Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Gangashtakam by Satya Jnanananda Tirtha in English

gaṅgāṣṭakaṃ satyajñānānandatīrthakṛta Lyrics in English:

sriganesaya namah ॥

yadavadhi tava niram pataki naiti gange
tadavadhi malajalairnaiva muktah kalau syat ।
tava jalakanika’lam papinam papasuddhayai
patitaparamadinamstvam hi pasi prapannan ॥ 1॥

tava sivajalalesam vayunitam sametya
sapadi nirayajalam sunyatameti gange ।
samalagirisamuhah prasphuntati pracandastvayi
sakhi visatam nah papasanka kutah syat ॥ 2॥

tava sivajalajalam nihsṛtam yarhi
gange sakalabhuvanajalam putaputam tada’bhut ।
yamabhatakalivarta devi lupta yamo’pi
vyadhikṛtavaradehah purnakamah sakamah ॥ 3॥

madhumadhuvanapugai ratnapugairnṛpugair-
madhumadhuvanapugairdevapugaih sapugaih ।
puraharaparamange bhasi mayeva gange samayasi
visatapam devadevasya vandyam ॥ 4॥

calitasasikulabhairuttarangaistarangair-
amitanadanadinamangasangairasangaih ।
viharasi jagadande khandamyati girindran ramayasi
nijakantam sagaram kantakate ॥ 5॥

tava paramahimanam cittavacamamanam
hariharavidhisatrka napi gange vidanti ।
srutikulamabhidhatte sankitam tam gunantam
gunaganasuvilapairneti netiti satyam ॥ 6॥

tava nutinatinamanyapyagham pavayanti dadati
paramasantim divyabhogan jananam ।
iti patitasaranye tvam prapanno’smi
matarlalitataratarange canga gaveprasida ॥ 7॥

subhatarakṛtayogadvisvanatha-
prasadadbhavaharavaravidyam prapya kasyam hi gange ।
bhagavati tava tire nirasaram nipiya
muditahṛdayakañje nandasunum bhaje’ham ॥ 8॥

gangastakamidam kṛtva bhuktimuktipradam nṛnam ।
satyajñananandatirthayatina svarpitam sive ॥ 9॥

tena pranatu bhagavan sivo gangadharo vibhuh ।
karotu sankarah kasyam jananam satatam sivam ॥ 10॥

iti satyajñananandatirthayatina viracitam gangastakam sampurnam ॥

Also Read:

Gangashtakam by Satya Jnanananda Tirtha Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Gangashtakam by Satya Jnanananda Tirtha in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top