Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gangashtakam Lyrics in Punjabi

Sri Ganga Ashtakam Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਗਂਗਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ॥


ਭਗਵਤਿ ਤਵ ਤੀਰੇ ਨੀਰਮਾਤ੍ਰਾਸ਼ਨੋऽਹਂ
ਵਿਗਤਵਿਸ਼ਯਤਸ਼੍ਣਃ ਕਸ਼੍ਣਮਾਰਾਧਯਾਮਿ ।
ਸਕਲਕਲੁਸ਼ਭਂਗੇ ਸ੍ਵਰ੍ਗਸੋਪਾਨਗਂਗੇ
ਤਰਲਤਰਤਰਂਗੇ ਦੇਵਿ ਗਂਗੇ ਪ੍ਰਸੀਦ ॥ ੧ ॥

ਭਗਵਤਿ ਭਵਲੀਲਾਮੌਲਿਮਾਲੇ ਤਵਾਂਭਃ
ਕਣਮਣੁਪਰਿਮਾਣਂ ਪ੍ਰਾਣਿਨੋ ਯੇ ਸ੍ਪਸ਼ਨ੍ਤਿ ।
ਅਮਰਨਗਰਨਾਰਿਚਾਮਰਮਰਗ੍ਰਾਹਿਣੀਨਾਂ
ਵਿਗਤਕਲਿਕਲਂਕਾਤਂਕਮਂਕੇ ਲੁਠਨ੍ਤਿ ॥ ੨ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਂ ਖਂਡਯਨ੍ਤੀ ਹਰਸ਼ਿਰਸਿ ਜਟਾਵਲ੍ਲਿਮੁਲ੍ਲਾਸਯਨ੍ਤੀ
ਖਰ੍ਲ੍ਲੋਕਾਤ੍ ਆਪਤਨ੍ਤੀ ਕਨਕਗਿਰਿਗੁਹਾਗਣ੍ਡਸ਼ੈਲਾਤ੍ ਸ੍ਖਲਨ੍ਤੀ ।
ਕ੍ਸ਼ੋਣੀ ਪਸ਼੍ਠੇ ਲੁਠਨ੍ਤੀ ਦੁਰਿਤਚਯਚਮੂਨਿਂਰ੍ਭਰਂ ਭਰ੍ਤ੍ਸਯਨ੍ਤੀ
ਪਾਥੋਧਿਂ ਪੁਰਯਨ੍ਤੀ ਸੁਰਨਗਰਸਰਿਤ੍ ਪਾਵਨੀ ਨਃ ਪੁਨਾਤੁ ॥ ੩ ॥

ਮਜ੍ਜਨਮਾਤਂਗਕੁਂਭਚ੍ਯੁਤਮਦਮਦਿਰਾਮੋਦਮਤ੍ਤਾਲਿਜਾਲਂ
ਸ੍ਨਾਨਂਃ ਸਿਦ੍ਧਾਂਗਨਾਨਾਂ ਕੁਚਯੁਗਵਿਗਲਤ੍ ਕੁਂਕੁਮਾਸਂਗਪਿਂਗਮ੍ ।
ਸਾਯਂਪ੍ਰਾਤਰ੍ਮੁਨੀਨਾਂ ਕੁਸ਼ਕੁਸੁਮਚਯੈਃ ਛਨ੍ਨਤੀਰਸ੍ਥਨੀਰਂ
ਪਾਯ ਨ੍ਨੋ ਗਾਂਗਮਂਭਃ ਕਰਿਕਲਭਕਰਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਰਂ ਹਸ੍ਤਰਂਗਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਆਦਾਵਾਦਿ ਪਿਤਾਮਹਸ੍ਯ ਨਿਯਮਵ੍ਯਾਪਾਰਪਾਤ੍ਰੇ ਜਲਂ
ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪਨ੍ਨਗਸ਼ਾਯਿਨੋ ਭਗਵਤਃ ਪਾਦੋਦਕਂ ਪਾਵਨਮ੍ ।
ਭੂਯਃ ਸ਼ਂਭੁਜਟਾਵਿਭੂਸ਼ਣਮਣਿਃ ਜਹਨੋਰ੍ਮਹਰ੍ਸ਼ੇਰਿਯਂ
ਕਨ੍ਯਾ ਕਲ੍ਮਸ਼ਨਾਸ਼ਿਨੀ ਭਗਵਤੀ ਭਾਗੀਰਥੀ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ॥ ੫ ॥

ਸ਼ੈਲੇਨ੍ਦ੍ਰਾਤ੍ ਅਵਤਾਰਿਣੀ ਨਿਜਜਲੇ ਮਜ੍ਜਤ੍ ਜਨੋਤ੍ਤਾਰਿਣੀ
ਪਾਰਾਵਾਰਵਿਹਾਰਿਣੀ ਭਵਭਯਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਮੁਤ੍ਸਾਰਿਣੀ ।
ਸ਼ੇਸ਼ਾਹੇਰਨੁਕਾਰਿਣੀ ਹਰਸ਼ਿਰੋਵਲ੍ਲਿਦਲਾਕਾਰਿਣੀ
ਕਾਸ਼ੀਪ੍ਰਾਨ੍ਤਵਿਹਾਰਿਣੀ ਵਿਜਯਤੇ ਗਂਗਾ ਮਨੂਹਾਰਿਣੋ ॥ ੬ ॥

ਕੁਤੋ ਵੀਚਿਰ੍ਵੀਚਿਸ੍ਤਵ ਯਦਿ ਗਤਾ ਲੋਚਨਪਥਂ
ਤ੍ਵਮਾਪੀਤਾ ਪੀਤਾਂਬਰਪੁਗ੍ਨਿਵਾਸਂ ਵਿਤਰਸਿ ।
ਤ੍ਵਦੁਤ੍ਸਂਗੇ ਗਂਗੇ ਪਤਤਿ ਯਦਿ ਕਾਯਸ੍ਤਨੁਭਤਾਂ
ਤਦਾ ਮਾਤਃ ਸ਼ਾਤਕ੍ਰਤਵਪਦਲਾਭੋऽਪ੍ਯਤਿਲਘੁਃ ॥ ੭ ॥

ਗਂਗੇ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਸਾਰੇ ਸਕਲਸੁਰਵਧੂਧੌਤਵਿਸ੍ਤੀਰ੍ਣਤੋਯੇ
ਪੂਰ੍ਣਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪੇ ਹਰਿਚਰਣਰਜੋਹਾਰਿਣਿ ਸ੍ਵਰ੍ਗਮਾਰ੍ਗੇ ।
ਪ੍ਰਾਯਸ਼੍ਚਿਤਂ ਯਦਿ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਤਵ ਜਲਕਾਣਿਕ੍ਰਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਹਤ੍ਯਾਦਿਪਾਪੇ
ਕਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਸ੍ਤੋਤੁਂ ਸਮਰ੍ਥਃ ਤ੍ਰਿਜਗਦਘਹਰੇ ਦੇਵਿ ਗਂਗੇ ਪ੍ਰਸੀਦ ॥ ੮ ॥

ਮਾਤਰ੍ਜਾਹ੍ਨਵੀ ਸ਼ਂਭੁਸਂਗਵਲਿਤੇ ਮੌਲੈ ਨਿਧਾਯਾਞ੍ਜਲਿਂ
ਤ੍ਵਤ੍ਤੀਰੇ ਵਪੁਸ਼ੋऽਵਸਾਨਸਮਯੇ ਨਾਰਾਯਣਾਂਧ੍ਰਿਦ੍ਵਯਮ੍ ।
ਸਾਨਨ੍ਦਂ ਸ੍ਮਰਤੋ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ਮਮ ਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਯਾਣੋਤ੍ਸਵੇ
ਭੂਯਾਤ੍ ਭਕ੍ਤਿਰਵਿਚ੍ਯੁਤਾ ਹਰਿਹਰਦ੍ਵੈਤਾਤ੍ਮਿਕਾ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੀ ॥ ੯ ॥

ਗਂਗਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ਪ੍ਰਯਤੋ ਨਰਃ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਪਵਿਨਿਰ੍ਭੁਕ੍ਤੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਲੋਕਂ ਸ ਗਚ੍ਛਤਿ ॥ ੧੦ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਮਹਂਸਪਰਿਵ੍ਰਾਜਕਾਚਾਰ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਗੋਵਿਨ੍ਦਭਗਵਤ੍ਪੂਜ੍ਯਪਾਦਸ੍ਯਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾ
ਸ਼੍ਰੀਮਚ੍ਛਙ੍ਕਰਭਗਵਤਃ ਕਤੌ ਗਙ੍ਗਾਸ਼੍ਟਕਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Also Read:

Gangashtakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Gangashtakam Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top