Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Lord Shiva Ashtakam 2 Lyrics in Hindi | Lord Shiva Slokas

Lord Shiva Ashtakam 2 in Hindi:

|| श्रीशिवाष्टकम् २ ||

श्रीगणेशाय नमः ।
प्रभुमीशमनीशमशेषगुणं गुणहीनमहीश-गलाभरणम् ।
रण-निर्जित-दुर्ज्जयदैत्यपुरं प्रणमामिशिवं शिवकल्पतरुम् || १ ||

गिरिराज सुतान्वित-वाम तनुं तनु-निन्दित-राजित-कोटीविधुम् ।
विधि-विष्णु-शिवस्तुत-पादयुगं प्रणमामिशिवं शिवकल्पतरुम् || २ ||

शशिलाञ्छित-रञ्जित-सन्मुकुटं कटिलम्बित-सुन्दर-कृत्तिपटम् ।
सुरशैवलिनी-कृत-पूतजटं प्रणमामिशिवं शिवकल्पतरुम् || ३ ||

नयनत्रय-भूषित-चारुमुखं मुखपद्म-पराजित-कोटिविधुम् ।
विधु-खण्ड-विमण्डित-भालतटं प्रणमामिशिवं शिवकल्पतरुम् || ४ ||

वृषराज-निकेतनमादिगुरुं गरलाशनमाजि विषाणधरम् ।
प्रमथाधिप-सेवक-रञ्जनकं प्रणमामिशिवं शिवकल्पतरुम् || ५ ||

मकरध्वज-मत्तमतङ्गहरं करिचर्म्मगनाग-विबोधकरम् ।
वरदाभय-शूलविषाण-धरं प्रणमामिशिवं शिवकल्पतरुम् || ६ ||

जगदुद्भव-पालन-नाशकरं कृपयैव पुनस्त्रय रूपधरम् ।
प्रिय मानव-साधुजनैकगतिं प्रणमामिशिवं शिवकल्पतरुम् || ७ ||

न दत्तन्तु पुष्पं सदा पाप चित्तैः पुनर्जन्म दुःखात् परित्राहि शम्भो ।
भजतोऽखिल दुःख समूह हरं प्रणमामिशिवं शिवकल्पतरुम् || ८ ||

|| इति शिवाष्टकं सम्पूर्णम् ||

Also Read:

Shiva Astotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Lord Shiva Ashtakam 2 Lyrics in Hindi | Lord Shiva Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top