Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Lord Shiva Ashtakam 2 Lyrics in English | Lord Shiva Slokas

Lord Shiva Ashtakam 2 in English:

sri ganesaya namah ।
prabhumisamanisamasesagunam gunahinamahisa-galabharanam ।
rana-nirjita-durjjayadaityapuram pranamamisivam sivakalpatarum || 1 ||

giriraja sutanvita-vama tanum tanu-nindita-rajita-kotividhum ।
vidhi-visnu-sivastuta-padayugam pranamamisivam sivakalpatarum || 2 ||

sasilanchita-ranjita-sanmukutam katilambita-sundara-krttipatam ।
surasaivalini-krta-pūtajatam pranamamisivam sivakalpatarum || 3 ||

nayanatraya-bhūsita-carumukham mukhapadma-parajita-kotividhum ।
vidhu-khanḍa-vimanḍita-bhalatatam pranamamisivam sivakalpatarum || 4 ||

vrsaraja-niketanamadigurum garalasanamaji visanadharam ।
pramathadhipa-sevaka-ranjanakam pranamamisivam sivakalpatarum || 5 ||

makaradhvaja-mattamataṅgaharam karicarmmaganaga-vibodhakaram ।
varadabhaya-sūlavisana-dharam pranamamisivam sivakalpatarum || 6 ||

jagadudbhava-palana-nasakaram krpayaiva punastraya rūpadharam ।
priya manava-sadhujanaikagatim pranamamisivam sivakalpatarum || 7 ||

na dattantu puspam sada papa cittaih punarjanma duhkhat paritrahi sambho ।
bhajato’khila duhkha samūha haram pranamamisivam sivakalpatarum || 8 ||

|| iti sivastakam sampūrnam ||

Also Read:

Shiva Astotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Lord Shiva Ashtakam 2 Lyrics in English | Lord Shiva Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top