Panchaka

Matripanchakam Lyrics in Punjabi

ਮਾਤਪਞ੍ਚਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਤੀਰ੍ਥਵਿਰਚਿਤਮ੍
ਮਾਤਃ ਸੋऽਹਮੁਪਸ੍ਤਿਤੋऽਸ੍ਮਿ ਪੁਰਤਃ ਪੂਰ੍ਵਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾਂ ਸ੍ਮਰਨ੍
ਪ੍ਰਤ੍ਯਸ਼੍ਰਾਵਿ ਪੁਰਾਹਿ ਤੇऽਨ੍ਤ੍ਯ ਸਮਯੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁਂ ਸਮੀਪਂ ਤਵ ।
ਗ੍ਰਾਹਗ੍ਰਾਸਮਿਸ਼ਾਦ੍ਯਯਾ ਹ੍ਯਨੁਮਤਸ੍ਤੁਰ੍ਯਾਸ਼੍ਰਮਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁਵਾਨ੍
ਯਤ੍ਪ੍ਰੀਤ੍ਯੈ ਚ ਸਮਾਗਤੋऽਹਮਧੁਨਾ ਤਸ੍ਯੈ ਜਨਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੧॥

ਬ੍ਰੂਤੇ ਮਾਤਸਮਾ ਸ਼੍ਰੁਤਿਰ੍ਭਗਵਤੀ ਯਦ੍ਬਾਰ੍ਹਦਾਰਣ੍ਯਕੈ
ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਵੇਤ੍ਸ੍ਯਤਿ ਮਾਤਮਾਂਸ਼੍ਚ ਪਿਤਮਾਨਾਚਾਰ੍ਯਵਾਨਿਤ੍ਯਸੌ ।
ਤਤ੍ਰਾਦੌ ਕਿਲ ਮਾਤਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਣਵਿਧਿਂ ਸਰ੍ਵੋਤ੍ਤਮਂ ਸ਼ਾਸਤੀ
ਪੂਜ੍ਯਾਤ੍ਪੂਜ੍ਯਤਰਾਂ ਸਮਰ੍ਥਯਤਿ ਯਾਂ ਤਸ੍ਯੈ ਜਨਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੨॥

ਅਮ੍ਬਾ ਤਾਤ ਇਤਿ ਸ੍ਵਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਣਵਸ਼ਾਦੁਚ੍ਚਾਰਣਪ੍ਰਕ੍ਰਿਯਾਂ
ਯਾ ਸੂਤੇ ਪ੍ਰਥਮਂ ਕ੍ਵ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰਿਹ ਨੋ ਮਾਤੁਸ੍ਤੁ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾਂ ਵਿਨਾ ।
ਵ੍ਯੁਤ੍ਪਤ੍ਤਿਂ ਕ੍ਰਮਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸਾਰ੍ਵਜਨਿਕੀਂ ਤਤ੍ਤਤ੍ਪਦਾਰ੍ਥੇਸ਼ੁ ਯਾ
ਹ੍ਯਾਧਤ੍ਤੇ ਵ੍ਯਵਹਾਰਮਪ੍ਯਵਕਿਲਂ ਤਸ੍ਯੈ ਜਨਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੩॥

ਇਸ਼੍ਟਾਨਿਸ਼੍ਟਹਿਤਾਹਿਤਾਦਿਧਿਸ਼ਣਾਹੌਨਾ ਵਯਂ ਸ਼ੈਸ਼ਵੇ
ਕੀਟਾਨ੍ ਸ਼ਸ਼੍ਕੁਲਵਿਤ੍ ਕਰੇਣ ਦਧਤੋ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਾਸ਼ਯਾ ਬਾਲਿਸ਼ਾਃ ।
ਮਾਤ੍ਰਾ ਵਾਰਿਤਸਾਹਸਾਃ ਖਲੁਤਤੋ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਾਣ੍ਯਭਕ੍ਸ਼੍ਯਾਣਿ ਵਾ
ਵ੍ਯਜ੍ਞਾਸਿਸ਼੍ਮ ਹਿਤਾਹਿਤੇ ਚ ਸੁਤਰਾਂ ਤਸ੍ਯੈ ਜਨਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੪॥

ਆਤ੍ਮਜ੍ਞਾਨਸਮਾਰ੍ਜਨੋਪਕਰਣਂ ਯਦ੍ਦੇਹਯਨ੍ਤ੍ਰਂ ਵਿਦੁਃ
ਤਦ੍ਰੋਗਾਦਿਭਯਾਨ੍ਮਗੋਰਗਰਿਪੁਵ੍ਰਾਤਾਦਵਨ੍ਤੀ ਸ੍ਵਯਮ੍ ।
ਪੁਸ਼੍ਣਨ੍ਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ੁਮਾਦਰਾਦ੍ਗੁਰੁਕੁਲਂ ਪ੍ਰਾਪਯ੍ਯ ਕਾਲਕ੍ਰਮਾਤ੍
ਯਾ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਸ਼ਿਖਾਮਣਿਂ ਵਿਤਨੁਤੇ ਤਸ੍ਯੈ ਜਨਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੫॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਚ੍ਛਙ੍ਗਗਿਰਿਜਗਦ੍ਗੁਰੁਚਰਣਸਰੋਹਸੇਵਾਸਮਾਸਦਿਤਸਾਰਸ੍ਵਤਵਿਭਵਲੇਸ਼ਸ੍ਯ
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਾਨਨ੍ਦਤੀਰ੍ਥਸ੍ਵਾਮਿਪੂਜ੍ਯਪਾਦਸ਼ਿਸ਼੍ਯਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਤੀਰ੍ਥਸ੍ਯ
ਭਾਸ਼੍ਯਸ੍ਵਾਮਿਨਃ ਚ ਕਤੌ ਮਾਤਪਞ੍ਚਕਮ੍
॥ ॐ ਤਤ੍ਸਤ੍॥

Ads