Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kashyapa Gita Lyrics in Kannada

Kashyapa Geetaa in Kannada:

॥ ಕಾಶ್ಯಪಗೀತಾ ॥
ಅತ್ರಾಪ್ಯುದಾಹರಂತೀಮಾ ಗಾಥಾ ನಿತ್ಯಂ ಕ್ಷಮಾವತಾಂ .
ಗೀತಾಃ ಕ್ಷಮಾವತಾಂ ಕೃಷ್ಣೇ ಕಾಶ್ಯಪೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ ॥ 1॥

ಕ್ಷಮಾ ಧರ್ಮಃ ಕ್ಷಮಾ ಯಜ್ಞಃ ಕ್ಷಮಾ ವೇದಾಃ ಕ್ಷಮಾ ಶ್ರುತಂ .
ಯ ಏತದೇವ ಜಾನಾತಿ ಸ ಸರ್ವ ಕ್ಷಂತುಮರ್ಹತಿ ॥ 2॥

ಕ್ಷಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷಮಾ ಸತ್ಯಂ ಕ್ಷಮಾ ಭೂತಂ ಚ ಭಾವಿ ಚ .
ಕ್ಷಮಾ ತಪಃ ಕ್ಷಮಾ ಶೌಚಂ ಕ್ಷಮಯೇದಂ ಧೃತಂ ಜಗತ್ ॥ 3॥

ಅತಿಯಜ್ಞವಿದಾಂಲೋಕಾನ್ಕ್ಷಮಿಣಃ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಚ .
ಅತಿಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂಲೋಕಾನತಿಚಾಪಿ ತಪಸ್ವಿನಾಂ ॥ 4॥

ಅನ್ಯೇವೈ ಯಜುಷಾಂ ಲೋಕಾಃ ಕರ್ಮಿಣಾಮಪರೇ ತಥಾ .
ಕ್ಷಮಾವತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ಲೋಕಾಃ ಪರಮಪೂಜಿತಾಃ ॥ 5॥

ಕ್ಷಮಾ ತೇಜಸ್ವಿನಾಂ ತೇಜಃ ಕ್ಷಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ತಪಸ್ವಿನಾಂ .
ಕ್ಷಮಾ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯವತಾಂ ಕ್ಷಮಾ ಯಜ್ಞಃ ಕ್ಷಮಾ ಶಮಃ ॥ 6॥

ತಾಂ ಕ್ಷಮಾಂ ತಾದೃಶೀಂ ಕೃಷ್ಣೇ ಕಥಮಸ್ಮದ್ವಿಧಸ್ತ್ಯಜೇತ್ .
ಯಸ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ಸತ್ಯಂ ಚ ಯಜ್ಞಾಲೋಕಾಶ್ಚಧಿಷ್ಠಿತಾಃ ॥ 7॥

ಕ್ಷಂತವ್ಯಮೇವ ಸತತಂ ಪುರುಷೇಣ ವಿಜಾನತಾ .
ಯದಾ ಹಿ ಕ್ಷಮತೇ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪದ್ಯತೇ ತದಾ ॥ 8॥

ಕ್ಷಮಾವತಾಮಯಂ ಲೋಕಃ ಪರಶ್ಚೈವ ಕ್ಷಮಾವತಾಂ .
ಇಹ ಸನ್ಮಾನಮೃಚ್ಛತಿ ಪರತ್ರ ಚ ಶುಭಾಂ ಗತಿಂ ॥ 9॥

ಯೇಷಾಂ ಮನ್ಯುರ್ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಕ್ಷಮಯಾಽಭಿಹತಃ ಸದಾ .
ತೇಷಾಂ ಪರತರೇ ಲೋಕಾಸ್ತಸ್ಮಾತ್ಕ್ಷಾಂತಿಃ ಪರಾ ಮತಾ ॥ 10॥

ಇತಿ ಗೀತಾಃ ಕಾಶ್ಯಪೇನ ಗಾಥಾ ನಿತ್ಯಂ ಕ್ಷಮಾವತಾಂ .
ಶ್ರುತ್ವಾ ಗಾಥಾಃ ಕ್ಷಮಾಯಾಸ್ತ್ವಂ ತುಷ್ಯ ದ್ರೌಪದಿ ಮಾಕ್ರುಧಃ ॥ 11॥

ಪಿತಾಮಹಃ ಶಾಂತನವಃ ಕ್ಷಮಾಂ ಸಂಪೂಜಯಿಷ್ಯತಿ .
ಕೃಷ್ಣಶ್ಚ ದೇವಕೀಪುತ್ರಃ ಕ್ಷಮಾಂ ಸಂಪೂಜಯಿಷ್ಯತಿ ॥ 12॥

ಆಚಾರ್ಯೋ ವಿದುರಃ ಕ್ಷತ್ತಾ ಶಮಮೇವ ವದಿಷ್ಯತಃ .
ಕೃಪಶ್ಚ ಸಂಜಯಶ್ಚೈವ ಶಮಮೇವ ವದಿಷ್ಯತಃ ॥ 13॥

ಸೋಮದತ್ತೋ ಯುಯುತ್ಸುಶ್ಚ ದ್ರೋಣಪುತ್ರಸ್ತಥೈವ ಚ .
ಪಿತಾಮಹಶ್ಚ ನೋ ವ್ಯಾಸಃ ಶಮಂ ವದತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ॥ 14॥

ಸುಯೋಧನೋ ನಾರ್ಹತೀತಿ ಕ್ಷಮಾಮೇವಂ ನ ವಿಂದತಿ .
ಅರ್ಹಸ್ತತ್ರಾಹಮಿತ್ಯೇವಂ ತಸ್ಮಾನ್ಮಾಂ ವಿಂದತೇ ಕ್ಷಮಾ ॥ 15॥

ಏತದಾತ್ಮವತಾಂ ವೃತ್ತಮೇಷ ಧರ್ಮಃ ಸನಾತನಃ .
ಕ್ಷಮಾಚೈವಾನೃಶಂಸ್ಯಂ ಚ ತತ್ಕರ್ತಾಸ್ಮ್ಯಹಮಂಜಸಾ ॥ 16॥

ಪರೈಸ್ತಾಡಿತಸ್ಯಾಪಿತತ್ತಾಡನಸಮರ್ಥಸ್ಯ
ಚಿತೇ ಕ್ಷೋಭಾನುತ್ಪತ್ತಿಃ ಕ್ಷಮಾ ॥ 17॥

॥ ಇತಿ ಕಾಶ್ಯಪಗೀತಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read:

Kashyapa Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kashyapa Gita Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top