Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gangashtakam Lyrics in Telugu

Sri Ganga Ashtakam Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీగంగాష్టకమ్ ॥

ఓం
భగవతి తవ తీరే నీరమాత్రాశనోఽహం
విగతవిషయతృష్ణః కృష్ణమారాధయామి ।
సకలకలుషభంగే స్వర్గసోపానగంగే
తరలతరతరంగే దేవి గంగే ప్రసీద ॥ ౧ ॥

భగవతి భవలీలామౌలిమాలే తవాంభః
కణమణుపరిమాణం ప్రాణినో యే స్పృశన్తి ।
అమరనగరనారిచామరమరగ్రాహిణీనాం
విగతకలికలంకాతంకమంకే లుఠన్తి ॥ ౨ ॥

బ్రహ్మాణ్డం ఖండయన్తీ హరశిరసి జటావల్లిముల్లాసయన్తీ
ఖర్ల్లోకాత్ ఆపతన్తీ కనకగిరిగుహాగణ్డశైలాత్ స్ఖలన్తీ ।
క్షోణీ పృష్ఠే లుఠన్తీ దురితచయచమూనింర్భరం భర్త్సయన్తీ
పాథోధిం పురయన్తీ సురనగరసరిత్ పావనీ నః పునాతు ॥ ౩ ॥

మజ్జనమాతంగకుంభచ్యుతమదమదిరామోదమత్తాలిజాలం
స్నానంః సిద్ధాంగనానాం కుచయుగవిగలత్ కుంకుమాసంగపింగమ్ ।
సాయంప్రాతర్మునీనాం కుశకుసుమచయైః ఛన్నతీరస్థనీరం
పాయ న్నో గాంగమంభః కరికలభకరాక్రాన్తరం హస్తరంగమ్ ॥ ౪ ॥

ఆదావాది పితామహస్య నియమవ్యాపారపాత్రే జలం
పశ్చాత్ పన్నగశాయినో భగవతః పాదోదకం పావనమ్ ।
భూయః శంభుజటావిభూషణమణిః జహనోర్మహర్షేరియం
కన్యా కల్మషనాశినీ భగవతీ భాగీరథీ దృశ్యతే ॥ ౫ ॥

శైలేన్ద్రాత్ అవతారిణీ నిజజలే మజ్జత్ జనోత్తారిణీ
పారావారవిహారిణీ భవభయశ్రేణీ సముత్సారిణీ ।
శేషాహేరనుకారిణీ హరశిరోవల్లిదలాకారిణీ
కాశీప్రాన్తవిహారిణీ విజయతే గంగా మనూహారిణో ॥ ౬ ॥

కుతో వీచిర్వీచిస్తవ యది గతా లోచనపథం
త్వమాపీతా పీతాంబరపుగ్నివాసం వితరసి ।
త్వదుత్సంగే గంగే పతతి యది కాయస్తనుభృతాం
తదా మాతః శాతక్రతవపదలాభోఽప్యతిలఘుః ॥ ౭ ॥

గంగే త్రైలోక్యసారే సకలసురవధూధౌతవిస్తీర్ణతోయే
పూర్ణబ్రహ్మస్వరూపే హరిచరణరజోహారిణి స్వర్గమార్గే ।
ప్రాయశ్చితం యది స్యాత్ తవ జలకాణిక్రా బ్రహ్మహత్యాదిపాపే
కస్త్వాం స్తోతుం సమర్థః త్రిజగదఘహరే దేవి గంగే ప్రసీద ॥ ౮ ॥

మాతర్జాహ్నవీ శంభుసంగవలితే మౌలై నిధాయాఞ్జలిం
త్వత్తీరే వపుషోఽవసానసమయే నారాయణాంధ్రిద్వయమ్ ।
సానన్దం స్మరతో భవిష్యతి మమ ప్రాణప్రయాణోత్సవే
భూయాత్ భక్తిరవిచ్యుతా హరిహరద్వైతాత్మికా శాశ్వతీ ॥ ౯ ॥

గంగాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేత్ ప్రయతో నరః ।
సర్వపాపవినిర్భుక్తో విష్ణులోకం స గచ్ఛతి ॥ ౧౦ ॥

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్య శ్రీగోవిన్దభగవత్పూజ్యపాదస్యశిష్యా
శ్రీమచ్ఛఙ్కరభగవతః కృతౌ గఙ్గాష్టకస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

Also Read:

Gangashtakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Gangashtakam Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top