Ashtaka Shiva Stotram

Lord Shiva Ashtakam 2 Lyrics in Punjabi | Lord Shiva Slokas

Lord Shiva Ashtakam 2 in Punjabi:

|| ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੨ ||

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰਭੁਮੀਸ਼ਮਨੀਸ਼ਮਸ਼ੇਸ਼ਗੁਣਂ ਗੁਣਹੀਨਮਹੀਸ਼-ਗਲਾਭਰਣਮ੍ ।
ਰਣ-ਨਿਰ੍ਜਿਤ-ਦੁਰ੍ਜ੍ਜਯਦੈਤ੍ਯਪੁਰਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਿਵਕਲ੍ਪਤਰੁਮ੍ || ੧ ||

ਗਿਰਿਰਾਜ ਸੁਤਾਨ੍ਵਿਤ-ਵਾਮ ਤਨੁਂ ਤਨੁ-ਨਿਨ੍ਦਿਤ-ਰਾਜਿਤ-ਕੋਟੀਵਿਧੁਮ੍ ।
ਵਿਧਿ-ਵਿਸ਼੍ਣੁ-ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੁਤ-ਪਾਦਯੁਗਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਿਵਕਲ੍ਪਤਰੁਮ੍ || ੨ ||

ਸ਼ਸ਼ਿਲਾਞ੍ਛਿਤ-ਰਞ੍ਜਿਤ-ਸਨ੍ਮੁਕੁਟਂ ਕਟਿਲਮ੍ਬਿਤ-ਸੁਨ੍ਦਰ-ਕਤ੍ਤਿਪਟਮ੍ ।
ਸੁਰਸ਼ੈਵਲਿਨੀ-ਕਤ-ਪੂਤਜਟਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਿਵਕਲ੍ਪਤਰੁਮ੍ || ੩ ||

ਨਯਨਤ੍ਰਯ-ਭੂਸ਼ਿਤ-ਚਾਰੁਮੁਖਂ ਮੁਖਪਦ੍ਮ-ਪਰਾਜਿਤ-ਕੋਟਿਵਿਧੁਮ੍ ।
ਵਿਧੁ-ਖਣ੍ਡ-ਵਿਮਣ੍ਡਿਤ-ਭਾਲਤਟਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਿਵਕਲ੍ਪਤਰੁਮ੍ || ੪ ||

ਵਸ਼ਰਾਜ-ਨਿਕੇਤਨਮਾਦਿਗੁਰੁਂ ਗਰਲਾਸ਼ਨਮਾਜਿ ਵਿਸ਼ਾਣਧਰਮ੍ ।
ਪ੍ਰਮਥਾਧਿਪ-ਸੇਵਕ-ਰਞ੍ਜਨਕਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਿਵਕਲ੍ਪਤਰੁਮ੍ || ੫ ||

ਮਕਰਧ੍ਵਜ-ਮਤ੍ਤਮਤਙ੍ਗਹਰਂ ਕਰਿਚਰ੍ਮ੍ਮਗਨਾਗ-ਵਿਬੋਧਕਰਮ੍ ।
ਵਰਦਾਭਯ-ਸ਼ੂਲਵਿਸ਼ਾਣ-ਧਰਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਿਵਕਲ੍ਪਤਰੁਮ੍ || ੬ ||

ਜਗਦੁਦ੍ਭਵ-ਪਾਲਨ-ਨਾਸ਼ਕਰਂ ਕਪਯੈਵ ਪੁਨਸ੍ਤ੍ਰਯ ਰੂਪਧਰਮ੍ ।
ਪ੍ਰਿਯ ਮਾਨਵ-ਸਾਧੁਜਨੈਕਗਤਿਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਿਵਕਲ੍ਪਤਰੁਮ੍ || ੭ ||

ਨ ਦਤ੍ਤਨ੍ਤੁ ਪੁਸ਼੍ਪਂ ਸਦਾ ਪਾਪ ਚਿਤ੍ਤੈਃ ਪੁਨਰ੍ਜਨ੍ਮ ਦੁਃਖਾਤ੍ ਪਰਿਤ੍ਰਾਹਿ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ।
ਭਜਤੋऽਖਿਲ ਦੁਃਖ ਸਮੂਹ ਹਰਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਿਵਕਲ੍ਪਤਰੁਮ੍ || ੮ ||

|| ਇਤਿ ਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ||

Also Read:

Shiva Astotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil