Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Jayaditya Stotram or Jayadityashtakam Lyrics in Malayalam

ജയാദിത്യസ്തോത്രം അഥവാ ജയാദിത്യാഷ്ടകം
ന ത്വം കൃതഃ കേവലസംശ്രുതശ്ച യജുഷ്യേവം വ്യാഹരത്യാദിദേവ! ।
ചതുര്‍വിധാ ഭാരതീ ദൂരദൂരം ധൃഷ്ടഃ സ്തൌമി സ്വാര്‍ഥകാമഃ ക്ഷമൈതത് ॥ 1॥

മാര്‍തണ്ഡസൂര്യാംശുരവിസ്തഥേന്ദ്രോ ഭാനുര്‍ഭഗശ്ചാഽര്യമാ സ്വര്‍ണരേതാഃ ॥ 2॥

ദിവാകരോ മിത്രവിഷ്ണുശ്ച ദേവ! ഖ്യാതസ്ത്വം വൈ ദ്വാദശാത്മാ നമസ്തേ ।
ലോകത്രയം വൈ തവ ഗര്‍ഭഗേഹം ജലാധാരഃ പ്രോച്യസേ ഖം സമഗ്രം ॥ 3॥

നക്ഷത്രമാലാ കുസുമാഭിമാലാ തസ്മൈ നമോ വ്യോമലിങ്ഗായ തുഭ്യം ॥ 4॥

ത്വം ദേവദേവസ്ത്വമനാഥനാഥസ്ത്വം പ്രാപ്യപാലഃ കൃപണേ കൃപാലുഃ ।
ത്വം നേത്രനേത്രം ജനബുദ്ധിബുദ്ധിരാകാശകാശോ ജയ ജീവജീവഃ ॥ 5॥

ദാരിദ്ര്യദാരിദ്ര്യ നിധേ നിധീനാമമങ്ഗലാമങ്ഗല ശര്‍മശര്‍മ ।
രോഗപ്രരോഗഃ പ്രഥിതഃ പൃഥിവ്യാം ചിരം ജയാഽഽദിത്യ! ജയാഽഽപ്രമേയ! ॥ 6॥

വ്യാധിഗ്രസ്തം കുഷ്ഠരോഗാഭിഭൂതം ഭഗ്നഘ്രാണം ശീര്‍ണദേഹം വിസംജ്ഞം ।
മാതാ പിതാ ബാന്ധവാഃ സന്ത്യജന്തി സര്‍വൈസ്ത്യക്തം പാസി കോഽസ്തി ത്വദന്യഃ ॥ 7॥

ത്വം മേ പിതാ ത്വം ജനനീ ത്വമേവ ത്വം മേ ഗുരുര്‍ബാന്ധവാശ്ച ത്വമേവ ।
ത്വം മേ ധര്‍മസ്ത്വഞ്ച മേ മോക്ഷമാര്‍ഗോ ദാസസ്തുഭ്യം ത്യജ വാ രക്ഷ ദേവ! ॥ 8॥

പാപോഽസ്മി മൂഢോഽസ്മി മഹോഗ്രകര്‍മാ രൌദ്രോഽസ്മി നാഽഽചാരനിധാനമസ്മി ।
തഥാപി തുഭ്യം പ്രണിപത്യ പാദയോര്‍ജയം ഭക്താനാമര്‍പയം ശ്രീജയാര്‍ക! ॥ 9॥

ഫലശ്രുതിഃ
നാരദ ഉവാച-
ഏവം സ്തുതോ ജയാദിത്യഃ കമഠേന മഹാത്മനാ ।
സ്നിഗ്ധഗംഭീരയാവാചാ പ്രാഹ തം പ്രഹസന്നിവ ॥ 10॥

ജയാദിത്യാഷ്ടകമിദം യത്ത്വയാ പരികീര്‍തിതം ।
അനേനസ്തോഷ്യതേ യോ മാംഭുവി തസ്യ ന ദുര്ലഭം ॥ 11॥

രവിവാരേ വിശേഷേണ മാം സമഭ്യര്‍ച്യ യഃ പഠേത് ।
തസ്യ രോഗാനശിഷ്യന്തി ദാരിദ്ര്യഞ്ച ന സംശയഃ ॥ 12॥

ത്വയാ ച തോഷിതോവത്സതവദദ്മിവരന്ത്വമും ।
സര്‍വജ്ഞോ ഭുവി ഭൂത്വാ ത്വം തതോ മുക്തിമവാപ്സ്യസി ॥ 13॥

ത്വത്പിതാ സ്മൃതികാരശ്ച ഭവിഷ്യതി ദ്വിജാര്‍ചിതഃ ।
സ്ഥാനസ്യാഽസ്യ ന നാശശ്ച കദാചിത്പ്രഭവിഷ്യതി ॥ 14॥

ന ചൈതത്സ്ഥാനകം വത്സ പരിത്യക്ഷ്യാമി കര്‍ഹിചിത് ।
ഏവമുക്ത്വാ സ ഭഗവാന്‍ബ്രാഹ്മണൈരര്‍ചിതഃ സ്തുതഃ ॥ 15॥

അനുജ്ഞാപ്യ ദ്വിജേന്ദ്രാംസ്താംസ്തത്രൈവാഽന്തര്‍ദധേ പ്രഭുഃ ।
ഏവം പാര്‍ഥ സമുത്പന്നോ ജയാദിത്യോഽത്ര ഭൂതലേ ॥ 16॥

ആശ്വിനേ മാസി സമ്പ്രാപ്തേ രവിവാരേ ച സുവ്രത!
ആശ്വിനേ ഭാനുവാരേണ യോ ജയാദിത്യമര്‍ചയേത് ॥ 17॥

കോടിതീര്‍ഥേ നരഃ സ്നാത്വാ ബ്രഹ്മഹത്യാം വ്യപോഹതി ।
പൂജനാദ്രക്തമാല്യൈശ്ച രക്തചന്ദനകുങ്കുമൈഃ ॥ 18॥

ലേപനാദ്ഗന്ധധൂപാദ്യൈര്‍നൈവേദ്യൈര്‍ഘൃതപായസൈഃ ।
ബ്രഹ്മഘ്നശ്ച സുരാപശ്ച സ്തേയീ ച ഗുരുതല്‍പഗഃ ॥ 19॥

മുച്യതേ സര്‍വപാപേഭ്യഃ സൂര്യലോകഞ്ച ഗച്ഛതി ।
പുത്രദാരധനാന്യായുഃ പ്രാപ്യ സാംസാരികം സുഖം ॥ 20॥

ഇഷ്ടകാമൈഃ സമായുക്തഃ സൂര്യലോകേ ചിരം വസേത് ॥ 21॥

സര്‍വേഷു രവിവാരേഷു ജയാദിത്യസ്യ ദര്‍ശനം ।
കീര്‍തനം സ്മരണം വാപി സര്‍വരോഗോപശാന്തികം ॥ 22॥

അനാദിനിധനം ദേവമവ്യക്തം തേജസാന്നിധിം ।
യേ ഭക്താസ്തേ ച ലീയന്തേ സൌരസ്ഥാനേ നിരാമയേ ॥ 23॥

സൂര്യോപരാഗേ സമ്പ്രാപ്തേ രവികൂപേ സമാഹിതഃ ।
സ്നാനം യഃ കുരുതേ പാര്‍ഥ ഹോമം കുര്യാത്പ്രയത്നതഃ ॥ 24॥

ദാനം ചൈവ യഥാശക്ത്യാ ജയാദിത്യാഗ്രതഃസ്ഥിതഃ ।
തസ്യ പുണ്യസ്യ മാഹാത്മ്യം ശ്രുണുഷ്വൈകമനാജയ ॥ 25॥

കുരുക്ഷേത്രേഷു യത്പുണ്യം പ്രഭാസേ പുഷ്കരേഷു ച ।
വാരാണസ്യാഞ്ച യത്പുണ്യം പ്രയാഗേ നൈമിഷേഽപി വാ ।
തത്പുണ്യം ലഭതേ മര്‍ത്യോ ജയാദിത്യപ്രസാദതഃ ॥ 26॥

ഇതി ശ്രീസ്കാന്ദേ മഹാപുരാണേ ഏകാശീതിസാഹസ്ര്യാം സംഹിതായാം
പ്രഥമേ മാഹേശ്വരഖണ്ഡേ കൌമാരികാഖണ്ഡേ
ജയാദിത്യമാഹാത്മ്യവര്‍ണനനാമൈകപഞ്ചാശത്തമോഽധ്യായേ
ജയാദിത്യാഷ്ടകം ॥ 1॥

Jayaditya Stotram or Jayadityashtakam Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top