Ganesh Stotram

Ganesha Mahimna Stotram Lyrics in Tamil and English

Ganesha Stotrams – Ganesha Mahimna Stotram Lyrics in Tamil:
அனிர்வாச்யம் ரூபம் ஸ்தவன னிகரோ யத்ர களிதஃ ததா வக்ஷ்யே ஸ்தோத்ரம் ப்ரதம புருஷஸ்யாத்ர மஹதஃ |
யதோ ஜாதம் விஶ்வஸ்திதிமபி ஸதா யத்ர விலயஃ ஸகீத்றுக்கீர்வாணஃ ஸுனிகம னுதஃ ஶ்ரீகணபதிஃ || 1 ||

ககாரோ ஹேரம்பஃ ஸகுண இதி பும் னிர்குணமயோ த்விதாப்யேகோஜாதஃ ப்ரக்றுதி புருஷோ ப்ரஹ்ம ஹி கணஃ |
ஸ சேஶஶ்சோத்பத்தி ஸ்திதி லய கரோயம் ப்ரமதகோ யதோபூதம் பவ்யம் பவதி பதிரீஶோ கணபதிஃ || 2 ||

Ganesa Mahimna Stotram

ககாரஃ கம்டோர்த்வம் கஜமுகஸமோ மர்த்யஸத்றுஶோ ணகாரஃ கம்டாதோ ஜடர ஸத்றுஶாகார இதி ச |
அதோபாவஃ கட்யாம் சரண இதி ஹீஶோஸ்ய ச தமஃ விபாதீத்தம் னாம த்ரிபுவன ஸமம் பூ ர்புவ ஸ்ஸுவஃ || 3 ||

கணாத்யக்ஷோ ஜ்யேஷ்டஃ கபில அபரோ மம்களனிதிஃ தயாளுர்ஹேரம்போ வரத இதி சிம்தாமணி ரஜஃ |
வரானீஶோ டும்டிர்கஜவதன னாமா ஶிவஸுதோ மயூரேஶோ கௌரீதனய இதி னாமானி படதி || 4 ||

மஹேஶோயம் விஷ்ணுஃ ஸ கவி ரவிரிம்துஃ கமலஜஃ க்ஷிதி ஸ்தோயம் வஹ்னிஃ ஶ்வஸன இதி கம் த்வத்ரிருததிஃ |
குஜஸ்தாரஃ ஶுக்ரோ புருருடு புதோகுச்ச தனதோ யமஃ பாஶீ காவ்யஃ ஶனிரகில ரூபோ கணபதிஃ ||5 ||
முகம் வஹ்னிஃ பாதௌ ஹரிரஸி விதாத ப்ரஜனனம் ரவிர்னேத்ரே சம்த்ரோ ஹ்றுதய மபி காமோஸ்ய மதன |
கரௌ ஶுக்ரஃ கட்யாமவனிருதரம் பாதி தஶனம் கணேஶஸ்யாஸன் வை க்ரதுமய வபு ஶ்சைவ ஸகலம் || 6 ||

ஸிதே பாத்ரே மாஸே ப்ரதிஶரதி மத்யாஹ்ன ஸமயே ம்றுதோ மூர்திம் க்றுத்வா கணபதிதிதௌ டும்டி ஸத்றுஶீம் |
ஸமர்சத்யுத்ஸாஹஃ ப்ரபவதி மஹான் ஸர்வஸதனே விலோக்யானம்தஸ்தாம் ப்ரபவதி ன்றுணாம் விஸ்மய இதி ||7 ||

கணேஶதேவஸ்ய மாஹாத்ம்யமேதத்யஃ ஶ்ராவயேத்வாபி படேச்ச தஸ்ய |
க்லேஶா லயம் யாம்தி லபேச்ச ஶீக்ரம் ஶ்ரீபுத்த்ர வித்யார்தி க்றுஹம் ச முக்திம் || 8 ||

|| இதி ஶ்ரீ கணேஶ மஹிம்ன ஸ்தோத்ரம் ||

Ganesha Stotrams – Ganesha Mahimna Stotram Lyrics in English
anirvacyam rupam stavana nikaro yatra galitah tatha vaksye stotram prathama purusasyatra mahatah |
yato jatam visvasthitimapi sada yatra vilayah sakidrggirvanah sunigama nutah sriganapatih || 1 ||

gakaro herambah saguna iti pum nirgunamayo dvidhapyekojatah prakrti puruso brahma hi ganah |
sa cesascotpatti sthiti laya karoyam pramathako yatobhutam bhavyam bhavati patiriso ganapatih || 2 ||

gakarah kanthordhvam gajamukhasamo martyasadrso nakarah kanthadho jathara sadrsakara iti ca |
adhobhavah katyam carana iti hisosya ca tamah vibhatittham nama tribhuvana samam bhu rbhuva ssuvah || 3 ||

ganadhyakso jyesthah kapila aparo mangalanidhih dayalurherambo varada iti cintamani rajah |
varaniso dhundhirgajavadana nama sivasuto mayureso gauritanaya iti namani pathati || 4 ||

mahesoyam visnuh sa kavi ravirinduh kamalajah ksiti stoyam vahnih svasana iti kham tvadrirudadhih |
kujastarah sukro pururudu budhogucca dhanado yamah pasi kavyah sanirakhila rupo ganapatih ||5 ||

mukham vahnih padau harirasi vidhata prajananam ravirnetre candro hrdaya mapi kamosya madana |
karau sukrah katyamavanirudaram bhati dasanam ganesasyasan vai kratumaya vapu scaiva sakalam || 6 ||

site bhadre mase pratisaradi madhyahna samaye mrdo murtim krtva ganapatitithau dhundhi sadrsim |
samarcatyutsahah prabhavati mahan sarvasadane vilokyanandastam prabhavati nrnam vismaya iti ||7 ||

ganesadevasya mahatmyametadyah sravayedvapi pathecca tasya |
klesa layam yanti labhecca sighram sriputtra vidyarthi grham ca muktim || 8 ||

|| iti sri ganesa mahimna stotram ||