Panchaka

Janakipanchakam Lyrics in Kannada ॥ ಜಾನಕೀಪಂಚಕಮ್ ॥

॥ ಜಾನಕೀಪಂಚಕಮ್ ॥

ಮಾತೃಕೇ ಸರ್ವವಿಶ್ವೈಕಧಾತ್ರೀಂ ಕ್ಷಮಾಂ
ತ್ವಾಂ ಸುಧಾಂ ಶೀತಲಾಂ ಪುತ್ರಪುತ್ರೀನುತಾಮ್ ।
ಸ್ನೇಹವಾತ್ಸಲ್ಯಧಾರಾಯುತಾಂ ಜಾನಕೀಂ
ತಾಂ ನಮಾಮೀಶ್ವರೀಂ ಮಾತರಂ ಪ್ರೇಮದಾಮ್ ॥ 1॥

ನೂಪುರಾನನ್ದದಾಂ ಕಿಂಕಣೀಮೇಖಲಾಂ
ಶಾತಕುಮ್ಭಾಂಗದಾಂ ಹಾರರತ್ನಾಕರಾಮ್ ।
ಕುಂಡಲಾಭೂಷಣಾಂ ಮೌಲಿಹೀರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ತಾಂ ನಮಾಮೀಶ್ವರೀಂ ಮಾತರಂ ಪ್ರೇಮದಾಮ್ ॥ 2॥

ಮೇಘವೃನ್ದಾಲಕಾಂ ಮನ್ದಹಾಸಪ್ರಭಾಂ
ಕಾನ್ತಿಗೇಹಾಕ್ಷಿಣೀ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಶ್ರಯಾಮ್ ।
ರಕ್ತಬಿಮ್ಬಾಧರಾಂ ಶ್ರೀಮುಖೀಂ ಸುನ್ದರೀಂ
ತಾಂ ನಮಾಮೀಶ್ವರೀಂ ಮಾತರಂ ಪ್ರೇಮದಾಮ್ ॥ 3॥

ಪದ್ಮಮಾಲಾಧರಾಂ ಪದ್ಮಪುಷ್ಪಾರಿತಾಂ
ಪದ್ಯವರ್ಣಾಮ್ಬರಾಂ ಪಾಣಿಪದ್ಮಾಶ್ರಯಾಮ್ ।
ಪದ್ಮಪೀಠಸ್ಥಿತಾಂ ಪಾದಪದ್ಮಾವೃತಾಂ
ತಾಂ ನಮಾಮೀಶ್ವರೀಂ ಮಾತರಂ ಪ್ರೇಮದಾಮ್ ॥ 4॥

ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಂ ಪುಷ್ಟಿತುಷ್ಟಿಪ್ರದಾಂ
ಜ್ಞಾನವಿದ್ಯಾದದಾಂ ಪುಷ್ಕಲಾನನ್ದದಾಮ್ ।
ಶುದ್ಧಿದಾಂ ಬುದ್ಧಿದಾಂ ಶಕ್ತಿದಾಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಂ
ತಾಂ ನಮಾಮೀಶ್ವರೀಂ ಮಾತರಂ ಪ್ರೇಮದಾಮ್ ॥ 5॥

ಇತಿ ಜಾನಕೀಪಂಚಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Add Comment

Click here to post a comment