Gita - Geetaa

Kashyapa Gita Lyrics in Gujarati

Kashyapa Geetaa in Gujarati:

॥ કાશ્યપગીતા ॥
અત્રાપ્યુદાહરન્તીમા ગાથા નિત્યં ક્ષમાવતામ્ .
ગીતાઃ ક્ષમાવતાં કૃષ્ણે કાશ્યપેન મહાત્મના ॥ ૧॥

ક્ષમા ધર્મઃ ક્ષમા યજ્ઞઃ ક્ષમા વેદાઃ ક્ષમા શ્રુતમ્ .
ય એતદેવ જાનાતિ સ સર્વ ક્ષન્તુમર્હતિ ॥ ૨॥

ક્ષમા બ્રહ્મ ક્ષમા સત્યં ક્ષમા ભૂતં ચ ભાવિ ચ .
ક્ષમા તપઃ ક્ષમા શૌચં ક્ષમયેદં ધૃતં જગત્ ॥ ૩॥

અતિયજ્ઞવિદાંલોકાન્ક્ષમિણઃ પ્રાપ્નુવન્તિ ચ .
અતિબ્રહ્મવિદાંલોકાનતિચાપિ તપસ્વિનામ્ ॥ ૪॥

અન્યેવૈ યજુષાં લોકાઃ કર્મિણામપરે તથા .
ક્ષમાવતાં બ્રહ્મલોકે લોકાઃ પરમપૂજિતાઃ ॥ ૫॥

ક્ષમા તેજસ્વિનાં તેજઃ ક્ષમા બ્રહ્મ તપસ્વિનામ્ .
ક્ષમા સત્યં સત્યવતાં ક્ષમા યજ્ઞઃ ક્ષમા શમઃ ॥ ૬॥

તાં ક્ષમાં તાદૃશીં કૃષ્ણે કથમસ્મદ્વિધસ્ત્યજેત્ .
યસ્યાં બ્રહ્મ ચ સત્યં ચ યજ્ઞાલોકાશ્ચધિષ્ઠિતાઃ ॥ ૭॥

ક્ષન્તવ્યમેવ સતતં પુરુષેણ વિજાનતા .
યદા હિ ક્ષમતે સર્વં બ્રહ્મ સમ્પદ્યતે તદા ॥ ૮॥

ક્ષમાવતામયં લોકઃ પરશ્ચૈવ ક્ષમાવતામ્ .
ઇહ સન્માનમૃચ્છતિ પરત્ર ચ શુભાં ગતિમ્ ॥ ૯॥

યેષાં મન્યુર્મનુષ્યાણાં ક્ષમયાઽભિહતઃ સદા .
તેષાં પરતરે લોકાસ્તસ્માત્ક્ષાન્તિઃ પરા મતા ॥ ૧૦॥

ઇતિ ગીતાઃ કાશ્યપેન ગાથા નિત્યં ક્ષમાવતામ્ .
શ્રુત્વા ગાથાઃ ક્ષમાયાસ્ત્વં તુષ્ય દ્રૌપદિ માક્રુધઃ ॥ ૧૧॥

પિતામહઃ શાન્તનવઃ ક્ષમાં સમ્પૂજયિષ્યતિ .
કૃષ્ણશ્ચ દેવકીપુત્રઃ ક્ષમાં સમ્પૂજયિષ્યતિ ॥ ૧૨॥

આચાર્યો વિદુરઃ ક્ષત્તા શમમેવ વદિષ્યતઃ .
કૃપશ્ચ સંજયશ્ચૈવ શમમેવ વદિષ્યતઃ ॥ ૧૩॥

સોમદત્તો યુયુત્સુશ્ચ દ્રોણપુત્રસ્તથૈવ ચ .
પિતામહશ્ચ નો વ્યાસઃ શમં વદતિ નિત્યશઃ ॥ ૧૪॥

સુયોધનો નાર્હતીતિ ક્ષમામેવં ન વિન્દતિ .
અર્હસ્તત્રાહમિત્યેવં તસ્માન્માં વિન્દતે ક્ષમા ॥ ૧૫॥

એતદાત્મવતાં વૃત્તમેષ ધર્મઃ સનાતનઃ .
ક્ષમાચૈવાનૃશંસ્યં ચ તત્કર્તાસ્મ્યહમંજસા ॥ ૧૬॥

પરૈસ્તાડિતસ્યાપિતત્તાડનસમર્થસ્ય
ચિતે ક્ષોભાનુત્પત્તિઃ ક્ષમા ॥ ૧૭॥

॥ ઇતિ કાશ્યપગીતા સમાપ્તા ॥

Also Read:

Kashyapa Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment