Home / Ashtaka / Jayaditya Stotram or Jayadityashtakam Lyrics in Kannada

Jayaditya Stotram or Jayadityashtakam Lyrics in Kannada

ಜಯಾದಿತ್ಯಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಜಯಾದಿತ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್
ನ ತ್ವಂ ಕೃತಃ ಕೇವಲಸಂಶ್ರುತಶ್ಚ ಯಜುಷ್ಯೇವಂ ವ್ಯಾಹರತ್ಯಾದಿದೇವ! ।
ಚತುರ್ವಿಧಾ ಭಾರತೀ ದೂರದೂರಂ ಧೃಷ್ಟಃ ಸ್ತೌಮಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕಾಮಃ ಕ್ಷಮೈತತ್ ॥ 1॥

ಮಾರ್ತಂಡಸೂರ್ಯಾಂಶುರವಿಸ್ತಥೇನ್ದ್ರೋ ಭಾನುರ್ಭಗಶ್ಚಾಽರ್ಯಮಾ ಸ್ವರ್ಣರೇತಾಃ ॥ 2॥

ದಿವಾಕರೋ ಮಿತ್ರವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ದೇವ! ಖ್ಯಾತಸ್ತ್ವಂ ವೈ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ ನಮಸ್ತೇ ।
ಲೋಕತ್ರಯಂ ವೈ ತವ ಗರ್ಭಗೇಹಂ ಜಲಾಧಾರಃ ಪ್ರೋಚ್ಯಸೇ ಖಂ ಸಮಗ್ರಮ್ ॥ 3॥

ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಾ ಕುಸುಮಾಭಿಮಾಲಾ ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ವ್ಯೋಮಲಿಂಗಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ ॥ 4॥

ತ್ವಂ ದೇವದೇವಸ್ತ್ವಮನಾಥನಾಥಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಪಾಲಃ ಕೃಪಣೇ ಕೃಪಾಲುಃ ।
ತ್ವಂ ನೇತ್ರನೇತ್ರಂ ಜನಬುದ್ಧಿಬುದ್ಧಿರಾಕಾಶಕಾಶೋ ಜಯ ಜೀವಜೀವಃ ॥ 5॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಿಧೇ ನಿಧೀನಾಮಮಂಗಲಾಮಂಗಲ ಶರ್ಮಶರ್ಮ ।
ರೋಗಪ್ರರೋಗಃ ಪ್ರಥಿತಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಚಿರಂ ಜಯಾಽಽದಿತ್ಯ! ಜಯಾಽಽಪ್ರಮೇಯ! ॥ 6॥

ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತಂ ಕುಷ್ಠರೋಗಾಭಿಭೂತಂ ಭಗ್ನಘ್ರಾಣಂ ಶೀರ್ಣದೇಹಂ ವಿಸಂಜ್ಞಮ್ ।
ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಬಾನ್ಧವಾಃ ಸನ್ತ್ಯಜನ್ತಿ ಸರ್ವೈಸ್ತ್ಯಕ್ತಂ ಪಾಸಿ ಕೋಽಸ್ತಿ ತ್ವದನ್ಯಃ ॥ 7॥

ತ್ವಂ ಮೇ ಪಿತಾ ತ್ವಂ ಜನನೀ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಂ ಮೇ ಗುರುರ್ಬಾನ್ಧವಾಶ್ಚ ತ್ವಮೇವ ।
ತ್ವಂ ಮೇ ಧರ್ಮಸ್ತ್ವಂಚ ಮೇ ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗೋ ದಾಸಸ್ತುಭ್ಯಂ ತ್ಯಜ ವಾ ರಕ್ಷ ದೇವ! ॥ 8॥

ಪಾಪೋಽಸ್ಮಿ ಮೂಢೋಽಸ್ಮಿ ಮಹೋಗ್ರಕರ್ಮಾ ರೌದ್ರೋಽಸ್ಮಿ ನಾಽಽಚಾರನಿಧಾನಮಸ್ಮಿ ।
ತಥಾಪಿ ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಪಾದಯೋರ್ಜಯಂ ಭಕ್ತಾನಾಮರ್ಪಯಂ ಶ್ರೀಜಯಾರ್ಕ! ॥ 9॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ನಾರದ ಉವಾಚ-
ಏವಂ ಸ್ತುತೋ ಜಯಾದಿತ್ಯಃ ಕಮಠೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ ।
ಸ್ನಿಗ್ಧಗಮ್ಭೀರಯಾವಾಚಾ ಪ್ರಾಹ ತಂ ಪ್ರಹಸನ್ನಿವ ॥ 10॥

ಜಯಾದಿತ್ಯಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಯತ್ತ್ವಯಾ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ ।
ಅನೇನಸ್ತೋಷ್ಯತೇ ಯೋ ಮಾಮ್ಭುವಿ ತಸ್ಯ ನ ದುರ್ಲಭಮ್ ॥ 11॥

ರವಿವಾರೇ ವಿಶೇಷೇಣ ಮಾಂ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ ।
ತಸ್ಯ ರೋಗಾನಶಿಷ್ಯನ್ತಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂಚ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 12॥

ತ್ವಯಾ ಚ ತೋಷಿತೋವತ್ಸತವದದ್ಮಿವರನ್ತ್ವಮುಮ್ ।
ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಭುವಿ ಭೂತ್ವಾ ತ್ವಂ ತತೋ ಮುಕ್ತಿಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ॥ 13॥

ತ್ವತ್ಪಿತಾ ಸ್ಮೃತಿಕಾರಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯತಿ ದ್ವಿಜಾರ್ಚಿತಃ ।
ಸ್ಥಾನಸ್ಯಾಽಸ್ಯ ನ ನಾಶಶ್ಚ ಕದಾಚಿತ್ಪ್ರಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 14॥

ನ ಚೈತತ್ಸ್ಥಾನಕಂ ವತ್ಸ ಪರಿತ್ಯಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ।
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಸ ಭಗವಾನ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈರರ್ಚಿತಃ ಸ್ತುತಃ ॥ 15॥

ಅನುಜ್ಞಾಪ್ಯ ದ್ವಿಜೇನ್ದ್ರಾಂಸ್ತಾಂಸ್ತತ್ರೈವಾಽನ್ತರ್ದಧೇ ಪ್ರಭುಃ ।
ಏವಂ ಪಾರ್ಥ ಸಮುತ್ಪನ್ನೋ ಜಯಾದಿತ್ಯೋಽತ್ರ ಭೂತಲೇ ॥ 16॥

ಆಶ್ವಿನೇ ಮಾಸಿ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತೇ ರವಿವಾರೇ ಚ ಸುವ್ರತ!
ಆಶ್ವಿನೇ ಭಾನುವಾರೇಣ ಯೋ ಜಯಾದಿತ್ಯಮರ್ಚಯೇತ್ ॥ 17॥

ಕೋಟಿತೀರ್ಥೇ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಂ ವ್ಯಪೋಹತಿ ।
ಪೂಜನಾದ್ರಕ್ತಮಾಲ್ಯೈಶ್ಚ ರಕ್ತಚನ್ದನಕುಂಕುಮೈಃ ॥ 18॥

ಲೇಪನಾದ್ಗನ್ಧಧೂಪಾದ್ಯೈರ್ನೈವೇದ್ಯೈರ್ಘೃತಪಾಯಸೈಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಘ್ನಶ್ಚ ಸುರಾಪಶ್ಚ ಸ್ತೇಯೀ ಚ ಗುರುತಲ್ಪಗಃ ॥ 19॥

ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಸೂರ್ಯಲೋಕಂಚ ಗಚ್ಛತಿ ।
ಪುತ್ರದಾರಧನಾನ್ಯಾಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಾಂಸಾರಿಕಂ ಸುಖಮ್ ॥ 20॥

ಇಷ್ಟಕಾಮೈಃ ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಸೂರ್ಯಲೋಕೇ ಚಿರಂ ವಸೇತ್ ॥ 21॥

ಸರ್ವೇಷು ರವಿವಾರೇಷು ಜಯಾದಿತ್ಯಸ್ಯ ದರ್ಶನಮ್ ।
ಕೀರ್ತನಂ ಸ್ಮರಣಂ ವಾಪಿ ಸರ್ವರೋಗೋಪಶಾನ್ತಿಕಮ್ ॥ 22॥

ಅನಾದಿನಿಧನಂ ದೇವಮವ್ಯಕ್ತಂ ತೇಜಸಾನ್ನಿಧಿಮ್ ।
ಯೇ ಭಕ್ತಾಸ್ತೇ ಚ ಲೀಯನ್ತೇ ಸೌರಸ್ಥಾನೇ ನಿರಾಮಯೇ ॥ 23॥

ಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೇ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತೇ ರವಿಕೂಪೇ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಸ್ನಾನಂ ಯಃ ಕುರುತೇ ಪಾರ್ಥ ಹೋಮಂ ಕುರ್ಯಾತ್ಪ್ರಯತ್ನತಃ ॥ 24॥

ದಾನಂ ಚೈವ ಯಥಾಶಕ್ತ್ಯಾ ಜಯಾದಿತ್ಯಾಗ್ರತಃಸ್ಥಿತಃ ।
ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಶ್ರುಣುಷ್ವೈಕಮನಾಜಯ ॥ 25॥

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಭಾಸೇ ಪುಷ್ಕರೇಷು ಚ ।
ವಾರಾಣಸ್ಯಾಂಚ ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಯಾಗೇ ನೈಮಿಷೇಽಪಿ ವಾ ।
ತತ್ಪುಣ್ಯಂ ಲಭತೇ ಮರ್ತ್ಯೋ ಜಯಾದಿತ್ಯಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 26॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾನ್ದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ
ಪ್ರಥಮೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಖಂಡೇ ಕೌಮಾರಿಕಾಖಂಡೇ
ಜಯಾದಿತ್ಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನನಾಮೈಕಪಂಚಾಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ
ಜಯಾದಿತ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್ ॥ 1॥

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts