Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Ganga Ashtakam in English

Gangashtakam by Satya Jnanananda Tirtha in English

gaṅgāṣṭakaṃ satyajñānānandatīrthakṛta Lyrics in English: sriganesaya namah ॥ yadavadhi tava niram pataki naiti gange tadavadhi malajalairnaiva muktah kalau syat । tava jalakanika’lam papinam papasuddhayai patitaparamadinamstvam hi pasi prapannan ॥ 1॥ tava sivajalalesam vayunitam sametya sapadi nirayajalam sunyatameti gange । samalagirisamuhah prasphuntati pracandastvayi sakhi visatam nah papasanka kutah syat ॥ 2॥ tava sivajalajalam nihsṛtam yarhi gange […]

Gangashtakam Lyrics in English

Sri Ganga Ashtakam Lyrics in English: ॥ śrīgaṃgāṣṭakam ॥ Om bhagavati tava tire niramatrasano’ham vigatavisayatrsnah krsnamaradhayami । sakalakalusabhamge svargasopanagamge taralatarataramge devi gamge prasida ॥ 1 ॥ bhagavati bhavalilamaulimale tavambhah kanamanuparimanam pranino ye sprsanti । amaranagaranaricamaramaragrahininam vigatakalikalamkatamkamamke luthanti ॥ 2 ॥ brahmandam khamdayanti harasirasi jatavallimullasayanti kharllokat apatanti kanakagiriguhagandasailat skhalanti । ksoni prsthe luthanti duritacayacamunimrbharam bhartsayanti pathodhim […]

Sage Valmikis Gangashtakam Lyrics in English

gaṅgāṣṭakaṃ śrīvālmikiviracitam Lyrics in English: mstah sailasuts-sapatni vasudhs-srngsrahsrsvali svargsrohaṇa-vaijayanti bhavatim bhsgirathim prsrthaye । tvattire vasatah tvadambu pibatastvadvicisu prenkhatah tvannsma smaratastvadarpitadrsah sysnme sariravyayah ॥ 1॥ tvattire tarukotarsntaragato gange vihango param tvannire naraksntaksriṇi varam matsyo’thavs kacchapah । naivsnyatra madsndhasindhuraghatssamghattaghaṇtsraṇa- tksrastatra samastavairivanits-labdhastutirbhūpatih ॥ 2॥ ukss paksi turaga uragah ko’pi vs vsraṇo vs’- vsriṇah sysm janana-maraṇa-klesaduhkhssahisṇuh । na tvanyatra […]

Kalidasa Gangashtakam Lyrics in English

gaṅgāṣṭakaṃ kālidāsakṛtam Lyrics in English: śriganeśaya namah ॥ namaste’stu gange tvadangaprasangadbhujam gasturangah kurangah plavangah । anangarirangah sasangah śivanga bhujangadhipangikrtanga bhavanti ॥ 1॥ namo jahnukanye na manye tvadanyairnisargenducihnadibhirlokabhartuh । ato’ham nato’ham sato gauratoye vasisthadibhirgiyamanabhidheye ॥ 2॥ tvadamajjanatsajjano durjano va vimanaih samanah samanairhi manaih । samayati tasminpuraratiloke puradvarasamruddhadikpalaloke ॥ 3॥ svaravasadambholidambhopi rambhaparirambhasambhavanadhiracetah । samakanksate tvattate vrksavatikutire vasannetumayurdinani […]

Ganga Ashtakam Lyrics in English

gaṅgāṣṭakam Lyrics in English: na saktastvam stotum vidhiharihara jahnatanaye gunotkarsakhyanam tvayi na ghatate nirgunapade । ataste samstutyai krtamatiraham devi sudhiyam vinindyo yadvedascakitamabhigayanti bhavatim ॥ 1॥ tatha’pi tvam papah patitajanatoddharanipune pravrtto’ham stotum prakrticalaya balakadhiya । ato drstotsahe bhavati bhavabharaikadahane mayi stutye gange kuru parakrpam parvatasute ॥ 2॥ na samsare tavatkalusamiha yavattava payo dahatyarye sadyo dahana iva […]

Gangashtakam 2 Lyrics in English

gaṃgāṣṭakam 2 Lyrics in English: ॥ sri ayyaval iti prasiddhaih sridharavenkaṭesabhidhaiḥ viracitam ॥ Introduction:- Once, the author Shridhara had to perform the shraddha ceremony wherein his ancestors are propitiated. In this ceremony three pious brahmins who are well versed in the vedas and are of exemplary character are invited. The Manusmriti gives details about the qualifications of the […]

Scroll to top