Ashtaka

Gangashtakam Lyrics in Kannada

Sri Ganga Ashtakam Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗಂಗಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

ಓಂ
ಭಗವತಿ ತವ ತೀರೇ ನೀರಮಾತ್ರಾಶನೋಽಹಂ
ವಿಗತವಿಷಯತೃಷ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಮಾರಾಧಯಾಮಿ ।
ಸಕಲಕಲುಷಭಂಗೇ ಸ್ವರ್ಗಸೋಪಾನಗಂಗೇ
ತರಲತರತರಂಗೇ ದೇವಿ ಗಂಗೇ ಪ್ರಸೀದ ॥ 1 ॥

ಭಗವತಿ ಭವಲೀಲಾಮೌಲಿಮಾಲೇ ತವಾಂಭಃ
ಕಣಮಣುಪರಿಮಾಣಂ ಪ್ರಾಣಿನೋ ಯೇ ಸ್ಪೃಶನ್ತಿ ।
ಅಮರನಗರನಾರಿಚಾಮರಮರಗ್ರಾಹಿಣೀನಾಂ
ವಿಗತಕಲಿಕಲಂಕಾತಂಕಮಂಕೇ ಲುಠನ್ತಿ ॥ 2 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಖಂಡಯನ್ತೀ ಹರಶಿರಸಿ ಜಟಾವಲ್ಲಿಮುಲ್ಲಾಸಯನ್ತೀ
ಖರ್ಲ್ಲೋಕಾತ್ ಆಪತನ್ತೀ ಕನಕಗಿರಿಗುಹಾಗಂಡಶೈಲಾತ್ ಸ್ಖಲನ್ತೀ ।
ಕ್ಷೋಣೀ ಪೃಷ್ಠೇ ಲುಠನ್ತೀ ದುರಿತಚಯಚಮೂನಿಂರ್ಭರಂ ಭರ್ತ್ಸಯನ್ತೀ
ಪಾಥೋಧಿಂ ಪುರಯನ್ತೀ ಸುರನಗರಸರಿತ್ ಪಾವನೀ ನಃ ಪುನಾತು ॥ 3 ॥

ಮಜ್ಜನಮಾತಂಗಕುಂಭಚ್ಯುತಮದಮದಿರಾಮೋದಮತ್ತಾಲಿಜಾಲಂ
ಸ್ನಾನಂಃ ಸಿದ್ಧಾಂಗನಾನಾಂ ಕುಚಯುಗವಿಗಲತ್ ಕುಂಕುಮಾಸಂಗಪಿಂಗಮ್ ।
ಸಾಯಂಪ್ರಾತರ್ಮುನೀನಾಂ ಕುಶಕುಸುಮಚಯೈಃ ಛನ್ನತೀರಸ್ಥನೀರಂ
ಪಾಯ ನ್ನೋ ಗಾಂಗಮಂಭಃ ಕರಿಕಲಭಕರಾಕ್ರಾನ್ತರಂ ಹಸ್ತರಂಗಮ್ ॥ 4 ॥

ಆದಾವಾದಿ ಪಿತಾಮಹಸ್ಯ ನಿಯಮವ್ಯಾಪಾರಪಾತ್ರೇ ಜಲಂ
ಪಶ್ಚಾತ್ ಪನ್ನಗಶಾಯಿನೋ ಭಗವತಃ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಮ್ ।
ಭೂಯಃ ಶಂಭುಜಟಾವಿಭೂಷಣಮಣಿಃ ಜಹನೋರ್ಮಹರ್ಷೇರಿಯಂ
ಕನ್ಯಾ ಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ ಭಗವತೀ ಭಾಗೀರಥೀ ದೃಶ್ಯತೇ ॥ 5 ॥

ಶೈಲೇನ್ದ್ರಾತ್ ಅವತಾರಿಣೀ ನಿಜಜಲೇ ಮಜ್ಜತ್ ಜನೋತ್ತಾರಿಣೀ
ಪಾರಾವಾರವಿಹಾರಿಣೀ ಭವಭಯಶ್ರೇಣೀ ಸಮುತ್ಸಾರಿಣೀ ।
ಶೇಷಾಹೇರನುಕಾರಿಣೀ ಹರಶಿರೋವಲ್ಲಿದಲಾಕಾರಿಣೀ
ಕಾಶೀಪ್ರಾನ್ತವಿಹಾರಿಣೀ ವಿಜಯತೇ ಗಂಗಾ ಮನೂಹಾರಿಣೋ ॥ 6 ॥

ಕುತೋ ವೀಚಿರ್ವೀಚಿಸ್ತವ ಯದಿ ಗತಾ ಲೋಚನಪಥಂ
ತ್ವಮಾಪೀತಾ ಪೀತಾಂಬರಪುಗ್ನಿವಾಸಂ ವಿತರಸಿ ।
ತ್ವದುತ್ಸಂಗೇ ಗಂಗೇ ಪತತಿ ಯದಿ ಕಾಯಸ್ತನುಭೃತಾಂ
ತದಾ ಮಾತಃ ಶಾತಕ್ರತವಪದಲಾಭೋಽಪ್ಯತಿಲಘುಃ ॥ 7 ॥

ಗಂಗೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಾರೇ ಸಕಲಸುರವಧೂಧೌತವಿಸ್ತೀರ್ಣತೋಯೇ
ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೇ ಹರಿಚರಣರಜೋಹಾರಿಣಿ ಸ್ವರ್ಗಮಾರ್ಗೇ ।
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಂ ಯದಿ ಸ್ಯಾತ್ ತವ ಜಲಕಾಣಿಕ್ರಾ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಪಾಪೇ
ಕಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಂ ಸಮರ್ಥಃ ತ್ರಿಜಗದಘಹರೇ ದೇವಿ ಗಂಗೇ ಪ್ರಸೀದ ॥ 8 ॥

ಮಾತರ್ಜಾಹ್ನವೀ ಶಂಭುಸಂಗವಲಿತೇ ಮೌಲೈ ನಿಧಾಯಾಂಜಲಿಂ
ತ್ವತ್ತೀರೇ ವಪುಷೋಽವಸಾನಸಮಯೇ ನಾರಾಯಣಾಂಧ್ರಿದ್ವಯಮ್ ।
ಸಾನನ್ದಂ ಸ್ಮರತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಮಮ ಪ್ರಾಣಪ್ರಯಾಣೋತ್ಸವೇ
ಭೂಯಾತ್ ಭಕ್ತಿರವಿಚ್ಯುತಾ ಹರಿಹರದ್ವೈತಾತ್ಮಿಕಾ ಶಾಶ್ವತೀ ॥ 9 ॥

ಗಂಗಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಯತೋ ನರಃ ।
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಭುಕ್ತೋ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ ॥ 10 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಸ್ಯಶಿಷ್ಯಾ
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತಃ ಕೃತೌ ಗಂಗಾಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Gangashtakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment