Ashtaka

Gangashtakam Lyrics in Malayalam

Sri Ganga Ashtakam Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഗംഗാഷ്ടകം ॥

ഓം
ഭഗവതി തവ തീരേ നീരമാത്രാശനോഽഹം
വിഗതവിഷയതൃഷ്ണഃ കൃഷ്ണമാരാധയാമി ।
സകലകലുഷഭംഗേ സ്വര്‍ഗസോപാനഗംഗേ
തരലതരതരംഗേ ദേവി ഗംഗേ പ്രസീദ ॥ 1 ॥

ഭഗവതി ഭവലീലാമൌലിമാലേ തവാംഭഃ
കണമണുപരിമാണം പ്രാണിനോ യേ സ്പൃശന്തി ।
അമരനഗരനാരിചാമരമരഗ്രാഹിണീനാം
വിഗതകലികലംകാതംകമംകേ ലുഠന്തി ॥ 2 ॥

ബ്രഹ്മാണ്ഡം ഖംഡയന്തീ ഹരശിരസി ജടാവല്ലിമുല്ലാസയന്തീ
ഖര്ല്ലോകാത് ആപതന്തീ കനകഗിരിഗുഹാഗണ്ഡശൈലാത് സ്ഖലന്തീ ।
ക്ഷോണീ പൃഷ്ഠേ ലുഠന്തീ ദുരിതചയചമൂനിംര്‍ഭരം ഭര്‍ത്സയന്തീ
പാഥോധിം പുരയന്തീ സുരനഗരസരിത് പാവനീ നഃ പുനാതു ॥ 3 ॥

മജ്ജനമാതംഗകുംഭച്യുതമദമദിരാമോദമത്താലിജാലം
സ്നാനംഃ സിദ്ധാംഗനാനാം കുചയുഗവിഗലത് കുംകുമാസംഗപിംഗം ।
സായമ്പ്രാതര്‍മുനീനാം കുശകുസുമചയൈഃ ഛന്നതീരസ്ഥനീരം
പായ ന്നോ ഗാംഗമംഭഃ കരികലഭകരാക്രാന്തരം ഹസ്തരംഗം ॥ 4 ॥

ആദാവാദി പിതാമഹസ്യ നിയമവ്യാപാരപാത്രേ ജലം
പശ്ചാത് പന്നഗശായിനോ ഭഗവതഃ പാദോദകം പാവനം ।
ഭൂയഃ ശംഭുജടാവിഭൂഷണമണിഃ ജഹനോര്‍മഹര്‍ഷേരിയം
കന്യാ കല്‍മഷനാശിനീ ഭഗവതീ ഭാഗീരഥീ ദൃശ്യതേ ॥ 5 ॥

ശൈലേന്ദ്രാത് അവതാരിണീ നിജജലേ മജ്ജത് ജനോത്താരിണീ
പാരാവാരവിഹാരിണീ ഭവഭയശ്രേണീ സമുത്സാരിണീ ।
ശേഷാഹേരനുകാരിണീ ഹരശിരോവല്ലിദലാകാരിണീ
കാശീപ്രാന്തവിഹാരിണീ വിജയതേ ഗംഗാ മനൂഹാരിണോ ॥ 6 ॥

കുതോ വീചിര്‍വീചിസ്തവ യദി ഗതാ ലോചനപഥം
ത്വമാപീതാ പീതാംബരപുഗ്നിവാസം വിതരസി ।
ത്വദുത്സംഗേ ഗംഗേ പതതി യദി കായസ്തനുഭൃതാം
തദാ മാതഃ ശാതക്രതവപദലാഭോഽപ്യതിലഘുഃ ॥ 7 ॥

ഗംഗേ ത്രൈലോക്യസാരേ സകലസുരവധൂധൌതവിസ്തീര്‍ണതോയേ
പൂര്‍ണബ്രഹ്മസ്വരൂപേ ഹരിചരണരജോഹാരിണി സ്വര്‍ഗമാര്‍ഗേ ।
പ്രായശ്ചിതം യദി സ്യാത് തവ ജലകാണിക്രാ ബ്രഹ്മഹത്യാദിപാപേ
കസ്ത്വാം സ്തോതും സമര്‍ഥഃ ത്രിജഗദഘഹരേ ദേവി ഗംഗേ പ്രസീദ ॥ 8 ॥

മാതര്‍ജാഹ്നവീ ശംഭുസംഗവലിതേ മൌലൈ നിധായാഞ്ജലിം
ത്വത്തീരേ വപുഷോഽവസാനസമയേ നാരായണാംധ്രിദ്വയം ।
സാനന്ദം സ്മരതോ ഭവിഷ്യതി മമ പ്രാണപ്രയാണോത്സവേ
ഭൂയാത് ഭക്തിരവിച്യുതാ ഹരിഹരദ്വൈതാത്മികാ ശാശ്വതീ ॥ 9 ॥

ഗംഗാഷ്ടകമിദം പുണ്യം യഃ പഠേത് പ്രയതോ നരഃ ।
സര്‍വപാപവിനിര്‍ഭുക്തോ വിഷ്ണുലോകം സ ഗച്ഛതി ॥ 10 ॥

ഇതി ശ്രീമത്പരമഹംസപരിവ്രാജകാചാര്യ ശ്രീഗോവിന്ദഭഗവത്പൂജ്യപാദസ്യശിഷ്യാ
ശ്രീമച്ഛങ്കരഭഗവതഃ കൃതൌ ഗങ്ഗാഷ്ടകസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

Also Read:

Gangashtakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment