Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kapila Gita Lyrics in Oriya

Kapila Gita in Oriya:

॥ କପିଲ ଗୀତା ॥(From Bhagavat Purana 3.23-3.33)

॥ ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ॥

୦୩୨୩୦୦୧୦ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ
୦୩୨୩୦୦୧୧ ପିତୃଭ୍ୟାଂ ପ୍ରସ୍ଥିତେ ସାଧ୍ୱୀ ପତିମିଙ୍ଗିତକୋବିଦା
୦୩୨୩୦୦୧୨ ନିତ୍ୟଂ ପର୍ୟଚରତ୍ପ୍ରୀତ୍ୟା ଭବାନୀବ ଭବଂ ପ୍ରଭୁମ୍
୦୩୨୩୦୦୨୧ ବିଶ୍ରମ୍ଭେଣାତ୍ମଶୌଚେନ ଗୌରବେଣ ଦମେନ ଚ
୦୩୨୩୦୦୨୨ ଶୁଶ୍ରୂଷୟା ସୌହୃଦେନ ବାଚା ମଧୁରୟା ଚ ଭୋଃ
୦୩୨୩୦୦୩୧ ବିସୃଜ୍ୟ କାମଂ ଦମ୍ଭଂ ଚ ଦ୍ୱେଷଂ ଲୋଭମଘଂ ମଦମ୍
୦୩୨୩୦୦୩୨ ଅପ୍ରମତ୍ତୋଦ୍ୟତା ନିତ୍ୟଂ ତେଜୀୟାଂସମତୋଷୟତ୍
୦୩୨୩୦୦୪୧ ସ ବୈ ଦେବର୍ଷିବର୍ୟସ୍ତାଂ ମାନବୀଂ ସମନୁବ୍ରତାମ୍
୦୩୨୩୦୦୪୨ ଦୈବାଦ୍ଗରୀୟସଃ ପତ୍ୟୁରାଶାସାନାଂ ମହାଶିଷଃ
୦୩୨୩୦୦୫୧ କାଲେନ ଭୂୟସା କ୍ଷାମାଂ କର୍ଶିତାଂ ବ୍ରତଚର୍ୟଯା
୦୩୨୩୦୦୫୨ ପ୍ରେମଗଦ୍ଗଦୟା ବାଚା ପୀଡିତଃ କୃପୟାବ୍ରବୀତ୍
୦୩୨୩୦୦୬୦ କର୍ଦମ ଉବାଚ
୦୩୨୩୦୦୬୧ ତୁଷ୍ଟୋଽହମଦ୍ୟ ତବ ମାନବି ମାନଦାୟାଃ
୦୩୨୩୦୦୬୨ ଶୁଶ୍ରୂଷୟା ପରମୟା ପରୟା ଚ ଭକ୍ତ୍ୟା
୦୩୨୩୦୦୬୩ ଯୋ ଦେହିନାମୟମତୀବ ସୁହୃତ୍ସ ଦେହୋ
୦୩୨୩୦୦୬୪ ନାବେକ୍ଷିତଃ ସମୁଚିତଃ କ୍ଷପିତୁଂ ମଦର୍ଥେ
୦୩୨୩୦୦୭୧ ଯେ ମେ ସ୍ୱଧର୍ମନିରତସ୍ୟ ତପଃସମାଧି
୦୩୨୩୦୦୭୨ ବିଦ୍ୟାତ୍ମୟୋଗବିଜିତା ଭଗବତ୍ପ୍ରସାଦାଃ
୦୩୨୩୦୦୭୩ ତାନେବ ତେ ମଦନୁସେବନୟାବରୁଦ୍ଧାନ୍
୦୩୨୩୦୦୭୪ ଦୃଷ୍ଟିଂ ପ୍ରପଶ୍ୟ ବିତରାମ୍ୟଭୟାନଶୋକାନ୍
୦୩୨୩୦୦୮୧ ଅନ୍ୟେ ପୁନର୍ଭଗବତୋ ଭ୍ରୁବ ଉଦ୍ୱିଜୃମ୍ଭ
୦୩୨୩୦୦୮୨ ବିଭ୍ରଂଶିତାର୍ଥରଚନାଃ କିମୁରୁକ୍ରମସ୍ୟ
୦୩୨୩୦୦୮୩ ସିଦ୍ଧାସି ଭୁଙ୍କ୍ଷ୍ୱ ବିଭବାନ୍ନିଜଧର୍ମଦୋହାନ୍
୦୩୨୩୦୦୮୪ ଦିବ୍ୟାନ୍ନରୈର୍ଦୁରଧିଗାନ୍ନୃପବିକ୍ରିୟାଭିଃ
୦୩୨୩୦୦୯୧ ଏବଂ ବ୍ରୁବାଣମବଲାଖିଲୟୋଗମାୟା
୦୩୨୩୦୦୯୨ ବିଦ୍ୟାବିଚକ୍ଷଣମବେକ୍ଷ୍ୟ ଗତାଧିରାସୀତ୍
୦୩୨୩୦୦୯୩ ସମ୍ପ୍ରଶ୍ରୟପ୍ରଣୟବିହ୍ୱଲୟା ଗିରେଷଦ୍
୦୩୨୩୦୦୯୪ ବ୍ରୀଡାବଲୋକବିଲସଦ୍ଧସିତାନନାହ
୦୩୨୩୦୧୦୦ ଦେବହୂତିରୁବାଚ
୦୩୨୩୦୧୦୧ ରାଦ୍ଧଂ ବତ ଦ୍ୱିଜବୃଷୈତଦମୋଘୟୋଗ
୦୩୨୩୦୧୦୨ ମାୟାଧିପେ ତ୍ୱୟି ବିଭୋ ତଦବୈମି ଭର୍ତଃ
୦୩୨୩୦୧୦୩ ଯସ୍ତେଽଭ୍ୟଧାୟି ସମୟଃ ସକୃଦଙ୍ଗସଙ୍ଗୋ
୦୩୨୩୦୧୦୪ ଭୂୟାଦ୍ଗରୀୟସି ଗୁଣଃ ପ୍ରସବଃ ସତୀନାମ୍
୦୩୨୩୦୧୧୧ ତତ୍ରେତିକୃତ୍ୟମୁପଶିକ୍ଷ ଯଥୋପଦେଶଂ
୦୩୨୩୦୧୧୨ ଯେନୈଷ ମେ କର୍ଶିତୋଽତିରିରଂସୟାତ୍ମା
୦୩୨୩୦୧୧୩ ସିଦ୍ଧ୍ୟେତ ତେ କୃତମନୋଭବଧର୍ଷିତାୟା
୦୩୨୩୦୧୧୪ ଦୀନସ୍ତଦୀଶ ଭବନଂ ସଦୃଶଂ ବିଚକ୍ଷ୍ୱ
୦୩୨୩୦୧୨୦ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ
୦୩୨୩୦୧୨୧ ପ୍ରିୟାୟାଃ ପ୍ରିୟମନ୍ୱିଚ୍ଛନ୍କର୍ଦମୋ ଯୋଗମାସ୍ଥିତଃ
୦୩୨୩୦୧୨୨ ବିମାନଂ କାମଗଂ କ୍ଷତ୍ତସ୍ତର୍ହ୍ୟେବାବିରଚୀକରତ୍
୦୩୨୩୦୧୩୧ ସର୍ୱକାମଦୁଘଂ ଦିବ୍ୟଂ ସର୍ୱରତ୍ନସମନ୍ୱିତମ୍
୦୩୨୩୦୧୩୨ ସର୍ୱର୍ଦ୍ଧ୍ୟୁପଚୟୋଦର୍କଂ ମଣିସ୍ତମ୍ଭୈରୁପସ୍କୃତମ୍
୦୩୨୩୦୧୪୧ ଦିବ୍ୟୋପକରଣୋପେତଂ ସର୍ୱକାଲସୁଖାବହମ୍
୦୩୨୩୦୧୪୨ ପଟ୍ଟିକାଭିଃ ପତାକାଭିର୍ୱିଚିତ୍ରାଭିରଲଙ୍କୃତମ୍
୦୩୨୩୦୧୫୧ ସ୍ରଗ୍ଭିର୍ୱିଚିତ୍ରମାଲ୍ୟାଭିର୍ମଞ୍ଜୁଶିଞ୍ଜତ୍ଷଡଙ୍ଘ୍ରିଭିଃ
୦୩୨୩୦୧୫୨ ଦୁକୂଲକ୍ଷୌମକୌଶେୟୈର୍ନାନାବସ୍ତ୍ରୈର୍ୱିରାଜିତମ୍
୦୩୨୩୦୧୬୧ ଉପର୍ୟୁପରି ବିନ୍ୟସ୍ତ ନିଲୟେଷୁ ପୃଥକ୍ପୃଥକ୍
୦୩୨୩୦୧୬୨ କ୍ଷିପ୍ତୈଃ କଶିପୁଭିଃ କାନ୍ତଂ ପର୍ୟଙ୍କବ୍ୟଜନାସନୈଃ
୦୩୨୩୦୧୭୧ ତତ୍ର ତତ୍ର ବିନିକ୍ଷିପ୍ତ ନାନାଶିଲ୍ପୋପଶୋଭିତମ୍
୦୩୨୩୦୧୭୨ ମହାମରକତସ୍ଥଲ୍ୟା ଜୁଷ୍ଟଂ ବିଦ୍ରୁମବେଦିଭିଃ
୦୩୨୩୦୧୮୧ ଦ୍ୱାଃସୁ ବିଦ୍ରୁମଦେହଲ୍ୟା ଭାତଂ ବଜ୍ରକପାଟବତ୍
୦୩୨୩୦୧୮୨ ଶିଖରେଷ୍ୱିନ୍ଦ୍ରନୀଲେଷୁ ହେମକୁମ୍ଭୈରଧିଶ୍ରିତମ୍
୦୩୨୩୦୧୯୧ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମତ୍ପଦ୍ମରାଗାଗ୍ର୍ୟୈର୍ୱଜ୍ରଭିତ୍ତିଷୁ ନିର୍ମିତୈଃ
୦୩୨୩୦୧୯୨ ଜୁଷ୍ଟଂ ବିଚିତ୍ରବୈତାନୈର୍ମହାର୍ହୈର୍ହେମତୋରଣୈଃ
୦୩୨୩୦୨୦୧ ହଂସପାରାବତବ୍ରାତୈସ୍ତତ୍ର ତତ୍ର ନିକୂଜିତମ୍
୦୩୨୩୦୨୦୨ କୃତ୍ରିମାନ୍ମନ୍ୟମାନୈଃ ସ୍ୱାନଧିରୁହ୍ୟାଧିରୁହ୍ୟ ଚ
୦୩୨୩୦୨୧୧ ବିହାରସ୍ଥାନବିଶ୍ରାମ ସଂବେଶପ୍ରାଙ୍ଗଣାଜିରୈଃ
୦୩୨୩୦୨୧୨ ଯଥୋପଜୋଷଂ ରଚିତୈର୍ୱିସ୍ମାପନମିବାତ୍ମନଃ
୦୩୨୩୦୨୨୧ ଈଦୃଗ୍ଗୃହଂ ତତ୍ପଶ୍ୟନ୍ତୀଂ ନାତିପ୍ରୀତେନ ଚେତସା
୦୩୨୩୦୨୨୨ ସର୍ୱଭୂତାଶୟାଭିଜ୍ଞଃ ପ୍ରାବୋଚତ୍କର୍ଦମଃ ସ୍ୱୟମ୍
୦୩୨୩୦୨୩୧ ନିମଜ୍ଜ୍ୟାସ୍ମିନ୍ହ୍ରଦେ ଭୀରୁ ବିମାନମିଦମାରୁହ
୦୩୨୩୦୨୩୨ ଇଦଂ ଶୁକ୍ଲକୃତଂ ତୀର୍ଥମାଶିଷାଂ ଯାପକଂ ନୃଣାମ୍
୦୩୨୩୦୨୪୧ ସା ତଦ୍ଭର୍ତୁଃ ସମାଦାୟ ବଚଃ କୁବଲୟେକ୍ଷଣା
୦୩୨୩୦୨୪୨ ସରଜଂ ବିଭ୍ରତୀ ବାସୋ ବେଣୀଭୂତାଂଶ୍ଚ ମୂର୍ଧଜାନ୍
୦୩୨୩୦୨୫୧ ଅଙ୍ଗଂ ଚ ମଲପଙ୍କେନ ସଞ୍ଛନ୍ନଂ ଶବଲସ୍ତନମ୍
୦୩୨୩୦୨୫୨ ଆବିବେଶ ସରସ୍ୱତ୍ୟାଃ ସରଃ ଶିବଜଲାଶୟମ୍
୦୩୨୩୦୨୬୧ ସାନ୍ତଃ ସରସି ବେଶ୍ମସ୍ଥାଃ ଶତାନି ଦଶ କନ୍ୟକାଃ
୦୩୨୩୦୨୬୨ ସର୍ୱାଃ କିଶୋରବୟସୋ ଦଦର୍ଶୋତ୍ପଲଗନ୍ଧୟଃ
୦୩୨୩୦୨୭୧ ତାଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସହସୋତ୍ଥାୟ ପ୍ରୋଚୁଃ ପ୍ରାଞ୍ଜଲୟଃ ସ୍ତ୍ରିୟଃ
୦୩୨୩୦୨୭୨ ବୟଂ କର୍ମକରୀସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ଶାଧି ନଃ କରବାମ କିମ୍
୦୩୨୩୦୨୮୧ ସ୍ନାନେନ ତାଂ ମହାର୍ହେଣ ସ୍ନାପୟିତ୍ୱା ମନସ୍ୱିନୀମ୍
୦୩୨୩୦୨୮୨ ଦୁକୂଲେ ନିର୍ମଲେ ନୂତ୍ନେ ଦଦୁରସ୍ୟୈ ଚ ମାନଦାଃ
୦୩୨୩୦୨୯୧ ଭୂଷଣାନି ପରାର୍ଧ୍ୟାନି ବରୀୟାଂସି ଦ୍ୟୁମନ୍ତି ଚ
୦୩୨୩୦୨୯୨ ଅନ୍ନଂ ସର୍ୱଗୁଣୋପେତଂ ପାନଂ ଚୈବାମୃତାସବମ୍
୦୩୨୩୦୩୦୧ ଅଥାଦର୍ଶେ ସ୍ୱମାତ୍ମାନଂ ସ୍ରଗ୍ୱିଣଂ ବିରଜାମ୍ବରମ୍
୦୩୨୩୦୩୦୨ ବିରଜଂ କୃତସ୍ୱସ୍ତ୍ୟଯନଂ କନ୍ୟାଭିର୍ବହୁମାନିତମ୍
୦୩୨୩୦୩୧୧ ସ୍ନାତଂ କୃତଶିରଃସ୍ନାନଂ ସର୍ୱାଭରଣଭୂଷିତମ୍
୦୩୨୩୦୩୧୨ ନିଷ୍କଗ୍ରୀବଂ ବଲୟିନଂ କୂଜତ୍କାଞ୍ଚନନୂପୁରମ୍
୦୩୨୩୦୩୨୧ ଶ୍ରୋଣ୍ୟୋରଧ୍ୟସ୍ତୟା କାଞ୍ଚ୍ୟା କାଞ୍ଚନ୍ୟା ବହୁରତ୍ନୟା
୦୩୨୩୦୩୨୨ ହାରେଣ ଚ ମହାର୍ହେଣ ରୁଚକେନ ଚ ଭୂଷିତମ୍
୦୩୨୩୦୩୩୧ ସୁଦତା ସୁଭ୍ରୁବା ଶ୍ଲକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ନିଗ୍ଧାପାଙ୍ଗେନ ଚକ୍ଷୁଷା
୦୩୨୩୦୩୩୨ ପଦ୍ମକୋଶସ୍ପୃଧା ନୀଲୈରଲକୈଶ୍ଚ ଲସନ୍ମୁଖମ୍
୦୩୨୩୦୩୪୧ ଯଦା ସସ୍ମାର ଋଷଭମୃଷୀଣାଂ ଦୟିତଂ ପତିମ୍
୦୩୨୩୦୩୪୨ ତତ୍ର ଚାସ୍ତେ ସହ ସ୍ତ୍ରୀଭିର୍ୟତ୍ରାସ୍ତେ ସ ପ୍ରଜାପତିଃ
୦୩୨୩୦୩୫୧ ଭର୍ତୁଃ ପୁରସ୍ତାଦାତ୍ମାନଂ ସ୍ତ୍ରୀସହସ୍ରବୃତଂ ତଦା
୦୩୨୩୦୩୫୨ ନିଶାମ୍ୟ ତଦ୍ୟୋଗଗତିଂ ସଂଶୟଂ ପ୍ରତ୍ୟପଦ୍ୟତ
୦୩୨୩୦୩୬୧ ସ ତାଂ କୃତମଲସ୍ନାନାଂ ବିଭ୍ରାଜନ୍ତୀମପୂର୍ୱବତ୍
୦୩୨୩୦୩୬୨ ଆତ୍ମନୋ ବିଭ୍ରତୀଂ ରୂପଂ ସଂବୀତରୁଚିରସ୍ତନୀମ୍
୦୩୨୩୦୩୭୧ ବିଦ୍ୟାଧରୀସହସ୍ରେଣ ସେବ୍ୟମାନାଂ ସୁବାସସମ୍
୦୩୨୩୦୩୭୨ ଜାତଭାବୋ ବିମାନଂ ତଦାରୋହୟଦମିତ୍ରହନ୍
୦୩୨୩୦୩୮୧ ତସ୍ମିନ୍ନଲୁପ୍ତମହିମା ପ୍ରିୟଯାନୁରକ୍ତୋ
୦୩୨୩୦୩୮୨ ବିଦ୍ୟାଧରୀଭିରୁପଚୀର୍ଣବପୁର୍ୱିମାନେ
୦୩୨୩୦୩୮୩ ବଭ୍ରାଜ ଉତ୍କଚକୁମୁଦ୍ଗଣବାନପୀଚ୍ୟସ୍
୦୩୨୩୦୩୮୪ ତାରାଭିରାବୃତ ଇବୋଡୁପତିର୍ନଭଃସ୍ଥଃ
୦୩୨୩୦୩୯୧ ତେନାଷ୍ଟଲୋକପବିହାରକୁଲାଚଲେନ୍ଦ୍ର
୦୩୨୩୦୩୯୨ ଦ୍ରୋଣୀଷ୍ୱନଙ୍ଗସଖମାରୁତସୌଭଗାସୁ
୦୩୨୩୦୩୯୩ ସିଦ୍ଧୈର୍ନୁତୋ ଦ୍ୟୁଧୁନିପାତଶିବସ୍ୱନାସୁ
୦୩୨୩୦୩୯୪ ରେମେ ଚିରଂ ଧନଦବଲ୍ଲଲନାବରୂଥୀ
୦୩୨୩୦୪୦୧ ବୈଶ୍ରମ୍ଭକେ ସୁରସନେ ନନ୍ଦନେ ପୁଷ୍ପଭଦ୍ରକେ
୦୩୨୩୦୪୦୨ ମାନସେ ଚୈତ୍ରରଥ୍ୟେ ଚ ସ ରେମେ ରାମୟା ରତଃ
୦୩୨୩୦୪୧୧ ଭ୍ରାଜିଷ୍ଣୁନା ବିମାନେନ କାମଗେନ ମହୀୟସା
୦୩୨୩୦୪୧୨ ବୈମାନିକାନତ୍ୟଶେତ ଚରଲ୍ଲୋକାନ୍ୟଥାନିଲଃ
୦୩୨୩୦୪୨୧ କିଂ ଦୁରାପାଦନଂ ତେଷାଂ ପୁଂସାମୁଦ୍ଦାମଚେତସାମ୍
୦୩୨୩୦୪୨୨ ଯୈରାଶ୍ରିତସ୍ତୀର୍ଥପଦଶ୍ଚରଣୋ ବ୍ୟସନାତ୍ୟଯଃ
୦୩୨୩୦୪୩୧ ପ୍ରେକ୍ଷୟିତ୍ୱା ଭୁବୋ ଗୋଲଂ ପତ୍ନ୍ୟୈ ଯାବାନ୍ସ୍ୱସଂସ୍ଥୟା
୦୩୨୩୦୪୩୨ ବହ୍ୱାଶ୍ଚର୍ୟଂ ମହାୟୋଗୀ ସ୍ୱାଶ୍ରମାୟ ନ୍ୟବର୍ତତ
୦୩୨୩୦୪୪୧ ବିଭଜ୍ୟ ନବଧାତ୍ମାନଂ ମାନବୀଂ ସୁରତୋତ୍ସୁକାମ୍
୦୩୨୩୦୪୪୨ ରାମାଂ ନିରମୟନ୍ରେମେ ବର୍ଷପୂଗାନ୍ମୁହୂର୍ତବତ୍
୦୩୨୩୦୪୫୧ ତସ୍ମିନ୍ୱିମାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟାଂ ଶୟ୍ୟାଂ ରତିକରୀଂ ଶ୍ରିତା
୦୩୨୩୦୪୫୨ ନ ଚାବୁଧ୍ୟତ ତଂ କାଲଂ ପତ୍ୟାପୀଚ୍ୟେନ ସଙ୍ଗତା
୦୩୨୩୦୪୬୧ ଏବଂ ଯୋଗାନୁଭାବେନ ଦମ୍ପତ୍ୟୋ ରମମାଣୟୋଃ
୦୩୨୩୦୪୬୨ ଶତଂ ବ୍ୟତୀୟୁଃ ଶରଦଃ କାମଲାଲସୟୋର୍ମନାକ୍
୦୩୨୩୦୪୭୧ ତସ୍ୟାମାଧତ୍ତ ରେତସ୍ତାଂ ଭାବୟନ୍ନାତ୍ମନାତ୍ମବିତ୍
୦୩୨୩୦୪୭୨ ନୋଧା ବିଧାୟ ରୂପଂ ସ୍ୱଂ ସର୍ୱସଙ୍କଲ୍ପବିଦ୍ୱିଭୁଃ
୦୩୨୩୦୪୮୧ ଅତଃ ସା ସୁଷୁବେ ସଦ୍ୟୋ ଦେବହୂତିଃ ସ୍ତ୍ରିୟଃ ପ୍ରଜାଃ
୦୩୨୩୦୪୮୨ ସର୍ୱାସ୍ତାଶ୍ଚାରୁସର୍ୱାଙ୍ଗ୍ୟୋ ଲୋହିତୋତ୍ପଲଗନ୍ଧୟଃ
୦୩୨୩୦୪୯୧ ପତିଂ ସା ପ୍ରବ୍ରଜିଷ୍ୟନ୍ତଂ ତଦାଲକ୍ଷ୍ୟୋଶତୀ ବହିଃ
୦୩୨୩୦୪୯୨ ସ୍ମୟମାନା ବିକ୍ଲବେନ ହୃଦୟେନ ବିଦୂୟତା
୦୩୨୩୦୫୦୧ ଲିଖନ୍ତ୍ୟଧୋମୁଖୀ ଭୂମିଂ ପଦା ନଖମଣିଶ୍ରିୟା
୦୩୨୩୦୫୦୨ ଉବାଚ ଲଲିତାଂ ବାଚଂ ନିରୁଧ୍ୟାଶ୍ରୁକଲାଂ ଶନୈଃ
୦୩୨୩୦୫୧୦ ଦେବହୂତିରୁବାଚ
୦୩୨୩୦୫୧୧ ସର୍ୱଂ ତଦ୍ଭଗବାନ୍ମହ୍ୟମୁପୋବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତମ୍
୦୩୨୩୦୫୧୨ ଅଥାପି ମେ ପ୍ରପନ୍ନାୟା ଅଭୟଂ ଦାତୁମର୍ହସି
୦୩୨୩୦୫୨୧ ବ୍ରହ୍ମନ୍ଦୁହିତୃଭିସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ବିମୃଗ୍ୟାଃ ପତୟଃ ସମାଃ
୦୩୨୩୦୫୨୨ କଶ୍ଚିତ୍ସ୍ୟାନ୍ମେ ବିଶୋକାୟ ତ୍ୱୟି ପ୍ରବ୍ରଜିତେ ବନମ୍
୦୩୨୩୦୫୩୧ ଏତାବତାଲଂ କାଲେନ ବ୍ୟତିକ୍ରାନ୍ତେନ ମେ ପ୍ରଭୋ
୦୩୨୩୦୫୩୨ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥପ୍ରସଙ୍ଗେନ ପରିତ୍ୟକ୍ତପରାତ୍ମନଃ
୦୩୨୩୦୫୪୧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଷୁ ସଜ୍ଜନ୍ତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗସ୍ତ୍ୱୟି ମେ କୃତଃ
୦୩୨୩୦୫୪୨ ଅଜାନନ୍ତ୍ୟା ପରଂ ଭାବଂ ତଥାପ୍ୟସ୍ତ୍ୱଭୟାୟ ମେ
୦୩୨୩୦୫୫୧ ସଙ୍ଗୋ ଯଃ ସଂସୃତେର୍ହେତୁରସତ୍ସୁ ବିହିତୋଽଧିୟା
୦୩୨୩୦୫୫୨ ସ ଏବ ସାଧୁଷୁ କୃତୋ ନିଃସଙ୍ଗତ୍ୱାୟ କଲ୍ପତେ
୦୩୨୩୦୫୬୧ ନେହ ଯତ୍କର୍ମ ଧର୍ମାୟ ନ ବିରାଗାୟ କଲ୍ପତେ
୦୩୨୩୦୫୬୨ ନ ତୀର୍ଥପଦସେବାୟୈ ଜୀବନ୍ନପି ମୃତୋ ହି ସଃ
୦୩୨୩୦୫୭୧ ସାହଂ ଭଗବତୋ ନୂନଂ ବଞ୍ଚିତା ମାୟଯା ଦୃଢମ୍
୦୩୨୩୦୫୭୨ ଯତ୍ତ୍ୱାଂ ବିମୁକ୍ତିଦଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ମୁମୁକ୍ଷେୟ ବନ୍ଧନାତ୍
ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ
ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟସ୍କନ୍ଧେ କାପିଲେୟୋପାଖ୍ୟାନେ
ତ୍ରୟୋବିଂଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୨୩ ॥

୦୩୨୪୦୦୧୦ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ
୦୩୨୪୦୦୧୧ ନିର୍ୱେଦବାଦିନୀମେବଂ ମନୋର୍ଦୁହିତରଂ ମୁନିଃ
୦୩୨୪୦୦୧୨ ଦୟାଲୁଃ ଶାଲିନୀମାହ ଶୁକ୍ଲାଭିବ୍ୟାହୃତଂ ସ୍ମରନ୍
୦୩୨୪୦୦୨୦ ଋଷିରୁବାଚ
୦୩୨୪୦୦୨୧ ମା ଖିଦୋ ରାଜପୁତ୍ରୀତ୍ଥମାତ୍ମାନଂ ପ୍ରତ୍ୟନିନ୍ଦିତେ
୦୩୨୪୦୦୨୨ ଭଗବାଂସ୍ତେଽକ୍ଷରୋ ଗର୍ଭମଦୂରାତ୍ସମ୍ପ୍ରପତ୍ସ୍ୟତେ
୦୩୨୪୦୦୩୧ ଧୃତବ୍ରତାସି ଭଦ୍ରଂ ତେ ଦମେନ ନିୟମେନ ଚ
୦୩୨୪୦୦୩୨ ତପୋଦ୍ରବିଣଦାନୈଶ୍ଚ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଚେଶ୍ୱରଂ ଭଜ
୦୩୨୪୦୦୪୧ ସ ତ୍ୱୟାରାଧିତଃ ଶୁକ୍ଲୋ ବିତନ୍ୱନ୍ମାମକଂ ଯଶଃ
୦୩୨୪୦୦୪୨ ଛେତ୍ତା ତେ ହୃଦୟଗ୍ରନ୍ଥିମୌଦର୍ୟୋ ବ୍ରହ୍ମଭାବନଃ
୦୩୨୪୦୦୫୦ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ
୦୩୨୪୦୦୫୧ ଦେବହୂତ୍ୟପି ସନ୍ଦେଶଂ ଗୌରବେଣ ପ୍ରଜାପତେଃ
୦୩୨୪୦୦୫୨ ସମ୍ୟକ୍ଷ୍ରଦ୍ଧାୟ ପୁରୁଷଂ କୂଟସ୍ଥମଭଜଦ୍ଗୁରୁମ୍
୦୩୨୪୦୦୬୧ ତସ୍ୟାଂ ବହୁତିଥେ କାଲେ ଭଗବାନ୍ମଧୁସୂଦନଃ
୦୩୨୪୦୦୬୨ କାର୍ଦମଂ ବୀର୍ୟମାପନ୍ନୋ ଜଜ୍ଞେଽଗ୍ନିରିବ ଦାରୁଣି
୦୩୨୪୦୦୭୧ ଅବାଦୟଂସ୍ତଦା ବ୍ୟୋମ୍ନି ବାଦିତ୍ରାଣି ଘନାଘନାଃ
୦୩୨୪୦୦୭୨ ଗାୟନ୍ତି ତଂ ସ୍ମ ଗନ୍ଧର୍ୱା ନୃତ୍ୟନ୍ତ୍ୟପ୍ସରସୋ ମୁଦା
୦୩୨୪୦୦୮୧ ପେତୁଃ ସୁମନସୋ ଦିବ୍ୟାଃ ଖେଚରୈରପବର୍ଜିତାଃ
୦୩୨୪୦୦୮୨ ପ୍ରସେଦୁଶ୍ଚ ଦିଶଃ ସର୍ୱା ଅମ୍ଭାଂସି ଚ ମନାଂସି ଚ
୦୩୨୪୦୦୯୧ ତତ୍କର୍ଦମାଶ୍ରମପଦଂ ସରସ୍ୱତ୍ୟା ପରିଶ୍ରିତମ୍
୦୩୨୪୦୦୯୨ ସ୍ୱୟମ୍ଭୂଃ ସାକମୃଷିଭିର୍ମରୀଚ୍ୟାଦିଭିରଭ୍ୟଯାତ୍
୦୩୨୪୦୧୦୧ ଭଗବନ୍ତଂ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତ୍ୱେନାଂଶେନ ଶତ୍ରୁହନ୍
୦୩୨୪୦୧୦୨ ତତ୍ତ୍ୱସଙ୍ଖ୍ୟାନବିଜ୍ଞପ୍ତ୍ୟୈ ଜାତଂ ବିଦ୍ୱାନଜଃ ସ୍ୱରାଟ୍
୦୩୨୪୦୧୧୧ ସଭାଜୟନ୍ୱିଶୁଦ୍ଧେନ ଚେତସା ତଚ୍ଚିକୀର୍ଷିତମ୍
୦୩୨୪୦୧୧୨ ପ୍ରହୃଷ୍ୟମାଣୈରସୁଭିଃ କର୍ଦମଂ ଚେଦମଭ୍ୟଧାତ୍
୦୩୨୪୦୧୨୦ ବ୍ରହ୍ମୋବାଚ
୦୩୨୪୦୧୨୧ ତ୍ୱୟା ମେଽପଚିତିସ୍ତାତ କଲ୍ପିତା ନିର୍ୱ୍ୟଲୀକତଃ
୦୩୨୪୦୧୨୨ ଯନ୍ମେ ସଞ୍ଜଗୃହେ ବାକ୍ୟଂ ଭବାନ୍ମାନଦ ମାନୟନ୍
୦୩୨୪୦୧୩୧ ଏତାବତ୍ୟେବ ଶୁଶ୍ରୂଷା କାର୍ୟା ପିତରି ପୁତ୍ରକୈଃ
୦୩୨୪୦୧୩୨ ବାଢମିତ୍ୟନୁମନ୍ୟେତ ଗୌରବେଣ ଗୁରୋର୍ୱଚଃ
୦୩୨୪୦୧୪୧ ଇମା ଦୁହିତରଃ ସତ୍ୟସ୍ତବ ବତ୍ସ ସୁମଧ୍ୟମାଃ
୦୩୨୪୦୧୪୨ ସର୍ଗମେତଂ ପ୍ରଭାବୈଃ ସ୍ୱୈର୍ବୃଂହୟିଷ୍ୟନ୍ତ୍ୟନେକଧା
୦୩୨୪୦୧୫୧ ଅତସ୍ତ୍ୱମୃଷିମୁଖ୍ୟେଭ୍ୟୋ ଯଥାଶୀଲଂ ଯଥାରୁଚି
୦୩୨୪୦୧୫୨ ଆତ୍ମଜାଃ ପରିଦେହ୍ୟଦ୍ୟ ବିସ୍ତୃଣୀହି ଯଶୋ ଭୁବି
୦୩୨୪୦୧୬୧ ବେଦାହମାଦ୍ୟଂ ପୁରୁଷମବତୀର୍ଣଂ ସ୍ୱମାୟଯା
୦୩୨୪୦୧୬୨ ଭୂତାନାଂ ଶେବଧିଂ ଦେହଂ ବିଭ୍ରାଣଂ କପିଲଂ ମୁନେ
୦୩୨୪୦୧୭୧ ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନୟୋଗେନ କର୍ମଣାମୁଦ୍ଧରନ୍ଜଟାଃ
୦୩୨୪୦୧୭୨ ହିରଣ୍ୟକେଶଃ ପଦ୍ମାକ୍ଷଃ ପଦ୍ମମୁଦ୍ରାପଦାମ୍ବୁଜଃ
୦୩୨୪୦୧୮୧ ଏଷ ମାନବି ତେ ଗର୍ଭଂ ପ୍ରବିଷ୍ଟଃ କୈଟଭାର୍ଦନଃ
୦୩୨୪୦୧୮୨ ଅବିଦ୍ୟାସଂଶୟଗ୍ରନ୍ଥିଂ ଛିତ୍ତ୍ୱା ଗାଂ ବିଚରିଷ୍ୟତି
୦୩୨୪୦୧୯୧ ଅୟଂ ସିଦ୍ଧଗଣାଧୀଶଃ ସାଙ୍ଖ୍ୟାଚାର୍ୟୈଃ ସୁସମ୍ମତଃ
୦୩୨୪୦୧୯୨ ଲୋକେ କପିଲ ଇତ୍ୟାଖ୍ୟାଂ ଗନ୍ତା ତେ କୀର୍ତିବର୍ଧନଃ
୦୩୨୪୦୨୦୦ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ
୦୩୨୪୦୨୦୧ ତାବାଶ୍ୱାସ୍ୟ ଜଗତ୍ସ୍ରଷ୍ଟା କୁମାରୈଃ ସହନାରଦଃ
୦୩୨୪୦୨୦୨ ହଂସୋ ହଂସେନ ଯାନେନ ତ୍ରିଧାମପରମଂ ଯୟୌ
୦୩୨୪୦୨୧୧ ଗତେ ଶତଧୃତୌ କ୍ଷତ୍ତଃ କର୍ଦମସ୍ତେନ ଚୋଦିତଃ
୦୩୨୪୦୨୧୨ ଯଥୋଦିତଂ ସ୍ୱଦୁହିତ୍ଃ ପ୍ରାଦାଦ୍ୱିଶ୍ୱସୃଜାଂ ତତଃ
୦୩୨୪୦୨୨୧ ମରୀଚୟେ କଲାଂ ପ୍ରାଦାଦନସୂୟାମଥାତ୍ରୟେ
୦୩୨୪୦୨୨୨ ଶ୍ରଦ୍ଧାମଙ୍ଗିରସେଽୟଚ୍ଛତ୍ପୁଲସ୍ତ୍ୟାୟ ହବିର୍ଭୁବମ୍
୦୩୨୪୦୨୩୧ ପୁଲହାୟ ଗତିଂ ଯୁକ୍ତାଂ କ୍ରତବେ ଚ କ୍ରିୟାଂ ସତୀମ୍
୦୩୨୪୦୨୩୨ ଖ୍ୟାତିଂ ଚ ଭୃଗବେଽୟଚ୍ଛଦ୍ୱସିଷ୍ଠାୟାପ୍ୟରୁନ୍ଧତୀମ୍
୦୩୨୪୦୨୪୧ ଅଥର୍ୱଣେଽଦଦାଚ୍ଛାନ୍ତିଂ ଯୟା ଯଜ୍ଞୋ ବିତନ୍ୟତେ
୦୩୨୪୦୨୪୨ ବିପ୍ରର୍ଷଭାନ୍କୃତୋଦ୍ୱାହାନ୍ସଦାରାନ୍ସମଲାଲୟତ୍
୦୩୨୪୦୨୫୧ ତତସ୍ତ ଋଷୟଃ କ୍ଷତ୍ତଃ କୃତଦାରା ନିମନ୍ତ୍ର୍ୟ ତମ୍
୦୩୨୪୦୨୫୨ ପ୍ରାତିଷ୍ଠନ୍ନନ୍ଦିମାପନ୍ନାଃ ସ୍ୱଂ ସ୍ୱମାଶ୍ରମମଣ୍ଡଲମ୍
୦୩୨୪୦୨୬୧ ସ ଚାବତୀର୍ଣଂ ତ୍ରିୟୁଗମାଜ୍ଞାୟ ବିବୁଧର୍ଷଭମ୍
୦୩୨୪୦୨୬୨ ବିବିକ୍ତ ଉପସଙ୍ଗମ୍ୟ ପ୍ରଣମ୍ୟ ସମଭାଷତ
୦୩୨୪୦୨୭୧ ଅହୋ ପାପଚ୍ୟମାନାନାଂ ନିରୟେ ସ୍ୱୈରମଙ୍ଗଲୈଃ
୦୩୨୪୦୨୭୨ କାଲେନ ଭୂୟସା ନୂନଂ ପ୍ରସୀଦନ୍ତୀହ ଦେବତାଃ
୦୩୨୪୦୨୮୧ ବହୁଜନ୍ମବିପକ୍ୱେନ ସମ୍ୟଗ୍ୟୋଗସମାଧିନା
୦୩୨୪୦୨୮୨ ଦ୍ରଷ୍ଟୁଂ ଯତନ୍ତେ ଯତୟଃ ଶୂନ୍ୟାଗାରେଷୁ ଯତ୍ପଦମ୍
୦୩୨୪୦୨୯୧ ସ ଏବ ଭଗବାନଦ୍ୟ ହେଲନଂ ନ ଗଣୟ୍ୟ ନଃ
୦୩୨୪୦୨୯୨ ଗୃହେଷୁ ଜାତୋ ଗ୍ରାମ୍ୟାଣାଂ ଯଃ ସ୍ୱାନାଂ ପକ୍ଷପୋଷଣଃ
୦୩୨୪୦୩୦୧ ସ୍ୱୀୟଂ ବାକ୍ୟମୃତଂ କର୍ତୁମବତୀର୍ଣୋଽସି ମେ ଗୃହେ
୦୩୨୪୦୩୦୨ ଚିକୀର୍ଷୁର୍ଭଗବାନ୍ଜ୍ଞାନଂ ଭକ୍ତାନାଂ ମାନବର୍ଧନଃ
୦୩୨୪୦୩୧୧ ତାନ୍ୟେବ ତେଽଭିରୂପାଣି ରୂପାଣି ଭଗବଂସ୍ତବ
୦୩୨୪୦୩୧୨ ଯାନି ଯାନି ଚ ରୋଚନ୍ତେ ସ୍ୱଜନାନାମରୂପିଣଃ
୦୩୨୪୦୩୨୧ ତ୍ୱାଂ ସୂରିଭିସ୍ତତ୍ତ୍ୱବୁଭୁତ୍ସୟାଦ୍ଧା ସଦାଭିବାଦାର୍ହଣପାଦପୀଠମ୍
୦୩୨୪୦୩୨୨ ଐଶ୍ୱର୍ୟବୈରାଗ୍ୟଯଶୋଽବବୋଧ ବୀର୍ୟଶ୍ରିୟା ପୂର୍ତମହଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ
୦୩୨୪୦୩୩୧ ପରଂ ପ୍ରଧାନଂ ପୁରୁଷଂ ମହାନ୍ତଂ କାଲଂ କବିଂ ତ୍ରିବୃତଂ ଲୋକପାଲମ୍
୦୩୨୪୦୩୩୨ ଆତ୍ମାନୁଭୂତ୍ୟାନୁଗତପ୍ରପଞ୍ଚଂ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦଶକ୍ତିଂ କପିଲଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ
୦୩୨୪୦୩୪୧ ଅ ସ୍ମାଭିପୃଚ୍ଛେଽଦ୍ୟ ପତିଂ ପ୍ରଜାନାଂ ତ୍ୱୟାବତୀର୍ଣର୍ଣ ଉତାପ୍ତକାମଃ
୦୩୨୪୦୩୪୨ ପରିବ୍ରଜତ୍ପଦବୀମାସ୍ଥିତୋଽହଂ ଚରିଷ୍ୟେ ତ୍ୱାଂ ହୃଦି ଯୁଞ୍ଜନ୍ୱିଶୋକଃ
୦୩୨୪୦୩୫୦ ଶ୍ରୀଭଗବାନୁବାଚ
୦୩୨୪୦୩୫୧ ମୟା ପ୍ରୋକ୍ତଂ ହି ଲୋକସ୍ୟ ପ୍ରମାଣଂ ସତ୍ୟଲୌକିକେ
୦୩୨୪୦୩୫୨ ଅଥାଜନି ମୟା ତୁଭ୍ୟଂ ଯଦବୋଚମୃତଂ ମୁନେ
୦୩୨୪୦୩୬୧ ଏତନ୍ମେ ଜନ୍ମ ଲୋକେଽସ୍ମିନ୍ମୁମୁକ୍ଷୂଣାଂ ଦୁରାଶୟାତ୍
୦୩୨୪୦୩୬୨ ପ୍ରସଙ୍ଖ୍ୟାନାୟ ତତ୍ତ୍ୱାନାଂ ସମ୍ମତାୟାତ୍ମଦର୍ଶନେ
୦୩୨୪୦୩୭୧ ଏଷ ଆତ୍ମପଥୋଽବ୍ୟକ୍ତୋ ନଷ୍ଟଃ କାଲେନ ଭୂୟସା
୦୩୨୪୦୩୭୨ ତଂ ପ୍ରବର୍ତୟିତୁଂ ଦେହମିମଂ ବିଦ୍ଧି ମୟା ଭୃତମ୍
୦୩୨୪୦୩୮୧ ଗଚ୍ଛ କାମଂ ମୟାପୃଷ୍ଟୋ ମୟି ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତକର୍ମଣା
୦୩୨୪୦୩୮୨ ଜିତ୍ୱା ସୁଦୁର୍ଜୟଂ ମୃତ୍ୟୁମମୃତତ୍ୱାୟ ମାଂ ଭଜ
୦୩୨୪୦୩୯୧ ମାମାତ୍ମାନଂ ସ୍ୱୟଂଜ୍ୟୋତିଃ ସର୍ୱଭୂତଗୁହାଶୟମ୍
୦୩୨୪୦୩୯୨ ଆତ୍ମନ୍ୟେବାତ୍ମନା ବୀକ୍ଷ୍ୟ ବିଶୋକୋଽଭୟମୃଚ୍ଛସି
୦୩୨୪୦୪୦୧ ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକୀଂ ବିଦ୍ୟାଂ ଶମନୀଂ ସର୍ୱକର୍ମଣାମ୍
୦୩୨୪୦୪୦୨ ବିତରିଷ୍ୟେ ଯୟା ଚାସୌ ଭୟଂ ଚାତିତରିଷ୍ୟତି
୦୩୨୪୦୪୧୦ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ
୦୩୨୪୦୪୧୧ ଏବଂ ସମୁଦିତସ୍ତେନ କପିଲେନ ପ୍ରଜାପତିଃ
୦୩୨୪୦୪୧୨ ଦକ୍ଷିଣୀକୃତ୍ୟ ତଂ ପ୍ରୀତୋ ବନମେବ ଜଗାମ ହ
୦୩୨୪୦୪୨୧ ବ୍ରତଂ ସ ଆସ୍ଥିତୋ ମୌନମାତ୍ମୈକଶରଣୋ ମୁନିଃ
୦୩୨୪୦୪୨୨ ନିଃସଙ୍ଗୋ ବ୍ୟଚରତ୍କ୍ଷୋଣୀମନଗ୍ନିରନିକେତନଃ
୦୩୨୪୦୪୩୧ ମନୋ ବ୍ରହ୍ମଣି ଯୁଞ୍ଜାନୋ ଯତ୍ତତ୍ସଦସତଃ ପରମ୍
୦୩୨୪୦୪୩୨ ଗୁଣାବଭାସେ ବିଗୁଣ ଏକଭକ୍ତ୍ୟାନୁଭାବିତେ
୦୩୨୪୦୪୪୧ ନିରହଙ୍କୃତିର୍ନିର୍ମମଶ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଃ ସମଦୃକ୍ସ୍ୱଦୃକ୍
୦୩୨୪୦୪୪୨ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ପ୍ରଶାନ୍ତଧୀର୍ଧୀରଃ ପ୍ରଶାନ୍ତୋର୍ମିରିବୋଦଧିଃ
୦୩୨୪୦୪୫୧ ବାସୁଦେବେ ଭଗବତି ସର୍ୱଜ୍ଞେ ପ୍ରତ୍ୟଗାତ୍ମନି
୦୩୨୪୦୪୫୨ ପରେଣ ଭକ୍ତିଭାବେନ ଲବ୍ଧାତ୍ମା ମୁକ୍ତବନ୍ଧନଃ
୦୩୨୪୦୪୬୧ ଆତ୍ମାନଂ ସର୍ୱଭୂତେଷୁ ଭଗବନ୍ତମବସ୍ଥିତମ୍
୦୩୨୪୦୪୬୨ ଅପଶ୍ୟତ୍ସର୍ୱଭୂତାନି ଭଗବତ୍ୟପି ଚାତ୍ମନି
୦୩୨୪୦୪୭୧ ଇଚ୍ଛାଦ୍ୱେଷବିହୀନେନ ସର୍ୱତ୍ର ସମଚେତସା
୦୩୨୪୦୪୭୨ ଭଗବଦ୍ଭକ୍ତିୟୁକ୍ତେନ ପ୍ରାପ୍ତା ଭାଗବତୀ ଗତିଃ
ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ
ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟସ୍କନ୍ଧେ କାପିଲେୟେ
ଚତୁର୍ୱିଂଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୨୪ ॥

୦୩୨୫୦୦୧୦ ଶୌନକ ଉବାଚ
୦୩୨୫୦୦୧୧ କପିଲସ୍ତତ୍ତ୍ୱସଙ୍ଖ୍ୟାତା ଭଗବାନାତ୍ମମାୟଯା
୦୩୨୫୦୦୧୨ ଜାତଃ ସ୍ୱୟମଜଃ ସାକ୍ଷାଦାତ୍ମପ୍ରଜ୍ଞପ୍ତୟେ ନୃଣାମ୍
୦୩୨୫୦୦୨୧ ନ ହ୍ୟସ୍ୟ ବର୍ଷ୍ମଣଃ ପୁଂସାଂ ବରିମ୍ଣଃ ସର୍ୱୟୋଗିନାମ୍
୦୩୨୫୦୦୨୨ ବିଶ୍ରୁତୌ ଶ୍ରୁତଦେବସ୍ୟ ଭୂରି ତୃପ୍ୟନ୍ତି ମେଽସବଃ
୦୩୨୫୦୦୩୧ ଯଦ୍ୟଦ୍ୱିଧତ୍ତେ ଭଗବାନ୍ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦାତ୍ମାତ୍ମମାୟଯା
୦୩୨୫୦୦୩୨ ତାନି ମେ ଶ୍ରଦ୍ଦଧାନସ୍ୟ କୀର୍ତନ୍ୟାନ୍ୟନୁକୀର୍ତୟ
୦୩୨୫୦୦୪୦ ସୂତ ଉବାଚ
୦୩୨୫୦୦୪୧ ଦ୍ୱୈପାୟନସଖସ୍ତ୍ୱେବଂ ମୈତ୍ରେୟୋ ଭଗବାଂସ୍ତଥା
୦୩୨୫୦୦୪୨ ପ୍ରାହେଦଂ ବିଦୁରଂ ପ୍ରୀତ ଆନ୍ୱୀକ୍ଷିକ୍ୟାଂ ପ୍ରଚୋଦିତଃ
୦୩୨୫୦୦୫୦ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ
୦୩୨୫୦୦୫୧ ପିତରି ପ୍ରସ୍ଥିତେଽରଣ୍ୟଂ ମାତୁଃ ପ୍ରିୟଚିକୀର୍ଷୟା
୦୩୨୫୦୦୫୨ ତସ୍ମିନ୍ବିନ୍ଦୁସରେଽବାତ୍ସୀଦ୍ଭଗବାନ୍କପିଲଃ କିଲ
୦୩୨୫୦୦୬୧ ତମାସୀନମକର୍ମାଣଂ ତତ୍ତ୍ୱମାର୍ଗାଗ୍ରଦର୍ଶନମ୍
୦୩୨୫୦୦୬୨ ସ୍ୱସୁତଂ ଦେବହୂତ୍ୟାହ ଧାତୁଃ ସଂସ୍ମରତୀ ବଚଃ
୦୩୨୫୦୦୭୦ ଦେବହୂତିରୁବାଚ
୦୩୨୫୦୦୭୧ ନିର୍ୱିଣ୍ଣା ନିତରାଂ ଭୂମନ୍ନସଦିନ୍ଦ୍ରିୟତର୍ଷଣାତ୍
୦୩୨୫୦୦୭୨ ଯେନ ସମ୍ଭାବ୍ୟମାନେନ ପ୍ରପନ୍ନାନ୍ଧଂ ତମଃ ପ୍ରଭୋ
୦୩୨୫୦୦୮୧ ତସ୍ୟ ତ୍ୱଂ ତମସୋଽନ୍ଧସ୍ୟ ଦୁଷ୍ପାରସ୍ୟାଦ୍ୟ ପାରଗମ୍
୦୩୨୫୦୦୮୨ ସଚ୍ଚକ୍ଷୁର୍ଜନ୍ମନାମନ୍ତେ ଲବ୍ଧଂ ମେ ତ୍ୱଦନୁଗ୍ରହାତ୍
୦୩୨୫୦୦୯୧ ଯ ଆଦ୍ୟୋ ଭଗବାନ୍ପୁଂସାମୀଶ୍ୱରୋ ବୈ ଭବାନ୍କିଲ
୦୩୨୫୦୦୯୨ ଲୋକସ୍ୟ ତମସାନ୍ଧସ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଃ ସୂର୍ୟ ଇବୋଦିତଃ
୦୩୨୫୦୧୦୧ ଅଥ ମେ ଦେବ ସମ୍ମୋହମପାକ୍ରଷ୍ଟୁଂ ତ୍ୱମର୍ହସି
୦୩୨୫୦୧୦୨ ଯୋଽବଗ୍ରହୋଽହଂ ମମେତୀତ୍ୟେତସ୍ମିନ୍ୟୋଜିତସ୍ତ୍ୱୟା
୦୩୨୫୦୧୧୧ ତଂ ତ୍ୱା ଗତାହଂ ଶରଣଂ ଶରଣ୍ୟଂ ସ୍ୱଭୃତ୍ୟସଂସାରତରୋଃ କୁଠାରମ୍
୦୩୨୫୦୧୧୨ ଜିଜ୍ଞାସୟାହଂ ପ୍ରକୃତେଃ ପୂରୁଷସ୍ୟ ନମାମି ସଦ୍ଧର୍ମବିଦାଂ ବରିଷ୍ଠମ୍
୦୩୨୫୦୧୨୦ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ
୦୩୨୫୦୧୨୧ ଇତି ସ୍ୱମାତୁର୍ନିରବଦ୍ୟମୀପ୍ସିତଂ ନିଶମ୍ୟ ପୁଂସାମପବର୍ଗବର୍ଧନମ୍
୦୩୨୫୦୧୨୨ ଧିୟାଭିନନ୍ଦ୍ୟାତ୍ମବତାଂ ସତାଂ ଗତିର୍ବଭାଷ ଈଷତ୍ସ୍ମିତଶୋଭିତାନନଃ
୦୩୨୫୦୧୩୦ ଶ୍ରୀଭଗବାନୁବାଚ
୦୩୨୫୦୧୩୧ ଯୋଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକଃ ପୁଂସାଂ ମତୋ ନିଃଶ୍ରେୟସାୟ ମେ
୦୩୨୫୦୧୩୨ ଅତ୍ୟନ୍ତୋପରତିର୍ୟତ୍ର ଦୁଃଖସ୍ୟ ଚ ସୁଖସ୍ୟ ଚ
୦୩୨୫୦୧୪୧ ତମିମଂ ତେ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଯମବୋଚଂ ପୁରାନଘେ
୦୩୨୫୦୧୪୨ ଋଷୀଣାଂ ଶ୍ରୋତୁକାମାନାଂ ଯୋଗଂ ସର୍ୱାଙ୍ଗନୈପୁଣମ୍
୦୩୨୫୦୧୫୧ ଚେତଃ ଖଲ୍ୱସ୍ୟ ବନ୍ଧାୟ ମୁକ୍ତୟେ ଚାତ୍ମନୋ ମତମ୍
୦୩୨୫୦୧୫୨ ଗୁଣେଷୁ ସକ୍ତଂ ବନ୍ଧାୟ ରତଂ ବା ପୁଂସି ମୁକ୍ତୟେ
୦୩୨୫୦୧୬୧ ଅହଂ ମମାଭିମାନୋତ୍ଥୈଃ କାମଲୋଭାଦିଭିର୍ମଲୈଃ
୦୩୨୫୦୧୬୨ ବୀତଂ ଯଦା ମନଃ ଶୁଦ୍ଧମଦୁଃଖମସୁଖଂ ସମମ୍
୦୩୨୫୦୧୭୧ ତଦା ପୁରୁଷ ଆତ୍ମାନଂ କେବଲଂ ପ୍ରକୃତେଃ ପରମ୍
୦୩୨୫୦୧୭୨ ନିରନ୍ତରଂ ସ୍ୱୟଂଜ୍ୟୋତିରଣିମାନମଖଣ୍ଡିତମ୍
୦୩୨୫୦୧୮୧ ଜ୍ଞାନବୈରାଗ୍ୟଯୁକ୍ତେନ ଭକ୍ତିୟୁକ୍ତେନ ଚାତ୍ମନା
୦୩୨୫୦୧୮୨ ପରିପଶ୍ୟତ୍ୟୁଦାସୀନଂ ପ୍ରକୃତିଂ ଚ ହତୌଜସମ୍
୦୩୨୫୦୧୯୧ ନ ଯୁଜ୍ୟମାନୟା ଭକ୍ତ୍ୟା ଭଗବତ୍ୟଖିଲାତ୍ମନି
୦୩୨୫୦୧୯୨ ସଦୃଶୋଽସ୍ତି ଶିବଃ ପନ୍ଥା ଯୋଗିନାଂ ବ୍ରହ୍ମସିଦ୍ଧୟେ
୦୩୨୫୦୨୦୧ ପ୍ରସଙ୍ଗମଜରଂ ପାଶମାତ୍ମନଃ କବୟୋ ବିଦୁଃ
୦୩୨୫୦୨୦୨ ସ ଏବ ସାଧୁଷୁ କୃତୋ ମୋକ୍ଷଦ୍ୱାରମପାବୃତମ୍
୦୩୨୫୦୨୧୧ ତିତିକ୍ଷବଃ କାରୁଣିକାଃ ସୁହୃଦଃ ସର୍ୱଦେହିନାମ୍
୦୩୨୫୦୨୧୨ ଅଜାତଶତ୍ରବଃ ଶାନ୍ତାଃ ସାଧବଃ ସାଧୁଭୂଷଣାଃ
୦୩୨୫୦୨୨୧ ମୟ୍ୟନନ୍ୟେନ ଭାବେନ ଭକ୍ତିଂ କୁର୍ୱନ୍ତି ଯେ ଦୃଢାମ୍
୦୩୨୫୦୨୨୨ ମତ୍କୃତେ ତ୍ୟକ୍ତକର୍ମାଣସ୍ତ୍ୟକ୍ତସ୍ୱଜନବାନ୍ଧବାଃ
୦୩୨୫୦୨୩୧ ମଦାଶ୍ରୟାଃ କଥା ମୃଷ୍ଟାଃ ଶୃଣ୍ୱନ୍ତି କଥୟନ୍ତି ଚ
୦୩୨୫୦୨୩୨ ତପନ୍ତି ବିବିଧାସ୍ତାପା ନୈତାନ୍ମଦ୍ଗତଚେତସଃ
୦୩୨୫୦୨୪୧ ତ ଏତେ ସାଧବଃ ସାଧ୍ୱି ସର୍ୱସଙ୍ଗବିବର୍ଜିତାଃ
୦୩୨୫୦୨୪୨ ସଙ୍ଗସ୍ତେଷ୍ୱଥ ତେ ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟଃ ସଙ୍ଗଦୋଷହରା ହି ତେ
୦୩୨୫୦୨୫୧ ସତାଂ ପ୍ରସଙ୍ଗାନ୍ମମ ବୀର୍ୟସଂବିଦୋ ଭବନ୍ତି ହୃତ୍କର୍ଣରସାୟନାଃ କଥାଃ
୦୩୨୫୦୨୫୨ ତଜ୍ଜୋଷଣାଦାଶ୍ୱପବର୍ଗବର୍ତ୍ମନି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରତିର୍ଭକ୍ତିରନୁକ୍ରମିଷ୍ୟତି
୦୩୨୫୦୨୬୧ ଭକ୍ତ୍ୟା ପୁମାନ୍ଜାତବିରାଗ ଐନ୍ଦ୍ରିୟାଦ୍ଦୃଷ୍ଟଶ୍ରୁତାନ୍ମଦ୍ରଚନାନୁଚିନ୍ତୟା
୦୩୨୫୦୨୬୨ ଚିତ୍ତସ୍ୟ ଯତ୍ତୋ ଗ୍ରହଣେ ଯୋଗୟୁକ୍ତୋ ଯତିଷ୍ୟତେ ଋଜୁଭିର୍ୟୋଗମାର୍ଗୈଃ
୦୩୨୫୦୨୭୧ ଅସେବୟାୟଂ ପ୍ରକୃତେର୍ଗୁଣାନାଂ ଜ୍ଞାନେନ ବୈରାଗ୍ୟବିଜୃମ୍ଭିତେନ
୦୩୨୫୦୨୭୨ ଯୋଗେନ ମୟ୍ୟର୍ପିତୟା ଚ ଭକ୍ତ୍ୟା ମାଂ ପ୍ରତ୍ୟଗାତ୍ମାନମିହାବରୁନ୍ଧେ
୦୩୨୫୦୨୮୦ ଦେବହୂତିରୁବାଚ
୦୩୨୫୦୨୮୧ କାଚିତ୍ତ୍ୱୟ୍ୟୁଚିତା ଭକ୍ତିଃ କୀଦୃଶୀ ମମ ଗୋଚରା
୦୩୨୫୦୨୮୨ ଯୟା ପଦଂ ତେ ନିର୍ୱାଣମଞ୍ଜସାନ୍ୱାଶ୍ନବା ଅହମ୍
୦୩୨୫୦୨୯୧ ଯୋ ଯୋଗୋ ଭଗବଦ୍ବାଣୋ ନିର୍ୱାଣାତ୍ମଂସ୍ତ୍ୱୟୋଦିତଃ
୦୩୨୫୦୨୯୨ କୀଦୃଶଃ କତି ଚାଙ୍ଗାନି ଯତସ୍ତତ୍ତ୍ୱାବବୋଧନମ୍
୦୩୨୫୦୩୦୧ ତଦେତନ୍ମେ ବିଜାନୀହି ଯଥାହଂ ମନ୍ଦଧୀର୍ହରେ
୦୩୨୫୦୩୦୨ ସୁଖଂ ବୁଦ୍ଧ୍ୟେୟ ଦୁର୍ବୋଧଂ ଯୋଷା ଭବଦନୁଗ୍ରହାତ୍
୦୩୨୫୦୩୧୦ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ
୦୩୨୫୦୩୧୧ ବିଦିତ୍ୱାର୍ଥଂ କପିଲୋ ମାତୁରିତ୍ଥଂ ଜାତସ୍ନେହୋ ଯତ୍ର ତନ୍ୱାଭିଜାତଃ
୦୩୨୫୦୩୧୨ ତତ୍ତ୍ୱାମ୍ନାୟଂ ଯତ୍ପ୍ରବଦନ୍ତି ସାଙ୍ଖ୍ୟଂ ପ୍ରୋବାଚ ବୈ ଭକ୍ତିବିତାନୟୋଗମ୍
୦୩୨୫୦୩୨୦ ଶ୍ରୀଭଗବାନୁବାଚ
୦୩୨୫୦୩୨୧ ଦେବାନାଂ ଗୁଣଲିଙ୍ଗାନାମାନୁଶ୍ରବିକକର୍ମଣାମ୍
୦୩୨୫୦୩୨୨ ସତ୍ତ୍ୱ ଏବୈକମନସୋ ବୃତ୍ତିଃ ସ୍ୱାଭାବିକୀ ତୁ ଯା
୦୩୨୫୦୩୪୧ ଅନିମିତ୍ତା ଭାଗବତୀ ଭକ୍ତିଃ ସିଦ୍ଧେର୍ଗରୀୟସୀ
୦୩୨୫୦୩୪୨ ଜରୟତ୍ୟାଶୁ ଯା କୋଶଂ ନିଗୀର୍ଣମନଲୋ ଯଥା
୦୩୨୫୦୩୫୧ ନୈକାତ୍ମତାଂ ମେ ସ୍ପୃହୟନ୍ତି କେଚିନ୍ମତ୍ପାଦସେବାଭିରତା ମଦୀହାଃ
୦୩୨୫୦୩୫୨ ଯେଽନ୍ୟୋନ୍ୟତୋ ଭାଗବତାଃ ପ୍ରସଜ୍ୟ ସଭାଜୟନ୍ତେ ମମ ପୌରୁଷାଣି
୦୩୨୫୦୩୬୧ ପଶ୍ୟନ୍ତି ତେ ମେ ରୁଚିରାଣ୍ୟମ୍ବ ସନ୍ତଃ ପ୍ରସନ୍ନବକ୍ତ୍ରାରୁଣଲୋଚନାନି
୦୩୨୫୦୩୬୨ ରୂପାଣି ଦିବ୍ୟାନି ବରପ୍ରଦାନି ସାକଂ ବାଚଂ ସ୍ପୃହଣୀୟାଂ ବଦନ୍ତି
୦୩୨୫୦୩୭୧ ତୈର୍ଦର୍ଶନୀୟାବୟବୈରୁଦାର ବିଲାସହାସେକ୍ଷିତବାମସୂକ୍ତୈଃ
୦୩୨୫୦୩୭୨ ହୃତାତ୍ମନୋ ହୃତପ୍ରାଣାଂଶ୍ଚ ଭକ୍ତିରନିଚ୍ଛତୋ ମେ ଗତିମଣ୍ୱୀଂ ପ୍ରୟୁଙ୍କ୍ତେ
୦୩୨୫୦୩୮୧ ଅଥୋ ବିଭୂତିଂ ମମ ମାୟାବିନସ୍ତାମୈଶ୍ୱର୍ୟମଷ୍ଟାଙ୍ଗମନୁପ୍ରବୃତ୍ତମ୍
୦୩୨୫୦୩୮୨ ଶ୍ରିୟଂ ଭାଗବତୀଂ ବାସ୍ପୃହୟନ୍ତି ଭଦ୍ରାଂ ପରସ୍ୟ ମେ ତେଽଶ୍ନୁବତେ ତୁ ଲୋକେ
୦୩୨୫୦୩୯୧ ନ କର୍ହିଚିନ୍ମତ୍ପରାଃ ଶାନ୍ତରୂପେ ନଙ୍କ୍ଷ୍ୟନ୍ତି ନୋ ମେଽନିମିଷୋ ଲେଢି ହେତିଃ
୦୩୨୫୦୩୯୨ ଯେଷାମହଂ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ସୁତଶ୍ଚ ସଖା ଗୁରୁଃ ସୁହୃଦୋ ଦୈବମିଷ୍ଟମ୍
୦୩୨୫୦୪୦୧ ଇମଂ ଲୋକଂ ତଥୈବାମୁମାତ୍ମାନମୁଭୟାୟିନମ୍
୦୩୨୫୦୪୦୨ ଆତ୍ମାନମନୁ ଯେ ଚେହ ଯେ ରାୟଃ ପଶବୋ ଗୃହାଃ
୦୩୨୫୦୪୧୧ ବିସୃଜ୍ୟ ସର୍ୱାନନ୍ୟାଂଶ୍ଚ ମାମେବଂ ବିଶ୍ୱତୋମୁଖମ୍
୦୩୨୫୦୪୧୨ ଭଜନ୍ତ୍ୟନନ୍ୟଯା ଭକ୍ତ୍ୟା ତାନ୍ମୃତ୍ୟୋରତିପାରୟେ
୦୩୨୫୦୪୨୧ ନାନ୍ୟତ୍ର ମଦ୍ଭଗବତଃ ପ୍ରଧାନପୁରୁଷେଶ୍ୱରାତ୍
୦୩୨୫୦୪୨୨ ଆତ୍ମନଃ ସର୍ୱଭୂତାନାଂ ଭୟଂ ତୀବ୍ରଂ ନିବର୍ତତେ
୦୩୨୫୦୪୩୧ ମଦ୍ଭୟାଦ୍ୱାତି ବାତୋଽୟଂ ସୂର୍ୟସ୍ତପତି ମଦ୍ଭୟାତ୍
୦୩୨୫୦୪୩୨ ବର୍ଷତୀନ୍ଦ୍ରୋ ଦହତ୍ୟଗ୍ନିର୍ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚରତି ମଦ୍ଭୟାତ୍
୦୩୨୫୦୪୪୧ ଜ୍ଞାନବୈରାଗ୍ୟଯୁକ୍ତେନ ଭକ୍ତିୟୋଗେନ ଯୋଗିନଃ
୦୩୨୫୦୪୪୨ କ୍ଷେମାୟ ପାଦମୂଲଂ ମେ ପ୍ରବିଶନ୍ତ୍ୟକୁତୋଭୟମ୍
୦୩୨୫୦୪୫୧ ଏତାବାନେବ ଲୋକେଽସ୍ମିନ୍ପୁଂସାଂ ନିଃଶ୍ରେୟସୋଦୟଃ
୦୩୨୫୦୪୫୨ ତୀବ୍ରେଣ ଭକ୍ତିୟୋଗେନ ମନୋ ମୟ୍ୟର୍ପିତଂ ସ୍ଥିରମ୍
ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ
ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟସ୍କନ୍ଧେ କାପିଲେୟୋପାଖ୍ୟାନେ
ପଞ୍ଚବିଂଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୨୫ ॥

୦୩୨୬୦୦୧୦ ଶ୍ରୀଭଗବାନୁବାଚ
୦୩୨୬୦୦୧୧ ଅଥ ତେ ସମ୍ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ତତ୍ତ୍ୱାନାଂ ଲକ୍ଷଣଂ ପୃଥକ୍
୦୩୨୬୦୦୧୨ ଯଦ୍ୱିଦିତ୍ୱା ବିମୁଚ୍ୟେତ ପୁରୁଷଃ ପ୍ରାକୃତୈର୍ଗୁଣୈଃ
୦୩୨୬୦୦୨୧ ଜ୍ଞାନଂ ନିଃଶ୍ରେୟସାର୍ଥାୟ ପୁରୁଷସ୍ୟାତ୍ମଦର୍ଶନମ୍
୦୩୨୬୦୦୨୨ ଯଦାହୁର୍ୱର୍ଣୟେ ତତ୍ତେ ହୃଦୟଗ୍ରନ୍ଥିଭେଦନମ୍
୦୩୨୬୦୦୩୧ ଅନାଦିରାତ୍ମା ପୁରୁଷୋ ନିର୍ଗୁଣଃ ପ୍ରକୃତେଃ ପରଃ
୦୩୨୬୦୦୩୨ ପ୍ରତ୍ୟଗ୍ଧାମା ସ୍ୱୟଂଜ୍ୟୋତିର୍ୱିଶ୍ୱଂ ଯେନ ସମନ୍ୱିତମ୍
୦୩୨୬୦୦୪୧ ସ ଏଷ ପ୍ରକୃତିଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାଂ ଦୈବୀଂ ଗୁଣମୟୀଂ ବିଭୁଃ
୦୩୨୬୦୦୪୨ ଯଦୃଚ୍ଛୟୈବୋପଗତାମଭ୍ୟପଦ୍ୟତ ଲୀଲୟା
୦୩୨୬୦୦୫୧ ଗୁଣୈର୍ୱିଚିତ୍ରାଃ ସୃଜତୀଂ ସରୂପାଃ ପ୍ରକୃତିଂ ପ୍ରଜାଃ
୦୩୨୬୦୦୫୨ ବିଲୋକ୍ୟ ମୁମୁହେ ସଦ୍ୟଃ ସ ଇହ ଜ୍ଞାନଗୂହୟା
୦୩୨୬୦୦୬୧ ଏବଂ ପରାଭିଧ୍ୟାନେନ କର୍ତୃତ୍ୱଂ ପ୍ରକୃତେଃ ପୁମାନ୍
୦୩୨୬୦୦୬୨ କର୍ମସୁ କ୍ରିୟମାଣେଷୁ ଗୁଣୈରାତ୍ମନି ମନ୍ୟତେ
୦୩୨୬୦୦୭୧ ତଦସ୍ୟ ସଂସୃତିର୍ବନ୍ଧଃ ପାରତନ୍ତ୍ର୍ୟଂ ଚ ତତ୍କୃତମ୍
୦୩୨୬୦୦୭୨ ଭବତ୍ୟକର୍ତୁରୀଶସ୍ୟ ସାକ୍ଷିଣୋ ନିର୍ୱୃତାତ୍ମନଃ
୦୩୨୬୦୦୮୧ କାର୍ୟକାରଣକର୍ତୃତ୍ୱେ କାରଣଂ ପ୍ରକୃତିଂ ବିଦୁଃ
୦୩୨୬୦୦୮୨ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱେ ସୁଖଦୁଃଖାନାଂ ପୁରୁଷଂ ପ୍ରକୃତେଃ ପରମ୍
୦୩୨୬୦୦୯୦ ଦେବହୂତିରୁବାଚ
୦୩୨୬୦୦୯୧ ପ୍ରକୃତେଃ ପୁରୁଷସ୍ୟାପି ଲକ୍ଷଣଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ
୦୩୨୬୦୦୯୨ ବ୍ରୂହି କାରଣୟୋରସ୍ୟ ସଦସଚ୍ଚ ଯଦାତ୍ମକମ୍
୦୩୨୬୦୧୦୦ ଶ୍ରୀଭଗବାନୁବାଚ
୦୩୨୬୦୧୦୧ ଯତ୍ତତ୍ତ୍ରିଗୁଣମବ୍ୟକ୍ତଂ ନିତ୍ୟଂ ସଦସଦାତ୍ମକମ୍
୦୩୨୬୦୧୦୨ ପ୍ରଧାନଂ ପ୍ରକୃତିଂ ପ୍ରାହୁରବିଶେଷଂ ବିଶେଷବତ୍
୦୩୨୬୦୧୧୧ ପଞ୍ଚଭିଃ ପଞ୍ଚଭିର୍ବ୍ରହ୍ମ ଚତୁର୍ଭିର୍ଦଶଭିସ୍ତଥା
୦୩୨୬୦୧୧୨ ଏତଚ୍ଚତୁର୍ୱିଂଶତିକଂ ଗଣଂ ପ୍ରାଧାନିକଂ ବିଦୁଃ
୦୩୨୬୦୧୨୧ ମହାଭୂତାନି ପଞ୍ଚୈବ ଭୂରାପୋଽଗ୍ନିର୍ମରୁନ୍ନଭଃ
୦୩୨୬୦୧୨୨ ତନ୍ମାତ୍ରାଣି ଚ ତାବନ୍ତି ଗନ୍ଧାଦୀନି ମତାନି ମେ
୦୩୨୬୦୧୩୧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଦଶ ଶ୍ରୋତ୍ରଂ ତ୍ୱଗ୍ଦୃଗ୍ରସନନାସିକାଃ
୦୩୨୬୦୧୩୨ ବାକ୍କରୌ ଚରଣୌ ମେଢ୍ରଂ ପାୟୁର୍ଦଶମ ଉଚ୍ୟତେ
୦୩୨୬୦୧୪୧ ମନୋ ବୁଦ୍ଧିରହଙ୍କାରଶ୍ଚିତ୍ତମିତ୍ୟନ୍ତରାତ୍ମକମ୍
୦୩୨୬୦୧୪୨ ଚତୁର୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ୟତେ ଭେଦୋ ବୃତ୍ତ୍ୟା ଲକ୍ଷଣରୂପୟା
୦୩୨୬୦୧୫୧ ଏତାବାନେବ ସଙ୍ଖ୍ୟାତୋ ବ୍ରହ୍ମଣଃ ସଗୁଣସ୍ୟ ହ
୦୩୨୬୦୧୫୨ ସନ୍ନିବେଶୋ ମୟା ପ୍ରୋକ୍ତୋ ଯଃ କାଲଃ ପଞ୍ଚବିଂଶକଃ
୦୩୨୬୦୧୬୧ ପ୍ରଭାବଂ ପୌରୁଷଂ ପ୍ରାହୁଃ କାଲମେକେ ଯତୋ ଭୟମ୍
୦୩୨୬୦୧୬୨ ଅହଙ୍କାରବିମୂଢସ୍ୟ କର୍ତୁଃ ପ୍ରକୃତିମୀୟୁଷଃ
୦୩୨୬୦୧୭୧ ପ୍ରକୃତେର୍ଗୁଣସାମ୍ୟସ୍ୟ ନିର୍ୱିଶେଷସ୍ୟ ମାନବି
୦୩୨୬୦୧୭୨ ଚେଷ୍ଟା ଯତଃ ସ ଭଗବାନ୍କାଲ ଇତ୍ୟୁପଲକ୍ଷିତଃ
୦୩୨୬୦୧୮୧ ଅନ୍ତଃ ପୁରୁଷରୂପେଣ କାଲରୂପେଣ ଯୋ ବହିଃ
୦୩୨୬୦୧୮୨ ସମନ୍ୱେତ୍ୟେଷ ସତ୍ତ୍ୱାନାଂ ଭଗବାନାତ୍ମମାୟଯା
୦୩୨୬୦୧୯୧ ଦୈବାତ୍କ୍ଷୁଭିତଧର୍ମିଣ୍ୟାଂ ସ୍ୱସ୍ୟାଂ ଯୋନୌ ପରଃ ପୁମାନ୍
୦୩୨୬୦୧୯୨ ଆଧତ୍ତ ବୀର୍ୟଂ ସାସୂତ ମହତ୍ତତ୍ତ୍ୱଂ ହିରଣ୍ମୟମ୍
୦୩୨୬୦୨୦୧ ବିଶ୍ୱମାତ୍ମଗତଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ୍କୂଟସ୍ଥୋ ଜଗଦଙ୍କୁରଃ
୦୩୨୬୦୨୦୨ ସ୍ୱତେଜସାପିବତ୍ତୀବ୍ରମାତ୍ମପ୍ରସ୍ୱାପନଂ ତମଃ
୦୩୨୬୦୨୧୧ ଯତ୍ତତ୍ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣଂ ସ୍ୱଚ୍ଛଂ ଶାନ୍ତଂ ଭଗବତଃ ପଦମ୍
୦୩୨୬୦୨୧୨ ଯଦାହୁର୍ୱାସୁଦେବାଖ୍ୟଂ ଚିତ୍ତଂ ତନ୍ମହଦାତ୍ମକମ୍
୦୩୨୬୦୨୨୧ ସ୍ୱଚ୍ଛତ୍ୱମବିକାରିତ୍ୱଂ ଶାନ୍ତତ୍ୱମିତି ଚେତସଃ
୦୩୨୬୦୨୨୨ ବୃତ୍ତିଭିର୍ଲକ୍ଷଣଂ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ଯଥାପାଂ ପ୍ରକୃତିଃ ପରା
୦୩୨୬୦୨୩୧ ମହତ୍ତତ୍ତ୍ୱାଦ୍ୱିକୁର୍ୱାଣାଦ୍ଭଗବଦ୍ୱୀର୍ୟସମ୍ଭବାତ୍
୦୩୨୬୦୨୩୨ କ୍ରିୟାଶକ୍ତିରହଙ୍କାରସ୍ତ୍ରିବିଧଃ ସମପଦ୍ୟତ
୦୩୨୬୦୨୪୧ ବୈକାରିକସ୍ତୈଜସଶ୍ଚ ତାମସଶ୍ଚ ଯତୋ ଭବଃ
୦୩୨୬୦୨୪୨ ମନସଶ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ଚ ଭୂତାନାଂ ମହତାମପି
୦୩୨୬୦୨୫୧ ସହସ୍ରଶିରସଂ ସାକ୍ଷାଦ୍ୟମନନ୍ତଂ ପ୍ରଚକ୍ଷତେ
୦୩୨୬୦୨୫୨ ସଙ୍କର୍ଷଣାଖ୍ୟଂ ପୁରୁଷଂ ଭୂତେନ୍ଦ୍ରିୟମନୋମୟମ୍
୦୩୨୬୦୨୬୧ କର୍ତୃତ୍ୱଂ କରଣତ୍ୱଂ ଚ କାର୍ୟତ୍ୱଂ ଚେତି ଲକ୍ଷଣମ୍
୦୩୨୬୦୨୬୨ ଶାନ୍ତଘୋରବିମୂଢତ୍ୱମିତି ବା ସ୍ୟାଦହଙ୍କୃତେଃ
୦୩୨୬୦୨୭୧ ବୈକାରିକାଦ୍ୱିକୁର୍ୱାଣାନ୍ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱମଜାୟତ
୦୩୨୬୦୨୭୨ ଯତ୍ସଙ୍କଲ୍ପବିକଲ୍ପାଭ୍ୟାଂ ବର୍ତତେ କାମସମ୍ଭବଃ
୦୩୨୬୦୨୮୧ ଯଦ୍ୱିଦୁର୍ହ୍ୟନିରୁଦ୍ଧାଖ୍ୟଂ ହୃଷୀକାଣାମଧୀଶ୍ୱରମ୍
୦୩୨୬୦୨୮୨ ଶାରଦେନ୍ଦୀବରଶ୍ୟାମଂ ସଂରାଧ୍ୟଂ ଯୋଗିଭିଃ ଶନୈଃ
୦୩୨୬୦୨୯୧ ତୈଜସାତ୍ତୁ ବିକୁର୍ୱାଣାଦ୍ବୁଦ୍ଧିତତ୍ତ୍ୱମଭୂତ୍ସତି
୦୩୨୬୦୨୯୨ ଦ୍ରବ୍ୟସ୍ଫୁରଣବିଜ୍ଞାନମିନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମନୁଗ୍ରହଃ
୦୩୨୬୦୩୦୧ ସଂଶୟୋଽଥ ବିପର୍ୟାସୋ ନିଶ୍ଚୟଃ ସ୍ମୃତିରେବ ଚ
୦୩୨୬୦୩୦୨ ସ୍ୱାପ ଇତ୍ୟୁଚ୍ୟତେ ବୁଦ୍ଧେର୍ଲକ୍ଷଣଂ ବୃତ୍ତିତଃ ପୃଥକ୍
୦୩୨୬୦୩୧୧ ତୈଜସାନୀନ୍ଦ୍ରିୟାଣ୍ୟେବ କ୍ରିୟାଜ୍ଞାନବିଭାଗଶଃ
୦୩୨୬୦୩୧୨ ପ୍ରାଣସ୍ୟ ହି କ୍ରିୟାଶକ୍ତିର୍ବୁଦ୍ଧେର୍ୱିଜ୍ଞାନଶକ୍ତିତା
୦୩୨୬୦୩୨୧ ତାମସାଚ୍ଚ ବିକୁର୍ୱାଣାଦ୍ଭଗବଦ୍ୱୀର୍ୟଚୋଦିତାତ୍
୦୩୨୬୦୩୨୨ ଶବ୍ଦମାତ୍ରମଭୂତ୍ତସ୍ମାନ୍ନଭଃ ଶ୍ରୋତ୍ରଂ ତୁ ଶବ୍ଦଗମ୍
୦୩୨୬୦୩୩୧ ଅର୍ଥାଶ୍ରୟତ୍ୱଂ ଶବ୍ଦସ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟୁର୍ଲିଙ୍ଗତ୍ୱମେବ ଚ
୦୩୨୬୦୩୩୨ ତନ୍ମାତ୍ରତ୍ୱଂ ଚ ନଭସୋ ଲକ୍ଷଣଂ କବୟୋ ବିଦୁଃ
୦୩୨୬୦୩୪୧ ଭୂତାନାଂ ଛିଦ୍ରଦାତୃତ୍ୱଂ ବହିରନ୍ତରମେବ ଚ
୦୩୨୬୦୩୪୨ ପ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟାତ୍ମଧିଷ୍ଣ୍ୟତ୍ୱଂ ନଭସୋ ବୃତ୍ତିଲକ୍ଷଣମ୍
୦୩୨୬୦୩୫୧ ନଭସଃ ଶବ୍ଦତନ୍ମାତ୍ରାତ୍କାଲଗତ୍ୟା ବିକୁର୍ୱତଃ
୦୩୨୬୦୩୫୨ ସ୍ପର୍ଶୋଽଭବତ୍ତତୋ ବାୟୁସ୍ତ୍ୱକ୍ସ୍ପର୍ଶସ୍ୟ ଚ ସଙ୍ଗ୍ରହଃ
୦୩୨୬୦୩୬୧ ମୃଦୁତ୍ୱଂ କଠିନତ୍ୱଂ ଚ ଶୈତ୍ୟମୁଷ୍ଣତ୍ୱମେବ ଚ
୦୩୨୬୦୩୬୨ ଏତତ୍ସ୍ପର୍ଶସ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶତ୍ୱଂ ତନ୍ମାତ୍ରତ୍ୱଂ ନଭସ୍ୱତଃ
୦୩୨୬୦୩୭୧ ଚାଲନଂ ବ୍ୟୂହନଂ ପ୍ରାପ୍ତିର୍ନେତୃତ୍ୱଂ ଦ୍ରବ୍ୟଶବ୍ଦୟୋଃ
୦୩୨୬୦୩୭୨ ସର୍ୱେନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମାତ୍ମତ୍ୱଂ ବାୟୋଃ କର୍ମାଭିଲକ୍ଷଣମ୍
୦୩୨୬୦୩୮୧ ବାୟୋଶ୍ଚ ସ୍ପର୍ଶତନ୍ମାତ୍ରାଦ୍ରୂପଂ ଦୈବେରିତାଦଭୂତ୍
୦୩୨୬୦୩୮୨ ସମୁତ୍ଥିତଂ ତତସ୍ତେଜଶ୍ଚକ୍ଷୂ ରୂପୋପଲମ୍ଭନମ୍
୦୩୨୬୦୩୯୧ ଦ୍ରବ୍ୟାକୃତିତ୍ୱଂ ଗୁଣତା ବ୍ୟକ୍ତିସଂସ୍ଥାତ୍ୱମେବ ଚ
୦୩୨୬୦୩୯୨ ତେଜସ୍ତ୍ୱଂ ତେଜସଃ ସାଧ୍ୱି ରୂପମାତ୍ରସ୍ୟ ବୃତ୍ତୟଃ
୦୩୨୬୦୪୦୧ ଦ୍ୟୋତନଂ ପଚନଂ ପାନମଦନଂ ହିମମର୍ଦନମ୍
୦୩୨୬୦୪୦୨ ତେଜସୋ ବୃତ୍ତୟସ୍ତ୍ୱେତାଃ ଶୋଷଣଂ କ୍ଷୁତ୍ତୃଡେବ ଚ
୦୩୨୬୦୪୧୧ ରୂପମାତ୍ରାଦ୍ୱିକୁର୍ୱାଣାତ୍ତେଜସୋ ଦୈବଚୋଦିତାତ୍
୦୩୨୬୦୪୧୨ ରସମାତ୍ରମଭୂତ୍ତସ୍ମାଦମ୍ଭୋ ଜିହ୍ୱା ରସଗ୍ରହଃ
୦୩୨୬୦୪୨୧ କଷାୟୋ ମଧୁରସ୍ତିକ୍ତଃ କଟ୍ୱମ୍ଲ ଇତି ନୈକଧା
୦୩୨୬୦୪୨୨ ଭୌତିକାନାଂ ବିକାରେଣ ରସ ଏକୋ ବିଭିଦ୍ୟତେ
୦୩୨୬୦୪୩୧ କ୍ଲେଦନଂ ପିଣ୍ଡନଂ ତୃପ୍ତିଃ ପ୍ରାଣନାପ୍ୟାୟନୋନ୍ଦନମ୍
୦୩୨୬୦୪୩୨ ତାପାପନୋଦୋ ଭୂୟସ୍ତ୍ୱମମ୍ଭସୋ ବୃତ୍ତୟସ୍ତ୍ୱିମାଃ
୦୩୨୬୦୪୪୧ ରସମାତ୍ରାଦ୍ୱିକୁର୍ୱାଣାଦମ୍ଭସୋ ଦୈବଚୋଦିତାତ୍
୦୩୨୬୦୪୪୨ ଗନ୍ଧମାତ୍ରମଭୂତ୍ତସ୍ମାତ୍ପୃଥ୍ୱୀ ଘ୍ରାଣସ୍ତୁ ଗନ୍ଧଗଃ
୦୩୨୬୦୪୫୧ କରମ୍ଭପୂତିସୌରଭ୍ୟ ଶାନ୍ତୋଗ୍ରାମ୍ଲାଦିଭିଃ ପୃଥକ୍
୦୩୨୬୦୪୫୨ ଦ୍ରବ୍ୟାବୟବବୈଷମ୍ୟାଦ୍ଗନ୍ଧ ଏକୋ ବିଭିଦ୍ୟତେ
୦୩୨୬୦୪୬୧ ଭାବନଂ ବ୍ରହ୍ମଣଃ ସ୍ଥାନଂ ଧାରଣଂ ସଦ୍ୱିଶେଷଣମ୍
୦୩୨୬୦୪୬୨ ସର୍ୱସତ୍ତ୍ୱଗୁଣୋଦ୍ଭେଦଃ ପୃଥିବୀବୃତ୍ତିଲକ୍ଷଣମ୍
୦୩୨୬୦୪୭୧ ନଭୋଗୁଣବିଶେଷୋଽର୍ଥୋ ଯସ୍ୟ ତଚ୍ଛ୍ରୋତ୍ରମୁଚ୍ୟତେ
୦୩୨୬୦୪୭୨ ବାୟୋର୍ଗୁଣବିଶେଷୋଽର୍ଥୋ ଯସ୍ୟ ତତ୍ସ୍ପର୍ଶନଂ ବିଦୁଃ
୦୩୨୬୦୪୮୧ ତେଜୋଗୁଣବିଶେଷୋଽର୍ଥୋ ଯସ୍ୟ ତଚ୍ଚକ୍ଷୁରୁଚ୍ୟତେ
୦୩୨୬୦୪୮୨ ଅମ୍ଭୋଗୁଣବିଶେଷୋଽର୍ଥୋ ଯସ୍ୟ ତଦ୍ରସନଂ ବିଦୁଃ
୦୩୨୬୦୪୮୩ ଭୂମେର୍ଗୁଣବିଶେଷୋଽର୍ଥୋ ଯସ୍ୟ ସ ଘ୍ରାଣ ଉଚ୍ୟତେ
୦୩୨୬୦୪୯୧ ପରସ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟତେ ଧର୍ମୋ ହ୍ୟପରସ୍ମିନ୍ସମନ୍ୱୟାତ୍
୦୩୨୬୦୪୯୨ ଅତୋ ବିଶେଷୋ ଭାବାନାଂ ଭୂମାବେବୋପଲକ୍ଷ୍ୟତେ
୦୩୨୬୦୫୦୧ ଏତାନ୍ୟସଂହତ୍ୟ ଯଦା ମହଦାଦୀନି ସପ୍ତ ବୈ
୦୩୨୬୦୫୦୨ କାଲକର୍ମଗୁଣୋପେତୋ ଜଗଦାଦିରୁପାବିଶତ୍
୦୩୨୬୦୫୧୧ ତତସ୍ତେନାନୁବିଦ୍ଧେଭ୍ୟୋ ଯୁକ୍ତେଭ୍ୟୋଽଣ୍ଡମଚେତନମ୍
୦୩୨୬୦୫୧୨ ଉତ୍ଥିତଂ ପୁରୁଷୋ ଯସ୍ମାଦୁଦତିଷ୍ଠଦସୌ ବିରାଟ୍
୦୩୨୬୦୫୨୧ ଏତଦଣ୍ଡଂ ବିଶେଷାଖ୍ୟଂ କ୍ରମବୃଦ୍ଧୈର୍ଦଶୋତ୍ତରୈଃ
୦୩୨୬୦୫୨୨ ତୋୟାଦିଭିଃ ପରିବୃତଂ ପ୍ରଧାନେନାବୃତୈର୍ବହିଃ
୦୩୨୬୦୫୨୩ ଯତ୍ର ଲୋକବିତାନୋଽୟଂ ରୂପଂ ଭଗବତୋ ହରେଃ
୦୩୨୬୦୫୩୧ ହିରଣ୍ମୟାଦଣ୍ଡକୋଶାଦୁତ୍ଥାୟ ସଲିଲେ ଶୟାତ୍
୦୩୨୬୦୫୩୨ ତମାବିଶ୍ୟ ମହାଦେବୋ ବହୁଧା ନିର୍ବିଭେଦ ଖମ୍
୦୩୨୬୦୫୪୧ ନିରଭିଦ୍ୟତାସ୍ୟ ପ୍ରଥମଂ ମୁଖଂ ବାଣୀ ତତୋଽଭବତ୍
୦୩୨୬୦୫୪୨ ବାଣ୍ୟା ବହ୍ନିରଥୋ ନାସେ ପ୍ରାଣୋତୋ ଘ୍ରାଣ ଏତୟୋଃ
୦୩୨୬୦୫୫୧ ଘ୍ରାଣାଦ୍ୱାୟୁରଭିଦ୍ୟେତାମକ୍ଷିଣୀ ଚକ୍ଷୁରେତୟୋଃ
୦୩୨୬୦୫୫୨ ତସ୍ମାତ୍ସୂର୍ୟୋ ନ୍ୟଭିଦ୍ୟେତାଂ କର୍ଣୌ ଶ୍ରୋତ୍ରଂ ତତୋ ଦିଶଃ
୦୩୨୬୦୫୬୧ ନିର୍ବିଭେଦ ବିରାଜସ୍ତ୍ୱଗ୍ ରୋମଶ୍ମଶ୍ର୍ୱାଦୟସ୍ତତଃ
୦୩୨୬୦୫୬୨ ତତ ଓଷଧୟଶ୍ଚାସନ୍ଶିଶ୍ନଂ ନିର୍ବିଭିଦେ ତତଃ
୦୩୨୬୦୫୭୧ ରେତସ୍ତସ୍ମାଦାପ ଆସନ୍ନିରଭିଦ୍ୟତ ବୈ ଗୁଦମ୍
୦୩୨୬୦୫୭୨ ଗୁଦାଦପାନୋଽପାନାଚ୍ଚ ମୃତ୍ୟୁର୍ଲୋକଭୟଙ୍କରଃ
୦୩୨୬୦୫୮୧ ହସ୍ତୌ ଚ ନିରଭିଦ୍ୟେତାଂ ବଲଂ ତାଭ୍ୟାଂ ତତଃ ସ୍ୱରାଟ୍
୦୩୨୬୦୫୮୨ ପାଦୌ ଚ ନିରଭିଦ୍ୟେତାଂ ଗତିସ୍ତାଭ୍ୟାଂ ତତୋ ହରିଃ
୦୩୨୬୦୫୯୧ ନାଡ୍ୟୋଽସ୍ୟ ନିରଭିଦ୍ୟନ୍ତ ତାଭ୍ୟୋ ଲୋହିତମାଭୃତମ୍
୦୩୨୬୦୫୯୨ ନଦ୍ୟସ୍ତତଃ ସମଭବନ୍ନୁଦରଂ ନିରଭିଦ୍ୟତ
୦୩୨୬୦୬୦୧ କ୍ଷୁତ୍ପିପାସେ ତତଃ ସ୍ୟାତାଂ ସମୁଦ୍ରସ୍ତ୍ୱେତୟୋରଭୂତ୍
୦୩୨୬୦୬୦୨ ଅଥାସ୍ୟ ହୃଦୟଂ ଭିନ୍ନଂ ହୃଦୟାନ୍ମନ ଉତ୍ଥିତମ୍
୦୩୨୬୦୬୧୧ ମନସଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରମା ଜାତୋ ବୁଦ୍ଧିର୍ବୁଦ୍ଧେର୍ଗିରାଂ ପତିଃ
୦୩୨୬୦୬୧୨ ଅହଙ୍କାରସ୍ତତୋ ରୁଦ୍ରଶ୍ଚିତ୍ତଂ ଚୈତ୍ୟସ୍ତତୋଽଭବତ୍
୦୩୨୬୦୬୨୧ ଏତେ ହ୍ୟଭ୍ୟୁତ୍ଥିତା ଦେବା ନୈବାସ୍ୟୋତ୍ଥାପନେଽଶକନ୍
୦୩୨୬୦୬୨୨ ପୁନରାବିବିଶୁଃ ଖାନି ତମୁତ୍ଥାପୟିତୁଂ କ୍ରମାତ୍
୦୩୨୬୦୬୩୧ ବହ୍ନିର୍ୱାଚା ମୁଖଂ ଭେଜେ ନୋଦତିଷ୍ଠତ୍ତଦା ବିରାଟ୍
୦୩୨୬୦୬୩୨ ଘ୍ରାଣେନ ନାସିକେ ବାୟୁର୍ନୋଦତିଷ୍ଠତ୍ତଦା ବିରାଟ୍
୦୩୨୬୦୬୪୧ ଅକ୍ଷିଣୀ ଚକ୍ଷୁଷାଦିତ୍ୟୋ ନୋଦତିଷ୍ଠତ୍ତଦା ବିରାଟ୍
୦୩୨୬୦୬୪୨ ଶ୍ରୋତ୍ରେଣ କର୍ଣୌ ଚ ଦିଶୋ ନୋଦତିଷ୍ଠତ୍ତଦା ବିରାଟ୍
୦୩୨୬୦୬୫୧ ତ୍ୱଚଂ ରୋମଭିରୋଷଧ୍ୟୋ ନୋଦତିଷ୍ଠତ୍ତଦା ବିରାଟ୍
୦୩୨୬୦୬୫୨ ରେତସା ଶିଶ୍ନମାପସ୍ତୁ ନୋଦତିଷ୍ଠତ୍ତଦା ବିରାଟ୍
୦୩୨୬୦୬୬୧ ଗୁଦଂ ମୃତ୍ୟୁରପାନେନ ନୋଦତିଷ୍ଠତ୍ତଦା ବିରାଟ୍
୦୩୨୬୦୬୬୨ ହସ୍ତାବିନ୍ଦ୍ରୋ ବଲେନୈବ ନୋଦତିଷ୍ଠତ୍ତଦା ବିରାଟ୍
୦୩୨୬୦୬୭୧ ବିଷ୍ଣୁର୍ଗତ୍ୟୈବ ଚରଣୌ ନୋଦତିଷ୍ଠତ୍ତଦା ବିରାଟ୍
୦୩୨୬୦୬୭୨ ନାଡୀର୍ନଦ୍ୟୋ ଲୋହିତେନ ନୋଦତିଷ୍ଠତ୍ତଦା ବିରାଟ୍
୦୩୨୬୦୬୮୧ କ୍ଷୁତ୍ତୃଡ୍ଭ୍ୟାମୁଦରଂ ସିନ୍ଧୁର୍ନୋଦତିଷ୍ଠତ୍ତଦା ବିରାଟ୍
୦୩୨୬୦୬୮୨ ହୃଦୟଂ ମନସା ଚନ୍ଦ୍ରୋ ନୋଦତିଷ୍ଠତ୍ତଦା ବିରାଟ୍
୦୩୨୬୦୬୯୧ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମାପି ହୃଦୟଂ ନୋଦତିଷ୍ଠତ୍ତଦା ବିରାଟ୍
୦୩୨୬୦୬୯୨ ରୁଦ୍ରୋଽଭିମତ୍ୟା ହୃଦୟଂ ନୋଦତିଷ୍ଠତ୍ତଦା ବିରାଟ୍
୦୩୨୬୦୭୦୧ ଚିତ୍ତେନ ହୃଦୟଂ ଚୈତ୍ୟଃ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଃ ପ୍ରାବିଶଦ୍ୟଦା
୦୩୨୬୦୭୦୨ ବିରାଟ୍ତଦୈବ ପୁରୁଷଃ ସଲିଲାଦୁଦତିଷ୍ଠତ
୦୩୨୬୦୭୧୧ ଯଥା ପ୍ରସୁପ୍ତଂ ପୁରୁଷଂ ପ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟମନୋଧିୟଃ
୦୩୨୬୦୭୧୨ ପ୍ରଭବନ୍ତି ବିନା ଯେନ ନୋତ୍ଥାପୟିତୁମୋଜସା
୦୩୨୬୦୭୨୧ ତମସ୍ମିନ୍ପ୍ରତ୍ୟଗାତ୍ମାନଂ ଧିୟା ଯୋଗପ୍ରବୃତ୍ତୟା
୦୩୨୬୦୭୨୨ ଭକ୍ତ୍ୟା ବିରକ୍ତ୍ୟା ଜ୍ଞାନେନ ବିବିଚ୍ୟାତ୍ମନି ଚିନ୍ତୟେତ୍
ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ
ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟସ୍କନ୍ଧେ କାପିଲେୟେ ତତ୍ତ୍ୱସମାମ୍ନାୟେ
ଷଡ୍ୱିଂଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୨୬ ॥

୦୩୨୭୦୦୧୦ ଶ୍ରୀଭଗବାନୁବାଚ
୦୩୨୭୦୦୧୧ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥୋଽପି ପୁରୁଷୋ ନାଜ୍ୟତେ ପ୍ରାକୃତୈର୍ଗୁଣୈଃ
୦୩୨୭୦୦୧୨ ଅବିକାରାଦକର୍ତୃତ୍ୱାନ୍ନିର୍ଗୁଣତ୍ୱାଜ୍ଜଲାର୍କବତ୍
୦୩୨୭୦୦୨୧ ସ ଏଷ ଯର୍ହି ପ୍ରକୃତେର୍ଗୁଣେଷ୍ୱଭିବିଷଜ୍ଜତେ
୦୩୨୭୦୦୨୨ ଅହଙ୍କ୍ରିୟାବିମୂଢାତ୍ମା କର୍ତାସ୍ମୀତ୍ୟଭିମନ୍ୟତେ
୦୩୨୭୦୦୩୧ ତେନ ସଂସାରପଦବୀମବଶୋଽଭ୍ୟେତ୍ୟନିର୍ୱୃତଃ
୦୩୨୭୦୦୩୨ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକୈଃ କର୍ମଦୋଷୈଃ ସଦସନ୍ମିଶ୍ରୟୋନିଷୁ
୦୩୨୭୦୦୪୧ ଅର୍ଥେ ହ୍ୟବିଦ୍ୟମାନେଽପି ସଂସୃତିର୍ନ ନିବର୍ତତେ
୦୩୨୭୦୦୪୨ ଧ୍ୟାୟତୋ ବିଷୟାନସ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନେଽନର୍ଥାଗମୋ ଯଥା
୦୩୨୭୦୦୫୧ ଅତ ଏବ ଶନୈଶ୍ଚିତ୍ତଂ ପ୍ରସକ୍ତମସତାଂ ପଥି
୦୩୨୭୦୦୫୨ ଭକ୍ତିୟୋଗେନ ତୀବ୍ରେଣ ବିରକ୍ତ୍ୟା ଚ ନୟେଦ୍ୱଶମ୍
୦୩୨୭୦୦୬୧ ଯମାଦିଭିର୍ୟୋଗପଥୈରଭ୍ୟସଞ୍ଶ୍ରଦ୍ଧୟାନ୍ୱିତଃ
୦୩୨୭୦୦୬୨ ମୟି ଭାବେନ ସତ୍ୟେନ ମତ୍କଥାଶ୍ରବଣେନ ଚ
୦୩୨୭୦୦୭୧ ସର୍ୱଭୂତସମତ୍ୱେନ ନିର୍ୱୈରେଣାପ୍ରସଙ୍ଗତଃ
୦୩୨୭୦୦୭୨ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟେଣ ମୌନେନ ସ୍ୱଧର୍ମେଣ ବଲୀୟସା
୦୩୨୭୦୦୮୧ ଯଦୃଚ୍ଛୟୋପଲବ୍ଧେନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟୋ ମିତଭୁଙ୍ମୁନିଃ
୦୩୨୭୦୦୮୨ ବିବିକ୍ତଶରଣଃ ଶାନ୍ତୋ ମୈତ୍ରଃ କରୁଣ ଆତ୍ମବାନ୍
୦୩୨୭୦୦୯୧ ସାନୁବନ୍ଧେ ଚ ଦେହେଽସ୍ମିନ୍ନକୁର୍ୱନ୍ନସଦାଗ୍ରହମ୍
୦୩୨୭୦୦୯୨ ଜ୍ଞାନେନ ଦୃଷ୍ଟତତ୍ତ୍ୱେନ ପ୍ରକୃତେଃ ପୁରୁଷସ୍ୟ ଚ
୦୩୨୭୦୧୦୧ ନିବୃତ୍ତବୁଦ୍ଧ୍ୟବସ୍ଥାନୋ ଦୂରୀଭୂତାନ୍ୟଦର୍ଶନଃ
୦୩୨୭୦୧୦୨ ଉପଲଭ୍ୟାତ୍ମନାତ୍ମାନଂ ଚକ୍ଷୁଷେବାର୍କମାତ୍ମଦୃକ୍
୦୩୨୭୦୧୧୧ ମୁକ୍ତଲିଙ୍ଗଂ ସଦାଭାସମସତି ପ୍ରତିପଦ୍ୟତେ
୦୩୨୭୦୧୧୨ ସତୋ ବନ୍ଧୁମସଚ୍ଚକ୍ଷୁଃ ସର୍ୱାନୁସ୍ୟୂତମଦ୍ୱୟମ୍
୦୩୨୭୦୧୨୧ ଯଥା ଜଲସ୍ଥ ଆଭାସଃ ସ୍ଥଲସ୍ଥେନାବଦୃଶ୍ୟତେ
୦୩୨୭୦୧୨୨ ସ୍ୱାଭାସେନ ତଥା ସୂର୍ୟୋ ଜଲସ୍ଥେନ ଦିବି ସ୍ଥିତଃ
୦୩୨୭୦୧୩୧ ଏବଂ ତ୍ରିବୃଦହଙ୍କାରୋ ଭୂତେନ୍ଦ୍ରିୟମନୋମୟୈଃ
୦୩୨୭୦୧୩୨ ସ୍ୱାଭାସୈର୍ଲକ୍ଷିତୋଽନେନ ସଦାଭାସେନ ସତ୍ୟଦୃକ୍
୦୩୨୭୦୧୪୧ ଭୂତସୂକ୍ଷ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମନୋ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଦିଷ୍ୱିହ ନିଦ୍ରୟା
୦୩୨୭୦୧୪୨ ଲୀନେଷ୍ୱସତି ଯସ୍ତତ୍ର ବିନିଦ୍ରୋ ନିରହଙ୍କ୍ରିୟଃ
୦୩୨୭୦୧୫୧ ମନ୍ୟମାନସ୍ତଦାତ୍ମାନମନଷ୍ଟୋ ନଷ୍ଟବନ୍ମୃଷା
୦୩୨୭୦୧୫୨ ନଷ୍ଟେଽହଙ୍କରଣେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ନଷ୍ଟବିତ୍ତ ଇବାତୁରଃ
୦୩୨୭୦୧୬୧ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟବମୃଶ୍ୟାସାବାତ୍ମାନଂ ପ୍ରତିପଦ୍ୟତେ
୦୩୨୭୦୧୬୨ ସାହଙ୍କାରସ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟସ୍ୟ ଯୋଽବସ୍ଥାନମନୁଗ୍ରହଃ
୦୩୨୭୦୧୭୦ ଦେବହୂତିରୁବାଚ
୦୩୨୭୦୧୭୧ ପୁରୁଷଂ ପ୍ରକୃତିର୍ବ୍ରହ୍ମନ୍ନ ବିମୁଞ୍ଚତି କର୍ହିଚିତ୍
୦୩୨୭୦୧୭୨ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟାପାଶ୍ରୟତ୍ୱାଚ୍ଚ ନିତ୍ୟତ୍ୱାଦନୟୋଃ ପ୍ରଭୋ
୦୩୨୭୦୧୮୧ ଯଥା ଗନ୍ଧସ୍ୟ ଭୂମେଶ୍ଚ ନ ଭାବୋ ବ୍ୟତିରେକତଃ
୦୩୨୭୦୧୮୨ ଅପାଂ ରସସ୍ୟ ଚ ଯଥା ତଥା ବୁଦ୍ଧେଃ ପରସ୍ୟ ଚ
୦୩୨୭୦୧୯୧ ଅକର୍ତୁଃ କର୍ମବନ୍ଧୋଽୟଂ ପୁରୁଷସ୍ୟ ଯଦାଶ୍ରୟଃ
୦୩୨୭୦୧୯୨ ଗୁଣେଷୁ ସତ୍ସୁ ପ୍ରକୃତେଃ କୈବଲ୍ୟଂ ତେଷ୍ୱତଃ କଥମ୍
୦୩୨୭୦୨୦୧ କ୍ୱଚିତ୍ତତ୍ତ୍ୱାବମର୍ଶେନ ନିବୃତ୍ତଂ ଭୟମୁଲ୍ବଣମ୍
୦୩୨୭୦୨୦୨ ଅନିବୃତ୍ତନିମିତ୍ତତ୍ୱାତ୍ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ୟବତିଷ୍ଠତେ
୦୩୨୭୦୨୧୦ ଶ୍ରୀଭଗବାନୁବାଚ
୦୩୨୭୦୨୧୧ ଅନିମିତ୍ତନିମିତ୍ତେନ ସ୍ୱଧର୍ମେଣାମଲାତ୍ମନା
୦୩୨୭୦୨୧୨ ତୀବ୍ରୟା ମୟି ଭକ୍ତ୍ୟା ଚ ଶ୍ରୁତସମ୍ଭୃତୟା ଚିରମ୍
୦୩୨୭୦୨୨୧ ଜ୍ଞାନେନ ଦୃଷ୍ଟତତ୍ତ୍ୱେନ ବୈରାଗ୍ୟେଣ ବଲୀୟସା
୦୩୨୭୦୨୨୨ ତପୋୟୁକ୍ତେନ ଯୋଗେନ ତୀବ୍ରେଣାତ୍ମସମାଧିନା
୦୩୨୭୦୨୩୧ ପ୍ରକୃତିଃ ପୁରୁଷସ୍ୟେହ ଦହ୍ୟମାନା ତ୍ୱହର୍ନିଶମ୍
୦୩୨୭୦୨୩୨ ତିରୋଭବିତ୍ରୀ ଶନକୈରଗ୍ନେର୍ୟୋନିରିବାରଣିଃ
୦୩୨୭୦୨୪୧ ଭୁକ୍ତଭୋଗା ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଦୃଷ୍ଟଦୋଷା ଚ ନିତ୍ୟଶଃ
୦୩୨୭୦୨୪୨ ନେଶ୍ୱରସ୍ୟାଶୁଭଂ ଧତ୍ତେ ସ୍ୱେ ମହିମ୍ନି ସ୍ଥିତସ୍ୟ ଚ
୦୩୨୭୦୨୫୧ ଯଥା ହ୍ୟପ୍ରତିବୁଦ୍ଧସ୍ୟ ପ୍ରସ୍ୱାପୋ ବହ୍ୱନର୍ଥଭୃତ୍
୦୩୨୭୦୨୫୨ ସ ଏବ ପ୍ରତିବୁଦ୍ଧସ୍ୟ ନ ବୈ ମୋହାୟ କଲ୍ପତେ
୦୩୨୭୦୨୬୧ ଏବଂ ବିଦିତତତ୍ତ୍ୱସ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର୍ମୟି ମାନସମ୍
୦୩୨୭୦୨୬୨ ଯୁଞ୍ଜତୋ ନାପକୁରୁତ ଆତ୍ମାରାମସ୍ୟ କର୍ହିଚିତ୍
୦୩୨୭୦୨୭୧ ଯଦୈବମଧ୍ୟାତ୍ମରତଃ କାଲେନ ବହୁଜନ୍ମନା
୦୩୨୭୦୨୭୨ ସର୍ୱତ୍ର ଜାତବୈରାଗ୍ୟ ଆବ୍ରହ୍ମଭୁବନାନ୍ମୁନିଃ
୦୩୨୭୦୨୮୧ ମଦ୍ଭକ୍ତଃ ପ୍ରତିବୁଦ୍ଧାର୍ଥୋ ମତ୍ପ୍ରସାଦେନ ଭୂୟସା
୦୩୨୭୦୨୮୨ ନିଃଶ୍ରେୟସଂ ସ୍ୱସଂସ୍ଥାନଂ କୈବଲ୍ୟାଖ୍ୟଂ ମଦାଶ୍ରୟମ୍
୦୩୨୭୦୨୯୧ ପ୍ରାପ୍ନୋତୀହାଞ୍ଜସା ଧୀରଃ ସ୍ୱଦୃଶା ଚ୍ଛିନ୍ନସଂଶୟଃ
୦୩୨୭୦୨୯୨ ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତେତ ଯୋଗୀ ଲିଙ୍ଗାଦ୍ୱିନିର୍ଗମେ
୦୩୨୭୦୩୦୧ ଯଦା ନ ଯୋଗୋପଚିତାସୁ ଚେତୋ ମାୟାସୁ ସିଦ୍ଧସ୍ୟ ବିଷଜ୍ଜତେଽଙ୍ଗ
୦୩୨୭୦୩୦୨ ଅନନ୍ୟହେତୁଷ୍ୱଥ ମେ ଗତିଃ ସ୍ୟାଦାତ୍ୟନ୍ତିକୀ ଯତ୍ର ନ ମୃତ୍ୟୁହାସଃ
ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ
ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟସ୍କନ୍ଧେ କାପିଲେୟୋପାଖ୍ୟାନେ
ସପ୍ତବିଂଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୨୭ ॥

୦୩୨୮୦୦୧୦ ଶ୍ରୀଭଗବାନୁବାଚ
୦୩୨୮୦୦୧୧ ଯୋଗସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଂ ବକ୍ଷ୍ୟେ ସବୀଜସ୍ୟ ନୃପାତ୍ମଜେ
୦୩୨୮୦୦୧୨ ମନୋ ଯେନୈବ ବିଧିନା ପ୍ରସନ୍ନଂ ଯାତି ସତ୍ପଥମ୍
୦୩୨୮୦୦୨୧ ସ୍ୱଧର୍ମାଚରଣଂ ଶକ୍ତ୍ୟା ବିଧର୍ମାଚ୍ଚ ନିବର୍ତନମ୍
୦୩୨୮୦୦୨୨ ଦୈବାଲ୍ଲବ୍ଧେନ ସନ୍ତୋଷ ଆତ୍ମବିଚ୍ଚରଣାର୍ଚନମ୍
୦୩୨୮୦୦୩୧ ଗ୍ରାମ୍ୟଧର୍ମନିବୃତ୍ତିଶ୍ଚ ମୋକ୍ଷଧର୍ମରତିସ୍ତଥା
୦୩୨୮୦୦୩୨ ମିତମେଧ୍ୟାଦନଂ ଶଶ୍ୱଦ୍ୱିବିକ୍ତକ୍ଷେମସେବନମ୍
୦୩୨୮୦୦୪୧ ଅହିଂସା ସତ୍ୟମସ୍ତେୟଂ ଯାବଦର୍ଥପରିଗ୍ରହଃ
୦୩୨୮୦୦୪୨ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟଂ ତପଃ ଶୌଚଂ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟଃ ପୁରୁଷାର୍ଚନମ୍
୦୩୨୮୦୦୫୧ ମୌନଂ ସଦାସନଜୟଃ ସ୍ଥୈର୍ୟଂ ପ୍ରାଣଜୟଃ ଶନୈଃ
୦୩୨୮୦୦୫୨ ପ୍ରତ୍ୟାହାରଶ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ବିଷୟାନ୍ମନସା ହୃଦି
୦୩୨୮୦୦୬୧ ସ୍ୱଧିଷ୍ଣ୍ୟାନାମେକଦେଶେ ମନସା ପ୍ରାଣଧାରଣମ୍
୦୩୨୮୦୦୬୨ ବୈକୁଣ୍ଠଲୀଲାଭିଧ୍ୟାନଂ ସମାଧାନଂ ତଥାତ୍ମନଃ
୦୩୨୮୦୦୭୧ ଏତୈରନ୍ୟୈଶ୍ଚ ପଥିଭିର୍ମନୋ ଦୁଷ୍ଟମସତ୍ପଥମ୍
୦୩୨୮୦୦୭୨ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଯୁଞ୍ଜୀତ ଶନକୈର୍ଜିତପ୍ରାଣୋ ହ୍ୟତନ୍ଦ୍ରିତଃ
୦୩୨୮୦୦୮୧ ଶୁଚୌ ଦେଶେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପ୍ୟ ବିଜିତାସନ ଆସନମ୍
୦୩୨୮୦୦୮୨ ତସ୍ମିନ୍ସ୍ୱସ୍ତି ସମାସୀନ ଋଜୁକାୟଃ ସମଭ୍ୟସେତ୍
୦୩୨୮୦୦୯୧ ପ୍ରାଣସ୍ୟ ଶୋଧୟେନ୍ମାର୍ଗଂ ପୂରକୁମ୍ଭକରେଚକୈଃ
୦୩୨୮୦୦୯୨ ପ୍ରତିକୂଲେନ ବା ଚିତ୍ତଂ ଯଥା ସ୍ଥିରମଚଞ୍ଚଲମ୍
୦୩୨୮୦୧୦୧ ମନୋଽଚିରାତ୍ସ୍ୟାଦ୍ୱିରଜଂ ଜିତଶ୍ୱାସସ୍ୟ ଯୋଗିନଃ
୦୩୨୮୦୧୦୨ ବାୟ୍ୱଗ୍ନିଭ୍ୟାଂ ଯଥା ଲୋହଂ ଧ୍ମାତଂ ତ୍ୟଜତି ବୈ ମଲମ୍
୦୩୨୮୦୧୧୧ ପ୍ରାଣାୟାମୈର୍ଦହେଦ୍ଦୋଷାନ୍ଧାରଣାଭିଶ୍ଚ କିଲ୍ବିଷାନ୍
୦୩୨୮୦୧୧୨ ପ୍ରତ୍ୟାହାରେଣ ସଂସର୍ଗାନ୍ଧ୍ୟାନେନାନୀଶ୍ୱରାନ୍ଗୁଣାନ୍
୦୩୨୮୦୧୨୧ ଯଦା ମନଃ ସ୍ୱଂ ବିରଜଂ ଯୋଗେନ ସୁସମାହିତମ୍
୦୩୨୮୦୧୨୨ କାଷ୍ଠାଂ ଭଗବତୋ ଧ୍ୟାୟେତ୍ସ୍ୱନାସାଗ୍ରାବଲୋକନଃ
୦୩୨୮୦୧୩୧ ପ୍ରସନ୍ନବଦନାମ୍ଭୋଜଂ ପଦ୍ମଗର୍ଭାରୁଣେକ୍ଷଣମ୍
୦୩୨୮୦୧୩୨ ନୀଲୋତ୍ପଲଦଲଶ୍ୟାମଂ ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଗଦାଧରମ୍
୦୩୨୮୦୧୪୧ ଲସତ୍ପଙ୍କଜକିଞ୍ଜଲ୍କ ପୀତକୌଶେୟବାସସମ୍
୦୩୨୮୦୧୪୨ ଶ୍ରୀବତ୍ସବକ୍ଷସଂ ଭ୍ରାଜତ୍କୌସ୍ତୁଭାମୁକ୍ତକନ୍ଧରମ୍
୦୩୨୮୦୧୫୧ ମତ୍ତଦ୍ୱିରେଫକଲୟା ପରୀତଂ ବନମାଲୟା
୦୩୨୮୦୧୫୨ ପରାର୍ଧ୍ୟହାରବଲୟ କିରୀଟାଙ୍ଗଦନୂପୁରମ୍
୦୩୨୮୦୧୬୧ କାଞ୍ଚୀଗୁଣୋଲ୍ଲସଚ୍ଛ୍ରୋଣିଂ ହୃଦୟାମ୍ଭୋଜବିଷ୍ଟରମ୍
୦୩୨୮୦୧୬୨ ଦର୍ଶନୀୟତମଂ ଶାନ୍ତଂ ମନୋନୟନବର୍ଧନମ୍
୦୩୨୮୦୧୭୧ ଅପୀଚ୍ୟଦର୍ଶନଂ ଶଶ୍ୱତ୍ସର୍ୱଲୋକନମସ୍କୃତମ୍
୦୩୨୮୦୧୭୨ ସନ୍ତଂ ବୟସି କୈଶୋରେ ଭୃତ୍ୟାନୁଗ୍ରହକାତରମ୍
୦୩୨୮୦୧୮୧ କୀର୍ତନ୍ୟତୀର୍ଥୟଶସଂ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକୟଶସ୍କରମ୍
୦୩୨୮୦୧୮୨ ଧ୍ୟାୟେଦ୍ଦେବଂ ସମଗ୍ରାଙ୍ଗଂ ଯାବନ୍ନ ଚ୍ୟବତେ ମନଃ
୦୩୨୮୦୧୯୧ ସ୍ଥିତଂ ବ୍ରଜନ୍ତମାସୀନଂ ଶୟାନଂ ବା ଗୁହାଶୟମ୍
୦୩୨୮୦୧୯୨ ପ୍ରେକ୍ଷଣୀୟେହିତଂ ଧ୍ୟାୟେଚ୍ଛୁଦ୍ଧଭାବେନ ଚେତସା
୦୩୨୮୦୨୦୧ ତସ୍ମିନ୍ଲବ୍ଧପଦଂ ଚିତ୍ତଂ ସର୍ୱାବୟବସଂସ୍ଥିତମ୍
୦୩୨୮୦୨୦୨ ବିଲକ୍ଷ୍ୟୈକତ୍ର ସଂୟୁଜ୍ୟାଦଙ୍ଗେ ଭଗବତୋ ମୁନିଃ
୦୩୨୮୦୨୧୧ ସଞ୍ଚିନ୍ତୟେଦ୍ଭଗବତଶ୍ଚରଣାରବିନ୍ଦଂ
୦୩୨୮୦୨୧୨ ବଜ୍ରାଙ୍କୁଶଧ୍ୱଜସରୋରୁହଲାଞ୍ଛନାଢ୍ୟମ୍
୦୩୨୮୦୨୧୩ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗରକ୍ତବିଲସନ୍ନଖଚକ୍ରବାଲ
୦୩୨୮୦୨୧୪ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଭିରାହତମହଦ୍ଧୃଦୟାନ୍ଧକାରମ୍
୦୩୨୮୦୨୨୧ ଯଚ୍ଛୌଚନିଃସୃତସରିତ୍ପ୍ରବରୋଦକେନ
୦୩୨୮୦୨୨୨ ତୀର୍ଥେନ ମୂର୍ଧ୍ନ୍ୟଧିକୃତେନ ଶିବଃ ଶିବୋଽଭୂତ୍
୦୩୨୮୦୨୨୩ ଧ୍ୟାତୁର୍ମନଃଶମଲଶୈଲନିସୃଷ୍ଟବଜ୍ରଂ
୦୩୨୮୦୨୨୪ ଧ୍ୟାୟେଚ୍ଚିରଂ ଭଗବତଶ୍ଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍
୦୩୨୮୦୨୩୧ ଜାନୁଦ୍ୱୟଂ ଜଲଜଲୋଚନୟା ଜନନ୍ୟା
୦୩୨୮୦୨୩୨ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟାଖିଲସ୍ୟ ସୁରବନ୍ଦିତୟା ବିଧାତୁଃ
୦୩୨୮୦୨୩୩ ଊର୍ୱୋର୍ନିଧାୟ କରପଲ୍ଲବରୋଚିଷା ଯତ୍
୦୩୨୮୦୨୩୪ ସଂଲାଲିତଂ ହୃଦି ବିଭୋରଭବସ୍ୟ କୁର୍ୟାତ୍
୦୩୨୮୦୨୪୧ ଊରୂ ସୁପର୍ଣଭୁଜୟୋରଧି ଶୋଭମାନାବ୍
୦୩୨୮୦୨୪୨ ଓଜୋନିଧୀ ଅତସିକାକୁସୁମାବଭାସୌ
୦୩୨୮୦୨୪୩ ବ୍ୟାଲମ୍ବିପୀତବରବାସସି ବର୍ତମାନ
୦୩୨୮୦୨୪୪ କାଞ୍ଚୀକଲାପପରିରମ୍ଭି ନିତମ୍ବବିମ୍ବମ୍
୦୩୨୮୦୨୫୧ ନାଭିହ୍ରଦଂ ଭୁବନକୋଶଗୁହୋଦରସ୍ଥଂ
୦୩୨୮୦୨୫୨ ଯତ୍ରାତ୍ମୟୋନିଧିଷଣାଖିଲଲୋକପଦ୍ମମ୍
୦୩୨୮୦୨୫୩ ବ୍ୟୂଢଂ ହରିନ୍ମଣିବୃଷସ୍ତନୟୋରମୁଷ୍ୟ
୦୩୨୮୦୨୫୪ ଧ୍ୟାୟେଦ୍ଦ୍ୱୟଂ ବିଶଦହାରମୟୂଖଗୌରମ୍
୦୩୨୮୦୨୬୧ ବକ୍ଷୋଽଧିବାସମୃଷଭସ୍ୟ ମହାବିଭୂତେଃ
୦୩୨୮୦୨୬୨ ପୁଂସାଂ ମନୋନୟନନିର୍ୱୃତିମାଦଧାନମ୍
୦୩୨୮୦୨୬୩ କଣ୍ଠଂ ଚ କୌସ୍ତୁଭମଣେରଧିଭୂଷଣାର୍ଥଂ
୦୩୨୮୦୨୬୪ କୁର୍ୟାନ୍ମନସ୍ୟଖିଲଲୋକନମସ୍କୃତସ୍ୟ
୦୩୨୮୦୨୭୧ ବାହୂଂଶ୍ଚ ମନ୍ଦରଗିରେଃ ପରିବର୍ତନେନ
୦୩୨୮୦୨୭୨ ନିର୍ଣିକ୍ତବାହୁବଲୟାନଧିଲୋକପାଲାନ୍
୦୩୨୮୦୨୭୩ ସଞ୍ଚିନ୍ତୟେଦ୍ଦଶଶତାରମସହ୍ୟତେଜଃ
୦୩୨୮୦୨୭୪ ଶଙ୍ଖଂ ଚ ତତ୍କରସରୋରୁହରାଜହଂସମ୍
୦୩୨୮୦୨୮୧ କୌମୋଦକୀଂ ଭଗବତୋ ଦୟିତାଂ ସ୍ମରେତ
୦୩୨୮୦୨୮୨ ଦିଗ୍ଧାମରାତିଭଟଶୋଣିତକର୍ଦମେନ
୦୩୨୮୦୨୮୩ ମାଲାଂ ମଧୁବ୍ରତବରୂଥଗିରୋପଘୁଷ୍ଟାଂ
୦୩୨୮୦୨୮୪ ଚୈତ୍ୟସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱମମଲଂ ମଣିମସ୍ୟ କଣ୍ଠେ
୦୩୨୮୦୨୯୧ ଭୃତ୍ୟାନୁକମ୍ପିତଧିୟେହ ଗୃହୀତମୂର୍ତେଃ
୦୩୨୮୦୨୯୨ ସଞ୍ଚିନ୍ତୟେଦ୍ଭଗବତୋ ବଦନାରବିନ୍ଦମ୍
୦୩୨୮୦୨୯୩ ଯଦ୍ୱିସ୍ଫୁରନ୍ମକରକୁଣ୍ଡଲବଲ୍ଗିତେନ
୦୩୨୮୦୨୯୪ ବିଦ୍ୟୋତିତାମଲକପୋଲମୁଦାରନାସମ୍
୦୩୨୮୦୩୦୧ ଯଚ୍ଛ୍ରୀନିକେତମଲିଭିଃ ପରିସେବ୍ୟମାନଂ
୦୩୨୮୦୩୦୨ ଭୂତ୍ୟା ସ୍ୱୟା କୁଟିଲକୁନ୍ତଲବୃନ୍ଦଜୁଷ୍ଟମ୍
୦୩୨୮୦୩୦୩ ମୀନଦ୍ୱୟାଶ୍ରୟମଧିକ୍ଷିପଦବ୍ଜନେତ୍ରଂ
୦୩୨୮୦୩୦୪ ଧ୍ୟାୟେନ୍ମନୋମୟମତନ୍ଦ୍ରିତ ଉଲ୍ଲସଦ୍ଭ୍ରୁ
୦୩୨୮୦୩୧୧ ତସ୍ୟାବଲୋକମଧିକଂ କୃପୟାତିଘୋର
୦୩୨୮୦୩୧୨ ତାପତ୍ରୟୋପଶମନାୟ ନିସୃଷ୍ଟମକ୍ଷ୍ଣୋଃ
୦୩୨୮୦୩୧୩ ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତାନୁଗୁଣିତଂ ବିପୁଲପ୍ରସାଦଂ
୦୩୨୮୦୩୧୪ ଧ୍ୟାୟେଚ୍ଚିରଂ ବିପୁଲଭାବନୟା ଗୁହାୟାମ୍
୦୩୨୮୦୩୨୧ ହାସଂ ହରେରବନତାଖିଲଲୋକତୀବ୍ର
୦୩୨୮୦୩୨୨ ଶୋକାଶ୍ରୁସାଗରବିଶୋଷଣମତ୍ୟୁଦାରମ୍
୦୩୨୮୦୩୨୩ ସମ୍ମୋହନାୟ ରଚିତଂ ନିଜମାୟଯାସ୍ୟ
୦୩୨୮୦୩୨୪ ଭ୍ରୂମଣ୍ଡଲଂ ମୁନିକୃତେ ମକରଧ୍ୱଜସ୍ୟ
୦୩୨୮୦୩୩୧ ଧ୍ୟାନାୟନଂ ପ୍ରହସିତଂ ବହୁଲାଧରୋଷ୍ଠ
୦୩୨୮୦୩୩୨ ଭାସାରୁଣାୟିତତନୁଦ୍ୱିଜକୁନ୍ଦପଙ୍କ୍ତି
୦୩୨୮୦୩୩୩ ଧ୍ୟାୟେତ୍ସ୍ୱଦେହକୁହରେଽବସିତସ୍ୟ ବିଷ୍ଣୋର୍
୦୩୨୮୦୩୩୪ ଭକ୍ତ୍ୟାର୍ଦ୍ରୟାର୍ପିତମନା ନ ପୃଥଗ୍ଦିଦୃକ୍ଷେତ୍
୦୩୨୮୦୩୪୧ ଏବଂ ହରୌ ଭଗବତି ପ୍ରତିଲବ୍ଧଭାବୋ
୦୩୨୮୦୩୪୨ ଭକ୍ତ୍ୟା ଦ୍ରବଦ୍ଧୃଦୟ ଉତ୍ପୁଲକଃ ପ୍ରମୋଦାତ୍
୦୩୨୮୦୩୪୩ ଔତ୍କଣ୍ଠ୍ୟବାଷ୍ପକଲୟା ମୁହୁରର୍ଦ୍ୟମାନସ୍
୦୩୨୮୦୩୪୪ ତଚ୍ଚାପି ଚିତ୍ତବଡିଶଂ ଶନକୈର୍ୱିୟୁଙ୍କ୍ତେ
୦୩୨୮୦୩୫୧ ମୁକ୍ତାଶ୍ରୟଂ ଯର୍ହି ନିର୍ୱିଷୟଂ ବିରକ୍ତଂ
୦୩୨୮୦୩୫୨ ନିର୍ୱାଣମୃଚ୍ଛତି ମନଃ ସହସା ଯଥାର୍ଚିଃ
୦୩୨୮୦୩୫୩ ଆତ୍ମାନମତ୍ର ପୁରୁଷୋଽବ୍ୟବଧାନମେକମ୍
୦୩୨୮୦୩୫୪ ଅନ୍ୱୀକ୍ଷତେ ପ୍ରତିନିବୃତ୍ତଗୁଣପ୍ରବାହଃ
୦୩୨୮୦୩୬୧ ସୋଽପ୍ୟେତୟା ଚରମୟା ମନସୋ ନିବୃତ୍ତ୍ୟା
୦୩୨୮୦୩୬୨ ତସ୍ମିନ୍ମହିମ୍ନ୍ୟବସିତଃ ସୁଖଦୁଃଖବାହ୍ୟେ
୦୩୨୮୦୩୬୩ ହେତୁତ୍ୱମପ୍ୟସତି କର୍ତରି ଦୁଃଖୟୋର୍ୟତ୍
୦୩୨୮୦୩୬୪ ସ୍ୱାତ୍ମନ୍ୱିଧତ୍ତ ଉପଲବ୍ଧପରାତ୍ମକାଷ୍ଠଃ
୦୩୨୮୦୩୭୧ ଦେହଂ ଚ ତଂ ନ ଚରମଃ ସ୍ଥିତମୁତ୍ଥିତଂ ବା
୦୩୨୮୦୩୭୨ ସିଦ୍ଧୋ ବିପଶ୍ୟତି ଯତୋଽଧ୍ୟଗମତ୍ସ୍ୱରୂପମ୍
୦୩୨୮୦୩୭୩ ଦୈବାଦୁପେତମଥ ଦୈବବଶାଦପେତଂ
୦୩୨୮୦୩୭୪ ବାସୋ ଯଥା ପରିକୃତଂ ମଦିରାମଦାନ୍ଧଃ
୦୩୨୮୦୩୮୧ ଦେହୋଽପି ଦୈବବଶଗଃ ଖଲୁ କର୍ମ ଯାବତ୍
୦୩୨୮୦୩୮୨ ସ୍ୱାରମ୍ଭକଂ ପ୍ରତିସମୀକ୍ଷତ ଏବ ସାସୁଃ
୦୩୨୮୦୩୮୩ ତଂ ସପ୍ରପଞ୍ଚମଧିରୂଢସମାଧିୟୋଗଃ
୦୩୨୮୦୩୮୪ ସ୍ୱାପ୍ନଂ ପୁନର୍ନ ଭଜତେ ପ୍ରତିବୁଦ୍ଧବସ୍ତୁଃ
୦୩୨୮୦୩୯୧ ଯଥା ପୁତ୍ରାଚ୍ଚ ବିତ୍ତାଚ୍ଚ ପୃଥଙ୍ମର୍ତ୍ୟଃ ପ୍ରତୀୟତେ
୦୩୨୮୦୩୯୨ ଅପ୍ୟାତ୍ମତ୍ୱେନାଭିମତାଦ୍ଦେହାଦେଃ ପୁରୁଷସ୍ତଥା
୦୩୨୮୦୪୦୧ ଯଥୋଲ୍ମୁକାଦ୍ୱିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗାଦ୍ଧୂମାଦ୍ୱାପି ସ୍ୱସମ୍ଭବାତ୍
୦୩୨୮୦୪୦୨ ଅପ୍ୟାତ୍ମତ୍ୱେନାଭିମତାଦ୍ୟଥାଗ୍ନିଃ ପୃଥଗୁଲ୍ମୁକାତ୍
୦୩୨୮୦୪୧୧ ଭୂତେନ୍ଦ୍ରିୟାନ୍ତଃକରଣାତ୍ପ୍ରଧାନାଜ୍ଜୀବସଂଜ୍ଞିତାତ୍
୦୩୨୮୦୪୧୨ ଆତ୍ମା ତଥା ପୃଥଗ୍ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭଗବାନ୍ବ୍ରହ୍ମସଂଜ୍ଞିତଃ
୦୩୨୮୦୪୨୧ ସର୍ୱଭୂତେଷୁ ଚାତ୍ମାନଂ ସର୍ୱଭୂତାନି ଚାତ୍ମନି
୦୩୨୮୦୪୨୨ ଈକ୍ଷେତାନନ୍ୟଭାବେନ ଭୂତେଷ୍ୱିବ ତଦାତ୍ମତାମ୍
୦୩୨୮୦୪୩୧ ସ୍ୱୟୋନିଷୁ ଯଥା ଜ୍ୟୋତିରେକଂ ନାନା ପ୍ରତୀୟତେ
୦୩୨୮୦୪୩୨ ଯୋନୀନାଂ ଗୁଣବୈଷମ୍ୟାତ୍ତଥାତ୍ମା ପ୍ରକୃତୌ ସ୍ଥିତଃ
୦୩୨୮୦୪୪୧ ତସ୍ମାଦିମାଂ ସ୍ୱାଂ ପ୍ରକୃତିଂ ଦୈବୀଂ ସଦସଦାତ୍ମିକାମ୍
୦୩୨୮୦୪୪୨ ଦୁର୍ୱିଭାବ୍ୟାଂ ପରାଭାବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେଣାବତିଷ୍ଠତେ
ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ
ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟସ୍କନ୍ଧେ କାପିଲେୟେ ସାଧନାନୁଷ୍ଠାନଂ
ନାମାଷ୍ଟାବିଂଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୨୮ ॥

୦୩୨୯୦୦୧୦ ଦେବହୂତିରୁବାଚ
୦୩୨୯୦୦୧୧ ଲକ୍ଷଣଂ ମହଦାଦୀନାଂ ପ୍ରକୃତେଃ ପୁରୁଷସ୍ୟ ଚ
୦୩୨୯୦୦୧୨ ସ୍ୱରୂପଂ ଲକ୍ଷ୍ୟତେଽମୀଷାଂ ଯେନ ତତ୍ପାରମାର୍ଥିକମ୍
୦୩୨୯୦୦୨୧ ଯଥା ସାଙ୍ଖ୍ୟେଷୁ କଥିତଂ ଯନ୍ମୂଲଂ ତତ୍ପ୍ରଚକ୍ଷତେ
୦୩୨୯୦୦୨୨ ଭକ୍ତିୟୋଗସ୍ୟ ମେ ମାର୍ଗଂ ବ୍ରୂହି ବିସ୍ତରଶଃ ପ୍ରଭୋ
୦୩୨୯୦୦୩୧ ବିରାଗୋ ଯେନ ପୁରୁଷୋ ଭଗବନ୍ସର୍ୱତୋ ଭବେତ୍
୦୩୨୯୦୦୩୨ ଆଚକ୍ଷ୍ୱ ଜୀବଲୋକସ୍ୟ ବିବିଧା ମମ ସଂସୃତୀଃ
୦୩୨୯୦୦୪୧ କାଲସ୍ୟେଶ୍ୱରରୂପସ୍ୟ ପରେଷାଂ ଚ ପରସ୍ୟ ତେ
୦୩୨୯୦୦୪୨ ସ୍ୱରୂପଂ ବତ କୁର୍ୱନ୍ତି ଯଦ୍ଧେତୋଃ କୁଶଲଂ ଜନାଃ
୦୩୨୯୦୦୫୧ ଲୋକସ୍ୟ ମିଥ୍ୟାଭିମତେରଚକ୍ଷୁଷଶ୍ଚିରଂ ପ୍ରସୁପ୍ତସ୍ୟ ତମସ୍ୟନାଶ୍ରୟେ
୦୩୨୯୦୦୫୨ ଶ୍ରାନ୍ତସ୍ୟ କର୍ମସ୍ୱନୁବିଦ୍ଧୟା ଧିୟା ତ୍ୱମାବିରାସୀଃ କିଲ ଯୋଗଭାସ୍କରଃ
୦୩୨୯୦୦୬୦ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ
୦୩୨୯୦୦୬୧ ଇତି ମାତୁର୍ୱଚଃ ଶ୍ଲକ୍ଷ୍ଣଂ ପ୍ରତିନନ୍ଦ୍ୟ ମହାମୁନିଃ
୦୩୨୯୦୦୬୨ ଆବଭାଷେ କୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୀତସ୍ତାଂ କରୁଣାର୍ଦିତଃ
୦୩୨୯୦୦୭୦ ଶ୍ରୀଭଗବାନୁବାଚ
୦୩୨୯୦୦୭୧ ଭକ୍ତିୟୋଗୋ ବହୁବିଧୋ ମାର୍ଗୈର୍ଭାମିନି ଭାବ୍ୟତେ
୦୩୨୯୦୦୭୨ ସ୍ୱଭାବଗୁଣମାର୍ଗେଣ ପୁଂସାଂ ଭାବୋ ବିଭିଦ୍ୟତେ
୦୩୨୯୦୦୮୧ ଅଭିସନ୍ଧାୟ ଯୋ ହିଂସାଂ ଦମ୍ଭଂ ମାତ୍ସର୍ୟମେବ ବା
୦୩୨୯୦୦୮୨ ସଂରମ୍ଭୀ ଭିନ୍ନଦୃଗ୍ଭାବଂ ମୟି କୁର୍ୟାତ୍ସ ତାମସଃ
୦୩୨୯୦୦୯୧ ବିଷୟାନଭିସନ୍ଧାୟ ଯଶ ଐଶ୍ୱର୍ୟମେବ ବା
୦୩୨୯୦୦୯୨ ଅର୍ଚାଦାବର୍ଚୟେଦ୍ୟୋ ମାଂ ପୃଥଗ୍ଭାବଃ ସ ରାଜସଃ
୦୩୨୯୦୧୦୧ କର୍ମନିର୍ହାରମୁଦ୍ଦିଶ୍ୟ ପରସ୍ମିନ୍ୱା ତଦର୍ପଣମ୍
୦୩୨୯୦୧୦୨ ଯଜେଦ୍ୟଷ୍ଟବ୍ୟମିତି ବା ପୃଥଗ୍ଭାବଃ ସ ସାତ୍ତ୍ୱିକଃ
୦୩୨୯୦୧୧୧ ମଦ୍ଗୁଣଶ୍ରୁତିମାତ୍ରେଣ ମୟି ସର୍ୱଗୁହାଶୟେ
୦୩୨୯୦୧୧୨ ମନୋଗତିରବିଚ୍ଛିନ୍ନା ଯଥା ଗଙ୍ଗାମ୍ଭସୋଽମ୍ବୁଧୌ
୦୩୨୯୦୧୨୧ ଲକ୍ଷଣଂ ଭକ୍ତିୟୋଗସ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣସ୍ୟ ହ୍ୟୁଦାହୃତମ୍
୦୩୨୯୦୧୨୨ ଅହୈତୁକ୍ୟବ୍ୟବହିତା ଯା ଭକ୍ତିଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ
୦୩୨୯୦୧୩୧ ସାଲୋକ୍ୟସାର୍ଷ୍ଟିସାମୀପ୍ୟ ସାରୂପ୍ୟୈକତ୍ୱମପ୍ୟୁତ
୦୩୨୯୦୧୩୨ ଦୀୟମାନଂ ନ ଗୃହ୍ଣନ୍ତି ବିନା ମତ୍ସେବନଂ ଜନାଃ
୦୩୨୯୦୧୪୧ ସ ଏବ ଭକ୍ତିୟୋଗାଖ୍ୟ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ଉଦାହୃତଃ
୦୩୨୯୦୧୪୨ ଯେନାତିବ୍ରଜ୍ୟ ତ୍ରିଗୁଣଂ ମଦ୍ଭାବାୟୋପପଦ୍ୟତେ
୦୩୨୯୦୧୫୧ ନିଷେବିତେନାନିମିତ୍ତେନ ସ୍ୱଧର୍ମେଣ ମହୀୟସା
୦୩୨୯୦୧୫୨ କ୍ରିୟାୟୋଗେନ ଶସ୍ତେନ ନାତିହିଂସ୍ରେଣ ନିତ୍ୟଶଃ
୦୩୨୯୦୧୬୧ ମଦ୍ଧିଷ୍ଣ୍ୟଦର୍ଶନସ୍ପର୍ଶ ପୂଜାସ୍ତୁତ୍ୟଭିବନ୍ଦନୈଃ
୦୩୨୯୦୧୬୨ ଭୂତେଷୁ ମଦ୍ଭାବନୟା ସତ୍ତ୍ୱେନାସଙ୍ଗମେନ ଚ
୦୩୨୯୦୧୭୧ ମହତାଂ ବହୁମାନେନ ଦୀନାନାମନୁକମ୍ପୟା
୦୩୨୯୦୧୭୨ ମୈତ୍ର୍ୟା ଚୈବାତ୍ମତୁଲ୍ୟେଷୁ ଯମେନ ନିୟମେନ ଚ
୦୩୨୯୦୧୮୧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକାନୁଶ୍ରବଣାନ୍ନାମସଙ୍କୀର୍ତନାଚ୍ଚ ମେ
୦୩୨୯୦୧୮୨ ଆର୍ଜବେନାର୍ୟସଙ୍ଗେନ ନିରହଙ୍କ୍ରିୟଯା ତଥା
୦୩୨୯୦୧୯୧ ମଦ୍ଧର୍ମଣୋ ଗୁଣୈରେତୈଃ ପରିସଂଶୁଦ୍ଧ ଆଶୟଃ
୦୩୨୯୦୧୯୨ ପୁରୁଷସ୍ୟାଞ୍ଜସାଭ୍ୟେତି ଶ୍ରୁତମାତ୍ରଗୁଣଂ ହି ମାମ୍
୦୩୨୯୦୨୦୧ ଯଥା ବାତରଥୋ ଘ୍ରାଣମାବୃଙ୍କ୍ତେ ଗନ୍ଧ ଆଶୟାତ୍
୦୩୨୯୦୨୦୨ ଏବଂ ଯୋଗରତଂ ଚେତ ଆତ୍ମାନମବିକାରି ଯତ୍
୦୩୨୯୦୨୧୧ ଅହଂ ସର୍ୱେଷୁ ଭୂତେଷୁ ଭୂତାତ୍ମାବସ୍ଥିତଃ ସଦା
୦୩୨୯୦୨୧୨ ତମବଜ୍ଞାୟ ମାଂ ମର୍ତ୍ୟଃ କୁରୁତେଽର୍ଚାବିଡମ୍ବନମ୍
୦୩୨୯୦୨୨୧ ଯୋ ମାଂ ସର୍ୱେଷୁ ଭୂତେଷୁ ସନ୍ତମାତ୍ମାନମୀଶ୍ୱରମ୍
୦୩୨୯୦୨୨୨ ହିତ୍ୱାର୍ଚାଂ ଭଜତେ ମୌଢ୍ୟାଦ୍ଭସ୍ମନ୍ୟେବ ଜୁହୋତି ସଃ
୦୩୨୯୦୨୩୧ ଦ୍ୱିଷତଃ ପରକାୟେ ମାଂ ମାନିନୋ ଭିନ୍ନଦର୍ଶିନଃ
୦୩୨୯୦୨୩୨ ଭୂତେଷୁ ବଦ୍ଧବୈରସ୍ୟ ନ ମନଃ ଶାନ୍ତିମୃଚ୍ଛତି
୦୩୨୯୦୨୪୧ ଅହମୁଚ୍ଚାବଚୈର୍ଦ୍ରବ୍ୟୈଃ କ୍ରିୟଯୋତ୍ପନ୍ନୟାନଘେ
୦୩୨୯୦୨୪୨ ନୈବ ତୁଷ୍ୟେଽର୍ଚିତୋଽର୍ଚାୟାଂ ଭୂତଗ୍ରାମାବମାନିନଃ
୦୩୨୯୦୨୫୧ ଅର୍ଚାଦାବର୍ଚୟେତ୍ତାବଦୀଶ୍ୱରଂ ମାଂ ସ୍ୱକର୍ମକୃତ୍
୦୩୨୯୦୨୫୨ ଯାବନ୍ନ ବେଦ ସ୍ୱହୃଦି ସର୍ୱଭୂତେଷ୍ୱବସ୍ଥିତମ୍
୦୩୨୯୦୨୬୧ ଆତ୍ମନଶ୍ଚ ପରସ୍ୟାପି ଯଃ କରୋତ୍ୟନ୍ତରୋଦରମ୍
୦୩୨୯୦୨୬୨ ତସ୍ୟ ଭିନ୍ନଦୃଶୋ ମୃତ୍ୟୁର୍ୱିଦଧେ ଭୟମୁଲ୍ବଣମ୍
୦୩୨୯୦୨୭୧ ଅଥ ମାଂ ସର୍ୱଭୂତେଷୁ ଭୂତାତ୍ମାନଂ କୃତାଲୟମ୍
୦୩୨୯୦୨୭୨ ଅର୍ହୟେଦ୍ଦାନମାନାଭ୍ୟାଂ ମୈତ୍ର୍ୟାଭିନ୍ନେନ ଚକ୍ଷୁଷା
୦୩୨୯୦୨୮୧ ଜୀବାଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ହ୍ୟଜୀବାନାଂ ତତଃ ପ୍ରାଣଭୃତଃ ଶୁଭେ
୦୩୨୯୦୨୮୨ ତତଃ ସଚିତ୍ତାଃ ପ୍ରବରାସ୍ତତଶ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟବୃତ୍ତୟଃ
୦୩୨୯୦୨୯୧ ତତ୍ରାପି ସ୍ପର୍ଶବେଦିଭ୍ୟଃ ପ୍ରବରା ରସବେଦିନଃ
୦୩୨୯୦୨୯୨ ତେଭ୍ୟୋ ଗନ୍ଧବିଦଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠାସ୍ତତଃ ଶବ୍ଦବିଦୋ ବରାଃ
୦୩୨୯୦୩୦୧ ରୂପଭେଦବିଦସ୍ତତ୍ର ତତଶ୍ଚୋଭୟତୋଦତଃ
୦୩୨୯୦୩୦୨ ତେଷାଂ ବହୁପଦାଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଶ୍ଚତୁଷ୍ପାଦସ୍ତତୋ ଦ୍ୱିପାତ୍
୦୩୨୯୦୩୧୧ ତତୋ ବର୍ଣାଶ୍ଚ ଚତ୍ୱାରସ୍ତେଷାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ତମଃ
୦୩୨୯୦୩୧୨ ବ୍ରାହ୍ମଣେଷ୍ୱପି ବେଦଜ୍ଞୋ ହ୍ୟର୍ଥଜ୍ଞୋଽଭ୍ୟଧିକସ୍ତତଃ
୦୩୨୯୦୩୨୧ ଅର୍ଥଜ୍ଞାତ୍ସଂଶୟଚ୍ଛେତ୍ତା ତତଃ ଶ୍ରେୟାନ୍ସ୍ୱକର୍ମକୃତ୍
୦୩୨୯୦୩୨୨ ମୁକ୍ତସଙ୍ଗସ୍ତତୋ ଭୂୟାନଦୋଗ୍ଧା ଧର୍ମମାତ୍ମନଃ
୦୩୨୯୦୩୩୧ ତସ୍ମାନ୍ମୟ୍ୟର୍ପିତାଶେଷ କ୍ରିୟାର୍ଥାତ୍ମା ନିରନ୍ତରଃ
୦୩୨୯୦୩୩୨ ମୟ୍ୟର୍ପିତାତ୍ମନଃ ପୁଂସୋ ମୟି ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତକର୍ମଣଃ
୦୩୨୯୦୩୩୩ ନ ପଶ୍ୟାମି ପରଂ ଭୂତମକର୍ତୁଃ ସମଦର୍ଶନାତ୍
୦୩୨୯୦୩୪୧ ମନସୈତାନି ଭୂତାନି ପ୍ରଣମେଦ୍ବହୁମାନୟନ୍
୦୩୨୯୦୩୪୨ ଈଶ୍ୱରୋ ଜୀବକଲୟା ପ୍ରବିଷ୍ଟୋ ଭଗବାନିତି
୦୩୨୯୦୩୫୧ ଭକ୍ତିୟୋଗଶ୍ଚ ଯୋଗଶ୍ଚ ମୟା ମାନବ୍ୟୁଦୀରିତଃ
୦୩୨୯୦୩୫୨ ଯୟୋରେକତରେଣୈବ ପୁରୁଷଃ ପୁରୁଷଂ ବ୍ରଜେତ୍
୦୩୨୯୦୩୬୧ ଏତଦ୍ଭଗବତୋ ରୂପଂ ବ୍ରହ୍ମଣଃ ପରମାତ୍ମନଃ
୦୩୨୯୦୩୬୨ ପରଂ ପ୍ରଧାନଂ ପୁରୁଷଂ ଦୈବଂ କର୍ମବିଚେଷ୍ଟିତମ୍
୦୩୨୯୦୩୭୧ ରୂପଭେଦାସ୍ପଦଂ ଦିବ୍ୟଂ କାଲ ଇତ୍ୟଭିଧୀୟତେ
୦୩୨୯୦୩୭୨ ଭୂତାନାଂ ମହଦାଦୀନାଂ ଯତୋ ଭିନ୍ନଦୃଶାଂ ଭୟମ୍
୦୩୨୯୦୩୮୧ ଯୋଽନ୍ତଃ ପ୍ରବିଶ୍ୟ ଭୂତାନି ଭୂତୈରତ୍ତ୍ୟଖିଲାଶ୍ରୟଃ
୦୩୨୯୦୩୮୨ ସ ବିଷ୍ଣ୍ୱାଖ୍ୟୋଽଧିୟଜ୍ଞୋଽସୌ କାଲଃ କଲୟତାଂ ପ୍ରଭୁଃ
୦୩୨୯୦୩୯୧ ନ ଚାସ୍ୟ କଶ୍ଚିଦ୍ଦୟିତୋ ନ ଦ୍ୱେଷ୍ୟୋ ନ ଚ ବାନ୍ଧବଃ
୦୩୨୯୦୩୯୨ ଆବିଶତ୍ୟପ୍ରମତ୍ତୋଽସୌ ପ୍ରମତ୍ତଂ ଜନମନ୍ତକୃତ୍
୦୩୨୯୦୪୦୧ ଯଦ୍ଭୟାଦ୍ୱାତି ବାତୋଽୟଂ ସୂର୍ୟସ୍ତପତି ଯଦ୍ଭୟାତ୍
୦୩୨୯୦୪୦୨ ଯଦ୍ଭୟାଦ୍ୱର୍ଷତେ ଦେବୋ ଭଗଣୋ ଭାତି ଯଦ୍ଭୟାତ୍
୦୩୨୯୦୪୧୧ ଯଦ୍ୱନସ୍ପତୟୋ ଭୀତା ଲତାଶ୍ଚୌଷଧିଭିଃ ସହ
୦୩୨୯୦୪୧୨ ସ୍ୱେ ସ୍ୱେ କାଲେଽଭିଗୃହ୍ଣନ୍ତି ପୁଷ୍ପାଣି ଚ ଫଲାନି ଚ
୦୩୨୯୦୪୨୧ ସ୍ରବନ୍ତି ସରିତୋ ଭୀତା ନୋତ୍ସର୍ପତ୍ୟୁଦଧିର୍ୟତଃ
୦୩୨୯୦୪୨୨ ଅଗ୍ନିରିନ୍ଧେ ସଗିରିଭିର୍ଭୂର୍ନ ମଜ୍ଜତି ଯଦ୍ଭୟାତ୍
୦୩୨୯୦୪୩୧ ନଭୋ ଦଦାତି ଶ୍ୱସତାଂ ପଦଂ ଯନ୍ନିୟମାଦଦଃ
୦୩୨୯୦୪୩୨ ଲୋକଂ ସ୍ୱଦେହଂ ତନୁତେ ମହାନ୍ସପ୍ତଭିରାବୃତମ୍
୦୩୨୯୦୪୪୧ ଗୁଣାଭିମାନିନୋ ଦେବାଃ ସର୍ଗାଦିଷ୍ୱସ୍ୟ ଯଦ୍ଭୟାତ୍
୦୩୨୯୦୪୪୨ ବର୍ତନ୍ତେଽନୁୟୁଗଂ ଯେଷାଂ ବଶ ଏତଚ୍ଚରାଚରମ୍
୦୩୨୯୦୪୫୧ ସୋଽନନ୍ତୋଽନ୍ତକରଃ କାଲୋଽନାଦିରାଦିକୃଦବ୍ୟଯଃ
୦୩୨୯୦୪୫୨ ଜନଂ ଜନେନ ଜନୟନ୍ମାରୟନ୍ମୃତ୍ୟୁନାନ୍ତକମ୍
ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ
ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟସ୍କନ୍ଧେ କାପିଲେୟୋପାଖ୍ୟାନେ
ଏକୋନତ୍ରିଂଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୨୯ ॥

୦୩୩୦୦୦୧୦ କପିଲ ଉବାଚ
୦୩୩୦୦୦୧୧ ତସ୍ୟୈତସ୍ୟ ଜନୋ ନୂନଂ ନାୟଂ ବେଦୋରୁବିକ୍ରମମ୍
୦୩୩୦୦୦୧୨ କାଲ୍ୟମାନୋଽପି ବଲିନୋ ବାୟୋରିବ ଘନାବଲିଃ
୦୩୩୦୦୦୨୧ ଯଂ ଯମର୍ଥମୁପାଦତ୍ତେ ଦୁଃଖେନ ସୁଖହେତବେ
୦୩୩୦୦୦୨୨ ତଂ ତଂ ଧୁନୋତି ଭଗବାନ୍ପୁମାନ୍ଛୋଚତି ଯତ୍କୃତେ
୦୩୩୦୦୦୩୧ ଯଦଧ୍ରୁବସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ସାନୁବନ୍ଧସ୍ୟ ଦୁର୍ମତିଃ
୦୩୩୦୦୦୩୨ ଧ୍ରୁବାଣି ମନ୍ୟତେ ମୋହାଦ୍ଗୃହକ୍ଷେତ୍ରବସୂନି ଚ
୦୩୩୦୦୦୪୧ ଜନ୍ତୁର୍ୱୈ ଭବ ଏତସ୍ମିନ୍ୟାଂ ଯାଂ ଯୋନିମନୁବ୍ରଜେତ୍
୦୩୩୦୦୦୪୨ ତସ୍ୟାଂ ତସ୍ୟାଂ ସ ଲଭତେ ନିର୍ୱୃତିଂ ନ ବିରଜ୍ୟତେ
୦୩୩୦୦୦୫୧ ନରକସ୍ଥୋଽପି ଦେହଂ ବୈ ନ ପୁମାଂସ୍ତ୍ୟକ୍ତୁମିଚ୍ଛତି
୦୩୩୦୦୦୫୨ ନାରକ୍ୟାଂ ନିର୍ୱୃତୌ ସତ୍ୟାଂ ଦେବମାୟାବିମୋହିତଃ
୦୩୩୦୦୦୬୧ ଆତ୍ମଜାୟାସୁତାଗାର ପଶୁଦ୍ରବିଣବନ୍ଧୁଷୁ
୦୩୩୦୦୦୬୨ ନିରୂଢମୂଲହୃଦୟ ଆତ୍ମାନଂ ବହୁ ମନ୍ୟତେ
୦୩୩୦୦୦୭୧ ସନ୍ଦହ୍ୟମାନସର୍ୱାଙ୍ଗ ଏଷାମୁଦ୍ୱହନାଧିନା
୦୩୩୦୦୦୭୨ କରୋତ୍ୟବିରତଂ ମୂଢୋ ଦୁରିତାନି ଦୁରାଶୟଃ
୦୩୩୦୦୦୮୧ ଆକ୍ଷିପ୍ତାତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଃ ସ୍ତ୍ରୀଣାମସତୀନାଂ ଚ ମାୟଯା
୦୩୩୦୦୦୮୨ ରହୋ ରଚିତୟାଲାପୈଃ ଶିଶୂନାଂ କଲଭାଷିଣାମ୍
୦୩୩୦୦୦୯୧ ଗୃହେଷୁ କୂଟଧର୍ମେଷୁ ଦୁଃଖତନ୍ତ୍ରେଷ୍ୱତନ୍ଦ୍ରିତଃ
୦୩୩୦୦୦୯୨ କୁର୍ୱନ୍ଦୁଃଖପ୍ରତୀକାରଂ ସୁଖବନ୍ମନ୍ୟତେ ଗୃହୀ
୦୩୩୦୦୧୦୧ ଅର୍ଥୈରାପାଦିତୈର୍ଗୁର୍ୱ୍ୟା ହିଂସୟେତସ୍ତତଶ୍ଚ ତାନ୍
୦୩୩୦୦୧୦୨ ପୁଷ୍ଣାତି ଯେଷାଂ ପୋଷେଣ ଶେଷଭୁଗ୍ୟାତ୍ୟଧଃ ସ୍ୱୟମ୍
୦୩୩୦୦୧୧୧ ବାର୍ତାୟାଂ ଲୁପ୍ୟମାନାୟାମାରବ୍ଧାୟାଂ ପୁନଃ ପୁନଃ
୦୩୩୦୦୧୧୨ ଲୋଭାଭିଭୂତୋ ନିଃସତ୍ତ୍ୱଃ ପରାର୍ଥେ କୁରୁତେ ସ୍ପୃହାମ୍
୦୩୩୦୦୧୨୧ କୁଟୁମ୍ବଭରଣାକଲ୍ପୋ ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟୋ ବୃଥୋଦ୍ୟମଃ
୦୩୩୦୦୧୨୨ ଶ୍ରିୟା ବିହୀନଃ କୃପଣୋ ଧ୍ୟାୟନ୍ଛ୍ୱସିତି ମୂଢଧୀଃ
୦୩୩୦୦୧୩୧ ଏବଂ ସ୍ୱଭରଣାକଲ୍ପଂ ତତ୍କଲତ୍ରାଦୟସ୍ତଥା
୦୩୩୦୦୧୩୨ ନାଦ୍ରିୟନ୍ତେ ଯଥା ପୂର୍ୱଂ କୀନାଶା ଇବ ଗୋଜରମ୍
୦୩୩୦୦୧୪୧ ତତ୍ରାପ୍ୟଜାତନିର୍ୱେଦୋ ଭ୍ରିୟମାଣଃ ସ୍ୱୟମ୍ଭୃତୈଃ
୦୩୩୦୦୧୪୨ ଜରୟୋପାତ୍ତବୈରୂପ୍ୟୋ ମରଣାଭିମୁଖୋ ଗୃହେ
୦୩୩୦୦୧୫୧ ଆସ୍ତେଽବମତ୍ୟୋପନ୍ୟସ୍ତଂ ଗୃହପାଲ ଇବାହରନ୍
୦୩୩୦୦୧୫୨ ଆମୟାବ୍ୟପ୍ରଦୀପ୍ତାଗ୍ନିରଲ୍ପାହାରୋଽଲ୍ପଚେଷ୍ଟିତଃ
୦୩୩୦୦୧୬୧ ବାୟୁନୋତ୍କ୍ରମତୋତ୍ତାରଃ କଫସଂରୁଦ୍ଧନାଡିକଃ
୦୩୩୦୦୧୬୨ କାସଶ୍ୱାସକୃତାୟାସଃ କଣ୍ଠେ ଘୁରଘୁରାୟତେ
୦୩୩୦୦୧୭୧ ଶୟାନଃ ପରିଶୋଚଦ୍ଭିଃ ପରିବୀତଃ ସ୍ୱବନ୍ଧୁଭିଃ
୦୩୩୦୦୧୭୨ ବାଚ୍ୟମାନୋଽପି ନ ବ୍ରୂତେ କାଲପାଶବଶଂ ଗତଃ
୦୩୩୦୦୧୮୧ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବଭରଣେ ବ୍ୟାପୃତାତ୍ମାଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ
୦୩୩୦୦୧୮୨ ମ୍ରିୟତେ ରୁଦତାଂ ସ୍ୱାନାମୁରୁବେଦନୟାସ୍ତଧୀଃ
୦୩୩୦୦୧୯୧ ଯମଦୂତୌ ତଦା ପ୍ରାପ୍ତୌ ଭୀମୌ ସରଭସେକ୍ଷଣୌ
୦୩୩୦୦୧୯୨ ସ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତ୍ରସ୍ତହୃଦୟଃ ଶକୃନ୍ମୂତ୍ରଂ ବିମୁଞ୍ଚତି
୦୩୩୦୦୨୦୧ ଯାତନାଦେହ ଆବୃତ୍ୟ ପାଶୈର୍ବଦ୍ଧ୍ୱା ଗଲେ ବଲାତ୍
୦୩୩୦୦୨୦୨ ନୟତୋ ଦୀର୍ଘମଧ୍ୱାନଂ ଦଣ୍ଡ୍ୟଂ ରାଜଭଟା ଯଥା
୦୩୩୦୦୨୧୧ ତୟୋର୍ନିର୍ଭିନ୍ନହୃଦୟସ୍ତର୍ଜନୈର୍ଜାତବେପଥୁଃ
୦୩୩୦୦୨୧୨ ପଥି ଶ୍ୱଭିର୍ଭକ୍ଷ୍ୟମାଣ ଆର୍ତୋଽଘଂ ସ୍ୱମନୁସ୍ମରନ୍
୦୩୩୦୦୨୨୧ କ୍ଷୁତ୍ତୃଟ୍ପରୀତୋଽର୍କଦବାନଲାନିଲୈଃ ସନ୍ତପ୍ୟମାନଃ ପଥି ତପ୍ତବାଲୁକେ
୦୩୩୦୦୨୨୨ କୃଚ୍ଛ୍ରେଣ ପୃଷ୍ଠେ କଶୟା ଚ ତାଡିତଶ୍ଚଲତ୍ୟଶକ୍ତୋଽପି ନିରାଶ୍ରମୋଦକେ
୦୩୩୦୦୨୩୧ ତତ୍ର ତତ୍ର ପତନ୍ଛ୍ରାନ୍ତୋ ମୂର୍ଚ୍ଛିତଃ ପୁନରୁତ୍ଥିତଃ
୦୩୩୦୦୨୩୨ ପଥା ପାପୀୟସା ନୀତସ୍ତରସା ଯମସାଦନମ୍
୦୩୩୦୦୨୪୧ ଯୋଜନାନାଂ ସହସ୍ରାଣି ନବତିଂ ନବ ଚାଧ୍ୱନଃ
୦୩୩୦୦୨୪୨ ତ୍ରିଭିର୍ମୁହୂର୍ତୈର୍ଦ୍ୱାଭ୍ୟାଂ ବା ନୀତଃ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ଯାତନାଃ
୦୩୩୦୦୨୫୧ ଆଦୀପନଂ ସ୍ୱଗାତ୍ରାଣାଂ ବେଷ୍ଟୟିତ୍ୱୋଲ୍ମୁକାଦିଭିଃ
୦୩୩୦୦୨୫୨ ଆତ୍ମମାଂସାଦନଂ କ୍ୱାପି ସ୍ୱକୃତ୍ତଂ ପରତୋଽପି ବା
୦୩୩୦୦୨୬୧ ଜୀବତଶ୍ଚାନ୍ତ୍ରାଭ୍ୟୁଦ୍ଧାରଃ ଶ୍ୱଗୃଧ୍ରୈର୍ୟମସାଦନେ
୦୩୩୦୦୨୬୨ ସର୍ପବୃଶ୍ଚିକଦଂଶାଦ୍ୟୈର୍ଦଶଦ୍ଭିଶ୍ଚାତ୍ମବୈଶସମ୍
୦୩୩୦୦୨୭୧ କୃନ୍ତନଂ ଚାବୟବଶୋ ଗଜାଦିଭ୍ୟୋ ଭିଦାପନମ୍
୦୩୩୦୦୨୭୨ ପାତନଂ ଗିରିଶୃଙ୍ଗେଭ୍ୟୋ ରୋଧନଂ ଚାମ୍ବୁଗର୍ତୟୋଃ
୦୩୩୦୦୨୮୧ ଯାସ୍ତାମିସ୍ରାନ୍ଧତାମିସ୍ରା ରୌରବାଦ୍ୟାଶ୍ଚ ଯାତନାଃ
୦୩୩୦୦୨୮୨ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ନରୋ ବା ନାରୀ ବା ମିଥଃ ସଙ୍ଗେନ ନିର୍ମିତାଃ
୦୩୩୦୦୨୯୧ ଅତ୍ରୈବ ନରକଃ ସ୍ୱର୍ଗ ଇତି ମାତଃ ପ୍ରଚକ୍ଷତେ
୦୩୩୦୦୨୯୨ ଯା ଯାତନା ବୈ ନାରକ୍ୟସ୍ତା ଇହାପ୍ୟୁପଲକ୍ଷିତାଃ
୦୩୩୦୦୩୦୧ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବଂ ବିଭ୍ରାଣ ଉଦରମ୍ଭର ଏବ ବା
୦୩୩୦୦୩୦୨ ବିସୃଜ୍ୟେହୋଭୟଂ ପ୍ରେତ୍ୟ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ତତ୍ଫଲମୀଦୃଶମ୍
୦୩୩୦୦୩୧୧ ଏକଃ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ ଧ୍ୱାନ୍ତଂ ହିତ୍ୱେଦଂ ସ୍ୱକଲେବରମ୍
୦୩୩୦୦୩୧୨ କୁଶଲେତରପାଥେୟୋ ଭୂତଦ୍ରୋହେଣ ଯଦ୍ଭୃତମ୍
୦୩୩୦୦୩୨୧ ଦୈବେନାସାଦିତଂ ତସ୍ୟ ଶମଲଂ ନିରୟେ ପୁମାନ୍
୦୩୩୦୦୩୨୨ ଭୁଙ୍କ୍ତେ କୁଟୁମ୍ବପୋଷସ୍ୟ ହୃତବିତ୍ତ ଇବାତୁରଃ
୦୩୩୦୦୩୩୧ କେବଲେନ ହ୍ୟଧର୍ମେଣ କୁଟୁମ୍ବଭରଣୋତ୍ସୁକଃ
୦୩୩୦୦୩୩୨ ଯାତି ଜୀବୋଽନ୍ଧତାମିସ୍ରଂ ଚରମଂ ତମସଃ ପଦମ୍
୦୩୩୦୦୩୪୧ ଅଧସ୍ତାନ୍ନରଲୋକସ୍ୟ ଯାବତୀର୍ୟାତନାଦୟଃ
୦୩୩୦୦୩୪୨ କ୍ରମଶଃ ସମନୁକ୍ରମ୍ୟ ପୁନରତ୍ରାବ୍ରଜେଚ୍ଛୁଚିଃ
ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ
ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟସ୍କନ୍ଧେ କାପିଲେୟୋପାଖ୍ୟାନେ
କର୍ମବିପାକୋନାମ ତ୍ରିଂଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୩୦ ॥

୦୩୩୦୦୦୧୦ ଶ୍ରୀଭଗବାନୁବାଚ
୦୩୩୧୦୦୧୧ କର୍ମଣା ଦୈବନେତ୍ରେଣ ଜନ୍ତୁର୍ଦେହୋପପତ୍ତୟେ
୦୩୩୧୦୦୧୨ ସ୍ତ୍ରିୟାଃ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଉଦରଂ ପୁଂସୋ ରେତଃକଣାଶ୍ରୟଃ
୦୩୩୧୦୦୨୧ କଲଲଂ ତ୍ୱେକରାତ୍ରେଣ ପଞ୍ଚରାତ୍ରେଣ ବୁଦ୍ବୁଦମ୍
୦୩୩୧୦୦୨୨ ଦଶାହେନ ତୁ କର୍କନ୍ଧୂଃ ପେଶ୍ୟଣ୍ଡଂ ବା ତତଃ ପରମ୍
୦୩୩୧୦୦୩୧ ମାସେନ ତୁ ଶିରୋ ଦ୍ୱାଭ୍ୟାଂ ବାହ୍ୱଙ୍ଘ୍ର୍ୟାଦ୍ୟଙ୍ଗବିଗ୍ରହଃ
୦୩୩୧୦୦୩୨ ନଖଲୋମାସ୍ଥିଚର୍ମାଣି ଲିଙ୍ଗଚ୍ଛିଦ୍ରୋଦ୍ଭବସ୍ତ୍ରିଭିଃ
୦୩୩୧୦୦୪୧ ଚତୁର୍ଭିର୍ଧାତବଃ ସପ୍ତ ପଞ୍ଚଭିଃ କ୍ଷୁତ୍ତୃଡୁଦ୍ଭବଃ
୦୩୩୧୦୦୪୨ ଷଡ୍ଭିର୍ଜରାୟୁଣା ବୀତଃ କୁକ୍ଷୌ ଭ୍ରାମ୍ୟତି ଦକ୍ଷିଣେ
୦୩୩୧୦୦୫୧ ମାତୁର୍ଜଗ୍ଧାନ୍ନପାନାଦ୍ୟୈରେଧଦ୍ଧାତୁରସମ୍ମତେ
୦୩୩୧୦୦୫୨ ଶେତେ ବିଣ୍ମୂତ୍ରୟୋର୍ଗର୍ତେ ସ ଜନ୍ତୁର୍ଜନ୍ତୁସମ୍ଭବେ
୦୩୩୧୦୦୬୧ କୃମିଭିଃ କ୍ଷତସର୍ୱାଙ୍ଗଃ ସୌକୁମାର୍ୟାତ୍ପ୍ରତିକ୍ଷଣମ୍
୦୩୩୧୦୦୬୨ ମୂର୍ଚ୍ଛାମାପ୍ନୋତ୍ୟୁରୁକ୍ଲେଶସ୍ତତ୍ରତ୍ୟୈଃ କ୍ଷୁଧିତୈର୍ମୁହୁଃ
୦୩୩୧୦୦୭୧ କଟୁତୀକ୍ଷ୍ଣୋଷ୍ଣଲବଣ ରୂକ୍ଷାମ୍ଲାଦିଭିରୁଲ୍ବଣୈଃ
୦୩୩୧୦୦୭୨ ମାତୃଭୁକ୍ତୈରୁପସ୍ପୃଷ୍ଟଃ ସର୍ୱାଙ୍ଗୋତ୍ଥିତବେଦନଃ
୦୩୩୧୦୦୮୧ ଉଲ୍ବେନ ସଂବୃତସ୍ତସ୍ମିନ୍ନନ୍ତ୍ରୈଶ୍ଚ ବହିରାବୃତଃ
୦୩୩୧୦୦୮୨ ଆସ୍ତେ କୃତ୍ୱା ଶିରଃ କୁକ୍ଷୌ ଭୁଗ୍ନପୃଷ୍ଠଶିରୋଧରଃ
୦୩୩୧୦୦୯୧ ଅକଲ୍ପଃ ସ୍ୱାଙ୍ଗଚେଷ୍ଟାୟାଂ ଶକୁନ୍ତ ଇବ ପଞ୍ଜରେ
୦୩୩୧୦୦୯୨ ତତ୍ର ଲବ୍ଧସ୍ମୃତିର୍ଦୈବାତ୍କର୍ମ ଜନ୍ମଶତୋଦ୍ଭବମ୍
୦୩୩୧୦୦୯୩ ସ୍ମରନ୍ଦୀର୍ଘମନୁଚ୍ଛ୍ୱାସଂ ଶର୍ମ କିଂ ନାମ ବିନ୍ଦତେ
୦୩୩୧୦୧୦୧ ଆରଭ୍ୟ ସପ୍ତମାନ୍ମାସାଲ୍ଲବ୍ଧବୋଧୋଽପି ବେପିତଃ
୦୩୩୧୦୧୦୨ ନୈକତ୍ରାସ୍ତେ ସୂତିବାତୈର୍ୱିଷ୍ଠାଭୂରିବ ସୋଦରଃ
୦୩୩୧୦୧୧୧ ନାଥମାନ ଋଷିର୍ଭୀତଃ ସପ୍ତବଧ୍ରିଃ କୃତାଞ୍ଜଲିଃ
୦୩୩୧୦୧୧୨ ସ୍ତୁବୀତ ତଂ ବିକ୍ଲବୟା ବାଚା ଯେନୋଦରେଽର୍ପିତଃ
୦୩୩୧୦୧୨୦ ଜନ୍ତୁରୁବାଚ
୦୩୩୧୦୧୨୧ ତସ୍ୟୋପସନ୍ନମବିତୁଂ ଜଗଦିଚ୍ଛୟାତ୍ତ
୦୩୩୧୦୧୨୨ ନାନାତନୋର୍ଭୁବି ଚଲଚ୍ଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍
୦୩୩୧୦୧୨୩ ସୋଽହଂ ବ୍ରଜାମି ଶରଣଂ ହ୍ୟକୁତୋଭୟଂ ମେ
୦୩୩୧୦୧୨୪ ଯେନେଦୃଶୀ ଗତିରଦର୍ଶ୍ୟସତୋଽନୁରୂପା
୦୩୩୧୦୧୩୧ ଯସ୍ତ୍ୱତ୍ର ବଦ୍ଧ ଇବ କର୍ମଭିରାବୃତାତ୍ମା
୦୩୩୧୦୧୩୨ ଭୂତେନ୍ଦ୍ରିୟାଶୟମୟୀମବଲମ୍ବ୍ୟ ମାୟାମ୍
୦୩୩୧୦୧୩୩ ଆସ୍ତେ ବିଶୁଦ୍ଧମବିକାରମଖଣ୍ଡବୋଧମ୍
୦୩୩୧୦୧୩୪ ଆତପ୍ୟମାନହୃଦୟେଽବସିତଂ ନମାମି
୦୩୩୧୦୧୪୧ ଯଃ ପଞ୍ଚଭୂତରଚିତେ ରହିତଃ ଶରୀରେ
୦୩୩୧୦୧୪୨ ଚ୍ଛନ୍ନୋଽୟଥେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଣାର୍ଥଚିଦାତ୍ମକୋଽହମ୍
୦୩୩୧୦୧୪୩ ତେନାବିକୁଣ୍ଠମହିମାନମୃଷିଂ ତମେନଂ
୦୩୩୧୦୧୪୪ ବନ୍ଦେ ପରଂ ପ୍ରକୃତିପୂରୁଷୟୋଃ ପୁମାଂସମ୍
୦୩୩୧୦୧୫୧ ଯନ୍ମାୟଯୋରୁଗୁଣକର୍ମନିବନ୍ଧନେଽସ୍ମିନ୍
୦୩୩୧୦୧୫୨ ସାଂସାରିକେ ପଥି ଚରଂସ୍ତଦଭିଶ୍ରମେଣ
୦୩୩୧୦୧୫୩ ନଷ୍ଟସ୍ମୃତିଃ ପୁନରୟଂ ପ୍ରବୃଣୀତ ଲୋକଂ
୦୩୩୧୦୧୫୪ ଯୁକ୍ତ୍ୟା କୟା ମହଦନୁଗ୍ରହମନ୍ତରେଣ
୦୩୩୧୦୧୬୧ ଜ୍ଞାନଂ ଯଦେତଦଦଧାତ୍କତମଃ ସ ଦେବସ୍
୦୩୩୧୦୧୬୨ ତ୍ରୈକାଲିକଂ ସ୍ଥିରଚରେଷ୍ୱନୁବର୍ତିତାଂଶଃ
୦୩୩୧୦୧୬୩ ତଂ ଜୀବକର୍ମପଦବୀମନୁବର୍ତମାନାସ୍
୦୩୩୧୦୧୬୪ ତାପତ୍ରୟୋପଶମନାୟ ବୟଂ ଭଜେମ
୦୩୩୧୦୧୭୧ ଦେହ୍ୟନ୍ୟଦେହବିବରେ ଜଠରାଗ୍ନିନାସୃଗ୍
୦୩୩୧୦୧୭୨ ବିଣ୍ମୂତ୍ରକୂପପତିତୋ ଭୃଶତପ୍ତଦେହଃ
୦୩୩୧୦୧୭୩ ଇଚ୍ଛନ୍ନିତୋ ବିବସିତୁଂ ଗଣୟନ୍ସ୍ୱମାସାନ୍
୦୩୩୧୦୧୭୪ ନିର୍ୱାସ୍ୟତେ କୃପଣଧୀର୍ଭଗବନ୍କଦା ନୁ
୦୩୩୧୦୧୮୧ ଯେନେଦୃଶୀଂ ଗତିମସୌ ଦଶମାସ୍ୟ ଈଶ
୦୩୩୧୦୧୮୨ ସଙ୍ଗ୍ରାହିତଃ ପୁରୁଦୟେନ ଭବାଦୃଶେନ
୦୩୩୧୦୧୮୩ ସ୍ୱେନୈବ ତୁଷ୍ୟତୁ କୃତେନ ସ ଦୀନନାଥଃ
୦୩୩୧୦୧୮୪ କୋ ନାମ ତତ୍ପ୍ରତି ବିନାଞ୍ଜଲିମସ୍ୟ କୁର୍ୟାତ୍
୦୩୩୧୦୧୯୧ ପଶ୍ୟତ୍ୟଯଂ ଧିଷଣୟା ନନୁ ସପ୍ତବଧ୍ରିଃ
୦୩୩୧୦୧୯୨ ଶାରୀରକେ ଦମଶରୀର୍ୟପରଃ ସ୍ୱଦେହେ
୦୩୩୧୦୧୯୩ ଯତ୍ସୃଷ୍ଟୟାସଂ ତମହଂ ପୁରୁଷଂ ପୁରାଣଂ
୦୩୩୧୦୧୯୪ ପଶ୍ୟେ ବହିର୍ହୃଦି ଚ ଚୈତ୍ୟମିବ ପ୍ରତୀତମ୍
୦୩୩୧୦୨୦୧ ସୋଽହଂ ବସନ୍ନପି ବିଭୋ ବହୁଦୁଃଖବାସଂ
୦୩୩୧୦୨୦୨ ଗର୍ଭାନ୍ନ ନିର୍ଜିଗମିଷେ ବହିରନ୍ଧକୂପେ
୦୩୩୧୦୨୦୩ ଯତ୍ରୋପୟାତମୁପସର୍ପତି ଦେବମାୟା
୦୩୩୧୦୨୦୪ ମିଥ୍ୟା ମତିର୍ୟଦନୁ ସଂସୃତିଚକ୍ରମେତତ୍
୦୩୩୧୦୨୧୧ ତସ୍ମାଦହଂ ବିଗତବିକ୍ଲବ ଉଦ୍ଧରିଷ୍ୟ
୦୩୩୧୦୨୧୨ ଆତ୍ମାନମାଶୁ ତମସଃ ସୁହୃଦାତ୍ମନୈବ
୦୩୩୧୦୨୧୩ ଭୂୟୋ ଯଥା ବ୍ୟସନମେତଦନେକରନ୍ଧ୍ରଂ
୦୩୩୧୦୨୧୪ ମା ମେ ଭବିଷ୍ୟଦୁପସାଦିତବିଷ୍ଣୁପାଦଃ
ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ
ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟସ୍କନ୍ଧେ କାପିଲେୟୋପାଖ୍ୟାନେ
ଜୀବଗତିର୍ନାମୈକତ୍ରିଂଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୩୧ ॥

୦୩୩୨୦୨୨୦ କପିଲ ଉବାଚ
୦୩୩୨୦୨୨୧ ଏବଂ କୃତମତିର୍ଗର୍ଭେ ଦଶମାସ୍ୟଃ ସ୍ତୁବନ୍ନୃଷିଃ
୦୩୩୨୦୨୨୨ ସଦ୍ୟଃ କ୍ଷିପତ୍ୟବାଚୀନଂ ପ୍ରସୂତ୍ୟୈ ସୂତିମାରୁତଃ
୦୩୩୨୦୨୩୧ ତେନାବସୃଷ୍ଟଃ ସହସା କୃତ୍ୱାବାକ୍ଷିର ଆତୁରଃ
୦୩୩୨୦୨୩୨ ବିନିଷ୍କ୍ରାମତି କୃଚ୍ଛ୍ରେଣ ନିରୁଚ୍ଛ୍ୱାସୋ ହତସ୍ମୃତିଃ
୦୩୩୨୦୨୪୧ ପତିତୋ ଭୁବ୍ୟସୃଙ୍ମିଶ୍ରଃ ବିଷ୍ଠାଭୂରିବ ଚେଷ୍ଟତେ
୦୩୩୨୦୨୪୨ ରୋରୂୟତି ଗତେ ଜ୍ଞାନେ ବିପରୀତାଂ ଗତିଂ ଗତଃ
୦୩୩୨୦୨୫୧ ପରଚ୍ଛନ୍ଦଂ ନ ବିଦୁଷା ପୁଷ୍ୟମାଣୋ ଜନେନ ସଃ
୦୩୩୨୦୨୫୨ ଅନଭିପ୍ରେତମାପନ୍ନଃ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତୁମନୀଶ୍ୱରଃ
୦୩୩୨୦୨୬୧ ଶାୟିତୋଽଶୁଚିପର୍ୟଙ୍କେ ଜନ୍ତୁଃ ସ୍ୱେଦଜଦୂଷିତେ
୦୩୩୨୦୨୬୨ ନେଶଃ କଣ୍ଡୂୟନେଽଙ୍ଗାନାମାସନୋତ୍ଥାନଚେଷ୍ଟନେ
୦୩୩୨୦୨୭୧ ତୁଦନ୍ତ୍ୟାମତ୍ୱଚଂ ଦଂଶା ମଶକା ମତ୍କୁଣାଦୟଃ
୦୩୩୨୦୨୭୨ ରୁଦନ୍ତଂ ବିଗତଜ୍ଞାନଂ କୃମୟଃ କୃମିକଂ ଯଥା
୦୩୩୨୦୨୮୧ ଇତ୍ୟେବଂ ଶୈଶବଂ ଭୁକ୍ତ୍ୱା ଦୁଃଖଂ ପୌଗଣ୍ଡମେବ ଚ
୦୩୩୨୦୨୮୨ ଅଲବ୍ଧାଭୀପ୍ସିତୋଽଜ୍ଞାନାଦିଦ୍ଧମନ୍ୟୁଃ ଶୁଚାର୍ପିତଃ
୦୩୩୨୦୨୯୧ ସହ ଦେହେନ ମାନେନ ବର୍ଧମାନେନ ମନ୍ୟୁନା
୦୩୩୨୦୨୯୨ କରୋତି ବିଗ୍ରହଂ କାମୀ କାମିଷ୍ୱନ୍ତାୟ ଚାତ୍ମନଃ
୦୩୩୨୦୩୦୧ ଭୂତୈଃ ପଞ୍ଚଭିରାରବ୍ଧେ ଦେହେ ଦେହ୍ୟବୁଧୋଽସକୃତ୍
୦୩୩୨୦୩୦୨ ଅହଂ ମମେତ୍ୟସଦ୍ଗ୍ରାହଃ କରୋତି କୁମତିର୍ମତିମ୍
୦୩୩୨୦୩୧୧ ତଦର୍ଥଂ କୁରୁତେ କର୍ମ ଯଦ୍ବଦ୍ଧୋ ଯାତି ସଂସୃତିମ୍
୦୩୩୨୦୩୧୨ ଯୋଽନୁୟାତି ଦଦତ୍କ୍ଲେଶମବିଦ୍ୟାକର୍ମବନ୍ଧନଃ
୦୩୩୨୦୩୨୧ ଯଦ୍ୟସଦ୍ଭିଃ ପଥି ପୁନଃ ଶିଶ୍ନୋଦରକୃତୋଦ୍ୟମୈଃ
୦୩୩୨୦୩୨୨ ଆସ୍ଥିତୋ ରମତେ ଜନ୍ତୁସ୍ତମୋ ବିଶତି ପୂର୍ୱବତ୍
୦୩୩୨୦୩୩୧ ସତ୍ୟଂ ଶୌଚଂ ଦୟା ମୌନଂ ବୁଦ୍ଧିଃ ଶ୍ରୀର୍ହ୍ରୀର୍ୟଶଃ କ୍ଷମା
୦୩୩୨୦୩୩୨ ଶମୋ ଦମୋ ଭଗଶ୍ଚେତି ଯତ୍ସଙ୍ଗାଦ୍ୟାତି ସଙ୍କ୍ଷୟମ୍
୦୩୩୨୦୩୪୧ ତେଷ୍ୱଶାନ୍ତେଷୁ ମୂଢେଷୁ ଖଣ୍ଡିତାତ୍ମସ୍ୱସାଧୁଷୁ
୦୩୩୨୦୩୪୨ ସଙ୍ଗଂ ନ କୁର୍ୟାଚ୍ଛୋଚ୍ୟେଷୁ ଯୋଷିତ୍କ୍ରୀଡାମୃଗେଷୁ ଚ
୦୩୩୨୦୩୫୧ ନ ତଥାସ୍ୟ ଭବେନ୍ମୋହୋ ବନ୍ଧଶ୍ଚାନ୍ୟପ୍ରସଙ୍ଗତଃ
୦୩୩୨୦୩୫୨ ଯୋଷିତ୍ସଙ୍ଗାଦ୍ୟଥା ପୁଂସୋ ଯଥା ତତ୍ସଙ୍ଗିସଙ୍ଗତଃ
୦୩୩୨୦୩୬୧ ପ୍ରଜାପତିଃ ସ୍ୱାଂ ଦୁହିତରଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତଦ୍ରୂପଧର୍ଷିତଃ
୦୩୩୨୦୩୬୨ ରୋହିଦ୍ଭୂତାଂ ସୋଽନ୍ୱଧାବଦୃକ୍ଷରୂପୀ ହତତ୍ରପଃ
୦୩୩୨୦୩୭୧ ତତ୍ସୃଷ୍ଟସୃଷ୍ଟସୃଷ୍ଟେଷୁ କୋ ନ୍ୱଖଣ୍ଡିତଧୀଃ ପୁମାନ୍
୦୩୩୨୦୩୭୨ ଋଷିଂ ନାରାୟଣମୃତେ ଯୋଷିନ୍ମୟ୍ୟେହ ମାୟଯା
୦୩୩୨୦୩୮୧ ବଲଂ ମେ ପଶ୍ୟ ମାୟାୟାଃ ସ୍ତ୍ରୀମୟ୍ୟା ଜୟିନୋ ଦିଶାମ୍
୦୩୩୨୦୩୮୨ ଯା କରୋତି ପଦାକ୍ରାନ୍ତାନ୍ଭ୍ରୂବିଜୃମ୍ଭେଣ କେବଲମ୍
୦୩୩୨୦୩୯୧ ସଙ୍ଗଂ ନ କୁର୍ୟାତ୍ପ୍ରମଦାସୁ ଜାତୁ ଯୋଗସ୍ୟ ପାରଂ ପରମାରୁରୁକ୍ଷୁଃ
୦୩୩୨୦୩୯୨ ମତ୍ସେବୟା ପ୍ରତିଲବ୍ଧାତ୍ମଲାଭୋ ବଦନ୍ତି ଯା ନିରୟଦ୍ୱାରମସ୍ୟ
୦୩୩୨୦୪୦୧ ଯୋପୟାତି ଶନୈର୍ମାୟା ଯୋଷିଦ୍ଦେବବିନିର୍ମିତା
୦୩୩୨୦୪୦୨ ତାମୀକ୍ଷେତାତ୍ମନୋ ମୃତ୍ୟୁଂ ତୃଣୈଃ କୂପମିବାବୃତମ୍
୦୩୩୨୦୪୧୧ ଯାଂ ମନ୍ୟତେ ପତିଂ ମୋହାନ୍ମନ୍ମାୟାମୃଷଭାୟତୀମ୍
୦୩୩୨୦୪୧୨ ସ୍ତ୍ରୀତ୍ୱଂ ସ୍ତ୍ରୀସଙ୍ଗତଃ ପ୍ରାପ୍ତୋ ବିତ୍ତାପତ୍ୟଗୃହପ୍ରଦମ୍
୦୩୩୨୦୪୨୧ ତାମାତ୍ମନୋ ବିଜାନୀୟାତ୍ପତ୍ୟପତ୍ୟଗୃହାତ୍ମକମ୍
୦୩୩୨୦୪୨୨ ଦୈବୋପସାଦିତଂ ମୃତ୍ୟୁଂ ମୃଗୟୋର୍ଗାୟନଂ ଯଥା
୦୩୩୨୦୪୩୧ ଦେହେନ ଜୀବଭୂତେନ ଲୋକାଲ୍ଲୋକମନୁବ୍ରଜନ୍
୦୩୩୨୦୪୩୨ ଭୁଞ୍ଜାନ ଏବ କର୍ମାଣି କରୋତ୍ୟବିରତଂ ପୁମାନ୍
୦୩୩୨୦୪୪୧ ଜୀବୋ ହ୍ୟସ୍ୟାନୁଗୋ ଦେହୋ ଭୂତେନ୍ଦ୍ରିୟମନୋମୟଃ
୦୩୩୨୦୪୪୨ ତନ୍ନିରୋଧୋଽସ୍ୟ ମରଣମାବିର୍ଭାବସ୍ତୁ ସମ୍ଭବଃ
୦୩୩୨୦୪୫୧ ଦ୍ରବ୍ୟୋପଲବ୍ଧିସ୍ଥାନସ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟେକ୍ଷାୟୋଗ୍ୟତା ଯଦା
୦୩୩୨୦୪୫୨ ତତ୍ପଞ୍ଚତ୍ୱମହଂମାନାଦୁତ୍ପତ୍ତିର୍ଦ୍ରବ୍ୟଦର୍ଶନମ୍
୦୩୩୨୦୪୬୧ ଯଥାକ୍ଷ୍ଣୋର୍ଦ୍ରବ୍ୟାବୟବ ଦର୍ଶନାୟୋଗ୍ୟତା ଯଦା
୦୩୩୨୦୪୬୨ ତଦୈବ ଚକ୍ଷୁଷୋ ଦ୍ରଷ୍ଟୁର୍ଦ୍ରଷ୍ଟୃତ୍ୱାୟୋଗ୍ୟତାନୟୋଃ
୦୩୩୨୦୪୭୧ ତସ୍ମାନ୍ନ କାର୍ୟଃ ସନ୍ତ୍ରାସୋ ନ କାର୍ପଣ୍ୟଂ ନ ସମ୍ଭ୍ରମଃ
୦୩୩୨୦୪୭୨ ବୁଦ୍ଧ୍ୱା ଜୀବଗତିଂ ଧୀରୋ ମୁକ୍ତସଙ୍ଗଶ୍ଚରେଦିହ
୦୩୩୨୦୪୮୧ ସମ୍ୟଗ୍ଦର୍ଶନୟା ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଯୋଗବୈରାଗ୍ୟଯୁକ୍ତୟା
୦୩୩୨୦୪୮୨ ମାୟାବିରଚିତେ ଲୋକେ ଚରେନ୍ନ୍ୟସ୍ୟ କଲେବରମ୍
୦୩୩୨୦୦୧୦ କପିଲ ଉବାଚ
୦୩୩୨୦୦୧୧ ଅଥ ଯୋ ଗୃହମେଧୀୟାନ୍ଧର୍ମାନେବାବସନ୍ଗୃହେ
୦୩୩୨୦୦୧୨ କାମମର୍ଥଂ ଚ ଧର୍ମାନ୍ସ୍ୱାନ୍ଦୋଗ୍ଧି ଭୂୟଃ ପିପର୍ତି ତାନ୍
୦୩୩୨୦୦୨୧ ସ ଚାପି ଭଗବଦ୍ଧର୍ମାତ୍କାମମୂଢଃ ପରାଙ୍ମୁଖଃ
୦୩୩୨୦୦୨୨ ଯଜତେ କ୍ରତୁଭିର୍ଦେବାନ୍ପିତ୍ଂଶ୍ଚ ଶ୍ରଦ୍ଧୟାନ୍ୱିତଃ
୦୩୩୨୦୦୩୧ ତଚ୍ଛ୍ରଦ୍ଧୟାକ୍ରାନ୍ତମତିଃ ପିତୃଦେବବ୍ରତଃ ପୁମାନ୍
୦୩୩୨୦୦୩୨ ଗତ୍ୱା ଚାନ୍ଦ୍ରମସଂ ଲୋକଂ ସୋମପାଃ ପୁନରେଷ୍ୟତି
୦୩୩୨୦୦୪୧ ଯଦା ଚାହୀନ୍ଦ୍ରଶୟ୍ୟାୟାଂ ଶେତେଽନନ୍ତାସନୋ ହରିଃ
୦୩୩୨୦୦୪୨ ତଦା ଲୋକା ଲୟଂ ଯାନ୍ତି ତ ଏତେ ଗୃହମେଧିନାମ୍
୦୩୩୨୦୦୫୧ ଯେ ସ୍ୱଧର୍ମାନ୍ନ ଦୁହ୍ୟନ୍ତି ଧୀରାଃ କାମାର୍ଥହେତବେ
୦୩୩୨୦୦୫୨ ନିଃସଙ୍ଗା ନ୍ୟସ୍ତକର୍ମାଣଃ ପ୍ରଶାନ୍ତାଃ ଶୁଦ୍ଧଚେତସଃ
୦୩୩୨୦୦୬୧ ନିବୃତ୍ତିଧର୍ମନିରତା ନିର୍ମମା ନିରହଙ୍କୃତାଃ
୦୩୩୨୦୦୬୨ ସ୍ୱଧର୍ମାପ୍ତେନ ସତ୍ତ୍ୱେନ ପରିଶୁଦ୍ଧେନ ଚେତସା
୦୩୩୨୦୦୭୧ ସୂର୍ୟଦ୍ୱାରେଣ ତେ ଯାନ୍ତି ପୁରୁଷଂ ବିଶ୍ୱତୋମୁଖମ୍
୦୩୩୨୦୦୭୨ ପରାବରେଶଂ ପ୍ରକୃତିମସ୍ୟୋତ୍ପତ୍ତ୍ୟନ୍ତଭାବନମ୍
୦୩୩୨୦୦୮୧ ଦ୍ୱିପରାର୍ଧାବସାନେ ଯଃ ପ୍ରଲୟୋ ବ୍ରହ୍ମଣସ୍ତୁ ତେ
୦୩୩୨୦୦୮୨ ତାବଦଧ୍ୟାସତେ ଲୋକଂ ପରସ୍ୟ ପରଚିନ୍ତକାଃ
୦୩୩୨୦୦୯୧ କ୍ଷ୍ମାମ୍ଭୋଽନଲାନିଲବିୟନ୍ମନୈନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥ
୦୩୩୨୦୦୯୨ ଭୂତାଦିଭିଃ ପରିବୃତଂ ପ୍ରତିସଞ୍ଜିହୀର୍ଷୁଃ
୦୩୩୨୦୦୯୩ ଅବ୍ୟାକୃତଂ ବିଶତି ଯର୍ହି ଗୁଣତ୍ରୟାତ୍ମାକାଲଂ
୦୩୩୨୦୦୯୪ ପରାଖ୍ୟମନୁଭୂୟ ପରଃ ସ୍ୱୟମ୍ଭୂଃ
୦୩୩୨୦୧୦୧ ଏବଂ ପରେତ୍ୟ ଭଗବନ୍ତମନୁପ୍ରବିଷ୍ଟାୟେ
୦୩୩୨୦୧୦୨ ଯୋଗିନୋ ଜିତମରୁନ୍ମନସୋ ବିରାଗାଃ
୦୩୩୨୦୧୦୩ ତେନୈବ ସାକମମୃତଂ ପୁରୁଷଂ ପୁରାଣଂ
୦୩୩୨୦୧୦୪ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଧାନମୁପୟାନ୍ତ୍ୟଗତାଭିମାନାଃ
୦୩୩୨୦୧୧୧ ଅଥ ତଂ ସର୍ୱଭୂତାନାଂ ହୃତ୍ପଦ୍ମେଷୁ କୃତାଲୟମ୍
୦୩୩୨୦୧୧୨ ଶ୍ରୁତାନୁଭାବଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଭାବେନ ଭାମିନି
୦୩୩୨୦୧୨୧ ଆଦ୍ୟଃ ସ୍ଥିରଚରାଣାଂ ଯୋ ବେଦଗର୍ଭଃ ସହର୍ଷିଭିଃ
୦୩୩୨୦୧୨୨ ଯୋଗେଶ୍ୱରୈଃ କୁମାରାଦ୍ୟୈଃ ସିଦ୍ଧୈର୍ୟୋଗପ୍ରବର୍ତକୈଃ
୦୩୩୨୦୧୩୧ ଭେଦଦୃଷ୍ଟ୍ୟାଭିମାନେନ ନିଃସଙ୍ଗେନାପି କର୍ମଣା
୦୩୩୨୦୧୩୨ କର୍ତୃତ୍ୱାତ୍ସଗୁଣଂ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷଂ ପୁରୁଷର୍ଷଭମ୍
୦୩୩୨୦୧୪୧ ସ ସଂସୃତ୍ୟ ପୁନଃ କାଲେ କାଲେନେଶ୍ୱରମୂର୍ତିନା
୦୩୩୨୦୧୪୨ ଜାତେ ଗୁଣବ୍ୟତିକରେ ଯଥାପୂର୍ୱଂ ପ୍ରଜାୟତେ
୦୩୩୨୦୧୫୧ ଐଶ୍ୱର୍ୟଂ ପାରମେଷ୍ଠ୍ୟଂ ଚ ତେଽପି ଧର୍ମବିନିର୍ମିତମ୍
୦୩୩୨୦୧୫୨ ନିଷେବ୍ୟ ପୁନରାୟାନ୍ତି ଗୁଣବ୍ୟତିକରେ ସତି
୦୩୩୨୦୧୬୧ ଯେ ତ୍ୱିହାସକ୍ତମନସଃ କର୍ମସୁ ଶ୍ରଦ୍ଧୟାନ୍ୱିତାଃ
୦୩୩୨୦୧୬୨ କୁର୍ୱନ୍ତ୍ୟପ୍ରତିଷିଦ୍ଧାନି ନିତ୍ୟାନ୍ୟପି ଚ କୃତ୍ସ୍ନଶଃ
୦୩୩୨୦୧୭୧ ରଜସା କୁଣ୍ଠମନସଃ କାମାତ୍ମାନୋଽଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାଃ
୦୩୩୨୦୧୭୨ ପିତ୍ନ୍ୟଜନ୍ତ୍ୟନୁଦିନଂ ଗୃହେଷ୍ୱଭିରତାଶୟାଃ
୦୩୩୨୦୧୮୧ ତ୍ରୈବର୍ଗିକାସ୍ତେ ପୁରୁଷା ବିମୁଖା ହରିମେଧସଃ
୦୩୩୨୦୧୮୨ କଥାୟାଂ କଥନୀୟୋରୁ ବିକ୍ରମସ୍ୟ ମଧୁଦ୍ୱିଷଃ
୦୩୩୨୦୧୯୧ ନୂନଂ ଦୈବେନ ବିହତା ଯେ ଚାଚ୍ୟୁତକଥାସୁଧାମ୍
୦୩୩୨୦୧୯୨ ହିତ୍ୱା ଶୃଣ୍ୱନ୍ତ୍ୟସଦ୍ଗାଥାଃ ପୁରୀଷମିବ ବିଡ୍ଭୁଜଃ
୦୩୩୨୦୨୦୧ ଦକ୍ଷିଣେନ ପଥାର୍ୟମ୍ଣଃ ପିତୃଲୋକଂ ବ୍ରଜନ୍ତି ତେ
୦୩୩୨୦୨୦୨ ପ୍ରଜାମନୁ ପ୍ରଜାୟନ୍ତେ ଶ୍ମଶାନାନ୍ତକ୍ରିୟାକୃତଃ
୦୩୩୨୦୨୧୧ ତତସ୍ତେ କ୍ଷୀଣସୁକୃତାଃ ପୁନର୍ଲୋକମିମଂ ସତି
୦୩୩୨୦୨୧୧ ପତନ୍ତି ବିବଶା ଦେବୈଃ ସଦ୍ୟୋ ବିଭ୍ରଂଶିତୋଦୟାଃ
୦୩୩୨୦୨୨୧ ତସ୍ମାତ୍ତ୍ୱଂ ସର୍ୱଭାବେନ ଭଜସ୍ୱ ପରମେଷ୍ଠିନମ୍
୦୩୩୨୦୨୨୨ ତଦ୍ଗୁଣାଶ୍ରୟଯା ଭକ୍ତ୍ୟା ଭଜନୀୟପଦାମ୍ବୁଜମ୍
୦୩୩୨୦୨୩୧ ବାସୁଦେବେ ଭଗବତି ଭକ୍ତିୟୋଗଃ ପ୍ରୟୋଜିତଃ
୦୩୩୨୦୨୩୨ ଜନୟତ୍ୟାଶୁ ବୈରାଗ୍ୟଂ ଜ୍ଞାନଂ ଯଦ୍ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶନମ୍
୦୩୩୨୦୨୪୧ ଯଦାସ୍ୟ ଚିତ୍ତମର୍ଥେଷୁ ସମେଷ୍ୱିନ୍ଦ୍ରିୟବୃତ୍ତିଭିଃ
୦୩୩୨୦୨୪୨ ନ ବିଗୃହ୍ଣାତି ବୈଷମ୍ୟଂ ପ୍ରିୟମପ୍ରିୟମିତ୍ୟୁତ
୦୩୩୨୦୨୫୧ ସ ତଦୈବାତ୍ମନାତ୍ମାନଂ ନିଃସଙ୍ଗଂ ସମଦର୍ଶନମ୍
୦୩୩୨୦୨୫୨ ହେୟୋପାଦେୟରହିତମାରୂଢଂ ପଦମୀକ୍ଷତେ
୦୩୩୨୦୨୬୧ ଜ୍ଞାନମାତ୍ରଂ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମେଶ୍ୱରଃ ପୁମାନ୍
୦୩୩୨୦୨୬୨ ଦୃଶ୍ୟାଦିଭିଃ ପୃଥଗ୍ଭାବୈର୍ଭଗବାନେକ ଈୟତେ
୦୩୩୨୦୨୭୧ ଏତାବାନେବ ଯୋଗେନ ସମଗ୍ରେଣେହ ଯୋଗିନଃ
୦୩୩୨୦୨୭୨ ଯୁଜ୍ୟତେଽଭିମତୋ ହ୍ୟର୍ଥୋ ଯଦସଙ୍ଗସ୍ତୁ କୃତ୍ସ୍ନଶଃ
୦୩୩୨୦୨୮୧ ଜ୍ଞାନମେକଂ ପରାଚୀନୈରିନ୍ଦ୍ରିୟୈର୍ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଗୁଣମ୍
୦୩୩୨୦୨୮୨ ଅବଭାତ୍ୟର୍ଥରୂପେଣ ଭ୍ରାନ୍ତ୍ୟା ଶବ୍ଦାଦିଧର୍ମିଣା
୦୩୩୨୦୨୯୧ ଯଥା ମହାନହଂରୂପସ୍ତ୍ରିବୃତ୍ପଞ୍ଚବିଧଃ ସ୍ୱରାଟ୍
୦୩୩୨୦୨୯୨ ଏକାଦଶବିଧସ୍ତସ୍ୟ ବପୁରଣ୍ଡଂ ଜଗଦ୍ୟତଃ
୦୩୩୨୦୩୦୧ ଏତଦ୍ୱୈ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଭକ୍ତ୍ୟା ଯୋଗାଭ୍ୟାସେନ ନିତ୍ୟଶଃ
୦୩୩୨୦୩୦୨ ସମାହିତାତ୍ମା ନିଃସଙ୍ଗୋ ବିରକ୍ତ୍ୟା ପରିପଶ୍ୟତି
୦୩୩୨୦୩୧୧ ଇତ୍ୟେତତ୍କଥିତଂ ଗୁର୍ୱି ଜ୍ଞାନଂ ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶନମ୍
୦୩୩୨୦୩୧୨ ଯେନାନୁବୁଦ୍ଧ୍ୟତେ ତତ୍ତ୍ୱଂ ପ୍ରକୃତେଃ ପୁରୁଷସ୍ୟ ଚ
୦୩୩୨୦୩୨୧ ଜ୍ଞାନୟୋଗଶ୍ଚ ମନ୍ନିଷ୍ଠୋ ନୈର୍ଗୁଣ୍ୟୋ ଭକ୍ତିଲକ୍ଷଣଃ
୦୩୩୨୦୩୨୨ ଦ୍ୱୟୋରପ୍ୟେକ ଏବାର୍ଥୋ ଭଗବଚ୍ଛବ୍ଦଲକ୍ଷଣଃ
୦୩୩୨୦୩୩୧ ଯଥେନ୍ଦ୍ରିୟୈଃ ପୃଥଗ୍ଦ୍ୱାରୈରର୍ଥୋ ବହୁଗୁଣାଶ୍ରୟଃ
୦୩୩୨୦୩୩୨ ଏକୋ ନାନେୟତେ ତଦ୍ୱଦ୍ଭଗବାନ୍ଶାସ୍ତ୍ରବର୍ତ୍ମଭିଃ
୦୩୩୨୦୩୪୧ କ୍ରିୟଯା କ୍ରତୁଭିର୍ଦାନୈସ୍ତପଃସ୍ୱାଧ୍ୟାୟମର୍ଶନୈଃ
୦୩୩୨୦୩୪୨ ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଜୟେନାପି ସନ୍ନ୍ୟାସେନ ଚ କର୍ମଣାମ୍
୦୩୩୨୦୩୫୧ ଯୋଗେନ ବିବିଧାଙ୍ଗେନ ଭକ୍ତିୟୋଗେନ ଚୈବ ହି
୦୩୩୨୦୩୫୨ ଧର୍ମେଣୋଭୟଚିହ୍ନେନ ଯଃ ପ୍ରବୃତ୍ତିନିବୃତ୍ତିମାନ୍
୦୩୩୨୦୩୬୧ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱାବବୋଧେନ ବୈରାଗ୍ୟେଣ ଦୃଢେନ ଚ
୦୩୩୨୦୩୬୨ ଈୟତେ ଭଗବାନେଭିଃ ସଗୁଣୋ ନିର୍ଗୁଣଃ ସ୍ୱଦୃକ୍
୦୩୩୨୦୩୭୧ ପ୍ରାବୋଚଂ ଭକ୍ତିୟୋଗସ୍ୟ ସ୍ୱରୂପଂ ତେ ଚତୁର୍ୱିଧମ୍
୦୩୩୨୦୩୭୨ କାଲସ୍ୟ ଚାବ୍ୟକ୍ତଗତେର୍ୟୋଽନ୍ତର୍ଧାବତି ଜନ୍ତୁଷୁ
୦୩୩୨୦୩୮୧ ଜୀବସ୍ୟ ସଂସୃତୀର୍ବହ୍ୱୀରବିଦ୍ୟାକର୍ମନିର୍ମିତାଃ
୦୩୩୨୦୩୮୨ ଯାସ୍ୱଙ୍ଗ ପ୍ରବିଶନ୍ନାତ୍ମା ନ ବେଦ ଗତିମାତ୍ମନଃ
୦୩୩୨୦୩୯୧ ନୈତତ୍ଖଲାୟୋପଦିଶେନ୍ନାବିନୀତାୟ କର୍ହିଚିତ୍
୦୩୩୨୦୩୯୨ ନ ସ୍ତବ୍ଧାୟ ନ ଭିନ୍ନାୟ ନୈବ ଧର୍ମଧ୍ୱଜାୟ ଚ
୦୩୩୨୦୪୦୧ ନ ଲୋଲୁପାୟୋପଦିଶେନ୍ନ ଗୃହାରୂଢଚେତସେ
୦୩୩୨୦୪୦୨ ନାଭକ୍ତାୟ ଚ ମେ ଜାତୁ ନ ମଦ୍ଭକ୍ତଦ୍ୱିଷାମପି
୦୩୩୨୦୪୧୧ ଶ୍ରଦ୍ଦଧାନାୟ ଭକ୍ତାୟ ବିନୀତାୟାନସୂୟବେ
୦୩୩୨୦୪୧୨ ଭୂତେଷୁ କୃତମୈତ୍ରାୟ ଶୁଶ୍ରୂଷାଭିରତାୟ ଚ
୦୩୩୨୦୪୨୧ ବହିର୍ଜାତବିରାଗାୟ ଶାନ୍ତଚିତ୍ତାୟ ଦୀୟତାମ୍
୦୩୩୨୦୪୨୨ ନିର୍ମତ୍ସରାୟ ଶୁଚୟେ ଯସ୍ୟାହଂ ପ୍ରେୟସାଂ ପ୍ରିୟଃ
୦୩୩୨୦୪୩୧ ଯ ଇଦଂ ଶୃଣୁୟାଦମ୍ବ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ପୁରୁଷଃ ସକୃତ୍
୦୩୩୨୦୪୩୨ ଯୋ ବାଭିଧତ୍ତେ ମଚ୍ଚିତ୍ତଃ ସ ହ୍ୟେତି ପଦବୀଂ ଚ ମେ
ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ
ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟସ୍କନ୍ଧେ କାପିଲେୟେ
ଦ୍ୱାତ୍ରିଂଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୩୨ ॥

୦୩୩୩୦୦୧୦ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ
୦୩୩୩୦୦୧୧ ଏବଂ ନିଶମ୍ୟ କପିଲସ୍ୟ ବଚୋ ଜନିତ୍ରୀସା କର୍ଦମସ୍ୟ ଦୟିତା କିଲ ଦେବହୂତିଃ
୦୩୩୩୦୦୧୨ ବିସ୍ରସ୍ତମୋହପଟଲା ତମଭିପ୍ରଣମ୍ୟତୁଷ୍ଟାବ ତତ୍ତ୍ୱବିଷୟାଙ୍କିତସିଦ୍ଧିଭୂମିମ୍
୦୩୩୩୦୦୨୦ ଦେବହୂତିରୁବାଚ
୦୩୩୩୦୦୨୧ ଅଥାପ୍ୟଜୋଽନ୍ତଃସଲିଲେ ଶୟାନଂ ଭୂତେନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥାତ୍ମମୟଂ ବପୁସ୍ତେ
୦୩୩୩୦୦୨୨ ଗୁଣପ୍ରବାହଂ ସଦଶେଷବୀଜଂ ଦଧ୍ୟୌ ସ୍ୱୟଂ ଯଜ୍ଜଠରାବ୍ଜଜାତଃ
୦୩୩୩୦୦୩୧ ସ ଏବ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ଭବାନ୍ୱିଧତ୍ତେ ଗୁଣପ୍ରବାହେଣ ବିଭକ୍ତବୀର୍ୟଃ
୦୩୩୩୦୦୩୨ ସର୍ଗାଦ୍ୟନୀହୋଽବିତଥାଭିସନ୍ଧିରାତ୍ମେଶ୍ୱରୋଽତର୍କ୍ୟସହସ୍ରଶକ୍ତିଃ
୦୩୩୩୦୦୪୧ ସ ତ୍ୱଂ ଭୃତୋ ମେ ଜଠରେଣ ନାଥ କଥଂ ନୁ ଯସ୍ୟୋଦର ଏତଦାସୀତ୍
୦୩୩୩୦୦୪୨ ବିଶ୍ୱଂ ଯୁଗାନ୍ତେ ବଟପତ୍ର ଏକଃ ଶେତେ ସ୍ମ ମାୟାଶିଶୁରଙ୍ଘ୍ରିପାନଃ
୦୩୩୩୦୦୫୧ ତ୍ୱଂ ଦେହତନ୍ତ୍ରଃ ପ୍ରଶମାୟ ପାପ୍ମନାଂ ନିଦେଶଭାଜାଂ ଚ ବିଭୋ ବିଭୂତୟେ
୦୩୩୩୦୦୫୨ ଯଥାବତାରାସ୍ତବ ସୂକରାଦୟସ୍ତଥାୟମପ୍ୟାତ୍ମପଥୋପଲବ୍ଧୟେ
୦୩୩୩୦୦୬୧ ଯନ୍ନାମଧେୟଶ୍ରବଣାନୁକୀର୍ତନାଦ୍ୟତ୍ପ୍ରହ୍ୱଣାଦ୍ୟତ୍ସ୍ମରଣାଦପି କ୍ୱଚିତ୍
୦୩୩୩୦୦୬୨ ଶ୍ୱାଦୋଽପି ସଦ୍ୟଃ ସବନାୟ କଲ୍ପତେ କୁତଃ ପୁନସ୍ତେ ଭଗବନ୍ନୁ ଦର୍ଶନାତ୍
୦୩୩୩୦୦୭୧ ଅହୋ ବତ ଶ୍ୱପଚୋଽତୋ ଗରୀୟାନ୍ୟଜ୍ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ବର୍ତତେ ନାମ ତୁଭ୍ୟମ୍
୦୩୩୩୦୦୭୨ ତେପୁସ୍ତପସ୍ତେ ଜୁହୁବୁଃ ସସ୍ନୁରାର୍ୟା ବ୍ରହ୍ମାନୂଚୁର୍ନାମ ଗୃଣନ୍ତି ଯେ ତେ
୦୩୩୩୦୦୮୧ ତଂ ତ୍ୱାମହଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରଂ ପୁମାଂସଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ସ୍ରୋତସ୍ୟାତ୍ମନି ସଂବିଭାବ୍ୟମ୍
୦୩୩୩୦୦୮୨ ସ୍ୱତେଜସା ଧ୍ୱସ୍ତଗୁଣପ୍ରବାହଂ ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁଂ କପିଲଂ ବେଦଗର୍ଭମ୍
୦୩୩୩୦୦୯୦ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ
୦୩୩୩୦୦୯୧ ଈଡିତୋ ଭଗବାନେବଂ କପିଲାଖ୍ୟଃ ପରଃ ପୁମାନ୍
୦୩୩୩୦୦୯୨ ବାଚାବିକ୍ଲବୟେତ୍ୟାହ ମାତରଂ ମାତୃବତ୍ସଲଃ
୦୩୩୩୦୧୦୦ କପିଲ ଉବାଚ
୦୩୩୩୦୧୦୧ ମାର୍ଗେଣାନେନ ମାତସ୍ତେ ସୁସେବ୍ୟେନୋଦିତେନ ମେ
୦୩୩୩୦୧୦୨ ଆସ୍ଥିତେନ ପରାଂ କାଷ୍ଠାମଚିରାଦବରୋତ୍ସ୍ୟସି
୦୩୩୩୦୧୧୧ ଶ୍ରଦ୍ଧତ୍ସ୍ୱୈତନ୍ମତଂ ମହ୍ୟଂ ଜୁଷ୍ଟଂ ଯଦ୍ବ୍ରହ୍ମବାଦିଭିଃ
୦୩୩୩୦୧୧୨ ଯେନ ମାମଭୟଂ ଯାୟା ମୃତ୍ୟୁମୃଚ୍ଛନ୍ତ୍ୟତଦ୍ୱିଦଃ
୦୩୩୩୦୧୨୦ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ
୦୩୩୩୦୧୨୧ ଇତି ପ୍ରଦର୍ଶ୍ୟ ଭଗବାନ୍ସତୀଂ ତାମାତ୍ମନୋ ଗତିମ୍
୦୩୩୩୦୧୨୨ ସ୍ୱମାତ୍ରା ବ୍ରହ୍ମବାଦିନ୍ୟା କପିଲୋଽନୁମତୋ ଯୟୌ
୦୩୩୩୦୧୩୧ ସା ଚାପି ତନୟୋକ୍ତେନ ଯୋଗାଦେଶେନ ଯୋଗୟୁକ୍
୦୩୩୩୦୧୩୨ ତସ୍ମିନ୍ନାଶ୍ରମ ଆପୀଡେ ସରସ୍ୱତ୍ୟାଃ ସମାହିତା
୦୩୩୩୦୧୪୧ ଅଭୀକ୍ଷ୍ଣାବଗାହକପିଶାନ୍ଜଟିଲାନ୍କୁଟିଲାଲକାନ୍
୦୩୩୩୦୧୪୨ ଆତ୍ମାନଂ ଚୋଗ୍ରତପସା ବିଭ୍ରତୀ ଚୀରିଣଂ କୃଶମ୍
୦୩୩୩୦୧୫୧ ପ୍ରଜାପତେଃ କର୍ଦମସ୍ୟ ତପୋୟୋଗବିଜୃମ୍ଭିତମ୍
୦୩୩୩୦୧୫୨ ସ୍ୱଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟମନୌପମ୍ୟଂ ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟଂ ବୈମାନିକୈରପି
୦୩୩୩୦୧୬୧ ପୟଃଫେନନିଭାଃ ଶୟ୍ୟା ଦାନ୍ତା ରୁକ୍ମପରିଚ୍ଛଦାଃ
୦୩୩୩୦୧୬୨ ଆସନାନି ଚ ହୈମାନି ସୁସ୍ପର୍ଶାସ୍ତରଣାନି ଚ
୦୩୩୩୦୧୭୧ ସ୍ୱଚ୍ଛସ୍ଫଟିକକୁଡ୍ୟେଷୁ ମହାମାରକତେଷୁ ଚ
୦୩୩୩୦୧୭୨ ରତ୍ନପ୍ରଦୀପା ଆଭାନ୍ତି ଲଲନା ରତ୍ନସଂୟୁତାଃ
୦୩୩୩୦୧୮୧ ଗୃହୋଦ୍ୟାନଂ କୁସୁମିତୈ ରମ୍ୟଂ ବହ୍ୱମରଦ୍ରୁମୈଃ
୦୩୩୩୦୧୮୨ କୂଜଦ୍ୱିହଙ୍ଗମିଥୁନଂ ଗାୟନ୍ମତ୍ତମଧୁବ୍ରତମ୍
୦୩୩୩୦୧୯୧ ଯତ୍ର ପ୍ରବିଷ୍ଟମାତ୍ମାନଂ ବିବୁଧାନୁଚରା ଜଗୁଃ
୦୩୩୩୦୧୯୨ ବାପ୍ୟାମୁତ୍ପଲଗନ୍ଧିନ୍ୟାଂ କର୍ଦମେନୋପଲାଲିତମ୍
୦୩୩୩୦୨୦୧ ହିତ୍ୱା ତଦୀପ୍ସିତତମମପ୍ୟାଖଣ୍ଡଲୟୋଷିତାମ୍
୦୩୩୩୦୨୦୨ କିଞ୍ଚିଚ୍ଚକାର ବଦନଂ ପୁତ୍ରବିଶ୍ଲେଷଣାତୁରା
୦୩୩୩୦୨୧୧ ବନଂ ପ୍ରବ୍ରଜିତେ ପତ୍ୟାବପତ୍ୟବିରହାତୁରା
୦୩୩୩୦୨୧୨ ଜ୍ଞାତତତ୍ତ୍ୱାପ୍ୟଭୂନ୍ନଷ୍ଟେ ବତ୍ସେ ଗୌରିବ ବତ୍ସଲା
୦୩୩୩୦୨୨୧ ତମେବ ଧ୍ୟାୟତୀ ଦେବମପତ୍ୟଂ କପିଲଂ ହରିମ୍
୦୩୩୩୦୨୨୨ ବଭୂବାଚିରତୋ ବତ୍ସ ନିଃସ୍ପୃହା ତାଦୃଶେ ଗୃହେ
୦୩୩୩୦୨୩୧ ଧ୍ୟାୟତୀ ଭଗବଦ୍ରୂପଂ ଯଦାହ ଧ୍ୟାନଗୋଚରମ୍
୦୩୩୩୦୨୩୨ ସୁତଃ ପ୍ରସନ୍ନବଦନଂ ସମସ୍ତବ୍ୟସ୍ତଚିନ୍ତୟା
୦୩୩୩୦୨୪୧ ଭକ୍ତିପ୍ରବାହୟୋଗେନ ବୈରାଗ୍ୟେଣ ବଲୀୟସା
୦୩୩୩୦୨୪୨ ଯୁକ୍ତାନୁଷ୍ଠାନଜାତେନ ଜ୍ଞାନେନ ବ୍ରହ୍ମହେତୁନା
୦୩୩୩୦୨୫୧ ବିଶୁଦ୍ଧେନ ତଦାତ୍ମାନମାତ୍ମନା ବିଶ୍ୱତୋମୁଖମ୍
୦୩୩୩୦୨୫୨ ସ୍ୱାନୁଭୂତ୍ୟା ତିରୋଭୂତ ମାୟାଗୁଣବିଶେଷଣମ୍
୦୩୩୩୦୨୬୧ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟବସ୍ଥିତମତିର୍ଭଗବତ୍ୟାତ୍ମସଂଶ୍ରୟେ
୦୩୩୩୦୨୬୨ ନିବୃତ୍ତଜୀବାପତ୍ତିତ୍ୱାତ୍କ୍ଷୀଣକ୍ଲେଶାପ୍ତନିର୍ୱୃତିଃ
୦୩୩୩୦୨୭୧ ନିତ୍ୟାରୂଢସମାଧିତ୍ୱାତ୍ପରାବୃତ୍ତଗୁଣଭ୍ରମା
୦୩୩୩୦୨୭୨ ନ ସସ୍ମାର ତଦାତ୍ମାନଂ ସ୍ୱପ୍ନେ ଦୃଷ୍ଟମିବୋତ୍ଥିତଃ
୦୩୩୩୦୨୮୧ ତଦ୍ଦେହଃ ପରତଃ ପୋଷୋଽପ୍ୟକୃଶଶ୍ଚାଧ୍ୟସମ୍ଭବାତ୍
୦୩୩୩୦୨୮୨ ବଭୌ ମଲୈରବଚ୍ଛନ୍ନଃ ସଧୂମ ଇବ ପାବକଃ
୦୩୩୩୦୨୯୧ ସ୍ୱାଙ୍ଗଂ ତପୋୟୋଗମୟଂ ମୁକ୍ତକେଶଂ ଗତାମ୍ବରମ୍
୦୩୩୩୦୨୯୨ ଦୈବଗୁପ୍ତଂ ନ ବୁବୁଧେ ବାସୁଦେବପ୍ରବିଷ୍ଟଧୀଃ
୦୩୩୩୦୩୦୧ ଏବଂ ସା କପିଲୋକ୍ତେନ ମାର୍ଗେଣାଚିରତଃ ପରମ୍
୦୩୩୩୦୩୦୨ ଆତ୍ମାନଂ ବ୍ରହ୍ମନିର୍ୱାଣଂ ଭଗବନ୍ତମବାପ ହ
୦୩୩୩୦୩୧୧ ତଦ୍ୱୀରାସୀତ୍ପୁଣ୍ୟତମଂ କ୍ଷେତ୍ରଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବିଶ୍ରୁତମ୍
୦୩୩୩୦୩୧୨ ନାମ୍ନା ସିଦ୍ଧପଦଂ ଯତ୍ର ସା ସଂସିଦ୍ଧିମୁପେୟୁଷୀ
୦୩୩୩୦୩୨୧ ତସ୍ୟାସ୍ତଦ୍ୟୋଗବିଧୁତ ମାର୍ତ୍ୟଂ ମର୍ତ୍ୟମଭୂତ୍ସରିତ୍
୦୩୩୩୦୩୨୨ ସ୍ରୋତସାଂ ପ୍ରବରା ସୌମ୍ୟ ସିଦ୍ଧିଦା ସିଦ୍ଧସେବିତା
୦୩୩୩୦୩୩୧ କପିଲୋଽପି ମହାୟୋଗୀ ଭଗବାନ୍ପିତୁରାଶ୍ରମାତ୍
୦୩୩୩୦୩୩୨ ମାତରଂ ସମନୁଜ୍ଞାପ୍ୟ ପ୍ରାଗୁଦୀଚୀଂ ଦିଶଂ ଯୟୌ
୦୩୩୩୦୩୪୧ ସିଦ୍ଧଚାରଣଗନ୍ଧର୍ୱୈର୍ମୁନିଭିଶ୍ଚାପ୍ସରୋଗଣୈଃ
୦୩୩୩୦୩୪୨ ସ୍ତୂୟମାନଃ ସମୁଦ୍ରେଣ ଦତ୍ତାର୍ହଣନିକେତନଃ
୦୩୩୩୦୩୫୧ ଆସ୍ତେ ଯୋଗଂ ସମାସ୍ଥାୟ ସାଙ୍ଖ୍ୟାଚାର୍ୟୈରଭିଷ୍ଟୁତଃ
୦୩୩୩୦୩୫୨ ତ୍ରୟାଣାମପି ଲୋକାନାମୁପଶାନ୍ତ୍ୟୈ ସମାହିତଃ
୦୩୩୩୦୩୬୧ ଏତନ୍ନିଗଦିତଂ ତାତ ଯତ୍ପୃଷ୍ଟୋଽହଂ ତବାନଘ
୦୩୩୩୦୩୬୨ କପିଲସ୍ୟ ଚ ସଂବାଦୋ ଦେବହୂତ୍ୟାଶ୍ଚ ପାବନଃ
୦୩୩୩୦୩୭୧ ଯ ଇଦମନୁଶୃଣୋତି ଯୋଽଭିଧତ୍ତେ କପିଲମୁନେର୍ମତମାତ୍ମୟୋଗଗୁହ୍ୟମ୍
୦୩୩୩୦୩୭୨ ଭଗବତି କୃତଧୀଃ ସୁପର୍ଣକେତାବୁପଲଭତେ ଭଗବତ୍ପଦାରବିନ୍ଦମ୍
ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ବୈୟାସିକ୍ୟାମଷ୍ଟାଦଶସାହସ୍ର୍ୟାଂ
ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟସ୍କନ୍ଧେ କାପିଲେୟୋପାଖ୍ୟାନେ
ତ୍ରୟସ୍ତ୍ରିଂଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୩୩ ॥

॥ ତୃତୀୟଃ ସ୍କନ୍ଧଃ ସମାପ୍ତଃ ॥

Available from Bhagvat Purana (Skandha 3, adhyAya 23-33.

Also Read:

Kapila Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kapila Gita Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top