Home » Hindu Mantras » Ashtaka » Gangashtakam by Satya Jnanananda Tirtha in Kannada
Ashtaka

Gangashtakam by Satya Jnanananda Tirtha in Kannada

ಗಂಗಾಷ್ಟಕಂ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನನ್ದತೀರ್ಥಕೃತ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

ಯದವಧಿ ತವ ನೀರಂ ಪಾತಕೀ ನೈತಿ ಗಂಗೇ
ತದವಧಿ ಮಲಜಾಲೈರ್ನೈವ ಮುಕ್ತಃ ಕಲೌ ಸ್ಯಾತ್ ।
ತವ ಜಲಕಣಿಕಾಽಲಂ ಪಾಪಿನಾಂ ಪಾಪಶುದ್ಧಯೈ
ಪತಿತಪರಮದೀನಾಂಸ್ತ್ವಂ ಹಿ ಪಾಸಿ ಪ್ರಪನ್ನಾನ್ ॥ 1॥

ತವ ಶಿವಜಲಲೇಶಂ ವಾಯುನೀತಂ ಸಮೇತ್ಯ
ಸಪದಿ ನಿರಯಜಾಲಂ ಶೂನ್ಯತಾಮೇತಿ ಗಂಗೇ ।
ಶಮಲಗಿರಿಸಮೂಹಾಃ ಪ್ರಸ್ಫುಂಟತಿ ಪ್ರಚಂಡಾಸ್ತ್ವಯಿ
ಸಖಿ ವಿಶತಾಂ ನಃ ಪಾಪಶಂಕಾ ಕುತಃ ಸ್ಯಾತ್ ॥ 2॥

ತವ ಶಿವಜಲಜಾಲಂ ನಿಃಸೃತಂ ಯರ್ಹಿ
ಗಂಗೇ ಸಕಲಭುವನಜಾಲಂ ಪೂತಪೂತಂ ತದಾಽಭೂತ್ ।
ಯಮಭಟಕಲಿವಾರ್ತಾ ದೇವಿ ಲುಪ್ತಾ ಯಮೋಽಪಿ
ವ್ಯಧಿಕೃತವರದೇಹಾಃ ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಃ ಸಕಾಮಾಃ ॥ 3॥

ಮಧುಮಧುವನಪೂಗೈ ರತ್ನಪೂಗೈರ್ನೃಪೂಗೈರ್-
ಮಧುಮಧುವನಪೂಗೈರ್ದೇವಪೂಗೈಃ ಸಪೂಗೈಃ ।
ಪುರಹರಪರಮಾಂಗೇ ಭಾಸಿ ಮಾಯೇವ ಗಂಗೇ ಶಮಯಸಿ
ವಿಷತಾಪಂ ದೇವದೇವಸ್ಯ ವನ್ದ್ಯಮ್ ॥ 4॥

ಚಲಿತಶಶಿಕುಲಾಭೈರುತ್ತರಂಗೈಸ್ತರಂಗೈರ್-
ಅಮಿತನದನದೀನಾಮಂಗಸಂಗೈರಸಂಗೈಃ ।
ವಿಹರಸಿ ಜಗದಂಡೇ ಖಂಡಂಯತೀ ಗಿರೀನ್ದ್ರಾನ್ ರಮಯಸಿ
ನಿಜಕಾನ್ತಂ ಸಾಗರಂ ಕಾನ್ತಕಾತೇ ॥ 5॥

ತವ ಪರಮಹಿಮಾನಂ ಚಿತ್ತವಾಚಾಮಮಾನಂ
ಹರಿಹರವಿಧಿಶತ್ರ್ಕಾ ನಾಪಿ ಗಂಗೇ ವಿದನ್ತಿ ।
ಶ್ರುತಿಕುಲಮಭಿಧತ್ತೇ ಶಂಕಿತಂ ತಂ ಗುಣಾನ್ತಂ
ಗುಣಗಣಸುವಿಲಾಪೈರ್ನೇತಿ ನೇತೀತಿ ಸತ್ಯಮ್ ॥ 6॥

ತವ ನುತಿನತಿನಾಮಾನ್ಯಪ್ಯಘಂ ಪಾವಯನ್ತಿ ದದತಿ
ಪರಮಶಾನ್ತಿಂ ದಿವ್ಯಭೋಗಾನ್ ಜನಾನಾಮ್ ।
ಇತಿ ಪತಿತಶರಣ್ಯೇ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ
ಮಾತರ್ಲಲಿತತರತರಂಗೇ ಚಾಂಗ ಗವೇಪ್ರಸೀದ ॥ 7॥

ಶುಭತರಕೃತಯೋಗಾದ್ವಿಶ್ವನಾಥ-
ಪ್ರಸಾದಾದ್ಭವಹರವರವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಕಾಶ್ಯಾಂ ಹಿ ಗಂಗೇ ।
ಭಗವತಿ ತವ ತೀರೇ ನೀರಸಾರಂ ನಿಪೀಯ
ಮುದಿತಹೃದಯಕಂಜೇ ನನ್ದಸೂನುಂ ಭಜೇಽಹಮ್ ॥ 8॥

ಗಂಗಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಕೃತ್ವಾ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ನೃಣಾಮ್ ।
ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನನ್ದತೀರ್ಥಯತಿನಾ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಶಿವೇ ॥ 9॥

ತೇನ ಪ್ರಣಾತು ಭಗವಾನ್ ಶಿವೋ ಗಂಗಾಧರೋ ವಿಭುಃ ।
ಕರೋತು ಶಂಕರಃ ಕಾಶ್ಯಾಂ ಜನಾನಾಂ ಸತತಂ ಶಿವಮ್ ॥ 10॥

ಇತಿ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನನ್ದತೀರ್ಥಯತಿನಾ ವಿರಚಿತಂ ಗಂಗಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Gangashtakam by Satya Jnanananda Tirtha Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment