Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Gangashtakam Lyrics in English

Gangashtakam Lyrics in English

96 Views

śrīgaṃgāṣṭakam Lyrics in English:

Om
bhagavati tava tire niramatrasano’ham
vigatavisayatrsnah krsnamaradhayami ।
sakalakalusabhamge svargasopanagamge
taralatarataramge devi gamge prasida ॥ 1॥

bhagavati bhavalilamaulimale tavambhah
kanamanuparimanam pranino ye sprsanti ।
amaranagaranaricamaramaragrahininam
vigatakalikalamkatamkamamke luthanti ॥ 2॥

brahmandam khamdayanti harasirasi jatavallimullasayanti
kharllokat apatanti kanakagiriguhagandasailat skhalanti ।
ksoni prsthe luthanti duritacayacamunimrbharam bhartsayanti
pathodhim purayanti suranagarasarit pavani nah punatu ॥ 3॥

majjanamatamgakumbhacyutamadamadiramodamattalijalam
snanamh siddhamgananam kucayugavigalat kumkumasamgapimgam ।
sayampratarmuninam kusakusumacayaih channatirasthaniram
paya nno gamgamambhah karikalabhakarakrantaram hastaramgam ॥ 4॥

adavadi pitamahasya niyamavyaparapatre jalam
pascat pannagasayino bhagavatah padodakam pavanam ।
bhuyah sambhujatavibhusanamanih jahanormaharseriyam
kanya kalmasanasini bhagavati bhagirathi drsyate ॥ 5॥

sailendrat avatarini nijajale majjat janottarini
paravaraviharini bhavabhayasreni samutsarini ।
sesaheranukarini harasirovallidalakarini
kasiprantaviharini vijayate gamga manuharino ॥ 6॥

kuto vicirvicistava yadi gata locanapatham
tvamapita pitambarapugnivasam vitarasi ।
tvadutsamge gamge patati yadi kayastanubhrtam
tada matah satakratavapadalabho’pyatilaghuh ॥ 7॥

gamge trailokyasare sakalasuravadhudhautavistirnatoye
purnabrahmasvarupe haricaranarajoharini svargamarge ।
prayascitam yadi syat tava jalakanikra brahmahatyadipape
kastvam stotum samarthah trijagadaghahare devi gamge prasida ॥ 8॥

matarjahnavi sambhusamgavalite maulai nidhayañjalim
tvattire vapuso’vasanasamaye narayanamdhridvayam ।
sanandam smarato bhavisyati mama pranaprayanotsave
bhuyat bhaktiravicyuta hariharadvaitatmika sasvati ॥ 9॥

gamgastakamidam punyam yah pathet prayato narah ।
sarvapapavinirbhukto visnulokam sa gacchati ॥ 10॥

iti srimatparamahamsaparivrajakacarya srigovindabhagavatpujyapadasyasisya
srimacchaṅkarabhagavatah krtau gaṅgastakastotram sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *