Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Kiratha Ashtakam Lyrics in Gujarati | કિરાતાષ્ટકં

કિરાતાષ્ટકં Lyrics in Gujarati:

શ્રીઃ ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ । કિરાતશાસ્ત્રે નમઃ ॥

અથ કિરાતાષ્ટકમ્ ॥

પ્રત્યર્થિ-વ્રાત-વક્ષઃસ્થલ-રુધિરસુરાપાનમત્તા પૃષત્કં
ચાપે સન્ધાય તિષ્ઠન્ હૃદયસરસિજે મામકે તાપહં તમ્ ।
પિમ્ભોત્તંસઃ શરણ્યઃ પશુપતિતનયો નીરદાભઃ પ્રસન્નો
દેવઃ પાયાદપાયાત્ શબરવપુરસૌ સાવધાનઃ સદા નઃ ॥ ૧॥

આખેટાય વનેચરસ્ય ગિરિજાસક્તસ્ય શમ્ભોઃ સુતઃ
ત્રાતું યો ભુવનં પુરા સમજનિ ખ્યાતઃ કિરાતાકૃતિઃ ।
કોદણ્ડક્ષુરિકાધરો ઘનરવઃ પિઞ્છાવતંસોજ્જ્વલઃ
સ ત્વં મામવ સર્વદા રિપુગણત્રસ્તં દયાવારિધે ॥ ૨॥

યો માં પીડયતિ પ્રસહ્ય સતતં દેહીત્યનન્યાશ્રયં
ભિત્વા તસ્ય રિપોરુરઃ ક્ષુરિકયા શાતાગ્રયા દુર્મતેઃ ।
દેવ ત્વત્કરપઙ્કજોલ્લસિતયા શ્રીમત્કિરાતાકૃતેઃ
તત્પ્રાણાન્ વિતરાન્તકાય ભગવન્ કાલારિપુત્રાઞ્જસા ॥ ૩॥

વિદ્ધો મર્મસુ દુર્વચોભિરસતાં સન્તપ્તશલ્યોપમૈઃ
દૃપ્તાનાં દ્વિષતામશાન્તમનસાં ખિન્નોઽસ્મિ યાવદ્ભૃશમ્ ।
તાવત્ત્વં ક્ષુરિકાશરાસનધરશ્ચિત્તે મમાવિર્ભવન્
સ્વામિન્ દેવ કિરાતરૂપ શમય પ્રત્યર્થિગર્વં ક્ષણાત્ ॥ ૪॥

હર્તું વિત્તમધર્મતો મમ રતાશ્ચોરાશ્ચ યે દુર્જનાઃ
તેષાં મર્મસુ તાડયાશુ વિશિખૈસ્ત્વત્કાર્મુકાન્નિઃસૃતૈઃ ॥

શાસ્તારં દ્વિષતાં કિરાતવપુષં સર્વાર્થદં ત્વામૃતે
પશ્યામ્યત્ર પુરારિપુત્ર શરણં નાન્યં પ્રપન્નોઽમ્યહમ્ ॥ ૫॥

યક્ષપ્રેતપિશાચભૂતનિવહા દુઃખપ્રદા ભીષણાઃ
બાધન્તે નરશોણિતોત્સુકધિયો યે માં રિપુપ્રેરિતાઃ ।
ચાપ-જ્યા-નિનદૈસ્ત્વમીશ સકલાન્ સંહૃત્ય દુષ્ટગ્રહાન્
ગૌરીશાત્મજ દૈવતેશ્વર કિરાતાકાર સંરક્ષ મામ્ ॥ ૬॥

દ્રોગ્ધું યે નિરતાઃ ત્વમદ્ય પદપદ્મૈકાન્તભક્તાય મે
માયાછન્નકળેબરાશ્રુવિષદાનાદ્યૈઃ સદા કર્મભિઃ ।
વશ્યસ્તમ્ભનમારણાદિકુશલપ્રારમ્ભદક્ષાનરીન્
દુષ્ટાન્ સંહર દેવદેવ શબરાકાર ત્રિલોકેશ્વર ॥ ૭॥

તન્વા વા મનસા ગિરાપિ સતતં દોષં ચિકીર્ષત્યલં
ત્વત્પાદપ્રણતસ્ય નિરપરાધસ્યાપિ યે માનવાઃ ।
સર્વાન્ સંહર તાન્ ગિરીશસુત મે તાપત્રયૌઘાનપિ
ત્વામેકં શબરાકૃતે ભયહરં નાથં પ્રપન્નોઽસ્મ્યહમ્ ॥ ૮॥

ક્લિષ્ટો રાજભટૈસ્તદાપિ પરિભૂતોઽહં ખલૈર્વ્યરિભિઃ
ચાન્યૈર્ઘોરતરૈર્વિપજ્જલનિધૌ મગ્નોઽસ્મિ દુઃખાતુરમ્ ।
હા હા કિઙ્કરવૈ વિભો શબરવેષં ત્વામભીષ્ટાર્થદં
વન્દેઽહં પરદૈવતં કુરુ કૃપાનાથાર્તબન્ધો મયિ ॥ ૯॥

સ્તોત્રં યઃ પ્રજપેત્ પ્રશાન્તકરણૈર્નિત્યં કિરાતાષ્ટકં
સ ક્ષિપ્રં વશગાન્ કરોતિ નૃપતીનાબદ્ધવૈરાનપિ ।
સંહૃત્યાત્મવિરોધિનઃ ખલજનાન્ દુષ્ટગ્રહાનપ્યસૌ
યાત્યન્તે યમદૂતભીતિરહિતો દિવ્યાં ગતિં શાશ્વતીમ્ ॥ ૧૦।

ઇતિ કિરાતાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top