Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

vigneshwara mantra

Ganesha Dwadasanama Stotram Lyrics in Tamil

Ganesha Dwadasanama Stotram Lyrics in Tamil: ஶுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்புஜம் | ப்ரஸன்னவதனம் த்யாயேத்ஸர்வவிக்னோபஶான்தயேஃ || 1 || அபீப்ஸிதார்த ஸித்யர்தம் பூஜிதோ யஃ ஸுராஸுரைஃ | ஸர்வவிக்னஹரஸ்தஸ்மை கணாதிபதயே னமஃ || 2 || கணானாமதிபஶ்சம்டோ கஜவக்த்ரஸ்த்ரிலோசனஃ | ப்ரஸன்னோ பவ மே னித்யம் வரதாதர்வினாயக || 3 || ஸுமுகஶ்சைகதம்தஶ்ச கபிலோ கஜகர்ணகஃ | லம்போதரஶ்ச விகடோ விக்னனாஶோ வினாயகஃ || 4 || தூம்ரகேதுர்கணாத்யக்ஷோ பாலசம்த்ரோ கஜானனஃ | த்வாதஶைதானி […]

Ganesha Dwadasanama Stotram Lyrics in Telugu

Ganesha Dwadasanama Stotram Lyrics in Telugu: శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్సర్వవిఘ్నోపశాంతయేః || 1 || అభీప్సితార్థ సిధ్యర్థం పూజితో యః సురాసురైః | సర్వవిఘ్నహరస్తస్మై గణాధిపతయే నమః || 2 || గణానామధిపశ్చండో గజవక్త్రస్త్రిలోచనః | ప్రసన్నో భవ మే నిత్యం వరదాతర్వినాయక || 3 || సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః | లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్ననాశో వినాయకః || 4 || ధూమ్రకేతుర్గణాధ్యక్షో ఫాలచంద్రో గజాననః | ద్వాదశైతాని […]

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu: మునిరువాచ కథం నామ్నాం సహస్రం తం గణేశ ఉపదిష్టవాన్ | శివదం తన్మమాచక్ష్వ లోకానుగ్రహతత్పర || 1 || బ్రహ్మోవాచ దేవః పూర్వం పురారాతిః పురత్రయజయోద్యమే | అనర్చనాద్గణేశస్య జాతో విఘ్నాకులః కిల || 2 || మనసా స వినిర్ధార్య దదృశే విఘ్నకారణమ్ | మహాగణపతిం భక్త్యా సమభ్యర్చ్య యథావిధి || 3 || విఘ్నప్రశమనోపాయమపృచ్ఛదపరిశ్రమమ్ | సంతుష్టః పూజయా శంభోర్మహాగణపతిః స్వయమ్ || […]

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi: मुनिरुवाच कथं नाम्नां सहस्रं तं गणेश उपदिष्टवान् । शिवदं तन्ममाचक्ष्व लोकानुग्रहतत्पर ॥ 1 ॥ ब्रह्मोवाच देवः पूर्वं पुरारातिः पुरत्रयजयोद्यमे । अनर्चनाद्गणेशस्य जातो विघ्नाकुलः किल ॥ 2 ॥ मनसा स विनिर्धार्य ददृशे विघ्नकारणम् । महागणपतिं भक्त्या समभ्यर्च्य यथाविधि ॥ 3 ॥ विघ्नप्रशमनोपायमपृच्छदपरिश्रमम् । सन्तुष्टः पूजया शम्भोर्महागणपतिः स्वयम् ॥ […]

Shree Ganesha Mangalashtakam Lyrics in Kannada

Click here for Sri Ganapathi Mangalashtakam meaning in English: Sri Ganapathi Mangalashtakam in Kannada: ಗಜಾನನಾಯ ಗಾಂಗೇಯಸಹಜಾಯ ಸದಾತ್ಮನೇ | ಗೌರೀಪ್ರಿಯ ತನೂಜಾಯ ಗಣೇಶಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || 1 || ನಾಗಯಙ್ಞೋಪವೀದಾಯ ನತವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ | ನಂದ್ಯಾದಿ ಗಣನಾಥಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || 2 || ಇಭವಕ್ತ್ರಾಯ ಚೇಂದ್ರಾದಿ ವಂದಿತಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ | ಈಶಾನಪ್ರೇಮಪಾತ್ರಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || 3 || ಸುಮುಖಾಯ ಸುಶುಂಡಾಗ್ರಾತ್-ಕ್ಷಿಪ್ತಾಮೃತಘಟಾಯ ಚ | ಸುರಬೃಂದ ನಿಷೇವ್ಯಾಯ ಚೇಷ್ಟದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || […]

Shree Ganesha Mangalashtakam Lyrics in Telugu

Click here for Sri Ganapathi Mangalashtakam meaning in English: Sri Ganapathi Mangalashtakam in Telugu: గజాననాయ గాంగేయసహజాయ సదాత్మనే | గౌరీప్రియ తనూజాయ గణేశాయాస్తు మంగళమ్ || 1 || నాగయఙ్ఞోపవీదాయ నతవిఘ్నవినాశినే | నంద్యాది గణనాథాయ నాయకాయాస్తు మంగళమ్ || 2 || ఇభవక్త్రాయ చేంద్రాది వందితాయ చిదాత్మనే | ఈశానప్రేమపాత్రాయ నాయకాయాస్తు మంగళమ్ || 3 || సుముఖాయ సుశుండాగ్రాత్-క్షిప్తామృతఘటాయ చ | సురబృంద నిషేవ్యాయ చేష్టదాయాస్తు మంగళమ్ || […]

Shree Ganesha Mangalashtakam Lyrics in Hindi

Click here for Sri Ganapathi Mangalashtakam meaning in English: Sri Ganapathi Mangalashtakam in Hindi: गजाननाय गाङ्गेयसहजाय सदात्मने । गौरीप्रिय तनूजाय गणेशायास्तु मङ्गलम् ॥ 1 ॥ नागयज्ञोपवीदाय नतविघ्नविनाशिने । नन्द्यादि गणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम् ॥ 2 ॥ इभवक्त्राय चेन्द्रादि वन्दिताय चिदात्मने । ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम् ॥ 3 ॥ सुमुखाय सुशुण्डाग्रात्-क्षिप्तामृतघटाय च । सुरबृन्द निषेव्याय चेष्टदायास्तु मङ्गलम् ॥ […]

Ganesha Mahimna Stotram Lyrics in Kannada

Ganesha Mahimna Stotram Lyrics in Kannada: ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಂ ರೂಪಂ ಸ್ತವನ ನಿಕರೋ ಯತ್ರ ಗಳಿತಃ ತಥಾ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷಸ್ಯಾತ್ರ ಮಹತಃ | ಯತೋ ಜಾತಂ ವಿಶ್ವಸ್ಥಿತಿಮಪಿ ಸದಾ ಯತ್ರ ವಿಲಯಃ ಸಕೀದೃಗ್ಗೀರ್ವಾಣಃ ಸುನಿಗಮ ನುತಃ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಃ || 1 || ಗಕಾರೋ ಹೇರಂಬಃ ಸಗುಣ ಇತಿ ಪುಂ ನಿರ್ಗುಣಮಯೋ ದ್ವಿಧಾಪ್ಯೇಕೋಜಾತಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಿ ಗಣಃ | ಸ ಚೇಶಶ್ಚೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕರೋಯಂ ಪ್ರಮಥಕೋ ಯತೋಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಭವತಿ ಪತಿರೀಶೋ […]

Ganesha Mahimna Stotram Lyrics in Tamil

Ganesha Mahimna Stotram Lyrics in Tamil: அனிர்வாச்யம் ரூபம் ஸ்தவன னிகரோ யத்ர களிதஃ ததா வக்ஷ்யே ஸ்தோத்ரம் ப்ரதம புருஷஸ்யாத்ர மஹதஃ | யதோ ஜாதம் விஶ்வஸ்திதிமபி ஸதா யத்ர விலயஃ ஸகீத்றுக்கீர்வாணஃ ஸுனிகம னுதஃ ஶ்ரீகணபதிஃ || 1 || ககாரோ ஹேரம்பஃ ஸகுண இதி பும் னிர்குணமயோ த்விதாப்யேகோஜாதஃ ப்ரக்றுதி புருஷோ ப்ரஹ்ம ஹி கணஃ | ஸ சேஶஶ்சோத்பத்தி ஸ்திதி லய கரோயம் ப்ரமதகோ யதோபூதம் பவ்யம் பவதி பதிரீஶோ […]

Scroll to top