Meenakshi

Hymn to Goddess Meenakshi Lyrics in Kannada

Hymn to Goddess Minakshi in Kannada:

॥ ಮೀನಾಕ್ಷೀಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
॥ ಶ್ರೀಃ ॥

ಶ್ರೀವಿದ್ಯೇ ಶಿವವಾಮಭಾಗನಿಲಯೇ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತೇ
ಶ್ರೀನಾಥಾದಿಗುರುಸ್ವರೂಪವಿಭವೇ ಚಿಂತಾಮಣೀಪೀಠಿಕೇ ।
ಶ್ರೀವಾಣೀಗಿರಿಜಾನುತಾಂಘ್ರಿಕಮಲೇ ಶ್ರೀಶಾಂಭವಿ ಶ್ರೀಶಿವೇ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಮಲಯಧ್ವಜಾಧಿಪಸುತೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಂಬಿಕೇ ॥ 1 ॥

ಚಕ್ರಸ್ಥೇಽಚಪಲೇ ಚರಾಚರಜಗನ್ನಾಥೇ ಜಗತ್ಪೂಜಿತೇ
ಆರ್ತಾಲೀವರದೇ ನತಾಭಯಕರೇ ವಕ್ಷೋಜಭಾರಾನ್ವಿತೇ ।
ವಿದ್ಯೇ ವೇದಕಲಾಪಮೌಲಿವಿದಿತೇ ವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾವಿಗ್ರಹೇ
ಮಾತಃ ಪೂರ್ಣಸುಧಾರಸಾರ್ದ್ರಹೃದಯೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಂಬಿಕೇ ॥ 2 ॥

ಕೋಟೀರಾಂಗದರತ್ನಕುಂಡಲಧರೇ ಕೋದಂಡಬಾಣಾಂಚಿತೇ
ಕೋಕಾಕಾರಕುಚದ್ವಯೋಪರಿಲಸತ್ಪ್ರಾಲಂಬಹಾರಾಂಚಿತೇ ।
ಶಿಂಜನ್ನೂಪುರಪಾದಸಾರಸಮಣೀಶ್ರೀಪಾದುಕಾಲಂಕೃತೇ
ಮದ್ದಾರಿದ್ರ್ಯಭುಜಂಗಗಾರುಡಖಗೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಂಬಿಕೇ ॥ 3 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾಚ್ಯುತಗೀಯಮಾನಚರಿತೇ ಪ್ರೇತಾಸನಾಂತಸ್ಥಿತೇ
ಪಾಶೋದಂಕುಶಚಾಪಬಾಣಕಲಿತೇ ಬಾಲೇಂದುಚೂಡಾಂಚಿತೇ ।
ಬಾಲೇ ಬಾಲಕುರಂಗಲೋಲನಯನೇ ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟ್ಯುಜ್ಜ್ವಲೇ
ಮುದ್ರಾರಾಧಿತದೈವತೇ ಮುನಿಸುತೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಂಬಿಕೇ ॥ 4 ॥

ಗಂಧರ್ವಾಮರಯಕ್ಷಪನ್ನಗನುತೇ ಗಂಗಾಧರಾಲಿಂಗಿತೇ
ಗಾಯತ್ರೀಗರುಡಾಸನೇ ಕಮಲಜೇ ಸುಶ್ಯಾಮಲೇ ಸುಸ್ಥಿತೇ ।
ಖಾತೀತೇ ಖಲದಾರುಪಾವಕಶಿಖೇ ಖದ್ಯೋತಕೋಟ್ಯುಜ್ಜ್ವಲೇ
ಮಂತ್ರಾರಾಧಿತದೈವತೇ ಮುನಿಸುತೇ ಮಾಂ ಪಾಹೀ ಮೀನಾಂಬಿಕೇ ॥ 5 ॥

ನಾದೇ ನಾರದತುಂಬುರಾದ್ಯವಿನುತೇ ನಾದಾಂತನಾದಾತ್ಮಿಕೇ
ನಿತ್ಯೇ ನೀಲಲತಾತ್ಮಿಕೇ ನಿರುಪಮೇ ನೀವಾರಶೂಕೋಪಮೇ ।
ಕಾಂತೇ ಕಾಮಕಲೇ ಕದಂಬನಿಲಯೇ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕಸ್ಥಿತೇ
ಮದ್ವಿದ್ಯೇ ಮದಭೀಷ್ಟಕಲ್ಪಲತಿಕೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಂಬಿಕೇ ॥ 6 ॥

ವೀಣಾನಾದನಿಮೀಲಿತಾರ್ಧನಯನೇ ವಿಸ್ರಸ್ತಚೂಲೀಭರೇ
ತಾಂಬೂಲಾರುಣಪಲ್ಲವಾಧರಯುತೇ ತಾಟಂಕಹಾರಾನ್ವಿತೇ ।
ಶ್ಯಾಮೇ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸಕಲಿತೇ ಕಸ್ತೂರಿಕಾಫಾಲಿಕೇ
ಪೂರ್ಣೇ ಪೂರ್ಣಕಲಾಭಿರಾಮವದನೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಂಬಿಕೇ ॥ 7 ॥

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯೀ ಚರಾಚರಮಯೀ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯೀ ವಾಙ್ಮಯೀ
ನಿತ್ಯಾನಂದಮಯೀ ನಿರಂಜನಮಯೀ ತತ್ತ್ವಂಮಯೀ ಚಿನ್ಮಯೀ ।
ತತ್ತ್ವಾತೀತಮಯೀ ಪರಾತ್ಪರಮಯೀ ಮಾಯಾಮಯೀ ಶ್ರೀಮಯೀ
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಮಯೀ ಸದಾಶಿವಮಯೀ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಂಬಿಕೇ ॥ 8 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ
ಶ್ರೀಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯಸ್ಯ
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತಃ ಕೃತೌ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥

Also Read:

Hymn-to Goddess Meenakshi Amman Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil