Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gangashtakam Lyrics in English

Sri Ganga Ashtakam Lyrics in English:

॥ śrīgaṃgāṣṭakam ॥

Om
bhagavati tava tire niramatrasano’ham
vigatavisayatrsnah krsnamaradhayami ।
sakalakalusabhamge svargasopanagamge
taralatarataramge devi gamge prasida ॥ 1 ॥

bhagavati bhavalilamaulimale tavambhah
kanamanuparimanam pranino ye sprsanti ।
amaranagaranaricamaramaragrahininam
vigatakalikalamkatamkamamke luthanti ॥ 2 ॥

brahmandam khamdayanti harasirasi jatavallimullasayanti
kharllokat apatanti kanakagiriguhagandasailat skhalanti ।
ksoni prsthe luthanti duritacayacamunimrbharam bhartsayanti
pathodhim purayanti suranagarasarit pavani nah punatu ॥ 3 ॥

majjanamatamgakumbhacyutamadamadiramodamattalijalam
snanamh siddhamgananam kucayugavigalat kumkumasamgapimgam ।
sayampratarmuninam kusakusumacayaih channatirasthaniram
paya nno gamgamambhah karikalabhakarakrantaram hastaramgam ॥ 4 ॥

adavadi pitamahasya niyamavyaparapatre jalam
pascat pannagasayino bhagavatah padodakam pavanam ।
bhuyah sambhujatavibhusanamanih jahanormaharseriyam
kanya kalmasanasini bhagavati bhagirathi drsyate ॥ 5 ॥

sailendrat avatarini nijajale majjat janottarini
paravaraviharini bhavabhayasreni samutsarini ।
sesaheranukarini harasirovallidalakarini
kasiprantaviharini vijayate gamga manuharino ॥ 6 ॥

kuto vicirvicistava yadi gata locanapatham
tvamapita pitambarapugnivasam vitarasi ।
tvadutsamge gamge patati yadi kayastanubhrtam
tada matah satakratavapadalabho’pyatilaghuh ॥ 7 ॥

gamge trailokyasare sakalasuravadhudhautavistirnatoye
purnabrahmasvarupe haricaranarajoharini svargamarge ।
prayascitam yadi syat tava jalakanikra brahmahatyadipape
kastvam stotum samarthah trijagadaghahare devi gamge prasida ॥ 8 ॥

matarjahnavi sambhusamgavalite maulai nidhayañjalim
tvattire vapuso’vasanasamaye narayanamdhridvayam ।
sanandam smarato bhavisyati mama pranaprayanotsave
bhuyat bhaktiravicyuta hariharadvaitatmika sasvati ॥ 9 ॥

gamgastakamidam punyam yah pathet prayato narah ।
sarvapapavinirbhukto visnulokam sa gacchati ॥ 10 ॥

iti srimatparamahamsaparivrajakacarya srigovindabhagavatpujyapadasyasisya
srimacchaṅkarabhagavatah krtau gaṅgastakastotram sampurnam ।

Also Read:

Gangashtakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Gangashtakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top