Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kapila Gita Lyrics in Malayalam

Kapila Gita in Malayalam:

॥ കപില ഗീതാ ॥(From Bhagavat Purana 3.23-3.33)

॥ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ॥

03230010 മൈത്രേയ ഉവാച
03230011 പിതൃഭ്യാം പ്രസ്ഥിതേ സാധ്വീ പതിമിംഗിതകോവിദാ
03230012 നിത്യം പര്യചരത്പ്രീത്യാ ഭവാനീവ ഭവം പ്രഭും
03230021 വിശ്രംഭേണാത്മശൗചേന ഗൗരവേണ ദമേന ച
03230022 ശുശ്രൂഷയാ സൗഹൃദേന വാചാ മധുരയാ ച ഭോഃ
03230031 വിസൃജ്യ കാമം ദംഭം ച ദ്വേഷം ലോഭമഘം മദം
03230032 അപ്രമത്തോദ്യതാ നിത്യം തേജീയാംസമതോഷയത്
03230041 സ വൈ ദേവർഷിവര്യസ്താം മാനവീം സമനുവ്രതാം
03230042 ദൈവാദ്ഗരീയസഃ പത്യുരാശാസാനാം മഹാശിഷഃ
03230051 കാലേന ഭൂയസാ ക്ഷാമാം കർശിതാം വ്രതചര്യയാ
03230052 പ്രേമഗദ്ഗദയാ വാചാ പീഡിതഃ കൃപയാബ്രവീത്
03230060 കർദമ ഉവാച
03230061 തുഷ്ടോഽഹമദ്യ തവ മാനവി മാനദായാഃ
03230062 ശുശ്രൂഷയാ പരമയാ പരയാ ച ഭക്ത്യാ
03230063 യോ ദേഹിനാമയമതീവ സുഹൃത്സ ദേഹോ
03230064 നാവേക്ഷിതഃ സമുചിതഃ ക്ഷപിതും മദർഥേ
03230071 യേ മേ സ്വധർമനിരതസ്യ തപഃസമാധി
03230072 വിദ്യാത്മയോഗവിജിതാ ഭഗവത്പ്രസാദാഃ
03230073 താനേവ തേ മദനുസേവനയാവരുദ്ധാൻ
03230074 ദൃഷ്ടിം പ്രപശ്യ വിതരാമ്യഭയാനശോകാൻ
03230081 അന്യേ പുനർഭഗവതോ ഭ്രുവ ഉദ്വിജൃംഭ
03230082 വിഭ്രംശിതാർഥരചനാഃ കിമുരുക്രമസ്യ
03230083 സിദ്ധാസി ഭുങ്ക്ഷ്വ വിഭവാന്നിജധർമദോഹാൻ
03230084 ദിവ്യാന്നരൈർദുരധിഗാന്നൃപവിക്രിയാഭിഃ
03230091 ഏവം ബ്രുവാണമബലാഖിലയോഗമായാ
03230092 വിദ്യാവിചക്ഷണമവേക്ഷ്യ ഗതാധിരാസീത്
03230093 സമ്പ്രശ്രയപ്രണയവിഹ്വലയാ ഗിരേഷദ്
03230094 വ്രീഡാവലോകവിലസദ്ധസിതാനനാഹ
03230100 ദേവഹൂതിരുവാച
03230101 രാദ്ധം ബത ദ്വിജവൃഷൈതദമോഘയോഗ
03230102 മായാധിപേ ത്വയി വിഭോ തദവൈമി ഭർതഃ
03230103 യസ്തേഽഭ്യധായി സമയഃ സകൃദംഗസംഗോ
03230104 ഭൂയാദ്ഗരീയസി ഗുണഃ പ്രസവഃ സതീനാം
03230111 തത്രേതികൃത്യമുപശിക്ഷ യഥോപദേശം
03230112 യേനൈഷ മേ കർശിതോഽതിരിരംസയാത്മാ
03230113 സിദ്ധ്യേത തേ കൃതമനോഭവധർഷിതായാ
03230114 ദീനസ്തദീശ ഭവനം സദൃശം വിചക്ഷ്വ
03230120 മൈത്രേയ ഉവാച
03230121 പ്രിയായാഃ പ്രിയമന്വിച്ഛൻകർദമോ യോഗമാസ്ഥിതഃ
03230122 വിമാനം കാമഗം ക്ഷത്തസ്തർഹ്യേവാവിരചീകരത്
03230131 സർവകാമദുഘം ദിവ്യം സർവരത്നസമന്വിതം
03230132 സർവർദ്ധ്യുപചയോദർകം മണിസ്തംഭൈരുപസ്കൃതം
03230141 ദിവ്യോപകരണോപേതം സർവകാലസുഖാവഹം
03230142 പട്ടികാഭിഃ പതാകാഭിർവിചിത്രാഭിരലങ്കൃതം
03230151 സ്രഗ്ഭിർവിചിത്രമാല്യാഭിർമഞ്ജുശിഞ്ജത്ഷഡംഘ്രിഭിഃ
03230152 ദുകൂലക്ഷൗമകൗശേയൈർനാനാവസ്ത്രൈർവിരാജിതം
03230161 ഉപര്യുപരി വിന്യസ്ത നിലയേഷു പൃഥക്പൃഥക്
03230162 ക്ഷിപ്തൈഃ കശിപുഭിഃ കാന്തം പര്യങ്കവ്യജനാസനൈഃ
03230171 തത്ര തത്ര വിനിക്ഷിപ്ത നാനാശിൽപോപശോഭിതം
03230172 മഹാമരകതസ്ഥല്യാ ജുഷ്ടം വിദ്രുമവേദിഭിഃ
03230181 ദ്വാഃസു വിദ്രുമദേഹല്യാ ഭാതം വജ്രകപാടവത്
03230182 ശിഖരേഷ്വിന്ദ്രനീലേഷു ഹേമകുംഭൈരധിശ്രിതം
03230191 ചക്ഷുഷ്മത്പദ്മരാഗാഗ്ര്യൈർവജ്രഭിത്തിഷു നിർമിതൈഃ
03230192 ജുഷ്ടം വിചിത്രവൈതാനൈർമഹാർഹൈർഹേമതോരണൈഃ
03230201 ഹംസപാരാവതവ്രാതൈസ്തത്ര തത്ര നികൂജിതം
03230202 കൃത്രിമാന്മന്യമാനൈഃ സ്വാനധിരുഹ്യാധിരുഹ്യ ച
03230211 വിഹാരസ്ഥാനവിശ്രാമ സംവേശപ്രാംഗണാജിരൈഃ
03230212 യഥോപജോഷം രചിതൈർവിസ്മാപനമിവാത്മനഃ
03230221 ഈദൃഗ്ഗൃഹം തത്പശ്യന്തീം നാതിപ്രീതേന ചേതസാ
03230222 സർവഭൂതാശയാഭിജ്ഞഃ പ്രാവോചത്കർദമഃ സ്വയം
03230231 നിമജ്ജ്യാസ്മിൻഹ്രദേ ഭീരു വിമാനമിദമാരുഹ
03230232 ഇദം ശുക്ലകൃതം തീർഥമാശിഷാം യാപകം നൃണാം
03230241 സാ തദ്ഭർതുഃ സമാദായ വചഃ കുവലയേക്ഷണാ
03230242 സരജം ബിഭ്രതീ വാസോ വേണീഭൂതാംശ്ച മൂർധജാൻ
03230251 അംഗം ച മലപങ്കേന സഞ്ഛന്നം ശബലസ്തനം
03230252 ആവിവേശ സരസ്വത്യാഃ സരഃ ശിവജലാശയം
03230261 സാന്തഃ സരസി വേശ്മസ്ഥാഃ ശതാനി ദശ കന്യകാഃ
03230262 സർവാഃ കിശോരവയസോ ദദർശോത്പലഗന്ധയഃ
03230271 താം ദൃഷ്ട്വാ സഹസോത്ഥായ പ്രോചുഃ പ്രാഞ്ജലയഃ സ്ത്രിയഃ
03230272 വയം കർമകരീസ്തുഭ്യം ശാധി നഃ കരവാമ കിം
03230281 സ്നാനേന താം മഹാർഹേണ സ്നാപയിത്വാ മനസ്വിനീം
03230282 ദുകൂലേ നിർമലേ നൂത്നേ ദദുരസ്യൈ ച മാനദാഃ
03230291 ഭൂഷണാനി പരാർധ്യാനി വരീയാംസി ദ്യുമന്തി ച
03230292 അന്നം സർവഗുണോപേതം പാനം ചൈവാമൃതാസവം
03230301 അഥാദർശേ സ്വമാത്മാനം സ്രഗ്വിണം വിരജാംബരം
03230302 വിരജം കൃതസ്വസ്ത്യയനം കന്യാഭിർബഹുമാനിതം
03230311 സ്നാതം കൃതശിരഃസ്നാനം സർവാഭരണഭൂഷിതം
03230312 നിഷ്കഗ്രീവം വലയിനം കൂജത്കാഞ്ചനനൂപുരം
03230321 ശ്രോണ്യോരധ്യസ്തയാ കാഞ്ച്യാ കാഞ്ചന്യാ ബഹുരത്നയാ
03230322 ഹാരേണ ച മഹാർഹേണ രുചകേന ച ഭൂഷിതം
03230331 സുദതാ സുഭ്രുവാ ശ്ലക്ഷ്ണ സ്നിഗ്ധാപാംഗേന ചക്ഷുഷാ
03230332 പദ്മകോശസ്പൃധാ നീലൈരലകൈശ്ച ലസന്മുഖം
03230341 യദാ സസ്മാര ഋഷഭമൃഷീണാം ദയിതം പതിം
03230342 തത്ര ചാസ്തേ സഹ സ്ത്രീഭിര്യത്രാസ്തേ സ പ്രജാപതിഃ
03230351 ഭർതുഃ പുരസ്താദാത്മാനം സ്ത്രീസഹസ്രവൃതം തദാ
03230352 നിശാമ്യ തദ്യോഗഗതിം സംശയം പ്രത്യപദ്യത
03230361 സ താം കൃതമലസ്നാനാം വിഭ്രാജന്തീമപൂർവവത്
03230362 ആത്മനോ ബിഭ്രതീം രൂപം സംവീതരുചിരസ്തനീം
03230371 വിദ്യാധരീസഹസ്രേണ സേവ്യമാനാം സുവാസസം
03230372 ജാതഭാവോ വിമാനം തദാരോഹയദമിത്രഹൻ
03230381 തസ്മിന്നലുപ്തമഹിമാ പ്രിയയാനുരക്തോ
03230382 വിദ്യാധരീഭിരുപചീർണവപുർവിമാനേ
03230383 ബഭ്രാജ ഉത്കചകുമുദ്ഗണവാനപീച്യസ്
03230384 താരാഭിരാവൃത ഇവോഡുപതിർനഭഃസ്ഥഃ
03230391 തേനാഷ്ടലോകപവിഹാരകുലാചലേന്ദ്ര
03230392 ദ്രോണീഷ്വനംഗസഖമാരുതസൗഭഗാസു
03230393 സിദ്ധൈർനുതോ ദ്യുധുനിപാതശിവസ്വനാസു
03230394 രേമേ ചിരം ധനദവല്ലലനാവരൂഥീ
03230401 വൈശ്രംഭകേ സുരസനേ നന്ദനേ പുഷ്പഭദ്രകേ
03230402 മാനസേ ചൈത്രരഥ്യേ ച സ രേമേ രാമയാ രതഃ
03230411 ഭ്രാജിഷ്ണുനാ വിമാനേന കാമഗേന മഹീയസാ
03230412 വൈമാനികാനത്യശേത ചരല്ലോകാന്യഥാനിലഃ
03230421 കിം ദുരാപാദനം തേഷാം പുംസാമുദ്ദാമചേതസാം
03230422 യൈരാശ്രിതസ്തീർഥപദശ്ചരണോ വ്യസനാത്യയഃ
03230431 പ്രേക്ഷയിത്വാ ഭുവോ ഗോലം പത്ന്യൈ യാവാൻസ്വസംസ്ഥയാ
03230432 ബഹ്വാശ്ചര്യം മഹായോഗീ സ്വാശ്രമായ ന്യവർതത
03230441 വിഭജ്യ നവധാത്മാനം മാനവീം സുരതോത്സുകാം
03230442 രാമാം നിരമയന്രേമേ വർഷപൂഗാന്മുഹൂർതവത്
03230451 തസ്മിന്വിമാന ഉത്കൃഷ്ടാം ശയ്യാം രതികരീം ശ്രിതാ
03230452 ന ചാബുധ്യത തം കാലം പത്യാപീച്യേന സംഗതാ
03230461 ഏവം യോഗാനുഭാവേന ദമ്പത്യോ രമമാണയോഃ
03230462 ശതം വ്യതീയുഃ ശരദഃ കാമലാലസയോർമനാക്
03230471 തസ്യാമാധത്ത രേതസ്താം ഭാവയന്നാത്മനാത്മവിത്
03230472 നോധാ വിധായ രൂപം സ്വം സർവസങ്കൽപവിദ്വിഭുഃ
03230481 അതഃ സാ സുഷുവേ സദ്യോ ദേവഹൂതിഃ സ്ത്രിയഃ പ്രജാഃ
03230482 സർവാസ്താശ്ചാരുസർവാംഗ്യോ ലോഹിതോത്പലഗന്ധയഃ
03230491 പതിം സാ പ്രവ്രജിഷ്യന്തം തദാലക്ഷ്യോശതീ ബഹിഃ
03230492 സ്മയമാനാ വിക്ലവേന ഹൃദയേന വിദൂയതാ
03230501 ലിഖന്ത്യധോമുഖീ ഭൂമിം പദാ നഖമണിശ്രിയാ
03230502 ഉവാച ലലിതാം വാചം നിരുധ്യാശ്രുകലാം ശനൈഃ
03230510 ദേവഹൂതിരുവാച
03230511 സർവം തദ്ഭഗവാന്മഹ്യമുപോവാഹ പ്രതിശ്രുതം
03230512 അഥാപി മേ പ്രപന്നായാ അഭയം ദാതുമർഹസി
03230521 ബ്രഹ്മന്ദുഹിതൃഭിസ്തുഭ്യം വിമൃഗ്യാഃ പതയഃ സമാഃ
03230522 കശ്ചിത്സ്യാന്മേ വിശോകായ ത്വയി പ്രവ്രജിതേ വനം
03230531 ഏതാവതാലം കാലേന വ്യതിക്രാന്തേന മേ പ്രഭോ
03230532 ഇന്ദ്രിയാർഥപ്രസംഗേന പരിത്യക്തപരാത്മനഃ
03230541 ഇന്ദ്രിയാർഥേഷു സജ്ജന്ത്യാ പ്രസംഗസ്ത്വയി മേ കൃതഃ
03230542 അജാനന്ത്യാ പരം ഭാവം തഥാപ്യസ്ത്വഭയായ മേ
03230551 സംഗോ യഃ സംസൃതേർഹേതുരസത്സു വിഹിതോഽധിയാ
03230552 സ ഏവ സാധുഷു കൃതോ നിഃസംഗത്വായ കൽപതേ
03230561 നേഹ യത്കർമ ധർമായ ന വിരാഗായ കൽപതേ
03230562 ന തീർഥപദസേവായൈ ജീവന്നപി മൃതോ ഹി സഃ
03230571 സാഹം ഭഗവതോ നൂനം വഞ്ചിതാ മായയാ ദൃഢം
03230572 യത്ത്വാം വിമുക്തിദം പ്രാപ്യ ന മുമുക്ഷേയ ബന്ധനാത്
ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ
പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം തൃതീയസ്കന്ധേ കാപിലേയോപാഖ്യാനേ
ത്രയോവിംശോഽധ്യായഃ ॥ 23 ॥

03240010 മൈത്രേയ ഉവാച
03240011 നിർവേദവാദിനീമേവം മനോർദുഹിതരം മുനിഃ
03240012 ദയാലുഃ ശാലിനീമാഹ ശുക്ലാഭിവ്യാഹൃതം സ്മരൻ
03240020 ഋഷിരുവാച
03240021 മാ ഖിദോ രാജപുത്രീത്ഥമാത്മാനം പ്രത്യനിന്ദിതേ
03240022 ഭഗവാംസ്തേഽക്ഷരോ ഗർഭമദൂരാത്സമ്പ്രപത്സ്യതേ
03240031 ധൃതവ്രതാസി ഭദ്രം തേ ദമേന നിയമേന ച
03240032 തപോദ്രവിണദാനൈശ്ച ശ്രദ്ധയാ ചേശ്വരം ഭജ
03240041 സ ത്വയാരാധിതഃ ശുക്ലോ വിതന്വന്മാമകം യശഃ
03240042 ഛേത്താ തേ ഹൃദയഗ്രന്ഥിമൗദര്യോ ബ്രഹ്മഭാവനഃ
03240050 മൈത്രേയ ഉവാച
03240051 ദേവഹൂത്യപി സന്ദേശം ഗൗരവേണ പ്രജാപതേഃ
03240052 സമ്യക്ഷ്രദ്ധായ പുരുഷം കൂടസ്ഥമഭജദ്ഗുരും
03240061 തസ്യാം ബഹുതിഥേ കാലേ ഭഗവാന്മധുസൂദനഃ
03240062 കാർദമം വീര്യമാപന്നോ ജജ്ഞേഽഗ്നിരിവ ദാരുണി
03240071 അവാദയംസ്തദാ വ്യോമ്നി വാദിത്രാണി ഘനാഘനാഃ
03240072 ഗായന്തി തം സ്മ ഗന്ധർവാ നൃത്യന്ത്യപ്സരസോ മുദാ
03240081 പേതുഃ സുമനസോ ദിവ്യാഃ ഖേചരൈരപവർജിതാഃ
03240082 പ്രസേദുശ്ച ദിശഃ സർവാ അംഭാംസി ച മനാംസി ച
03240091 തത്കർദമാശ്രമപദം സരസ്വത്യാ പരിശ്രിതം
03240092 സ്വയംഭൂഃ സാകമൃഷിഭിർമരീച്യാദിഭിരഭ്യയാത്
03240101 ഭഗവന്തം പരം ബ്രഹ്മ സത്ത്വേനാംശേന ശത്രുഹൻ
03240102 തത്ത്വസംഖ്യാനവിജ്ഞപ്ത്യൈ ജാതം വിദ്വാനജഃ സ്വരാട്
03240111 സഭാജയന്വിശുദ്ധേന ചേതസാ തച്ചികീർഷിതം
03240112 പ്രഹൃഷ്യമാണൈരസുഭിഃ കർദമം ചേദമഭ്യധാത്
03240120 ബ്രഹ്മോവാച
03240121 ത്വയാ മേഽപചിതിസ്താത കൽപിതാ നിർവ്യലീകതഃ
03240122 യന്മേ സഞ്ജഗൃഹേ വാക്യം ഭവാന്മാനദ മാനയൻ
03240131 ഏതാവത്യേവ ശുശ്രൂഷാ കാര്യാ പിതരി പുത്രകൈഃ
03240132 ബാഢമിത്യനുമന്യേത ഗൗരവേണ ഗുരോർവചഃ
03240141 ഇമാ ദുഹിതരഃ സത്യസ്തവ വത്സ സുമധ്യമാഃ
03240142 സർഗമേതം പ്രഭാവൈഃ സ്വൈർബൃംഹയിഷ്യന്ത്യനേകധാ
03240151 അതസ്ത്വമൃഷിമുഖ്യേഭ്യോ യഥാശീലം യഥാരുചി
03240152 ആത്മജാഃ പരിദേഹ്യദ്യ വിസ്തൃണീഹി യശോ ഭുവി
03240161 വേദാഹമാദ്യം പുരുഷമവതീർണം സ്വമായയാ
03240162 ഭൂതാനാം ശേവധിം ദേഹം ബിഭ്രാണം കപിലം മുനേ
03240171 ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗേന കർമണാമുദ്ധരൻജടാഃ
03240172 ഹിരണ്യകേശഃ പദ്മാക്ഷഃ പദ്മമുദ്രാപദാംബുജഃ
03240181 ഏഷ മാനവി തേ ഗർഭം പ്രവിഷ്ടഃ കൈടഭാർദനഃ
03240182 അവിദ്യാസംശയഗ്രന്ഥിം ഛിത്ത്വാ ഗാം വിചരിഷ്യതി
03240191 അയം സിദ്ധഗണാധീശഃ സാംഖ്യാചാര്യൈഃ സുസമ്മതഃ
03240192 ലോകേ കപില ഇത്യാഖ്യാം ഗന്താ തേ കീർതിവർധനഃ
03240200 മൈത്രേയ ഉവാച
03240201 താവാശ്വാസ്യ ജഗത്സ്രഷ്ടാ കുമാരൈഃ സഹനാരദഃ
03240202 ഹംസോ ഹംസേന യാനേന ത്രിധാമപരമം യയൗ
03240211 ഗതേ ശതധൃതൗ ക്ഷത്തഃ കർദമസ്തേന ചോദിതഃ
03240212 യഥോദിതം സ്വദുഹിത്ഃ പ്രാദാദ്വിശ്വസൃജാം തതഃ
03240221 മരീചയേ കലാം പ്രാദാദനസൂയാമഥാത്രയേ
03240222 ശ്രദ്ധാമംഗിരസേഽയച്ഛത്പുലസ്ത്യായ ഹവിർഭുവം
03240231 പുലഹായ ഗതിം യുക്താം ക്രതവേ ച ക്രിയാം സതീം
03240232 ഖ്യാതിം ച ഭൃഗവേഽയച്ഛദ്വസിഷ്ഠായാപ്യരുന്ധതീം
03240241 അഥർവണേഽദദാച്ഛാന്തിം യയാ യജ്ഞോ വിതന്യതേ
03240242 വിപ്രർഷഭാൻകൃതോദ്വാഹാൻസദാരാൻസമലാലയത്
03240251 തതസ്ത ഋഷയഃ ക്ഷത്തഃ കൃതദാരാ നിമന്ത്ര്യ തം
03240252 പ്രാതിഷ്ഠന്നന്ദിമാപന്നാഃ സ്വം സ്വമാശ്രമമണ്ഡലം
03240261 സ ചാവതീർണം ത്രിയുഗമാജ്ഞായ വിബുധർഷഭം
03240262 വിവിക്ത ഉപസംഗമ്യ പ്രണമ്യ സമഭാഷത
03240271 അഹോ പാപച്യമാനാനാം നിരയേ സ്വൈരമംഗലൈഃ
03240272 കാലേന ഭൂയസാ നൂനം പ്രസീദന്തീഹ ദേവതാഃ
03240281 ബഹുജന്മവിപക്വേന സമ്യഗ്യോഗസമാധിനാ
03240282 ദ്രഷ്ടും യതന്തേ യതയഃ ശൂന്യാഗാരേഷു യത്പദം
03240291 സ ഏവ ഭഗവാനദ്യ ഹേലനം ന ഗണയ്യ നഃ
03240292 ഗൃഹേഷു ജാതോ ഗ്രാമ്യാണാം യഃ സ്വാനാം പക്ഷപോഷണഃ
03240301 സ്വീയം വാക്യമൃതം കർതുമവതീർണോഽസി മേ ഗൃഹേ
03240302 ചികീർഷുർഭഗവാൻജ്ഞാനം ഭക്താനാം മാനവർധനഃ
03240311 താന്യേവ തേഽഭിരൂപാണി രൂപാണി ഭഗവംസ്തവ
03240312 യാനി യാനി ച രോചന്തേ സ്വജനാനാമരൂപിണഃ
03240321 ത്വാം സൂരിഭിസ്തത്ത്വബുഭുത്സയാദ്ധാ സദാഭിവാദാർഹണപാദപീഠം
03240322 ഐശ്വര്യവൈരാഗ്യയശോഽവബോധ വീര്യശ്രിയാ പൂർതമഹം പ്രപദ്യേ
03240331 പരം പ്രധാനം പുരുഷം മഹാന്തം കാലം കവിം ത്രിവൃതം ലോകപാലം
03240332 ആത്മാനുഭൂത്യാനുഗതപ്രപഞ്ചം സ്വച്ഛന്ദശക്തിം കപിലം പ്രപദ്യേ
03240341 അ സ്മാഭിപൃച്ഛേഽദ്യ പതിം പ്രജാനാം ത്വയാവതീർണർണ ഉതാപ്തകാമഃ
03240342 പരിവ്രജത്പദവീമാസ്ഥിതോഽഹം ചരിഷ്യേ ത്വാം ഹൃദി യുഞ്ജന്വിശോകഃ
03240350 ശ്രീഭഗവാനുവാച
03240351 മയാ പ്രോക്തം ഹി ലോകസ്യ പ്രമാണം സത്യലൗകികേ
03240352 അഥാജനി മയാ തുഭ്യം യദവോചമൃതം മുനേ
03240361 ഏതന്മേ ജന്മ ലോകേഽസ്മിന്മുമുക്ഷൂണാം ദുരാശയാത്
03240362 പ്രസംഖ്യാനായ തത്ത്വാനാം സമ്മതായാത്മദർശനേ
03240371 ഏഷ ആത്മപഥോഽവ്യക്തോ നഷ്ടഃ കാലേന ഭൂയസാ
03240372 തം പ്രവർതയിതും ദേഹമിമം വിദ്ധി മയാ ഭൃതം
03240381 ഗച്ഛ കാമം മയാപൃഷ്ടോ മയി സന്ന്യസ്തകർമണാ
03240382 ജിത്വാ സുദുർജയം മൃത്യുമമൃതത്വായ മാം ഭജ
03240391 മാമാത്മാനം സ്വയഞ്ജ്യോതിഃ സർവഭൂതഗുഹാശയം
03240392 ആത്മന്യേവാത്മനാ വീക്ഷ്യ വിശോകോഽഭയമൃച്ഛസി
03240401 മാത്ര ആധ്യാത്മികീം വിദ്യാം ശമനീം സർവകർമണാം
03240402 വിതരിഷ്യേ യയാ ചാസൗ ഭയം ചാതിതരിഷ്യതി
03240410 മൈത്രേയ ഉവാച
03240411 ഏവം സമുദിതസ്തേന കപിലേന പ്രജാപതിഃ
03240412 ദക്ഷിണീകൃത്യ തം പ്രീതോ വനമേവ ജഗാമ ഹ
03240421 വ്രതം സ ആസ്ഥിതോ മൗനമാത്മൈകശരണോ മുനിഃ
03240422 നിഃസംഗോ വ്യചരത്ക്ഷോണീമനഗ്നിരനികേതനഃ
03240431 മനോ ബ്രഹ്മണി യുഞ്ജാനോ യത്തത്സദസതഃ പരം
03240432 ഗുണാവഭാസേ വിഗുണ ഏകഭക്ത്യാനുഭാവിതേ
03240441 നിരഹങ്കൃതിർനിർമമശ്ച നിർദ്വന്ദ്വഃ സമദൃക്സ്വദൃക്
03240442 പ്രത്യക്പ്രശാന്തധീർധീരഃ പ്രശാന്തോർമിരിവോദധിഃ
03240451 വാസുദേവേ ഭഗവതി സർവജ്ഞേ പ്രത്യഗാത്മനി
03240452 പരേണ ഭക്തിഭാവേന ലബ്ധാത്മാ മുക്തബന്ധനഃ
03240461 ആത്മാനം സർവഭൂതേഷു ഭഗവന്തമവസ്ഥിതം
03240462 അപശ്യത്സർവഭൂതാനി ഭഗവത്യപി ചാത്മനി
03240471 ഇച്ഛാദ്വേഷവിഹീനേന സർവത്ര സമചേതസാ
03240472 ഭഗവദ്ഭക്തിയുക്തേന പ്രാപ്താ ഭാഗവതീ ഗതിഃ
ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ
പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം തൃതീയസ്കന്ധേ കാപിലേയേ
ചതുർവിംശോഽധ്യായഃ ॥ 24 ॥

03250010 ശൗനക ഉവാച
03250011 കപിലസ്തത്ത്വസംഖ്യാതാ ഭഗവാനാത്മമായയാ
03250012 ജാതഃ സ്വയമജഃ സാക്ഷാദാത്മപ്രജ്ഞപ്തയേ നൃണാം
03250021 ന ഹ്യസ്യ വർഷ്മണഃ പുംസാം വരിമ്ണഃ സർവയോഗിനാം
03250022 വിശ്രുതൗ ശ്രുതദേവസ്യ ഭൂരി തൃപ്യന്തി മേഽസവഃ
03250031 യദ്യദ്വിധത്തേ ഭഗവാൻസ്വച്ഛന്ദാത്മാത്മമായയാ
03250032 താനി മേ ശ്രദ്ദധാനസ്യ കീർതന്യാന്യനുകീർതയ
03250040 സൂത ഉവാച
03250041 ദ്വൈപായനസഖസ്ത്വേവം മൈത്രേയോ ഭഗവാംസ്തഥാ
03250042 പ്രാഹേദം വിദുരം പ്രീത ആന്വീക്ഷിക്യാം പ്രചോദിതഃ
03250050 മൈത്രേയ ഉവാച
03250051 പിതരി പ്രസ്ഥിതേഽരണ്യം മാതുഃ പ്രിയചികീർഷയാ
03250052 തസ്മിൻബിന്ദുസരേഽവാത്സീദ്ഭഗവാൻകപിലഃ കില
03250061 തമാസീനമകർമാണം തത്ത്വമാർഗാഗ്രദർശനം
03250062 സ്വസുതം ദേവഹൂത്യാഹ ധാതുഃ സംസ്മരതീ വചഃ
03250070 ദേവഹൂതിരുവാച
03250071 നിർവിണ്ണാ നിതരാം ഭൂമന്നസദിന്ദ്രിയതർഷണാത്
03250072 യേന സംഭാവ്യമാനേന പ്രപന്നാന്ധം തമഃ പ്രഭോ
03250081 തസ്യ ത്വം തമസോഽന്ധസ്യ ദുഷ്പാരസ്യാദ്യ പാരഗം
03250082 സച്ചക്ഷുർജന്മനാമന്തേ ലബ്ധം മേ ത്വദനുഗ്രഹാത്
03250091 യ ആദ്യോ ഭഗവാൻപുംസാമീശ്വരോ വൈ ഭവാൻകില
03250092 ലോകസ്യ തമസാന്ധസ്യ ചക്ഷുഃ സൂര്യ ഇവോദിതഃ
03250101 അഥ മേ ദേവ സമ്മോഹമപാക്രഷ്ടും ത്വമർഹസി
03250102 യോഽവഗ്രഹോഽഹം മമേതീത്യേതസ്മിന്യോജിതസ്ത്വയാ
03250111 തം ത്വാ ഗതാഹം ശരണം ശരണ്യം സ്വഭൃത്യസംസാരതരോഃ കുഠാരം
03250112 ജിജ്ഞാസയാഹം പ്രകൃതേഃ പൂരുഷസ്യ നമാമി സദ്ധർമവിദാം വരിഷ്ഠം
03250120 മൈത്രേയ ഉവാച
03250121 ഇതി സ്വമാതുർനിരവദ്യമീപ്സിതം നിശമ്യ പുംസാമപവർഗവർധനം
03250122 ധിയാഭിനന്ദ്യാത്മവതാം സതാം ഗതിർബഭാഷ ഈഷത്സ്മിതശോഭിതാനനഃ
03250130 ശ്രീഭഗവാനുവാച
03250131 യോഗ ആധ്യാത്മികഃ പുംസാം മതോ നിഃശ്രേയസായ മേ
03250132 അത്യന്തോപരതിര്യത്ര ദുഃഖസ്യ ച സുഖസ്യ ച
03250141 തമിമം തേ പ്രവക്ഷ്യാമി യമവോചം പുരാനഘേ
03250142 ഋഷീണാം ശ്രോതുകാമാനാം യോഗം സർവാംഗനൈപുണം
03250151 ചേതഃ ഖൽവസ്യ ബന്ധായ മുക്തയേ ചാത്മനോ മതം
03250152 ഗുണേഷു സക്തം ബന്ധായ രതം വാ പുംസി മുക്തയേ
03250161 അഹം മമാഭിമാനോത്ഥൈഃ കാമലോഭാദിഭിർമലൈഃ
03250162 വീതം യദാ മനഃ ശുദ്ധമദുഃഖമസുഖം സമം
03250171 തദാ പുരുഷ ആത്മാനം കേവലം പ്രകൃതേഃ പരം
03250172 നിരന്തരം സ്വയഞ്ജ്യോതിരണിമാനമഖണ്ഡിതം
03250181 ജ്ഞാനവൈരാഗ്യയുക്തേന ഭക്തിയുക്തേന ചാത്മനാ
03250182 പരിപശ്യത്യുദാസീനം പ്രകൃതിം ച ഹതൗജസം
03250191 ന യുജ്യമാനയാ ഭക്ത്യാ ഭഗവത്യഖിലാത്മനി
03250192 സദൃശോഽസ്തി ശിവഃ പന്ഥാ യോഗിനാം ബ്രഹ്മസിദ്ധയേ
03250201 പ്രസംഗമജരം പാശമാത്മനഃ കവയോ വിദുഃ
03250202 സ ഏവ സാധുഷു കൃതോ മോക്ഷദ്വാരമപാവൃതം
03250211 തിതിക്ഷവഃ കാരുണികാഃ സുഹൃദഃ സർവദേഹിനാം
03250212 അജാതശത്രവഃ ശാന്താഃ സാധവഃ സാധുഭൂഷണാഃ
03250221 മയ്യനന്യേന ഭാവേന ഭക്തിം കുർവന്തി യേ ദൃഢാം
03250222 മത്കൃതേ ത്യക്തകർമാണസ്ത്യക്തസ്വജനബാന്ധവാഃ
03250231 മദാശ്രയാഃ കഥാ മൃഷ്ടാഃ ശൃണ്വന്തി കഥയന്തി ച
03250232 തപന്തി വിവിധാസ്താപാ നൈതാന്മദ്ഗതചേതസഃ
03250241 ത ഏതേ സാധവഃ സാധ്വി സർവസംഗവിവർജിതാഃ
03250242 സംഗസ്തേഷ്വഥ തേ പ്രാർഥ്യഃ സംഗദോഷഹരാ ഹി തേ
03250251 സതാം പ്രസംഗാന്മമ വീര്യസംവിദോ ഭവന്തി ഹൃത്കർണരസായനാഃ കഥാഃ
03250252 തജ്ജോഷണാദാശ്വപവർഗവർത്മനി ശ്രദ്ധാ രതിർഭക്തിരനുക്രമിഷ്യതി
03250261 ഭക്ത്യാ പുമാൻജാതവിരാഗ ഐന്ദ്രിയാദ്ദൃഷ്ടശ്രുതാന്മദ്രചനാനുചിന്തയാ
03250262 ചിത്തസ്യ യത്തോ ഗ്രഹണേ യോഗയുക്തോ യതിഷ്യതേ ഋജുഭിര്യോഗമാർഗൈഃ
03250271 അസേവയായം പ്രകൃതേർഗുണാനാം ജ്ഞാനേന വൈരാഗ്യവിജൃംഭിതേന
03250272 യോഗേന മയ്യർപിതയാ ച ഭക്ത്യാ മാം പ്രത്യഗാത്മാനമിഹാവരുന്ധേ
03250280 ദേവഹൂതിരുവാച
03250281 കാചിത്ത്വയ്യുചിതാ ഭക്തിഃ കീദൃശീ മമ ഗോചരാ
03250282 യയാ പദം തേ നിർവാണമഞ്ജസാന്വാശ്നവാ അഹം
03250291 യോ യോഗോ ഭഗവദ്ബാണോ നിർവാണാത്മംസ്ത്വയോദിതഃ
03250292 കീദൃശഃ കതി ചാംഗാനി യതസ്തത്ത്വാവബോധനം
03250301 തദേതന്മേ വിജാനീഹി യഥാഹം മന്ദധീർഹരേ
03250302 സുഖം ബുദ്ധ്യേയ ദുർബോധം യോഷാ ഭവദനുഗ്രഹാത്
03250310 മൈത്രേയ ഉവാച
03250311 വിദിത്വാർഥം കപിലോ മാതുരിത്ഥം ജാതസ്നേഹോ യത്ര തന്വാഭിജാതഃ
03250312 തത്ത്വാമ്നായം യത്പ്രവദന്തി സാംഖ്യം പ്രോവാച വൈ ഭക്തിവിതാനയോഗം
03250320 ശ്രീഭഗവാനുവാച
03250321 ദേവാനാം ഗുണലിംഗാനാമാനുശ്രവികകർമണാം
03250322 സത്ത്വ ഏവൈകമനസോ വൃത്തിഃ സ്വാഭാവികീ തു യാ
03250341 അനിമിത്താ ഭാഗവതീ ഭക്തിഃ സിദ്ധേർഗരീയസീ
03250342 ജരയത്യാശു യാ കോശം നിഗീർണമനലോ യഥാ
03250351 നൈകാത്മതാം മേ സ്പൃഹയന്തി കേചിന്മത്പാദസേവാഭിരതാ മദീഹാഃ
03250352 യേഽന്യോന്യതോ ഭാഗവതാഃ പ്രസജ്യ സഭാജയന്തേ മമ പൗരുഷാണി
03250361 പശ്യന്തി തേ മേ രുചിരാണ്യംബ സന്തഃ പ്രസന്നവക്ത്രാരുണലോചനാനി
03250362 രൂപാണി ദിവ്യാനി വരപ്രദാനി സാകം വാചം സ്പൃഹണീയാം വദന്തി
03250371 തൈർദർശനീയാവയവൈരുദാര വിലാസഹാസേക്ഷിതവാമസൂക്തൈഃ
03250372 ഹൃതാത്മനോ ഹൃതപ്രാണാംശ്ച ഭക്തിരനിച്ഛതോ മേ ഗതിമണ്വീം പ്രയുങ്ക്തേ
03250381 അഥോ വിഭൂതിം മമ മായാവിനസ്താമൈശ്വര്യമഷ്ടാംഗമനുപ്രവൃത്തം
03250382 ശ്രിയം ഭാഗവതീം വാസ്പൃഹയന്തി ഭദ്രാം പരസ്യ മേ തേഽശ്നുവതേ തു ലോകേ
03250391 ന കർഹിചിന്മത്പരാഃ ശാന്തരൂപേ നങ്ക്ഷ്യന്തി നോ മേഽനിമിഷോ ലേഢി ഹേതിഃ
03250392 യേഷാമഹം പ്രിയ ആത്മാ സുതശ്ച സഖാ ഗുരുഃ സുഹൃദോ ദൈവമിഷ്ടം
03250401 ഇമം ലോകം തഥൈവാമുമാത്മാനമുഭയായിനം
03250402 ആത്മാനമനു യേ ചേഹ യേ രായഃ പശവോ ഗൃഹാഃ
03250411 വിസൃജ്യ സർവാനന്യാംശ്ച മാമേവം വിശ്വതോമുഖം
03250412 ഭജന്ത്യനന്യയാ ഭക്ത്യാ താന്മൃത്യോരതിപാരയേ
03250421 നാന്യത്ര മദ്ഭഗവതഃ പ്രധാനപുരുഷേശ്വരാത്
03250422 ആത്മനഃ സർവഭൂതാനാം ഭയം തീവ്രം നിവർതതേ
03250431 മദ്ഭയാദ്വാതി വാതോഽയം സൂര്യസ്തപതി മദ്ഭയാത്
03250432 വർഷതീന്ദ്രോ ദഹത്യഗ്നിർമൃത്യുശ്ചരതി മദ്ഭയാത്
03250441 ജ്ഞാനവൈരാഗ്യയുക്തേന ഭക്തിയോഗേന യോഗിനഃ
03250442 ക്ഷേമായ പാദമൂലം മേ പ്രവിശന്ത്യകുതോഭയം
03250451 ഏതാവാനേവ ലോകേഽസ്മിൻപുംസാം നിഃശ്രേയസോദയഃ
03250452 തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന മനോ മയ്യർപിതം സ്ഥിരം
ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ
പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം തൃതീയസ്കന്ധേ കാപിലേയോപാഖ്യാനേ
പഞ്ചവിംശോഽധ്യായഃ ॥ 25 ॥

03260010 ശ്രീഭഗവാനുവാച
03260011 അഥ തേ സമ്പ്രവക്ഷ്യാമി തത്ത്വാനാം ലക്ഷണം പൃഥക്
03260012 യദ്വിദിത്വാ വിമുച്യേത പുരുഷഃ പ്രാകൃതൈർഗുണൈഃ
03260021 ജ്ഞാനം നിഃശ്രേയസാർഥായ പുരുഷസ്യാത്മദർശനം
03260022 യദാഹുർവർണയേ തത്തേ ഹൃദയഗ്രന്ഥിഭേദനം
03260031 അനാദിരാത്മാ പുരുഷോ നിർഗുണഃ പ്രകൃതേഃ പരഃ
03260032 പ്രത്യഗ്ധാമാ സ്വയഞ്ജ്യോതിർവിശ്വം യേന സമന്വിതം
03260041 സ ഏഷ പ്രകൃതിം സൂക്ഷ്മാം ദൈവീം ഗുണമയീം വിഭുഃ
03260042 യദൃച്ഛയൈവോപഗതാമഭ്യപദ്യത ലീലയാ
03260051 ഗുണൈർവിചിത്രാഃ സൃജതീം സരൂപാഃ പ്രകൃതിം പ്രജാഃ
03260052 വിലോക്യ മുമുഹേ സദ്യഃ സ ഇഹ ജ്ഞാനഗൂഹയാ
03260061 ഏവം പരാഭിധ്യാനേന കർതൃത്വം പ്രകൃതേഃ പുമാൻ
03260062 കർമസു ക്രിയമാണേഷു ഗുണൈരാത്മനി മന്യതേ
03260071 തദസ്യ സംസൃതിർബന്ധഃ പാരതന്ത്ര്യം ച തത്കൃതം
03260072 ഭവത്യകർതുരീശസ്യ സാക്ഷിണോ നിർവൃതാത്മനഃ
03260081 കാര്യകാരണകർതൃത്വേ കാരണം പ്രകൃതിം വിദുഃ
03260082 ഭോക്തൃത്വേ സുഖദുഃഖാനാം പുരുഷം പ്രകൃതേഃ പരം
03260090 ദേവഹൂതിരുവാച
03260091 പ്രകൃതേഃ പുരുഷസ്യാപി ലക്ഷണം പുരുഷോത്തമ
03260092 ബ്രൂഹി കാരണയോരസ്യ സദസച്ച യദാത്മകം
03260100 ശ്രീഭഗവാനുവാച
03260101 യത്തത്ത്രിഗുണമവ്യക്തം നിത്യം സദസദാത്മകം
03260102 പ്രധാനം പ്രകൃതിം പ്രാഹുരവിശേഷം വിശേഷവത്
03260111 പഞ്ചഭിഃ പഞ്ചഭിർബ്രഹ്മ ചതുർഭിർദശഭിസ്തഥാ
03260112 ഏതച്ചതുർവിംശതികം ഗണം പ്രാധാനികം വിദുഃ
03260121 മഹാഭൂതാനി പഞ്ചൈവ ഭൂരാപോഽഗ്നിർമരുന്നഭഃ
03260122 തന്മാത്രാണി ച താവന്തി ഗന്ധാദീനി മതാനി മേ
03260131 ഇന്ദ്രിയാണി ദശ ശ്രോത്രം ത്വഗ്ദൃഗ്രസനനാസികാഃ
03260132 വാക്കരൗ ചരണൗ മേഢ്രം പായുർദശമ ഉച്യതേ
03260141 മനോ ബുദ്ധിരഹങ്കാരശ്ചിത്തമിത്യന്തരാത്മകം
03260142 ചതുർധാ ലക്ഷ്യതേ ഭേദോ വൃത്ത്യാ ലക്ഷണരൂപയാ
03260151 ഏതാവാനേവ സംഖ്യാതോ ബ്രഹ്മണഃ സഗുണസ്യ ഹ
03260152 സന്നിവേശോ മയാ പ്രോക്തോ യഃ കാലഃ പഞ്ചവിംശകഃ
03260161 പ്രഭാവം പൗരുഷം പ്രാഹുഃ കാലമേകേ യതോ ഭയം
03260162 അഹങ്കാരവിമൂഢസ്യ കർതുഃ പ്രകൃതിമീയുഷഃ
03260171 പ്രകൃതേർഗുണസാമ്യസ്യ നിർവിശേഷസ്യ മാനവി
03260172 ചേഷ്ടാ യതഃ സ ഭഗവാൻകാല ഇത്യുപലക്ഷിതഃ
03260181 അന്തഃ പുരുഷരൂപേണ കാലരൂപേണ യോ ബഹിഃ
03260182 സമന്വേത്യേഷ സത്ത്വാനാം ഭഗവാനാത്മമായയാ
03260191 ദൈവാത്ക്ഷുഭിതധർമിണ്യാം സ്വസ്യാം യോനൗ പരഃ പുമാൻ
03260192 ആധത്ത വീര്യം സാസൂത മഹത്തത്ത്വം ഹിരൺമയം
03260201 വിശ്വമാത്മഗതം വ്യഞ്ജൻകൂടസ്ഥോ ജഗദങ്കുരഃ
03260202 സ്വതേജസാപിബത്തീവ്രമാത്മപ്രസ്വാപനം തമഃ
03260211 യത്തത്സത്ത്വഗുണം സ്വച്ഛം ശാന്തം ഭഗവതഃ പദം
03260212 യദാഹുർവാസുദേവാഖ്യം ചിത്തം തന്മഹദാത്മകം
03260221 സ്വച്ഛത്വമവികാരിത്വം ശാന്തത്വമിതി ചേതസഃ
03260222 വൃത്തിഭിർലക്ഷണം പ്രോക്തം യഥാപാം പ്രകൃതിഃ പരാ
03260231 മഹത്തത്ത്വാദ്വികുർവാണാദ്ഭഗവദ്വീര്യസംഭവാത്
03260232 ക്രിയാശക്തിരഹങ്കാരസ്ത്രിവിധഃ സമപദ്യത
03260241 വൈകാരികസ്തൈജസശ്ച താമസശ്ച യതോ ഭവഃ
03260242 മനസശ്ചേന്ദ്രിയാണാം ച ഭൂതാനാം മഹതാമപി
03260251 സഹസ്രശിരസം സാക്ഷാദ്യമനന്തം പ്രചക്ഷതേ
03260252 സങ്കർഷണാഖ്യം പുരുഷം ഭൂതേന്ദ്രിയമനോമയം
03260261 കർതൃത്വം കരണത്വം ച കാര്യത്വം ചേതി ലക്ഷണം
03260262 ശാന്തഘോരവിമൂഢത്വമിതി വാ സ്യാദഹങ്കൃതേഃ
03260271 വൈകാരികാദ്വികുർവാണാന്മനസ്തത്ത്വമജായത
03260272 യത്സങ്കൽപവികൽപാഭ്യാം വർതതേ കാമസംഭവഃ
03260281 യദ്വിദുർഹ്യനിരുദ്ധാഖ്യം ഹൃഷീകാണാമധീശ്വരം
03260282 ശാരദേന്ദീവരശ്യാമം സംരാധ്യം യോഗിഭിഃ ശനൈഃ
03260291 തൈജസാത്തു വികുർവാണാദ്ബുദ്ധിതത്ത്വമഭൂത്സതി
03260292 ദ്രവ്യസ്ഫുരണവിജ്ഞാനമിന്ദ്രിയാണാമനുഗ്രഹഃ
03260301 സംശയോഽഥ വിപര്യാസോ നിശ്ചയഃ സ്മൃതിരേവ ച
03260302 സ്വാപ ഇത്യുച്യതേ ബുദ്ധേർലക്ഷണം വൃത്തിതഃ പൃഥക്
03260311 തൈജസാനീന്ദ്രിയാണ്യേവ ക്രിയാജ്ഞാനവിഭാഗശഃ
03260312 പ്രാണസ്യ ഹി ക്രിയാശക്തിർബുദ്ധേർവിജ്ഞാനശക്തിതാ
03260321 താമസാച്ച വികുർവാണാദ്ഭഗവദ്വീര്യചോദിതാത്
03260322 ശബ്ദമാത്രമഭൂത്തസ്മാന്നഭഃ ശ്രോത്രം തു ശബ്ദഗം
03260331 അർഥാശ്രയത്വം ശബ്ദസ്യ ദ്രഷ്ടുർലിംഗത്വമേവ ച
03260332 തന്മാത്രത്വം ച നഭസോ ലക്ഷണം കവയോ വിദുഃ
03260341 ഭൂതാനാം ഛിദ്രദാതൃത്വം ബഹിരന്തരമേവ ച
03260342 പ്രാണേന്ദ്രിയാത്മധിഷ്ണ്യത്വം നഭസോ വൃത്തിലക്ഷണം
03260351 നഭസഃ ശബ്ദതന്മാത്രാത്കാലഗത്യാ വികുർവതഃ
03260352 സ്പർശോഽഭവത്തതോ വായുസ്ത്വക്സ്പർശസ്യ ച സംഗ്രഹഃ
03260361 മൃദുത്വം കഠിനത്വം ച ശൈത്യമുഷ്ണത്വമേവ ച
03260362 ഏതത്സ്പർശസ്യ സ്പർശത്വം തന്മാത്രത്വം നഭസ്വതഃ
03260371 ചാലനം വ്യൂഹനം പ്രാപ്തിർനേതൃത്വം ദ്രവ്യശബ്ദയോഃ
03260372 സർവേന്ദ്രിയാണാമാത്മത്വം വായോഃ കർമാഭിലക്ഷണം
03260381 വായോശ്ച സ്പർശതന്മാത്രാദ്രൂപം ദൈവേരിതാദഭൂത്
03260382 സമുത്ഥിതം തതസ്തേജശ്ചക്ഷൂ രൂപോപലംഭനം
03260391 ദ്രവ്യാകൃതിത്വം ഗുണതാ വ്യക്തിസംസ്ഥാത്വമേവ ച
03260392 തേജസ്ത്വം തേജസഃ സാധ്വി രൂപമാത്രസ്യ വൃത്തയഃ
03260401 ദ്യോതനം പചനം പാനമദനം ഹിമമർദനം
03260402 തേജസോ വൃത്തയസ്ത്വേതാഃ ശോഷണം ക്ഷുത്തൃഡേവ ച
03260411 രൂപമാത്രാദ്വികുർവാണാത്തേജസോ ദൈവചോദിതാത്
03260412 രസമാത്രമഭൂത്തസ്മാദംഭോ ജിഹ്വാ രസഗ്രഹഃ
03260421 കഷായോ മധുരസ്തിക്തഃ കട്വമ്ല ഇതി നൈകധാ
03260422 ഭൗതികാനാം വികാരേണ രസ ഏകോ വിഭിദ്യതേ
03260431 ക്ലേദനം പിണ്ഡനം തൃപ്തിഃ പ്രാണനാപ്യായനോന്ദനം
03260432 താപാപനോദോ ഭൂയസ്ത്വമംഭസോ വൃത്തയസ്ത്വിമാഃ
03260441 രസമാത്രാദ്വികുർവാണാദംഭസോ ദൈവചോദിതാത്
03260442 ഗന്ധമാത്രമഭൂത്തസ്മാത്പൃഥ്വീ ഘ്രാണസ്തു ഗന്ധഗഃ
03260451 കരംഭപൂതിസൗരഭ്യ ശാന്തോഗ്രാമ്ലാദിഭിഃ പൃഥക്
03260452 ദ്രവ്യാവയവവൈഷമ്യാദ്ഗന്ധ ഏകോ വിഭിദ്യതേ
03260461 ഭാവനം ബ്രഹ്മണഃ സ്ഥാനം ധാരണം സദ്വിശേഷണം
03260462 സർവസത്ത്വഗുണോദ്ഭേദഃ പൃഥിവീവൃത്തിലക്ഷണം
03260471 നഭോഗുണവിശേഷോഽർഥോ യസ്യ തച്ഛ്രോത്രമുച്യതേ
03260472 വായോർഗുണവിശേഷോഽർഥോ യസ്യ തത്സ്പർശനം വിദുഃ
03260481 തേജോഗുണവിശേഷോഽർഥോ യസ്യ തച്ചക്ഷുരുച്യതേ
03260482 അംഭോഗുണവിശേഷോഽർഥോ യസ്യ തദ്രസനം വിദുഃ
03260483 ഭൂമേർഗുണവിശേഷോഽർഥോ യസ്യ സ ഘ്രാണ ഉച്യതേ
03260491 പരസ്യ ദൃശ്യതേ ധർമോ ഹ്യപരസ്മിൻസമന്വയാത്
03260492 അതോ വിശേഷോ ഭാവാനാം ഭൂമാവേവോപലക്ഷ്യതേ
03260501 ഏതാന്യസംഹത്യ യദാ മഹദാദീനി സപ്ത വൈ
03260502 കാലകർമഗുണോപേതോ ജഗദാദിരുപാവിശത്
03260511 തതസ്തേനാനുവിദ്ധേഭ്യോ യുക്തേഭ്യോഽണ്ഡമചേതനം
03260512 ഉത്ഥിതം പുരുഷോ യസ്മാദുദതിഷ്ഠദസൗ വിരാട്
03260521 ഏതദണ്ഡം വിശേഷാഖ്യം ക്രമവൃദ്ധൈർദശോത്തരൈഃ
03260522 തോയാദിഭിഃ പരിവൃതം പ്രധാനേനാവൃതൈർബഹിഃ
03260523 യത്ര ലോകവിതാനോഽയം രൂപം ഭഗവതോ ഹരേഃ
03260531 ഹിരൺമയാദണ്ഡകോശാദുത്ഥായ സലിലേ ശയാത്
03260532 തമാവിശ്യ മഹാദേവോ ബഹുധാ നിർബിഭേദ ഖം
03260541 നിരഭിദ്യതാസ്യ പ്രഥമം മുഖം വാണീ തതോഽഭവത്
03260542 വാണ്യാ വഹ്നിരഥോ നാസേ പ്രാണോതോ ഘ്രാണ ഏതയോഃ
03260551 ഘ്രാണാദ്വായുരഭിദ്യേതാമക്ഷിണീ ചക്ഷുരേതയോഃ
03260552 തസ്മാത്സൂര്യോ ന്യഭിദ്യേതാം കർണൗ ശ്രോത്രം തതോ ദിശഃ
03260561 നിർബിഭേദ വിരാജസ്ത്വഗ് രോമശ്മശ്ര്വാദയസ്തതഃ
03260562 തത ഓഷധയശ്ചാസൻശിശ്നം നിർബിഭിദേ തതഃ
03260571 രേതസ്തസ്മാദാപ ആസന്നിരഭിദ്യത വൈ ഗുദം
03260572 ഗുദാദപാനോഽപാനാച്ച മൃത്യുർലോകഭയങ്കരഃ
03260581 ഹസ്തൗ ച നിരഭിദ്യേതാം ബലം താഭ്യാം തതഃ സ്വരാട്
03260582 പാദൗ ച നിരഭിദ്യേതാം ഗതിസ്താഭ്യാം തതോ ഹരിഃ
03260591 നാഡ്യോഽസ്യ നിരഭിദ്യന്ത താഭ്യോ ലോഹിതമാഭൃതം
03260592 നദ്യസ്തതഃ സമഭവന്നുദരം നിരഭിദ്യത
03260601 ക്ഷുത്പിപാസേ തതഃ സ്യാതാം സമുദ്രസ്ത്വേതയോരഭൂത്
03260602 അഥാസ്യ ഹൃദയം ഭിന്നം ഹൃദയാന്മന ഉത്ഥിതം
03260611 മനസശ്ചന്ദ്രമാ ജാതോ ബുദ്ധിർബുദ്ധേർഗിരാം പതിഃ
03260612 അഹങ്കാരസ്തതോ രുദ്രശ്ചിത്തം ചൈത്യസ്തതോഽഭവത്
03260621 ഏതേ ഹ്യഭ്യുത്ഥിതാ ദേവാ നൈവാസ്യോത്ഥാപനേഽശകൻ
03260622 പുനരാവിവിശുഃ ഖാനി തമുത്ഥാപയിതും ക്രമാത്
03260631 വഹ്നിർവാചാ മുഖം ഭേജേ നോദതിഷ്ഠത്തദാ വിരാട്
03260632 ഘ്രാണേന നാസികേ വായുർനോദതിഷ്ഠത്തദാ വിരാട്
03260641 അക്ഷിണീ ചക്ഷുഷാദിത്യോ നോദതിഷ്ഠത്തദാ വിരാട്
03260642 ശ്രോത്രേണ കർണൗ ച ദിശോ നോദതിഷ്ഠത്തദാ വിരാട്
03260651 ത്വചം രോമഭിരോഷധ്യോ നോദതിഷ്ഠത്തദാ വിരാട്
03260652 രേതസാ ശിശ്നമാപസ്തു നോദതിഷ്ഠത്തദാ വിരാട്
03260661 ഗുദം മൃത്യുരപാനേന നോദതിഷ്ഠത്തദാ വിരാട്
03260662 ഹസ്താവിന്ദ്രോ ബലേനൈവ നോദതിഷ്ഠത്തദാ വിരാട്
03260671 വിഷ്ണുർഗത്യൈവ ചരണൗ നോദതിഷ്ഠത്തദാ വിരാട്
03260672 നാഡീർനദ്യോ ലോഹിതേന നോദതിഷ്ഠത്തദാ വിരാട്
03260681 ക്ഷുത്തൃഡ്ഭ്യാമുദരം സിന്ധുർനോദതിഷ്ഠത്തദാ വിരാട്
03260682 ഹൃദയം മനസാ ചന്ദ്രോ നോദതിഷ്ഠത്തദാ വിരാട്
03260691 ബുദ്ധ്യാ ബ്രഹ്മാപി ഹൃദയം നോദതിഷ്ഠത്തദാ വിരാട്
03260692 രുദ്രോഽഭിമത്യാ ഹൃദയം നോദതിഷ്ഠത്തദാ വിരാട്
03260701 ചിത്തേന ഹൃദയം ചൈത്യഃ ക്ഷേത്രജ്ഞഃ പ്രാവിശദ്യദാ
03260702 വിരാട്തദൈവ പുരുഷഃ സലിലാദുദതിഷ്ഠത
03260711 യഥാ പ്രസുപ്തം പുരുഷം പ്രാണേന്ദ്രിയമനോധിയഃ
03260712 പ്രഭവന്തി വിനാ യേന നോത്ഥാപയിതുമോജസാ
03260721 തമസ്മിൻപ്രത്യഗാത്മാനം ധിയാ യോഗപ്രവൃത്തയാ
03260722 ഭക്ത്യാ വിരക്ത്യാ ജ്ഞാനേന വിവിച്യാത്മനി ചിന്തയേത്
ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ
പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം തൃതീയസ്കന്ധേ കാപിലേയേ തത്ത്വസമാമ്നായേ
ഷഡ്വിംശോഽധ്യായഃ ॥ 26 ॥

03270010 ശ്രീഭഗവാനുവാച
03270011 പ്രകൃതിസ്ഥോഽപി പുരുഷോ നാജ്യതേ പ്രാകൃതൈർഗുണൈഃ
03270012 അവികാരാദകർതൃത്വാന്നിർഗുണത്വാജ്ജലാർകവത്
03270021 സ ഏഷ യർഹി പ്രകൃതേർഗുണേഷ്വഭിവിഷജ്ജതേ
03270022 അഹങ്ക്രിയാവിമൂഢാത്മാ കർതാസ്മീത്യഭിമന്യതേ
03270031 തേന സംസാരപദവീമവശോഽഭ്യേത്യനിർവൃതഃ
03270032 പ്രാസംഗികൈഃ കർമദോഷൈഃ സദസന്മിശ്രയോനിഷു
03270041 അർഥേ ഹ്യവിദ്യമാനേഽപി സംസൃതിർന നിവർതതേ
03270042 ധ്യായതോ വിഷയാനസ്യ സ്വപ്നേഽനർഥാഗമോ യഥാ
03270051 അത ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പഥി
03270052 ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേദ്വശം
03270061 യമാദിഭിര്യോഗപഥൈരഭ്യസഞ്ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ
03270062 മയി ഭാവേന സത്യേന മത്കഥാശ്രവണേന ച
03270071 സർവഭൂതസമത്വേന നിർവൈരേണാപ്രസംഗതഃ
03270072 ബ്രഹ്മചര്യേണ മൗനേന സ്വധർമേണ ബലീയസാ
03270081 യദൃച്ഛയോപലബ്ധേന സന്തുഷ്ടോ മിതഭുങ്മുനിഃ
03270082 വിവിക്തശരണഃ ശാന്തോ മൈത്രഃ കരുണ ആത്മവാൻ
03270091 സാനുബന്ധേ ച ദേഹേഽസ്മിന്നകുർവന്നസദാഗ്രഹം
03270092 ജ്ഞാനേന ദൃഷ്ടതത്ത്വേന പ്രകൃതേഃ പുരുഷസ്യ ച
03270101 നിവൃത്തബുദ്ധ്യവസ്ഥാനോ ദൂരീഭൂതാന്യദർശനഃ
03270102 ഉപലഭ്യാത്മനാത്മാനം ചക്ഷുഷേവാർകമാത്മദൃക്
03270111 മുക്തലിംഗം സദാഭാസമസതി പ്രതിപദ്യതേ
03270112 സതോ ബന്ധുമസച്ചക്ഷുഃ സർവാനുസ്യൂതമദ്വയം
03270121 യഥാ ജലസ്ഥ ആഭാസഃ സ്ഥലസ്ഥേനാവദൃശ്യതേ
03270122 സ്വാഭാസേന തഥാ സൂര്യോ ജലസ്ഥേന ദിവി സ്ഥിതഃ
03270131 ഏവം ത്രിവൃദഹങ്കാരോ ഭൂതേന്ദ്രിയമനോമയൈഃ
03270132 സ്വാഭാസൈർലക്ഷിതോഽനേന സദാഭാസേന സത്യദൃക്
03270141 ഭൂതസൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയമനോ ബുദ്ധ്യാദിഷ്വിഹ നിദ്രയാ
03270142 ലീനേഷ്വസതി യസ്തത്ര വിനിദ്രോ നിരഹങ്ക്രിയഃ
03270151 മന്യമാനസ്തദാത്മാനമനഷ്ടോ നഷ്ടവന്മൃഷാ
03270152 നഷ്ടേഽഹങ്കരണേ ദ്രഷ്ടാ നഷ്ടവിത്ത ഇവാതുരഃ
03270161 ഏവം പ്രത്യവമൃശ്യാസാവാത്മാനം പ്രതിപദ്യതേ
03270162 സാഹങ്കാരസ്യ ദ്രവ്യസ്യ യോഽവസ്ഥാനമനുഗ്രഹഃ
03270170 ദേവഹൂതിരുവാച
03270171 പുരുഷം പ്രകൃതിർബ്രഹ്മന്ന വിമുഞ്ചതി കർഹിചിത്
03270172 അന്യോന്യാപാശ്രയത്വാച്ച നിത്യത്വാദനയോഃ പ്രഭോ
03270181 യഥാ ഗന്ധസ്യ ഭൂമേശ്ച ന ഭാവോ വ്യതിരേകതഃ
03270182 അപാം രസസ്യ ച യഥാ തഥാ ബുദ്ധേഃ പരസ്യ ച
03270191 അകർതുഃ കർമബന്ധോഽയം പുരുഷസ്യ യദാശ്രയഃ
03270192 ഗുണേഷു സത്സു പ്രകൃതേഃ കൈവല്യം തേഷ്വതഃ കഥം
03270201 ക്വചിത്തത്ത്വാവമർശേന നിവൃത്തം ഭയമുൽബണം
03270202 അനിവൃത്തനിമിത്തത്വാത്പുനഃ പ്രത്യവതിഷ്ഠതേ
03270210 ശ്രീഭഗവാനുവാച
03270211 അനിമിത്തനിമിത്തേന സ്വധർമേണാമലാത്മനാ
03270212 തീവ്രയാ മയി ഭക്ത്യാ ച ശ്രുതസംഭൃതയാ ചിരം
03270221 ജ്ഞാനേന ദൃഷ്ടതത്ത്വേന വൈരാഗ്യേണ ബലീയസാ
03270222 തപോയുക്തേന യോഗേന തീവ്രേണാത്മസമാധിനാ
03270231 പ്രകൃതിഃ പുരുഷസ്യേഹ ദഹ്യമാനാ ത്വഹർനിശം
03270232 തിരോഭവിത്രീ ശനകൈരഗ്നേര്യോനിരിവാരണിഃ
03270241 ഭുക്തഭോഗാ പരിത്യക്താ ദൃഷ്ടദോഷാ ച നിത്യശഃ
03270242 നേശ്വരസ്യാശുഭം ധത്തേ സ്വേ മഹിമ്നി സ്ഥിതസ്യ ച
03270251 യഥാ ഹ്യപ്രതിബുദ്ധസ്യ പ്രസ്വാപോ ബഹ്വനർഥഭൃത്
03270252 സ ഏവ പ്രതിബുദ്ധസ്യ ന വൈ മോഹായ കൽപതേ
03270261 ഏവം വിദിതതത്ത്വസ്യ പ്രകൃതിർമയി മാനസം
03270262 യുഞ്ജതോ നാപകുരുത ആത്മാരാമസ്യ കർഹിചിത്
03270271 യദൈവമധ്യാത്മരതഃ കാലേന ബഹുജന്മനാ
03270272 സർവത്ര ജാതവൈരാഗ്യ ആബ്രഹ്മഭുവനാന്മുനിഃ
03270281 മദ്ഭക്തഃ പ്രതിബുദ്ധാർഥോ മത്പ്രസാദേന ഭൂയസാ
03270282 നിഃശ്രേയസം സ്വസംസ്ഥാനം കൈവല്യാഖ്യം മദാശ്രയം
03270291 പ്രാപ്നോതീഹാഞ്ജസാ ധീരഃ സ്വദൃശാ ച്ഛിന്നസംശയഃ
03270292 യദ്ഗത്വാ ന നിവർതേത യോഗീ ലിംഗാദ്വിനിർഗമേ
03270301 യദാ ന യോഗോപചിതാസു ചേതോ മായാസു സിദ്ധസ്യ വിഷജ്ജതേഽംഗ
03270302 അനന്യഹേതുഷ്വഥ മേ ഗതിഃ സ്യാദാത്യന്തികീ യത്ര ന മൃത്യുഹാസഃ
ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ
പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം തൃതീയസ്കന്ധേ കാപിലേയോപാഖ്യാനേ
സപ്തവിംശോഽധ്യായഃ ॥ 27 ॥

03280010 ശ്രീഭഗവാനുവാച
03280011 യോഗസ്യ ലക്ഷണം വക്ഷ്യേ സബീജസ്യ നൃപാത്മജേ
03280012 മനോ യേനൈവ വിധിനാ പ്രസന്നം യാതി സത്പഥം
03280021 സ്വധർമാചരണം ശക്ത്യാ വിധർമാച്ച നിവർതനം
03280022 ദൈവാല്ലബ്ധേന സന്തോഷ ആത്മവിച്ചരണാർചനം
03280031 ഗ്രാമ്യധർമനിവൃത്തിശ്ച മോക്ഷധർമരതിസ്തഥാ
03280032 മിതമേധ്യാദനം ശശ്വദ്വിവിക്തക്ഷേമസേവനം
03280041 അഹിംസാ സത്യമസ്തേയം യാവദർഥപരിഗ്രഹഃ
03280042 ബ്രഹ്മചര്യം തപഃ ശൗചം സ്വാധ്യായഃ പുരുഷാർചനം
03280051 മൗനം സദാസനജയഃ സ്ഥൈര്യം പ്രാണജയഃ ശനൈഃ
03280052 പ്രത്യാഹാരശ്ചേന്ദ്രിയാണാം വിഷയാന്മനസാ ഹൃദി
03280061 സ്വധിഷ്ണ്യാനാമേകദേശേ മനസാ പ്രാണധാരണം
03280062 വൈകുണ്ഠലീലാഭിധ്യാനം സമാധാനം തഥാത്മനഃ
03280071 ഏതൈരന്യൈശ്ച പഥിഭിർമനോ ദുഷ്ടമസത്പഥം
03280072 ബുദ്ധ്യാ യുഞ്ജീത ശനകൈർജിതപ്രാണോ ഹ്യതന്ദ്രിതഃ
03280081 ശുചൗ ദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ വിജിതാസന ആസനം
03280082 തസ്മിൻസ്വസ്തി സമാസീന ഋജുകായഃ സമഭ്യസേത്
03280091 പ്രാണസ്യ ശോധയേന്മാർഗം പൂരകുംഭകരേചകൈഃ
03280092 പ്രതികൂലേന വാ ചിത്തം യഥാ സ്ഥിരമചഞ്ചലം
03280101 മനോഽചിരാത്സ്യാദ്വിരജം ജിതശ്വാസസ്യ യോഗിനഃ
03280102 വായ്വഗ്നിഭ്യാം യഥാ ലോഹം ധ്മാതം ത്യജതി വൈ മലം
03280111 പ്രാണായാമൈർദഹേദ്ദോഷാന്ധാരണാഭിശ്ച കിൽബിഷാൻ
03280112 പ്രത്യാഹാരേണ സംസർഗാന്ധ്യാനേനാനീശ്വരാൻഗുണാൻ
03280121 യദാ മനഃ സ്വം വിരജം യോഗേന സുസമാഹിതം
03280122 കാഷ്ഠാം ഭഗവതോ ധ്യായേത്സ്വനാസാഗ്രാവലോകനഃ
03280131 പ്രസന്നവദനാംഭോജം പദ്മഗർഭാരുണേക്ഷണം
03280132 നീലോത്പലദലശ്യാമം ശംഖചക്രഗദാധരം
03280141 ലസത്പങ്കജകിഞ്ജൽക പീതകൗശേയവാസസം
03280142 ശ്രീവത്സവക്ഷസം ഭ്രാജത്കൗസ്തുഭാമുക്തകന്ധരം
03280151 മത്തദ്വിരേഫകലയാ പരീതം വനമാലയാ
03280152 പരാർധ്യഹാരവലയ കിരീടാംഗദനൂപുരം
03280161 കാഞ്ചീഗുണോല്ലസച്ഛ്രോണിം ഹൃദയാംഭോജവിഷ്ടരം
03280162 ദർശനീയതമം ശാന്തം മനോനയനവർധനം
03280171 അപീച്യദർശനം ശശ്വത്സർവലോകനമസ്കൃതം
03280172 സന്തം വയസി കൈശോരേ ഭൃത്യാനുഗ്രഹകാതരം
03280181 കീർതന്യതീർഥയശസം പുണ്യശ്ലോകയശസ്കരം
03280182 ധ്യായേദ്ദേവം സമഗ്രാംഗം യാവന്ന ച്യവതേ മനഃ
03280191 സ്ഥിതം വ്രജന്തമാസീനം ശയാനം വാ ഗുഹാശയം
03280192 പ്രേക്ഷണീയേഹിതം ധ്യായേച്ഛുദ്ധഭാവേന ചേതസാ
03280201 തസ്മിൻലബ്ധപദം ചിത്തം സർവാവയവസംസ്ഥിതം
03280202 വിലക്ഷ്യൈകത്ര സംയുജ്യാദംഗേ ഭഗവതോ മുനിഃ
03280211 സഞ്ചിന്തയേദ്ഭഗവതശ്ചരണാരവിന്ദം
03280212 വജ്രാങ്കുശധ്വജസരോരുഹലാഞ്ഛനാഢ്യം
03280213 ഉത്തുംഗരക്തവിലസന്നഖചക്രവാല
03280214 ജ്യോത്സ്നാഭിരാഹതമഹദ്ധൃദയാന്ധകാരം
03280221 യച്ഛൗചനിഃസൃതസരിത്പ്രവരോദകേന
03280222 തീർഥേന മൂർധ്ന്യധികൃതേന ശിവഃ ശിവോഽഭൂത്
03280223 ധ്യാതുർമനഃശമലശൈലനിസൃഷ്ടവജ്രം
03280224 ധ്യായേച്ചിരം ഭഗവതശ്ചരണാരവിന്ദം
03280231 ജാനുദ്വയം ജലജലോചനയാ ജനന്യാ
03280232 ലക്ഷ്മ്യാഖിലസ്യ സുരവന്ദിതയാ വിധാതുഃ
03280233 ഊർവോർനിധായ കരപല്ലവരോചിഷാ യത്
03280234 സംലാലിതം ഹൃദി വിഭോരഭവസ്യ കുര്യാത്
03280241 ഊരൂ സുപർണഭുജയോരധി ശോഭമാനാവ്
03280242 ഓജോനിധീ അതസികാകുസുമാവഭാസൗ
03280243 വ്യാലംബിപീതവരവാസസി വർതമാന
03280244 കാഞ്ചീകലാപപരിരംഭി നിതംബബിംബം
03280251 നാഭിഹ്രദം ഭുവനകോശഗുഹോദരസ്ഥം
03280252 യത്രാത്മയോനിധിഷണാഖിലലോകപദ്മം
03280253 വ്യൂഢം ഹരിന്മണിവൃഷസ്തനയോരമുഷ്യ
03280254 ധ്യായേദ്ദ്വയം വിശദഹാരമയൂഖഗൗരം
03280261 വക്ഷോഽധിവാസമൃഷഭസ്യ മഹാവിഭൂതേഃ
03280262 പുംസാം മനോനയനനിർവൃതിമാദധാനം
03280263 കണ്ഠം ച കൗസ്തുഭമണേരധിഭൂഷണാർഥം
03280264 കുര്യാന്മനസ്യഖിലലോകനമസ്കൃതസ്യ
03280271 ബാഹൂംശ്ച മന്ദരഗിരേഃ പരിവർതനേന
03280272 നിർണിക്തബാഹുവലയാനധിലോകപാലാൻ
03280273 സഞ്ചിന്തയേദ്ദശശതാരമസഹ്യതേജഃ
03280274 ശംഖം ച തത്കരസരോരുഹരാജഹംസം
03280281 കൗമോദകീം ഭഗവതോ ദയിതാം സ്മരേത
03280282 ദിഗ്ധാമരാതിഭടശോണിതകർദമേന
03280283 മാലാം മധുവ്രതവരൂഥഗിരോപഘുഷ്ടാം
03280284 ചൈത്യസ്യ തത്ത്വമമലം മണിമസ്യ കണ്ഠേ
03280291 ഭൃത്യാനുകമ്പിതധിയേഹ ഗൃഹീതമൂർതേഃ
03280292 സഞ്ചിന്തയേദ്ഭഗവതോ വദനാരവിന്ദം
03280293 യദ്വിസ്ഫുരന്മകരകുണ്ഡലവൽഗിതേന
03280294 വിദ്യോതിതാമലകപോലമുദാരനാസം
03280301 യച്ഛ്രീനികേതമലിഭിഃ പരിസേവ്യമാനം
03280302 ഭൂത്യാ സ്വയാ കുടിലകുന്തലവൃന്ദജുഷ്ടം
03280303 മീനദ്വയാശ്രയമധിക്ഷിപദബ്ജനേത്രം
03280304 ധ്യായേന്മനോമയമതന്ദ്രിത ഉല്ലസദ്ഭ്രു
03280311 തസ്യാവലോകമധികം കൃപയാതിഘോര
03280312 താപത്രയോപശമനായ നിസൃഷ്ടമക്ഷ്ണോഃ
03280313 സ്നിഗ്ധസ്മിതാനുഗുണിതം വിപുലപ്രസാദം
03280314 ധ്യായേച്ചിരം വിപുലഭാവനയാ ഗുഹായാം
03280321 ഹാസം ഹരേരവനതാഖിലലോകതീവ്ര
03280322 ശോകാശ്രുസാഗരവിശോഷണമത്യുദാരം
03280323 സമ്മോഹനായ രചിതം നിജമായയാസ്യ
03280324 ഭ്രൂമണ്ഡലം മുനികൃതേ മകരധ്വജസ്യ
03280331 ധ്യാനായനം പ്രഹസിതം ബഹുലാധരോഷ്ഠ
03280332 ഭാസാരുണായിതതനുദ്വിജകുന്ദപങ്ക്തി
03280333 ധ്യായേത്സ്വദേഹകുഹരേഽവസിതസ്യ വിഷ്ണോർ
03280334 ഭക്ത്യാർദ്രയാർപിതമനാ ന പൃഥഗ്ദിദൃക്ഷേത്
03280341 ഏവം ഹരൗ ഭഗവതി പ്രതിലബ്ധഭാവോ
03280342 ഭക്ത്യാ ദ്രവദ്ധൃദയ ഉത്പുലകഃ പ്രമോദാത്
03280343 ഔത്കണ്ഠ്യബാഷ്പകലയാ മുഹുരർദ്യമാനസ്
03280344 തച്ചാപി ചിത്തബഡിശം ശനകൈർവിയുങ്ക്തേ
03280351 മുക്താശ്രയം യർഹി നിർവിഷയം വിരക്തം
03280352 നിർവാണമൃച്ഛതി മനഃ സഹസാ യഥാർചിഃ
03280353 ആത്മാനമത്ര പുരുഷോഽവ്യവധാനമേകം
03280354 അന്വീക്ഷതേ പ്രതിനിവൃത്തഗുണപ്രവാഹഃ
03280361 സോഽപ്യേതയാ ചരമയാ മനസോ നിവൃത്ത്യാ
03280362 തസ്മിന്മഹിമ്ന്യവസിതഃ സുഖദുഃഖബാഹ്യേ
03280363 ഹേതുത്വമപ്യസതി കർതരി ദുഃഖയോര്യത്
03280364 സ്വാത്മന്വിധത്ത ഉപലബ്ധപരാത്മകാഷ്ഠഃ
03280371 ദേഹം ച തം ന ചരമഃ സ്ഥിതമുത്ഥിതം വാ
03280372 സിദ്ധോ വിപശ്യതി യതോഽധ്യഗമത്സ്വരൂപം
03280373 ദൈവാദുപേതമഥ ദൈവവശാദപേതം
03280374 വാസോ യഥാ പരികൃതം മദിരാമദാന്ധഃ
03280381 ദേഹോഽപി ദൈവവശഗഃ ഖലു കർമ യാവത്
03280382 സ്വാരംഭകം പ്രതിസമീക്ഷത ഏവ സാസുഃ
03280383 തം സപ്രപഞ്ചമധിരൂഢസമാധിയോഗഃ
03280384 സ്വാപ്നം പുനർന ഭജതേ പ്രതിബുദ്ധവസ്തുഃ
03280391 യഥാ പുത്രാച്ച വിത്താച്ച പൃഥങ്മർത്യഃ പ്രതീയതേ
03280392 അപ്യാത്മത്വേനാഭിമതാദ്ദേഹാദേഃ പുരുഷസ്തഥാ
03280401 യഥോൽമുകാദ്വിസ്ഫുലിംഗാദ്ധൂമാദ്വാപി സ്വസംഭവാത്
03280402 അപ്യാത്മത്വേനാഭിമതാദ്യഥാഗ്നിഃ പൃഥഗുൽമുകാത്
03280411 ഭൂതേന്ദ്രിയാന്തഃകരണാത്പ്രധാനാജ്ജീവസഞ്ജ്ഞിതാത്
03280412 ആത്മാ തഥാ പൃഥഗ്ദ്രഷ്ടാ ഭഗവാൻബ്രഹ്മസഞ്ജ്ഞിതഃ
03280421 സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി
03280422 ഈക്ഷേതാനന്യഭാവേന ഭൂതേഷ്വിവ തദാത്മതാം
03280431 സ്വയോനിഷു യഥാ ജ്യോതിരേകം നാനാ പ്രതീയതേ
03280432 യോനീനാം ഗുണവൈഷമ്യാത്തഥാത്മാ പ്രകൃതൗ സ്ഥിതഃ
03280441 തസ്മാദിമാം സ്വാം പ്രകൃതിം ദൈവീം സദസദാത്മികാം
03280442 ദുർവിഭാവ്യാം പരാഭാവ്യ സ്വരൂപേണാവതിഷ്ഠതേ
ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ
പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം തൃതീയസ്കന്ധേ കാപിലേയേ സാധനാനുഷ്ഠാനം
നാമാഷ്ടാവിംശോഽധ്യായഃ ॥ 28 ॥

03290010 ദേവഹൂതിരുവാച
03290011 ലക്ഷണം മഹദാദീനാം പ്രകൃതേഃ പുരുഷസ്യ ച
03290012 സ്വരൂപം ലക്ഷ്യതേഽമീഷാം യേന തത്പാരമാർഥികം
03290021 യഥാ സാംഖ്യേഷു കഥിതം യന്മൂലം തത്പ്രചക്ഷതേ
03290022 ഭക്തിയോഗസ്യ മേ മാർഗം ബ്രൂഹി വിസ്തരശഃ പ്രഭോ
03290031 വിരാഗോ യേന പുരുഷോ ഭഗവൻസർവതോ ഭവേത്
03290032 ആചക്ഷ്വ ജീവലോകസ്യ വിവിധാ മമ സംസൃതീഃ
03290041 കാലസ്യേശ്വരരൂപസ്യ പരേഷാം ച പരസ്യ തേ
03290042 സ്വരൂപം ബത കുർവന്തി യദ്ധേതോഃ കുശലം ജനാഃ
03290051 ലോകസ്യ മിഥ്യാഭിമതേരചക്ഷുഷശ്ചിരം പ്രസുപ്തസ്യ തമസ്യനാശ്രയേ
03290052 ശ്രാന്തസ്യ കർമസ്വനുവിദ്ധയാ ധിയാ ത്വമാവിരാസീഃ കില യോഗഭാസ്കരഃ
03290060 മൈത്രേയ ഉവാച
03290061 ഇതി മാതുർവചഃ ശ്ലക്ഷ്ണം പ്രതിനന്ദ്യ മഹാമുനിഃ
03290062 ആബഭാഷേ കുരുശ്രേഷ്ഠ പ്രീതസ്താം കരുണാർദിതഃ
03290070 ശ്രീഭഗവാനുവാച
03290071 ഭക്തിയോഗോ ബഹുവിധോ മാർഗൈർഭാമിനി ഭാവ്യതേ
03290072 സ്വഭാവഗുണമാർഗേണ പുംസാം ഭാവോ വിഭിദ്യതേ
03290081 അഭിസന്ധായ യോ ഹിംസാം ദംഭം മാത്സര്യമേവ വാ
03290082 സംരംഭീ ഭിന്നദൃഗ്ഭാവം മയി കുര്യാത്സ താമസഃ
03290091 വിഷയാനഭിസന്ധായ യശ ഐശ്വര്യമേവ വാ
03290092 അർചാദാവർചയേദ്യോ മാം പൃഥഗ്ഭാവഃ സ രാജസഃ
03290101 കർമനിർഹാരമുദ്ദിശ്യ പരസ്മിന്വാ തദർപണം
03290102 യജേദ്യഷ്ടവ്യമിതി വാ പൃഥഗ്ഭാവഃ സ സാത്ത്വികഃ
03290111 മദ്ഗുണശ്രുതിമാത്രേണ മയി സർവഗുഹാശയേ
03290112 മനോഗതിരവിച്ഛിന്നാ യഥാ ഗംഗാംഭസോഽംബുധൗ
03290121 ലക്ഷണം ഭക്തിയോഗസ്യ നിർഗുണസ്യ ഹ്യുദാഹൃതം
03290122 അഹൈതുക്യവ്യവഹിതാ യാ ഭക്തിഃ പുരുഷോത്തമേ
03290131 സാലോക്യസാർഷ്ടിസാമീപ്യ സാരൂപ്യൈകത്വമപ്യുത
03290132 ദീയമാനം ന ഗൃഹ്ണന്തി വിനാ മത്സേവനം ജനാഃ
03290141 സ ഏവ ഭക്തിയോഗാഖ്യ ആത്യന്തിക ഉദാഹൃതഃ
03290142 യേനാതിവ്രജ്യ ത്രിഗുണം മദ്ഭാവായോപപദ്യതേ
03290151 നിഷേവിതേനാനിമിത്തേന സ്വധർമേണ മഹീയസാ
03290152 ക്രിയായോഗേന ശസ്തേന നാതിഹിംസ്രേണ നിത്യശഃ
03290161 മദ്ധിഷ്ണ്യദർശനസ്പർശ പൂജാസ്തുത്യഭിവന്ദനൈഃ
03290162 ഭൂതേഷു മദ്ഭാവനയാ സത്ത്വേനാസംഗമേന ച
03290171 മഹതാം ബഹുമാനേന ദീനാനാമനുകമ്പയാ
03290172 മൈത്ര്യാ ചൈവാത്മതുല്യേഷു യമേന നിയമേന ച
03290181 ആധ്യാത്മികാനുശ്രവണാന്നാമസങ്കീർതനാച്ച മേ
03290182 ആർജവേനാര്യസംഗേന നിരഹങ്ക്രിയയാ തഥാ
03290191 മദ്ധർമണോ ഗുണൈരേതൈഃ പരിസംശുദ്ധ ആശയഃ
03290192 പുരുഷസ്യാഞ്ജസാഭ്യേതി ശ്രുതമാത്രഗുണം ഹി മാം
03290201 യഥാ വാതരഥോ ഘ്രാണമാവൃങ്ക്തേ ഗന്ധ ആശയാത്
03290202 ഏവം യോഗരതം ചേത ആത്മാനമവികാരി യത്
03290211 അഹം സർവേഷു ഭൂതേഷു ഭൂതാത്മാവസ്ഥിതഃ സദാ
03290212 തമവജ്ഞായ മാം മർത്യഃ കുരുതേഽർചാവിഡംബനം
03290221 യോ മാം സർവേഷു ഭൂതേഷു സന്തമാത്മാനമീശ്വരം
03290222 ഹിത്വാർചാം ഭജതേ മൗഢ്യാദ്ഭസ്മന്യേവ ജുഹോതി സഃ
03290231 ദ്വിഷതഃ പരകായേ മാം മാനിനോ ഭിന്നദർശിനഃ
03290232 ഭൂതേഷു ബദ്ധവൈരസ്യ ന മനഃ ശാന്തിമൃച്ഛതി
03290241 അഹമുച്ചാവചൈർദ്രവ്യൈഃ ക്രിയയോത്പന്നയാനഘേ
03290242 നൈവ തുഷ്യേഽർചിതോഽർചായാം ഭൂതഗ്രാമാവമാനിനഃ
03290251 അർചാദാവർചയേത്താവദീശ്വരം മാം സ്വകർമകൃത്
03290252 യാവന്ന വേദ സ്വഹൃദി സർവഭൂതേഷ്വവസ്ഥിതം
03290261 ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി യഃ കരോത്യന്തരോദരം
03290262 തസ്യ ഭിന്നദൃശോ മൃത്യുർവിദധേ ഭയമുൽബണം
03290271 അഥ മാം സർവഭൂതേഷു ഭൂതാത്മാനം കൃതാലയം
03290272 അർഹയേദ്ദാനമാനാഭ്യാം മൈത്ര്യാഭിന്നേന ചക്ഷുഷാ
03290281 ജീവാഃ ശ്രേഷ്ഠാ ഹ്യജീവാനാം തതഃ പ്രാണഭൃതഃ ശുഭേ
03290282 തതഃ സചിത്താഃ പ്രവരാസ്തതശ്ചേന്ദ്രിയവൃത്തയഃ
03290291 തത്രാപി സ്പർശവേദിഭ്യഃ പ്രവരാ രസവേദിനഃ
03290292 തേഭ്യോ ഗന്ധവിദഃ ശ്രേഷ്ഠാസ്തതഃ ശബ്ദവിദോ വരാഃ
03290301 രൂപഭേദവിദസ്തത്ര തതശ്ചോഭയതോദതഃ
03290302 തേഷാം ബഹുപദാഃ ശ്രേഷ്ഠാശ്ചതുഷ്പാദസ്തതോ ദ്വിപാത്
03290311 തതോ വർണാശ്ച ചത്വാരസ്തേഷാം ബ്രാഹ്മണ ഉത്തമഃ
03290312 ബ്രാഹ്മണേഷ്വപി വേദജ്ഞോ ഹ്യർഥജ്ഞോഽഭ്യധികസ്തതഃ
03290321 അർഥജ്ഞാത്സംശയച്ഛേത്താ തതഃ ശ്രേയാൻസ്വകർമകൃത്
03290322 മുക്തസംഗസ്തതോ ഭൂയാനദോഗ്ധാ ധർമമാത്മനഃ
03290331 തസ്മാന്മയ്യർപിതാശേഷ ക്രിയാർഥാത്മാ നിരന്തരഃ
03290332 മയ്യർപിതാത്മനഃ പുംസോ മയി സന്ന്യസ്തകർമണഃ
03290333 ന പശ്യാമി പരം ഭൂതമകർതുഃ സമദർശനാത്
03290341 മനസൈതാനി ഭൂതാനി പ്രണമേദ്ബഹുമാനയൻ
03290342 ഈശ്വരോ ജീവകലയാ പ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാനിതി
03290351 ഭക്തിയോഗശ്ച യോഗശ്ച മയാ മാനവ്യുദീരിതഃ
03290352 യയോരേകതരേണൈവ പുരുഷഃ പുരുഷം വ്രജേത്
03290361 ഏതദ്ഭഗവതോ രൂപം ബ്രഹ്മണഃ പരമാത്മനഃ
03290362 പരം പ്രധാനം പുരുഷം ദൈവം കർമവിചേഷ്ടിതം
03290371 രൂപഭേദാസ്പദം ദിവ്യം കാല ഇത്യഭിധീയതേ
03290372 ഭൂതാനാം മഹദാദീനാം യതോ ഭിന്നദൃശാം ഭയം
03290381 യോഽന്തഃ പ്രവിശ്യ ഭൂതാനി ഭൂതൈരത്ത്യഖിലാശ്രയഃ
03290382 സ വിഷ്ണ്വാഖ്യോഽധിയജ്ഞോഽസൗ കാലഃ കലയതാം പ്രഭുഃ
03290391 ന ചാസ്യ കശ്ചിദ്ദയിതോ ന ദ്വേഷ്യോ ന ച ബാന്ധവഃ
03290392 ആവിശത്യപ്രമത്തോഽസൗ പ്രമത്തം ജനമന്തകൃത്
03290401 യദ്ഭയാദ്വാതി വാതോഽയം സൂര്യസ്തപതി യദ്ഭയാത്
03290402 യദ്ഭയാദ്വർഷതേ ദേവോ ഭഗണോ ഭാതി യദ്ഭയാത്
03290411 യദ്വനസ്പതയോ ഭീതാ ലതാശ്ചൗഷധിഭിഃ സഹ
03290412 സ്വേ സ്വേ കാലേഽഭിഗൃഹ്ണന്തി പുഷ്പാണി ച ഫലാനി ച
03290421 സ്രവന്തി സരിതോ ഭീതാ നോത്സർപത്യുദധിര്യതഃ
03290422 അഗ്നിരിന്ധേ സഗിരിഭിർഭൂർന മജ്ജതി യദ്ഭയാത്
03290431 നഭോ ദദാതി ശ്വസതാം പദം യന്നിയമാദദഃ
03290432 ലോകം സ്വദേഹം തനുതേ മഹാൻസപ്തഭിരാവൃതം
03290441 ഗുണാഭിമാനിനോ ദേവാഃ സർഗാദിഷ്വസ്യ യദ്ഭയാത്
03290442 വർതന്തേഽനുയുഗം യേഷാം വശ ഏതച്ചരാചരം
03290451 സോഽനന്തോഽന്തകരഃ കാലോഽനാദിരാദികൃദവ്യയഃ
03290452 ജനം ജനേന ജനയന്മാരയന്മൃത്യുനാന്തകം
ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ
പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം തൃതീയസ്കന്ധേ കാപിലേയോപാഖ്യാനേ
ഏകോനത്രിംശോഽധ്യായഃ ॥ 29 ॥

03300010 കപില ഉവാച
03300011 തസ്യൈതസ്യ ജനോ നൂനം നായം വേദോരുവിക്രമം
03300012 കാല്യമാനോഽപി ബലിനോ വായോരിവ ഘനാവലിഃ
03300021 യം യമർഥമുപാദത്തേ ദുഃഖേന സുഖഹേതവേ
03300022 തം തം ധുനോതി ഭഗവാൻപുമാൻഛോചതി യത്കൃതേ
03300031 യദധ്രുവസ്യ ദേഹസ്യ സാനുബന്ധസ്യ ദുർമതിഃ
03300032 ധ്രുവാണി മന്യതേ മോഹാദ്ഗൃഹക്ഷേത്രവസൂനി ച
03300041 ജന്തുർവൈ ഭവ ഏതസ്മിന്യാം യാം യോനിമനുവ്രജേത്
03300042 തസ്യാം തസ്യാം സ ലഭതേ നിർവൃതിം ന വിരജ്യതേ
03300051 നരകസ്ഥോഽപി ദേഹം വൈ ന പുമാംസ്ത്യക്തുമിച്ഛതി
03300052 നാരക്യാം നിർവൃതൗ സത്യാം ദേവമായാവിമോഹിതഃ
03300061 ആത്മജായാസുതാഗാര പശുദ്രവിണബന്ധുഷു
03300062 നിരൂഢമൂലഹൃദയ ആത്മാനം ബഹു മന്യതേ
03300071 സന്ദഹ്യമാനസർവാംഗ ഏഷാമുദ്വഹനാധിനാ
03300072 കരോത്യവിരതം മൂഢോ ദുരിതാനി ദുരാശയഃ
03300081 ആക്ഷിപ്താത്മേന്ദ്രിയഃ സ്ത്രീണാമസതീനാം ച മായയാ
03300082 രഹോ രചിതയാലാപൈഃ ശിശൂനാം കലഭാഷിണാം
03300091 ഗൃഹേഷു കൂടധർമേഷു ദുഃഖതന്ത്രേഷ്വതന്ദ്രിതഃ
03300092 കുർവന്ദുഃഖപ്രതീകാരം സുഖവന്മന്യതേ ഗൃഹീ
03300101 അർഥൈരാപാദിതൈർഗുർവ്യാ ഹിംസയേതസ്തതശ്ച താൻ
03300102 പുഷ്ണാതി യേഷാം പോഷേണ ശേഷഭുഗ്യാത്യധഃ സ്വയം
03300111 വാർതായാം ലുപ്യമാനായാമാരബ്ധായാം പുനഃ പുനഃ
03300112 ലോഭാഭിഭൂതോ നിഃസത്ത്വഃ പരാർഥേ കുരുതേ സ്പൃഹാം
03300121 കുടുംബഭരണാകൽപോ മന്ദഭാഗ്യോ വൃഥോദ്യമഃ
03300122 ശ്രിയാ വിഹീനഃ കൃപണോ ധ്യായൻഛ്വസിതി മൂഢധീഃ
03300131 ഏവം സ്വഭരണാകൽപം തത്കലത്രാദയസ്തഥാ
03300132 നാദ്രിയന്തേ യഥാ പൂർവം കീനാശാ ഇവ ഗോജരം
03300141 തത്രാപ്യജാതനിർവേദോ ഭ്രിയമാണഃ സ്വയംഭൃതൈഃ
03300142 ജരയോപാത്തവൈരൂപ്യോ മരണാഭിമുഖോ ഗൃഹേ
03300151 ആസ്തേഽവമത്യോപന്യസ്തം ഗൃഹപാല ഇവാഹരൻ
03300152 ആമയാവ്യപ്രദീപ്താഗ്നിരൽപാഹാരോഽൽപചേഷ്ടിതഃ
03300161 വായുനോത്ക്രമതോത്താരഃ കഫസംരുദ്ധനാഡികഃ
03300162 കാസശ്വാസകൃതായാസഃ കണ്ഠേ ഘുരഘുരായതേ
03300171 ശയാനഃ പരിശോചദ്ഭിഃ പരിവീതഃ സ്വബന്ധുഭിഃ
03300172 വാച്യമാനോഽപി ന ബ്രൂതേ കാലപാശവശം ഗതഃ
03300181 ഏവം കുടുംബഭരണേ വ്യാപൃതാത്മാജിതേന്ദ്രിയഃ
03300182 മ്രിയതേ രുദതാം സ്വാനാമുരുവേദനയാസ്തധീഃ
03300191 യമദൂതൗ തദാ പ്രാപ്തൗ ഭീമൗ സരഭസേക്ഷണൗ
03300192 സ ദൃഷ്ട്വാ ത്രസ്തഹൃദയഃ ശകൃന്മൂത്രം വിമുഞ്ചതി
03300201 യാതനാദേഹ ആവൃത്യ പാശൈർബദ്ധ്വാ ഗലേ ബലാത്
03300202 നയതോ ദീർഘമധ്വാനം ദണ്ഡ്യം രാജഭടാ യഥാ
03300211 തയോർനിർഭിന്നഹൃദയസ്തർജനൈർജാതവേപഥുഃ
03300212 പഥി ശ്വഭിർഭക്ഷ്യമാണ ആർതോഽഘം സ്വമനുസ്മരൻ
03300221 ക്ഷുത്തൃട്പരീതോഽർകദവാനലാനിലൈഃ സന്തപ്യമാനഃ പഥി തപ്തവാലുകേ
03300222 കൃച്ഛ്രേണ പൃഷ്ഠേ കശയാ ച താഡിതശ്ചലത്യശക്തോഽപി നിരാശ്രമോദകേ
03300231 തത്ര തത്ര പതൻഛ്രാന്തോ മൂർച്ഛിതഃ പുനരുത്ഥിതഃ
03300232 പഥാ പാപീയസാ നീതസ്തരസാ യമസാദനം
03300241 യോജനാനാം സഹസ്രാണി നവതിം നവ ചാധ്വനഃ
03300242 ത്രിഭിർമുഹൂർതൈർദ്വാഭ്യാം വാ നീതഃ പ്രാപ്നോതി യാതനാഃ
03300251 ആദീപനം സ്വഗാത്രാണാം വേഷ്ടയിത്വോൽമുകാദിഭിഃ
03300252 ആത്മമാംസാദനം ക്വാപി സ്വകൃത്തം പരതോഽപി വാ
03300261 ജീവതശ്ചാന്ത്രാഭ്യുദ്ധാരഃ ശ്വഗൃധ്രൈര്യമസാദനേ
03300262 സർപവൃശ്ചികദംശാദ്യൈർദശദ്ഭിശ്ചാത്മവൈശസം
03300271 കൃന്തനം ചാവയവശോ ഗജാദിഭ്യോ ഭിദാപനം
03300272 പാതനം ഗിരിശൃംഗേഭ്യോ രോധനം ചാംബുഗർതയോഃ
03300281 യാസ്താമിസ്രാന്ധതാമിസ്രാ രൗരവാദ്യാശ്ച യാതനാഃ
03300282 ഭുങ്ക്തേ നരോ വാ നാരീ വാ മിഥഃ സംഗേന നിർമിതാഃ
03300291 അത്രൈവ നരകഃ സ്വർഗ ഇതി മാതഃ പ്രചക്ഷതേ
03300292 യാ യാതനാ വൈ നാരക്യസ്താ ഇഹാപ്യുപലക്ഷിതാഃ
03300301 ഏവം കുടുംബം ബിഭ്രാണ ഉദരംഭര ഏവ വാ
03300302 വിസൃജ്യേഹോഭയം പ്രേത്യ ഭുങ്ക്തേ തത്ഫലമീദൃശം
03300311 ഏകഃ പ്രപദ്യതേ ധ്വാന്തം ഹിത്വേദം സ്വകലേവരം
03300312 കുശലേതരപാഥേയോ ഭൂതദ്രോഹേണ യദ്ഭൃതം
03300321 ദൈവേനാസാദിതം തസ്യ ശമലം നിരയേ പുമാൻ
03300322 ഭുങ്ക്തേ കുടുംബപോഷസ്യ ഹൃതവിത്ത ഇവാതുരഃ
03300331 കേവലേന ഹ്യധർമേണ കുടുംബഭരണോത്സുകഃ
03300332 യാതി ജീവോഽന്ധതാമിസ്രം ചരമം തമസഃ പദം
03300341 അധസ്താന്നരലോകസ്യ യാവതീര്യാതനാദയഃ
03300342 ക്രമശഃ സമനുക്രമ്യ പുനരത്രാവ്രജേച്ഛുചിഃ
ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ
പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം തൃതീയസ്കന്ധേ കാപിലേയോപാഖ്യാനേ
കർമവിപാകോനാമ ത്രിംശോഽധ്യായഃ ॥ 30 ॥

03300010 ശ്രീഭഗവാനുവാച
03310011 കർമണാ ദൈവനേത്രേണ ജന്തുർദേഹോപപത്തയേ
03310012 സ്ത്രിയാഃ പ്രവിഷ്ട ഉദരം പുംസോ രേതഃകണാശ്രയഃ
03310021 കലലം ത്വേകരാത്രേണ പഞ്ചരാത്രേണ ബുദ്ബുദം
03310022 ദശാഹേന തു കർകന്ധൂഃ പേശ്യണ്ഡം വാ തതഃ പരം
03310031 മാസേന തു ശിരോ ദ്വാഭ്യാം ബാഹ്വംഘ്ര്യാദ്യംഗവിഗ്രഹഃ
03310032 നഖലോമാസ്ഥിചർമാണി ലിംഗച്ഛിദ്രോദ്ഭവസ്ത്രിഭിഃ
03310041 ചതുർഭിർധാതവഃ സപ്ത പഞ്ചഭിഃ ക്ഷുത്തൃഡുദ്ഭവഃ
03310042 ഷഡ്ഭിർജരായുണാ വീതഃ കുക്ഷൗ ഭ്രാമ്യതി ദക്ഷിണേ
03310051 മാതുർജഗ്ധാന്നപാനാദ്യൈരേധദ്ധാതുരസമ്മതേ
03310052 ശേതേ വിൺമൂത്രയോർഗർതേ സ ജന്തുർജന്തുസംഭവേ
03310061 കൃമിഭിഃ ക്ഷതസർവാംഗഃ സൗകുമാര്യാത്പ്രതിക്ഷണം
03310062 മൂർച്ഛാമാപ്നോത്യുരുക്ലേശസ്തത്രത്യൈഃ ക്ഷുധിതൈർമുഹുഃ
03310071 കടുതീക്ഷ്ണോഷ്ണലവണ രൂക്ഷാമ്ലാദിഭിരുൽബണൈഃ
03310072 മാതൃഭുക്തൈരുപസ്പൃഷ്ടഃ സർവാംഗോത്ഥിതവേദനഃ
03310081 ഉൽബേന സംവൃതസ്തസ്മിന്നന്ത്രൈശ്ച ബഹിരാവൃതഃ
03310082 ആസ്തേ കൃത്വാ ശിരഃ കുക്ഷൗ ഭുഗ്നപൃഷ്ഠശിരോധരഃ
03310091 അകൽപഃ സ്വാംഗചേഷ്ടായാം ശകുന്ത ഇവ പഞ്ജരേ
03310092 തത്ര ലബ്ധസ്മൃതിർദൈവാത്കർമ ജന്മശതോദ്ഭവം
03310093 സ്മരന്ദീർഘമനുച്ഛ്വാസം ശർമ കിം നാമ വിന്ദതേ
03310101 ആരഭ്യ സപ്തമാന്മാസാല്ലബ്ധബോധോഽപി വേപിതഃ
03310102 നൈകത്രാസ്തേ സൂതിവാതൈർവിഷ്ഠാഭൂരിവ സോദരഃ
03310111 നാഥമാന ഋഷിർഭീതഃ സപ്തവധ്രിഃ കൃതാഞ്ജലിഃ
03310112 സ്തുവീത തം വിക്ലവയാ വാചാ യേനോദരേഽർപിതഃ
03310120 ജന്തുരുവാച
03310121 തസ്യോപസന്നമവിതും ജഗദിച്ഛയാത്ത
03310122 നാനാതനോർഭുവി ചലച്ചരണാരവിന്ദം
03310123 സോഽഹം വ്രജാമി ശരണം ഹ്യകുതോഭയം മേ
03310124 യേനേദൃശീ ഗതിരദർശ്യസതോഽനുരൂപാ
03310131 യസ്ത്വത്ര ബദ്ധ ഇവ കർമഭിരാവൃതാത്മാ
03310132 ഭൂതേന്ദ്രിയാശയമയീമവലംബ്യ മായാം
03310133 ആസ്തേ വിശുദ്ധമവികാരമഖണ്ഡബോധം
03310134 ആതപ്യമാനഹൃദയേഽവസിതം നമാമി
03310141 യഃ പഞ്ചഭൂതരചിതേ രഹിതഃ ശരീരേ
03310142 ച്ഛന്നോഽയഥേന്ദ്രിയഗുണാർഥചിദാത്മകോഽഹം
03310143 തേനാവികുണ്ഠമഹിമാനമൃഷിം തമേനം
03310144 വന്ദേ പരം പ്രകൃതിപൂരുഷയോഃ പുമാംസം
03310151 യന്മായയോരുഗുണകർമനിബന്ധനേഽസ്മിൻ
03310152 സാംസാരികേ പഥി ചരംസ്തദഭിശ്രമേണ
03310153 നഷ്ടസ്മൃതിഃ പുനരയം പ്രവൃണീത ലോകം
03310154 യുക്ത്യാ കയാ മഹദനുഗ്രഹമന്തരേണ
03310161 ജ്ഞാനം യദേതദദധാത്കതമഃ സ ദേവസ്
03310162 ത്രൈകാലികം സ്ഥിരചരേഷ്വനുവർതിതാംശഃ
03310163 തം ജീവകർമപദവീമനുവർതമാനാസ്
03310164 താപത്രയോപശമനായ വയം ഭജേമ
03310171 ദേഹ്യന്യദേഹവിവരേ ജഠരാഗ്നിനാസൃഗ്
03310172 വിൺമൂത്രകൂപപതിതോ ഭൃശതപ്തദേഹഃ
03310173 ഇച്ഛന്നിതോ വിവസിതും ഗണയൻസ്വമാസാൻ
03310174 നിർവാസ്യതേ കൃപണധീർഭഗവൻകദാ നു
03310181 യേനേദൃശീം ഗതിമസൗ ദശമാസ്യ ഈശ
03310182 സംഗ്രാഹിതഃ പുരുദയേന ഭവാദൃശേന
03310183 സ്വേനൈവ തുഷ്യതു കൃതേന സ ദീനനാഥഃ
03310184 കോ നാമ തത്പ്രതി വിനാഞ്ജലിമസ്യ കുര്യാത്
03310191 പശ്യത്യയം ധിഷണയാ നനു സപ്തവധ്രിഃ
03310192 ശാരീരകേ ദമശരീര്യപരഃ സ്വദേഹേ
03310193 യത്സൃഷ്ടയാസം തമഹം പുരുഷം പുരാണം
03310194 പശ്യേ ബഹിർഹൃദി ച ചൈത്യമിവ പ്രതീതം
03310201 സോഽഹം വസന്നപി വിഭോ ബഹുദുഃഖവാസം
03310202 ഗർഭാന്ന നിർജിഗമിഷേ ബഹിരന്ധകൂപേ
03310203 യത്രോപയാതമുപസർപതി ദേവമായാ
03310204 മിഥ്യാ മതിര്യദനു സംസൃതിചക്രമേതത്
03310211 തസ്മാദഹം വിഗതവിക്ലവ ഉദ്ധരിഷ്യ
03310212 ആത്മാനമാശു തമസഃ സുഹൃദാത്മനൈവ
03310213 ഭൂയോ യഥാ വ്യസനമേതദനേകരന്ധ്രം
03310214 മാ മേ ഭവിഷ്യദുപസാദിതവിഷ്ണുപാദഃ
ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ
പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം തൃതീയസ്കന്ധേ കാപിലേയോപാഖ്യാനേ
ജീവഗതിർനാമൈകത്രിംശോഽധ്യായഃ ॥ 31 ॥

03320220 കപില ഉവാച
03320221 ഏവം കൃതമതിർഗർഭേ ദശമാസ്യഃ സ്തുവന്നൃഷിഃ
03320222 സദ്യഃ ക്ഷിപത്യവാചീനം പ്രസൂത്യൈ സൂതിമാരുതഃ
03320231 തേനാവസൃഷ്ടഃ സഹസാ കൃത്വാവാക്ഷിര ആതുരഃ
03320232 വിനിഷ്ക്രാമതി കൃച്ഛ്രേണ നിരുച്ഛ്വാസോ ഹതസ്മൃതിഃ
03320241 പതിതോ ഭുവ്യസൃങ്മിശ്രഃ വിഷ്ഠാഭൂരിവ ചേഷ്ടതേ
03320242 രോരൂയതി ഗതേ ജ്ഞാനേ വിപരീതാം ഗതിം ഗതഃ
03320251 പരച്ഛന്ദം ന വിദുഷാ പുഷ്യമാണോ ജനേന സഃ
03320252 അനഭിപ്രേതമാപന്നഃ പ്രത്യാഖ്യാതുമനീശ്വരഃ
03320261 ശായിതോഽശുചിപര്യങ്കേ ജന്തുഃ സ്വേദജദൂഷിതേ
03320262 നേശഃ കണ്ഡൂയനേഽംഗാനാമാസനോത്ഥാനചേഷ്ടനേ
03320271 തുദന്ത്യാമത്വചം ദംശാ മശകാ മത്കുണാദയഃ
03320272 രുദന്തം വിഗതജ്ഞാനം കൃമയഃ കൃമികം യഥാ
03320281 ഇത്യേവം ശൈശവം ഭുക്ത്വാ ദുഃഖം പൗഗണ്ഡമേവ ച
03320282 അലബ്ധാഭീപ്സിതോഽജ്ഞാനാദിദ്ധമന്യുഃ ശുചാർപിതഃ
03320291 സഹ ദേഹേന മാനേന വർധമാനേന മന്യുനാ
03320292 കരോതി വിഗ്രഹം കാമീ കാമിഷ്വന്തായ ചാത്മനഃ
03320301 ഭൂതൈഃ പഞ്ചഭിരാരബ്ധേ ദേഹേ ദേഹ്യബുധോഽസകൃത്
03320302 അഹം മമേത്യസദ്ഗ്രാഹഃ കരോതി കുമതിർമതിം
03320311 തദർഥം കുരുതേ കർമ യദ്ബദ്ധോ യാതി സംസൃതിം
03320312 യോഽനുയാതി ദദത്ക്ലേശമവിദ്യാകർമബന്ധനഃ
03320321 യദ്യസദ്ഭിഃ പഥി പുനഃ ശിശ്നോദരകൃതോദ്യമൈഃ
03320322 ആസ്ഥിതോ രമതേ ജന്തുസ്തമോ വിശതി പൂർവവത്
03320331 സത്യം ശൗചം ദയാ മൗനം ബുദ്ധിഃ ശ്രീർഹ്രീര്യശഃ ക്ഷമാ
03320332 ശമോ ദമോ ഭഗശ്ചേതി യത്സംഗാദ്യാതി സങ്ക്ഷയം
03320341 തേഷ്വശാന്തേഷു മൂഢേഷു ഖണ്ഡിതാത്മസ്വസാധുഷു
03320342 സംഗം ന കുര്യാച്ഛോച്യേഷു യോഷിത്ക്രീഡാമൃഗേഷു ച
03320351 ന തഥാസ്യ ഭവേന്മോഹോ ബന്ധശ്ചാന്യപ്രസംഗതഃ
03320352 യോഷിത്സംഗാദ്യഥാ പുംസോ യഥാ തത്സംഗിസംഗതഃ
03320361 പ്രജാപതിഃ സ്വാം ദുഹിതരം ദൃഷ്ട്വാ തദ്രൂപധർഷിതഃ
03320362 രോഹിദ്ഭൂതാം സോഽന്വധാവദൃക്ഷരൂപീ ഹതത്രപഃ
03320371 തത്സൃഷ്ടസൃഷ്ടസൃഷ്ടേഷു കോ ന്വഖണ്ഡിതധീഃ പുമാൻ
03320372 ഋഷിം നാരായണമൃതേ യോഷിന്മയ്യേഹ മായയാ
03320381 ബലം മേ പശ്യ മായായാഃ സ്ത്രീമയ്യാ ജയിനോ ദിശാം
03320382 യാ കരോതി പദാക്രാന്താൻഭ്രൂവിജൃംഭേണ കേവലം
03320391 സംഗം ന കുര്യാത്പ്രമദാസു ജാതു യോഗസ്യ പാരം പരമാരുരുക്ഷുഃ
03320392 മത്സേവയാ പ്രതിലബ്ധാത്മലാഭോ വദന്തി യാ നിരയദ്വാരമസ്യ
03320401 യോപയാതി ശനൈർമായാ യോഷിദ്ദേവവിനിർമിതാ
03320402 താമീക്ഷേതാത്മനോ മൃത്യും തൃണൈഃ കൂപമിവാവൃതം
03320411 യാം മന്യതേ പതിം മോഹാന്മന്മായാമൃഷഭായതീം
03320412 സ്ത്രീത്വം സ്ത്രീസംഗതഃ പ്രാപ്തോ വിത്താപത്യഗൃഹപ്രദം
03320421 താമാത്മനോ വിജാനീയാത്പത്യപത്യഗൃഹാത്മകം
03320422 ദൈവോപസാദിതം മൃത്യും മൃഗയോർഗായനം യഥാ
03320431 ദേഹേന ജീവഭൂതേന ലോകാല്ലോകമനുവ്രജൻ
03320432 ഭുഞ്ജാന ഏവ കർമാണി കരോത്യവിരതം പുമാൻ
03320441 ജീവോ ഹ്യസ്യാനുഗോ ദേഹോ ഭൂതേന്ദ്രിയമനോമയഃ
03320442 തന്നിരോധോഽസ്യ മരണമാവിർഭാവസ്തു സംഭവഃ
03320451 ദ്രവ്യോപലബ്ധിസ്ഥാനസ്യ ദ്രവ്യേക്ഷായോഗ്യതാ യദാ
03320452 തത്പഞ്ചത്വമഹംമാനാദുത്പത്തിർദ്രവ്യദർശനം
03320461 യഥാക്ഷ്ണോർദ്രവ്യാവയവ ദർശനായോഗ്യതാ യദാ
03320462 തദൈവ ചക്ഷുഷോ ദ്രഷ്ടുർദ്രഷ്ടൃത്വായോഗ്യതാനയോഃ
03320471 തസ്മാന്ന കാര്യഃ സന്ത്രാസോ ന കാർപണ്യം ന സംഭ്രമഃ
03320472 ബുദ്ധ്വാ ജീവഗതിം ധീരോ മുക്തസംഗശ്ചരേദിഹ
03320481 സമ്യഗ്ദർശനയാ ബുദ്ധ്യാ യോഗവൈരാഗ്യയുക്തയാ
03320482 മായാവിരചിതേ ലോകേ ചരേന്ന്യസ്യ കലേവരം
03320010 കപില ഉവാച
03320011 അഥ യോ ഗൃഹമേധീയാന്ധർമാനേവാവസൻഗൃഹേ
03320012 കാമമർഥം ച ധർമാൻസ്വാന്ദോഗ്ധി ഭൂയഃ പിപർതി താൻ
03320021 സ ചാപി ഭഗവദ്ധർമാത്കാമമൂഢഃ പരാങ്മുഖഃ
03320022 യജതേ ക്രതുഭിർദേവാൻപിത്ംശ്ച ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ
03320031 തച്ഛ്രദ്ധയാക്രാന്തമതിഃ പിതൃദേവവ്രതഃ പുമാൻ
03320032 ഗത്വാ ചാന്ദ്രമസം ലോകം സോമപാഃ പുനരേഷ്യതി
03320041 യദാ ചാഹീന്ദ്രശയ്യായാം ശേതേഽനന്താസനോ ഹരിഃ
03320042 തദാ ലോകാ ലയം യാന്തി ത ഏതേ ഗൃഹമേധിനാം
03320051 യേ സ്വധർമാന്ന ദുഹ്യന്തി ധീരാഃ കാമാർഥഹേതവേ
03320052 നിഃസംഗാ ന്യസ്തകർമാണഃ പ്രശാന്താഃ ശുദ്ധചേതസഃ
03320061 നിവൃത്തിധർമനിരതാ നിർമമാ നിരഹങ്കൃതാഃ
03320062 സ്വധർമാപ്തേന സത്ത്വേന പരിശുദ്ധേന ചേതസാ
03320071 സൂര്യദ്വാരേണ തേ യാന്തി പുരുഷം വിശ്വതോമുഖം
03320072 പരാവരേശം പ്രകൃതിമസ്യോത്പത്ത്യന്തഭാവനം
03320081 ദ്വിപരാർധാവസാനേ യഃ പ്രലയോ ബ്രഹ്മണസ്തു തേ
03320082 താവദധ്യാസതേ ലോകം പരസ്യ പരചിന്തകാഃ
03320091 ക്ഷ്മാംഭോഽനലാനിലവിയന്മനൈന്ദ്രിയാർഥ
03320092 ഭൂതാദിഭിഃ പരിവൃതം പ്രതിസഞ്ജിഹീർഷുഃ
03320093 അവ്യാകൃതം വിശതി യർഹി ഗുണത്രയാത്മാകാലം
03320094 പരാഖ്യമനുഭൂയ പരഃ സ്വയംഭൂഃ
03320101 ഏവം പരേത്യ ഭഗവന്തമനുപ്രവിഷ്ടായേ
03320102 യോഗിനോ ജിതമരുന്മനസോ വിരാഗാഃ
03320103 തേനൈവ സാകമമൃതം പുരുഷം പുരാണം
03320104 ബ്രഹ്മ പ്രധാനമുപയാന്ത്യഗതാഭിമാനാഃ
03320111 അഥ തം സർവഭൂതാനാം ഹൃത്പദ്മേഷു കൃതാലയം
03320112 ശ്രുതാനുഭാവം ശരണം വ്രജ ഭാവേന ഭാമിനി
03320121 ആദ്യഃ സ്ഥിരചരാണാം യോ വേദഗർഭഃ സഹർഷിഭിഃ
03320122 യോഗേശ്വരൈഃ കുമാരാദ്യൈഃ സിദ്ധൈര്യോഗപ്രവർതകൈഃ
03320131 ഭേദദൃഷ്ട്യാഭിമാനേന നിഃസംഗേനാപി കർമണാ
03320132 കർതൃത്വാത്സഗുണം ബ്രഹ്മ പുരുഷം പുരുഷർഷഭം
03320141 സ സംസൃത്യ പുനഃ കാലേ കാലേനേശ്വരമൂർതിനാ
03320142 ജാതേ ഗുണവ്യതികരേ യഥാപൂർവം പ്രജായതേ
03320151 ഐശ്വര്യം പാരമേഷ്ഠ്യം ച തേഽപി ധർമവിനിർമിതം
03320152 നിഷേവ്യ പുനരായാന്തി ഗുണവ്യതികരേ സതി
03320161 യേ ത്വിഹാസക്തമനസഃ കർമസു ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ
03320162 കുർവന്ത്യപ്രതിഷിദ്ധാനി നിത്യാന്യപി ച കൃത്സ്നശഃ
03320171 രജസാ കുണ്ഠമനസഃ കാമാത്മാനോഽജിതേന്ദ്രിയാഃ
03320172 പിത്ന്യജന്ത്യനുദിനം ഗൃഹേഷ്വഭിരതാശയാഃ
03320181 ത്രൈവർഗികാസ്തേ പുരുഷാ വിമുഖാ ഹരിമേധസഃ
03320182 കഥായാം കഥനീയോരു വിക്രമസ്യ മധുദ്വിഷഃ
03320191 നൂനം ദൈവേന വിഹതാ യേ ചാച്യുതകഥാസുധാം
03320192 ഹിത്വാ ശൃണ്വന്ത്യസദ്ഗാഥാഃ പുരീഷമിവ വിഡ്ഭുജഃ
03320201 ദക്ഷിണേന പഥാര്യമ്ണഃ പിതൃലോകം വ്രജന്തി തേ
03320202 പ്രജാമനു പ്രജായന്തേ ശ്മശാനാന്തക്രിയാകൃതഃ
03320211 തതസ്തേ ക്ഷീണസുകൃതാഃ പുനർലോകമിമം സതി
03320211 പതന്തി വിവശാ ദേവൈഃ സദ്യോ വിഭ്രംശിതോദയാഃ
03320221 തസ്മാത്ത്വം സർവഭാവേന ഭജസ്വ പരമേഷ്ഠിനം
03320222 തദ്ഗുണാശ്രയയാ ഭക്ത്യാ ഭജനീയപദാംബുജം
03320231 വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗഃ പ്രയോജിതഃ
03320232 ജനയത്യാശു വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം യദ്ബ്രഹ്മദർശനം
03320241 യദാസ്യ ചിത്തമർഥേഷു സമേഷ്വിന്ദ്രിയവൃത്തിഭിഃ
03320242 ന വിഗൃഹ്ണാതി വൈഷമ്യം പ്രിയമപ്രിയമിത്യുത
03320251 സ തദൈവാത്മനാത്മാനം നിഃസംഗം സമദർശനം
03320252 ഹേയോപാദേയരഹിതമാരൂഢം പദമീക്ഷതേ
03320261 ജ്ഞാനമാത്രം പരം ബ്രഹ്മ പരമാത്മേശ്വരഃ പുമാൻ
03320262 ദൃശ്യാദിഭിഃ പൃഥഗ്ഭാവൈർഭഗവാനേക ഈയതേ
03320271 ഏതാവാനേവ യോഗേന സമഗ്രേണേഹ യോഗിനഃ
03320272 യുജ്യതേഽഭിമതോ ഹ്യർഥോ യദസംഗസ്തു കൃത്സ്നശഃ
03320281 ജ്ഞാനമേകം പരാചീനൈരിന്ദ്രിയൈർബ്രഹ്മ നിർഗുണം
03320282 അവഭാത്യർഥരൂപേണ ഭ്രാന്ത്യാ ശബ്ദാദിധർമിണാ
03320291 യഥാ മഹാനഹംരൂപസ്ത്രിവൃത്പഞ്ചവിധഃ സ്വരാട്
03320292 ഏകാദശവിധസ്തസ്യ വപുരണ്ഡം ജഗദ്യതഃ
03320301 ഏതദ്വൈ ശ്രദ്ധയാ ഭക്ത്യാ യോഗാഭ്യാസേന നിത്യശഃ
03320302 സമാഹിതാത്മാ നിഃസംഗോ വിരക്ത്യാ പരിപശ്യതി
03320311 ഇത്യേതത്കഥിതം ഗുർവി ജ്ഞാനം തദ്ബ്രഹ്മദർശനം
03320312 യേനാനുബുദ്ധ്യതേ തത്ത്വം പ്രകൃതേഃ പുരുഷസ്യ ച
03320321 ജ്ഞാനയോഗശ്ച മന്നിഷ്ഠോ നൈർഗുണ്യോ ഭക്തിലക്ഷണഃ
03320322 ദ്വയോരപ്യേക ഏവാർഥോ ഭഗവച്ഛബ്ദലക്ഷണഃ
03320331 യഥേന്ദ്രിയൈഃ പൃഥഗ്ദ്വാരൈരർഥോ ബഹുഗുണാശ്രയഃ
03320332 ഏകോ നാനേയതേ തദ്വദ്ഭഗവാൻശാസ്ത്രവർത്മഭിഃ
03320341 ക്രിയയാ ക്രതുഭിർദാനൈസ്തപഃസ്വാധ്യായമർശനൈഃ
03320342 ആത്മേന്ദ്രിയജയേനാപി സന്ന്യാസേന ച കർമണാം
03320351 യോഗേന വിവിധാംഗേന ഭക്തിയോഗേന ചൈവ ഹി
03320352 ധർമേണോഭയചിഹ്നേന യഃ പ്രവൃത്തിനിവൃത്തിമാൻ
03320361 ആത്മതത്ത്വാവബോധേന വൈരാഗ്യേണ ദൃഢേന ച
03320362 ഈയതേ ഭഗവാനേഭിഃ സഗുണോ നിർഗുണഃ സ്വദൃക്
03320371 പ്രാവോചം ഭക്തിയോഗസ്യ സ്വരൂപം തേ ചതുർവിധം
03320372 കാലസ്യ ചാവ്യക്തഗതേര്യോഽന്തർധാവതി ജന്തുഷു
03320381 ജീവസ്യ സംസൃതീർബഹ്വീരവിദ്യാകർമനിർമിതാഃ
03320382 യാസ്വംഗ പ്രവിശന്നാത്മാ ന വേദ ഗതിമാത്മനഃ
03320391 നൈതത്ഖലായോപദിശേന്നാവിനീതായ കർഹിചിത്
03320392 ന സ്തബ്ധായ ന ഭിന്നായ നൈവ ധർമധ്വജായ ച
03320401 ന ലോലുപായോപദിശേന്ന ഗൃഹാരൂഢചേതസേ
03320402 നാഭക്തായ ച മേ ജാതു ന മദ്ഭക്തദ്വിഷാമപി
03320411 ശ്രദ്ദധാനായ ഭക്തായ വിനീതായാനസൂയവേ
03320412 ഭൂതേഷു കൃതമൈത്രായ ശുശ്രൂഷാഭിരതായ ച
03320421 ബഹിർജാതവിരാഗായ ശാന്തചിത്തായ ദീയതാം
03320422 നിർമത്സരായ ശുചയേ യസ്യാഹം പ്രേയസാം പ്രിയഃ
03320431 യ ഇദം ശൃണുയാദംബ ശ്രദ്ധയാ പുരുഷഃ സകൃത്
03320432 യോ വാഭിധത്തേ മച്ചിത്തഃ സ ഹ്യേതി പദവീം ച മേ
ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ
പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം തൃതീയസ്കന്ധേ കാപിലേയേ
ദ്വാത്രിംശോഽധ്യായഃ ॥ 32 ॥

03330010 മൈത്രേയ ഉവാച
03330011 ഏവം നിശമ്യ കപിലസ്യ വചോ ജനിത്രീസാ കർദമസ്യ ദയിതാ കില ദേവഹൂതിഃ
03330012 വിസ്രസ്തമോഹപടലാ തമഭിപ്രണമ്യതുഷ്ടാവ തത്ത്വവിഷയാങ്കിതസിദ്ധിഭൂമിം
03330020 ദേവഹൂതിരുവാച
03330021 അഥാപ്യജോഽന്തഃസലിലേ ശയാനം ഭൂതേന്ദ്രിയാർഥാത്മമയം വപുസ്തേ
03330022 ഗുണപ്രവാഹം സദശേഷബീജം ദധ്യൗ സ്വയം യജ്ജഠരാബ്ജജാതഃ
03330031 സ ഏവ വിശ്വസ്യ ഭവാന്വിധത്തേ ഗുണപ്രവാഹേണ വിഭക്തവീര്യഃ
03330032 സർഗാദ്യനീഹോഽവിതഥാഭിസന്ധിരാത്മേശ്വരോഽതർക്യസഹസ്രശക്തിഃ
03330041 സ ത്വം ഭൃതോ മേ ജഠരേണ നാഥ കഥം നു യസ്യോദര ഏതദാസീത്
03330042 വിശ്വം യുഗാന്തേ വടപത്ര ഏകഃ ശേതേ സ്മ മായാശിശുരംഘ്രിപാനഃ
03330051 ത്വം ദേഹതന്ത്രഃ പ്രശമായ പാപ്മനാം നിദേശഭാജാം ച വിഭോ വിഭൂതയേ
03330052 യഥാവതാരാസ്തവ സൂകരാദയസ്തഥായമപ്യാത്മപഥോപലബ്ധയേ
03330061 യന്നാമധേയശ്രവണാനുകീർതനാദ്യത്പ്രഹ്വണാദ്യത്സ്മരണാദപി ക്വചിത്
03330062 ശ്വാദോഽപി സദ്യഃ സവനായ കൽപതേ കുതഃ പുനസ്തേ ഭഗവന്നു ദർശനാത്
03330071 അഹോ ബത ശ്വപചോഽതോ ഗരീയാന്യജ്ജിഹ്വാഗ്രേ വർതതേ നാമ തുഭ്യം
03330072 തേപുസ്തപസ്തേ ജുഹുവുഃ സസ്നുരാര്യാ ബ്രഹ്മാനൂചുർനാമ ഗൃണന്തി യേ തേ
03330081 തം ത്വാമഹം ബ്രഹ്മ പരം പുമാംസം പ്രത്യക്സ്രോതസ്യാത്മനി സംവിഭാവ്യം
03330082 സ്വതേജസാ ധ്വസ്തഗുണപ്രവാഹം വന്ദേ വിഷ്ണും കപിലം വേദഗർഭം
03330090 മൈത്രേയ ഉവാച
03330091 ഈഡിതോ ഭഗവാനേവം കപിലാഖ്യഃ പരഃ പുമാൻ
03330092 വാചാവിക്ലവയേത്യാഹ മാതരം മാതൃവത്സലഃ
03330100 കപില ഉവാച
03330101 മാർഗേണാനേന മാതസ്തേ സുസേവ്യേനോദിതേന മേ
03330102 ആസ്ഥിതേന പരാം കാഷ്ഠാമചിരാദവരോത്സ്യസി
03330111 ശ്രദ്ധത്സ്വൈതന്മതം മഹ്യം ജുഷ്ടം യദ്ബ്രഹ്മവാദിഭിഃ
03330112 യേന മാമഭയം യായാ മൃത്യുമൃച്ഛന്ത്യതദ്വിദഃ
03330120 മൈത്രേയ ഉവാച
03330121 ഇതി പ്രദർശ്യ ഭഗവാൻസതീം താമാത്മനോ ഗതിം
03330122 സ്വമാത്രാ ബ്രഹ്മവാദിന്യാ കപിലോഽനുമതോ യയൗ
03330131 സാ ചാപി തനയോക്തേന യോഗാദേശേന യോഗയുക്
03330132 തസ്മിന്നാശ്രമ ആപീഡേ സരസ്വത്യാഃ സമാഹിതാ
03330141 അഭീക്ഷ്ണാവഗാഹകപിശാൻജടിലാൻകുടിലാലകാൻ
03330142 ആത്മാനം ചോഗ്രതപസാ ബിഭ്രതീ ചീരിണം കൃശം
03330151 പ്രജാപതേഃ കർദമസ്യ തപോയോഗവിജൃംഭിതം
03330152 സ്വഗാർഹസ്ഥ്യമനൗപമ്യം പ്രാർഥ്യം വൈമാനികൈരപി
03330161 പയഃഫേനനിഭാഃ ശയ്യാ ദാന്താ രുക്മപരിച്ഛദാഃ
03330162 ആസനാനി ച ഹൈമാനി സുസ്പർശാസ്തരണാനി ച
03330171 സ്വച്ഛസ്ഫടികകുഡ്യേഷു മഹാമാരകതേഷു ച
03330172 രത്നപ്രദീപാ ആഭാന്തി ലലനാ രത്നസംയുതാഃ
03330181 ഗൃഹോദ്യാനം കുസുമിതൈ രമ്യം ബഹ്വമരദ്രുമൈഃ
03330182 കൂജദ്വിഹംഗമിഥുനം ഗായന്മത്തമധുവ്രതം
03330191 യത്ര പ്രവിഷ്ടമാത്മാനം വിബുധാനുചരാ ജഗുഃ
03330192 വാപ്യാമുത്പലഗന്ധിന്യാം കർദമേനോപലാലിതം
03330201 ഹിത്വാ തദീപ്സിതതമമപ്യാഖണ്ഡലയോഷിതാം
03330202 കിഞ്ചിച്ചകാര വദനം പുത്രവിശ്ലേഷണാതുരാ
03330211 വനം പ്രവ്രജിതേ പത്യാവപത്യവിരഹാതുരാ
03330212 ജ്ഞാതതത്ത്വാപ്യഭൂന്നഷ്ടേ വത്സേ ഗൗരിവ വത്സലാ
03330221 തമേവ ധ്യായതീ ദേവമപത്യം കപിലം ഹരിം
03330222 ബഭൂവാചിരതോ വത്സ നിഃസ്പൃഹാ താദൃശേ ഗൃഹേ
03330231 ധ്യായതീ ഭഗവദ്രൂപം യദാഹ ധ്യാനഗോചരം
03330232 സുതഃ പ്രസന്നവദനം സമസ്തവ്യസ്തചിന്തയാ
03330241 ഭക്തിപ്രവാഹയോഗേന വൈരാഗ്യേണ ബലീയസാ
03330242 യുക്താനുഷ്ഠാനജാതേന ജ്ഞാനേന ബ്രഹ്മഹേതുനാ
03330251 വിശുദ്ധേന തദാത്മാനമാത്മനാ വിശ്വതോമുഖം
03330252 സ്വാനുഭൂത്യാ തിരോഭൂത മായാഗുണവിശേഷണം
03330261 ബ്രഹ്മണ്യവസ്ഥിതമതിർഭഗവത്യാത്മസംശ്രയേ
03330262 നിവൃത്തജീവാപത്തിത്വാത്ക്ഷീണക്ലേശാപ്തനിർവൃതിഃ
03330271 നിത്യാരൂഢസമാധിത്വാത്പരാവൃത്തഗുണഭ്രമാ
03330272 ന സസ്മാര തദാത്മാനം സ്വപ്നേ ദൃഷ്ടമിവോത്ഥിതഃ
03330281 തദ്ദേഹഃ പരതഃ പോഷോഽപ്യകൃശശ്ചാധ്യസംഭവാത്
03330282 ബഭൗ മലൈരവച്ഛന്നഃ സധൂമ ഇവ പാവകഃ
03330291 സ്വാംഗം തപോയോഗമയം മുക്തകേശം ഗതാംബരം
03330292 ദൈവഗുപ്തം ന ബുബുധേ വാസുദേവപ്രവിഷ്ടധീഃ
03330301 ഏവം സാ കപിലോക്തേന മാർഗേണാചിരതഃ പരം
03330302 ആത്മാനം ബ്രഹ്മനിർവാണം ഭഗവന്തമവാപ ഹ
03330311 തദ്വീരാസീത്പുണ്യതമം ക്ഷേത്രം ത്രൈലോക്യവിശ്രുതം
03330312 നാമ്നാ സിദ്ധപദം യത്ര സാ സംസിദ്ധിമുപേയുഷീ
03330321 തസ്യാസ്തദ്യോഗവിധുത മാർത്യം മർത്യമഭൂത്സരിത്
03330322 സ്രോതസാം പ്രവരാ സൗമ്യ സിദ്ധിദാ സിദ്ധസേവിതാ
03330331 കപിലോഽപി മഹായോഗീ ഭഗവാൻപിതുരാശ്രമാത്
03330332 മാതരം സമനുജ്ഞാപ്യ പ്രാഗുദീചീം ദിശം യയൗ
03330341 സിദ്ധചാരണഗന്ധർവൈർമുനിഭിശ്ചാപ്സരോഗണൈഃ
03330342 സ്തൂയമാനഃ സമുദ്രേണ ദത്താർഹണനികേതനഃ
03330351 ആസ്തേ യോഗം സമാസ്ഥായ സാംഖ്യാചാര്യൈരഭിഷ്ടുതഃ
03330352 ത്രയാണാമപി ലോകാനാമുപശാന്ത്യൈ സമാഹിതഃ
03330361 ഏതന്നിഗദിതം താത യത്പൃഷ്ടോഽഹം തവാനഘ
03330362 കപിലസ്യ ച സംവാദോ ദേവഹൂത്യാശ്ച പാവനഃ
03330371 യ ഇദമനുശൃണോതി യോഽഭിധത്തേ കപിലമുനേർമതമാത്മയോഗഗുഹ്യം
03330372 ഭഗവതി കൃതധീഃ സുപർണകേതാവുപലഭതേ ഭഗവത്പദാരവിന്ദം
ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ വൈയാസിക്യാമഷ്ടാദശസാഹസ്ര്യാം
പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം തൃതീയസ്കന്ധേ കാപിലേയോപാഖ്യാനേ
ത്രയസ്ത്രിംശോഽധ്യായഃ ॥ 33 ॥

॥ തൃതീയഃ സ്കന്ധഃ സമാപ്തഃ ॥

Available from Bhagvat Purana (Skandha 3, adhyAya 23-33.

Also Read:

Kapila Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kapila Gita Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top