്നിത്യം യഃ സ്തോത്രമേതത് പഠതി ഗണപതേസ്തസ്യ ഹസ്തേ സമസ്തമ് || 209 ||

ഗണഞ്ജയോ ഗണപതിര്ഹേരമ്ബോ ധരണീധരഃ |
മഹാഗണപതിര്ബുദ്ധിപ്രിയഃ ക്ഷിപ്രപ്രസാദനഃ || 210 ||

അമോഘസിദ്ധിരമൃതമന്ത്രശ്ചിന്താമണിര്നിധിഃ |
സുമങ്ഗലോ ബീജമാശാപൂരകോ വരദഃ കലഃ || 211 ||

കാശ്യപോ നന്ദനോ വാചാസിദ്ധോ ഢുണ്ഢിര്വിനായകഃ |
മോദകൈരേഭിരത്രൈകവിംശത്യാ നാമഭിഃ പുമാന് || 212 ||

ഉപായനം ദദേദ്ഭക്ത്യാ മത്പ്രസാദം ചികീര്ഷതി |
വത്സരം വിഘ്നരാജോ‌உസ്യ തഥ്യമിഷ്ടാര്ഥസിദ്ധയേ || 213 ||

യഃ സ്തൗതി മദ്ഗതമനാ മമാരാധനതത്പരഃ |
സ്തുതോ നാമ്നാ സഹസ്രേണ തേനാഹം നാത്ര സംശയഃ || 214 ||

നമോ നമഃ സുരവരപൂജിതാങ്ഘ്രയേ
നമോ നമോ നിരുപമമങ്ഗലാത്മനേ |
നമോ നമോ വിപുലദയൈകസിദ്ധയേ
നമോ നമഃ കരികലഭാനനായ തേ || 215 ||

കിങ്കിണീഗണരചിതചരണഃ
പ്രകടിതഗുരുമിതചാരുകരണഃ |
മദജലലഹരീകലിതകപോലഃ
ശമയതു ദുരിതം ഗണപതിനാമ്നാ || 216 ||

|| ഇതി ശ്രീഗണേശപുരാണേ ഉപാസനാഖണ്ഡേ ഈശ്വരഗണേശസംവാദേ
ഗണേശസഹസ്രനാമസ്തോത്രം നാമ ഷട്ചത്വാരിംശോധ്യായഃ ||

Also Read:

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top