Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Panchaka lyrics in Kannada

ಭುವನ-ಕೇಲಿಕಲಾ-ರಸಿಕೇ ಶಿವೇ ಝಟಿತಿ ಝಂಝಣ-ಝಂಕೃತ-ನೂಪೂರೇ । ಧ್ವನಿಮಯಂ ಭವ-ಬೀಜಮನಶ್ವರಂ ಜಗದಿದಂ ತವ ಶಬ್ದಮಯಂ ವಪುಃ ॥ 1॥ ವಿವಿಧ-ಚಿತ್ರ-ವಿಚಿತ್ರಮದ್ಭುತಂ ಸದಸದಾತ್ಮಕಮಸ್ತಿ ಚಿದಾತ್ಮಕಮ್ । ಭವತಿ ಬೋಧಮಯಂ ಭಜತಾಂ ಹೃದಿ ಶಿವ ಶಿವೇತಿ ಶಿವೇತಿ ವಚೋಽನಿಶಮ್ ॥ 2॥…

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । ವಿನೋದಮೋದಮೋದಿತಾ ದಯೋದಯೋಜ್ಜ್ವಲಾನ್ತರಾ ನಿಶುಮ್ಭಶುಮ್ಭದಮ್ಭದಾರಣೇ ಸುದಾರುಣಾಽರುಣಾ । ಅಖಂಡಗಂಡದಂಡಮುಂಡಮಂಡಲೀವಿಮಂಡಿತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡರಶ್ಮಿರಶ್ಮಿರಾಶಿಶೋಭಿತಾ ಶಿವಾ ॥ 1॥ ಅಮನ್ದನನ್ದಿನನ್ದಿನೀ ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರನನ್ದಿನೀ ಪ್ರತೀರ್ಣಶೀರ್ಣತಾರಿಣೀ ಸದಾರ್ಯಕಾರ್ಯಕಾರಿಣೀ । ತದನ್ಧಕಾನ್ತಕಾನ್ತಕಪ್ರಿಯೇಶಕಾನ್ತಕಾನ್ತಕಾ ಮುರಾರಿಕಾಮಚಾರಿಕಾಮಮಾರಿಧಾರಿಣೀ ಶಿವಾ ॥ 2॥ ಅಶೇಷವೇಷಶೂನ್ಯದೇಶಭರ್ತೃಕೇಶಶೋಭಿತಾ ಗಣೇಶದೇವತೇಶಶೇಷನಿರ್ನಿಮೇಷವೀಕ್ಷಿತಾ । ಜಿತಸ್ವಶಿಂಜಿತಾಽಲಿಕುಂಜಪುಂಜಮಂಜುಗುಂಜಿತಾ…

ಸದಾ ಸದ್ಯೋಜಾತಸ್ಮಿತಮಧುರಸಾಸ್ವಾದಪರಯಾ ಭವಾನ್ಯಾ ದೃಕ್ಪಾತಭ್ರಮರತತಿಭಿಶ್ಚುಮ್ಬಿತಪುಟಮ್ । ಅಪಾಂ ಪತ್ಯುಃ ಕಾಷ್ಠಾಂ ಶ್ರಿತಮಧಿಕಶೀತಂ ಪಶುಪತೇ- ರ್ಮುಖಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಂ ಮಮ ದುರಿತಜಾತಂ ವ್ಯಪನಯೇತ್ ॥ 1॥ ಜಟಾನ್ತಃಸ್ವರ್ಧುನ್ಯಾಶ್ಶಿಶಿರಮುಖವಾತೈರವಮತಿಂ ಗತಂ ವಾಮಾಂ ರುಷ್ಟಾಮನುನಯಸಹಸ್ರೈಃ ಪ್ರಶಮಿತುಮ್ । ಕಿರತ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಂ ವಾಮಂ ನಯನಮಗಜಾನೇತ್ರಘಟಿತಂ ದಧದ್ವಾಮಂ…

ಶ್ರೀವಿಘ್ನೇಶಪುರಾಣಸಾರಮುದಿತಂ ವ್ಯಾಸಾಯ ಧಾತ್ರಾ ಪುರಾ ತತ್ಖಂಡಂ ಪ್ರಥಮಂ ಮಹಾಗಣಪತೇಶ್ಚೋಪಾಸನಾಖ್ಯಂ ಯಥಾ । ಸಂಹರ್ತುಂ ತ್ರಿಪುರಂ ಶಿವೇನ ಗಣಪಸ್ಯಾದೌ ಕೃತಂ ಪೂಜನಂ ಕರ್ತುಂ ಸೃಷ್ಟಿಮಿಮಾಂ ಸ್ತುತಃ ಸ ವಿಧಿನಾ ವ್ಯಾಸೇನ ಬುದ್ಧ್ಯಾಪ್ತಯೇ ॥ ಸಂಕಷ್ಟ್ಯಾಶ್ಚ ವಿನಾಯಕಸ್ಯ ಚ ಮನೋಃ…

॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ ॥ ಅಥ ಪಂಚ ದೇವತಾ-ಪೂಜನ-ವಿಧಿ ॥ ಸ್ನಾತಃ ಶ್ವೇತವಸ್ತ್ರಪರಿಧಾನಂ ಕೃತ್ವಾ ಕುಶಹಸ್ತೋ ಯಜಮಾನಃ ಓಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಜಾಪತೇರ್ಯತ್ಸಹಜಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ । ಆಯುಷ್ಯಮಗ್ರ್ಯಂ ಪ್ರತಿಮುಂಚ ಶುಭ್ರಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಬಲಮಸ್ತು ತೇಜಃ…

ഓം ശ്രീരാമജയം । ഓം സദ്ഗുരുശ്രീത്യാഗരാജസ്വാമിനേ നമോ നമഃ । അഥ ശ്രീദയാനന്ദപഞ്ചകം । ഏകവസ്തുപ്രമാണം തം ഏകസത്യസ്വരൂപിണം । ഏകവാക്യപ്രകാശം തം ദയാനന്ദം പ്രണൌംയഹം ॥ 1॥ ദ്വികരേഹപരാര്‍ഥം തം ദ്വയാതിഗഗുണാശ്രയം । ദ്വന്ദ്വാതീതപ്രശാന്തം തം…

Shri Dayananda Panchakam Lyrics in Kannada : ಸದಾ ಸ್ಮೇರವಕ್ತ್ರಂ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇತ್ರಂ ಸ್ಥಿರಂ ದೀನಮಿತ್ರಂ ಜನಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರಮ್ । ಸುವಿಜ್ಞಾತಶಾಸ್ತ್ರಂ ಕಷಾಯಾಕ್ತವಸ್ತ್ರಂ ದಯಾನನ್ದರೂಪಂ ಮದಾಚಾರ್ಯಮೀಡೇ ॥ 1॥ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಸ್ವತೋ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಅಹಿಂಸೈಕನಿಷ್ಠಂ ಸ್ವಶಿಷ್ಯೈಃ ಸುಜುಷ್ಟಮ್ ।…

॥ ಶ್ರೀಜಾನಕೀಶರಣಾಗತಿಪಂಚಕಮ್ ॥ ಓಂ ಕೃಪಾರೂಪಿಣಿಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಮಪ್ರಿಯೇ ಶ್ರೀ ಜಾನಕೀ । ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣನಯನೇ ದಯಾದೃಷ್ಟ್ಯಾವಲೋಕಯೇ ॥ ವ್ರತಂ – ಪಾಪಾನಾಂ ವಾ ಶುಭಾನಾಂ ವಾ ವಧಾರ್ಹಾರ್ಣಾಂ ಪ್ಲವಂಗಮ । ಕಾರ್ಯಂ ಕಾರುಣ್ಯಮಾರ್ಯೇಣ ನ ಕಶ್ಚಿನ್ನಾಪರಾಧ್ಯತಿ ॥ ಅಥ…

॥ ಜಾನಕೀಪಂಚಕಮ್ ॥ ಮಾತೃಕೇ ಸರ್ವವಿಶ್ವೈಕಧಾತ್ರೀಂ ಕ್ಷಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಸುಧಾಂ ಶೀತಲಾಂ ಪುತ್ರಪುತ್ರೀನುತಾಮ್ । ಸ್ನೇಹವಾತ್ಸಲ್ಯಧಾರಾಯುತಾಂ ಜಾನಕೀಂ ತಾಂ ನಮಾಮೀಶ್ವರೀಂ ಮಾತರಂ ಪ್ರೇಮದಾಮ್ ॥ 1॥ ನೂಪುರಾನನ್ದದಾಂ ಕಿಂಕಣೀಮೇಖಲಾಂ ಶಾತಕುಮ್ಭಾಂಗದಾಂ ಹಾರರತ್ನಾಕರಾಮ್ । ಕುಂಡಲಾಭೂಷಣಾಂ ಮೌಲಿಹೀರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ತಾಂ…

॥ ಜಗನ್ನಾಥ ಪಂಚಕಮ್ ॥ ರಕ್ತಾಮ್ಭೋರುಹದರ್ಪಭಂಜನಮಹಾಸೌನ್ದರ್ಯನೇತ್ರದ್ವಯಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಲಮ್ಬಿಹೇಮಮುಕುಟಂ ರತ್ನೋಜ್ಜ್ವಲತ್ಕುಂಡಲಮ್ । ವರ್ಷಾಮೇಘಸಮಾನನೀಲವಪುಷಂ ಗ್ರೈವೇಯಹಾರಾನ್ವಿತಂ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಚಕ್ರಧರಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ನೀಲಾದ್ರಿನಾಥಂ ಭಜೇ ॥ 1॥ ಫುಲ್ಲೇನ್ದೀವರಲೋಚನಂ ನವಘನಶ್ಯಾಮಾಭಿರಾಮಾಕೃತಿಂ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಕಮಲಾವಿಲಾಸವಿಲಸತ್ಪಾದಾರವಿನ್ದದ್ವಯಮ್ । ದೈತ್ಯಾರಿಂ ಸಕಲೇನ್ದುಮಂಡಿತಮುಖಂ ಚಕ್ರಾಬ್ಜಹಸ್ತದ್ವಯಂ ವನ್ದೇ ಶ್ರೀಪುರುಷೋತ್ತಮಂ…