Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Panchaka lyrics in Punjabi

Hayagriva Panchakam Lyrics in Punjabi

ਹਯਗ੍ਰੀਵਪਞ੍ਚਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦਾਹ੍ਲਾਦਹੇਤੁਂ ਸਕਲਗੁਣਗਣਂ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਮਾਤ੍ਰਂ ਸੌਹਾਸਹ੍ਯੋਗਮੂਰ੍ਤਿਂ ਸਦਭਯਮਰਿਸ਼ਙ੍ਖੌਰਮਬਿਭ੍ਰਤਂ ਚ । ਅਂਹਃਸਂਹਾਰਿਦਕ੍ਸ਼ਂ ਵਿਧਿਭਵਵਿਹਗੇਨ੍ਦ੍ਰਚਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਵਨ੍ਦ੍ਯਂ ਰਕ੍ਸ਼ੋਵਕ੍ਸ਼ੋਵਿਦਾਰੋਲ੍ਲਸਦਮਲਦਸ਼ਂ ਨੌਮਿ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਸਿਂਹਮ੍ ॥ ੧॥ ਵਾਮਾਙ੍ਕਸ੍ਥਧਰਾਕਰਾਞ੍ਜਲਿਪੁਟਪ੍ਰੇਮਾਤਿਹਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤਰਂ ਸੀਮਾਤੀਤਗੁਣਂ ਫਣੀਨ੍ਦ੍ਰਫਣਗਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ਯਪਾਦਾਮ੍ਬੁਜਮ੍ । ਕਾਮਾਦ੍ਯਾਕਰਚਕ੍ਰਸ਼ਙ੍ਖਸੁਵਰੋਦ੍ਵਾਮਾਭਯੋਧਾਤ੍ਕਰੇ ਸਾਮਾਦੀਡ੍ਯਵਰਾਹਰੂਪਮਮਲਂ ਹੇ ਮਾਨਸੇ ਸਂਸ੍ਮਰ ॥ ੨॥ ਕੋਲਾਯ ਲਸਦਾਕਲ੍ਪਜਾਲਾਯ ਵਨਮਾਲਿਨੇ । ਨੀਲਾਯ ਨਿਜਭਕ੍ਤੌਘਪਾਲਾਯ ਹਰਯੇ ਨਮਃ ॥ ੩॥ ਧਾਤ੍ਰੀਂ ਸ਼ੁਭਗੁਣਪਾਤ੍ਰੀਮਾਦਾਯਾਸ਼ੇਸ਼ਵਿਬੁਧਮੋਦਾਯ । ਸ਼ੇਸ਼ੇ ਤਮਿਮਦੋਸ਼ੇ ਧਾਤੁਂ ਹਾਤੁਂ ਚ ਸ਼ਙ੍ਕਿਨਂ ਸ਼ਙ੍ਕੇ ॥ ੪॥ […]

Shri Hanumat Pancha Chamaram Lyrics in Punjabi

ਸ਼੍ਰੀਹਨੂਮਤ੍ ਪਞ੍ਚ ਚਾਮਰਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ਹਨੂਮਤੇ ਦਯਾਵਤੇ ਮਨੋਗਤੇ ਸੁਵਰ੍ਣਪਰ੍ਵਤਾਕਤੇ ਨਭਸ੍ਸ੍ਵਤਃ ਸੁਤਾਯ ਤੇ । ਨ ਚਾਞ੍ਜਨੇਯ ਤੇ ਸਮੋ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯੇ ਮਹਾਮਤੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮੇ ਵਚਃਕਮੇ ਸਮਸ੍ਤਸਿਦ੍ਧਿਸਙ੍ਕ੍ਰਮੇ ॥ ੧॥ ਰਵਿਂ ਗ੍ਰਸਿਸ਼੍ਣੁਰੁਤ੍ਪਤਨ੍ ਫਲੇਚ੍ਛਯਾ ਸ਼ਿਸ਼ੁਰ੍ਭਵਾਨ੍ ਰਵੇਰ੍ਗਹੀਤਵਾਨਹੋ ਸਮਸ੍ਤਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰ੍ਕਮ੍ । ਭਵਨ੍ਮਨੋਜ੍ਞਭਾਸ਼ਣਂ ਬਭੂਵ ਕਰ੍ਣਭੂਸ਼ਣਂ ਰਘੂਤ੍ਤਮਸ੍ਯ ਮਾਨਸਾਂਬੁਜਸ੍ਯ ਪੂਰ੍ਣਤੋਸ਼ਣਮ੍ ॥ ੨॥ ਧਰਾਤ੍ਮਜਾਪਤਿਂ ਭਵਾਨ੍ ਵਿਭਾਵਯਨ੍ ਜਗਤ੍ਪਤਿਂ ਜਗਾਮ ਰਾਮਦਾਸਤਾਂ ਸਮਸ੍ਤਲੋਕਵਿਸ਼੍ਰੁਤਾਮ੍ । ਵਿਲਙ੍ਘ੍ਯ ਵਾਰਿਧਿਂ ਜਵਾਤ੍ ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਦੀਨਜਾਨਕੀਂ […]

Sadhana Panchakam lyrics in Punjabi With Meaning

ਸਾਧਨ ਪਞ੍ਚਕਂ Lyrics in Punjabi: ਵੇਦੋ ਨਿਤ੍ਯਮਧੀਯਤਾਂ ਤਦੁਦਿਤਂ ਕਰ੍ਮ ਸ੍ਵਨੁਸ਼੍ਠੀਯਤਾਂ ਤੇਨੇਸ਼ਸ੍ਯ ਵਿਧੀਯਤਾਮਪਚਿਤਿਃ ਕਾਮ੍ਯੇ ਮਤਿਸ੍ਤ੍ਯਜ੍ਯਤਾਮ੍ । ਪਾਪੌਘਃ ਪਰਿਧੂਯਤਾਂ ਭਵਸੁਖੇ ਦੋਸ਼ੋऽਨੁਸਨ੍ਧੀਯਤਾ- ਮਾਤ੍ਮੇਚ੍ਛਾ ਵ੍ਯਵਸੀਯਤਾਂ ਨਿਜਗਹਾਤ੍ਤੂਰ੍ਣਂ ਵਿਨਿਰ੍ਗਮ੍ਯਤਾਮ੍ ॥ ੧॥ ਸਙ੍ਗਃ ਸਤ੍ਸੁ ਵਿਧੀਯਤਾਂ ਭਗਵਤੋ ਭਕ੍ਤਿਰ੍ਦਢਾऽऽਧੀਯਤਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਾਦਿਃ ਪਰਿਚੀਯਤਾਂ ਦਢਤਰਂ ਕਰ੍ਮਾਸ਼ੁ ਸਨ੍ਤ੍ਯਜ੍ਯਤਾਮ੍ । ਸਦ੍ਵਿਦ੍ਵਾਨੁਪਸਪ੍ਯਤਾਂ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਤਤ੍ਪਾਦੁਕਾ ਸੇਵ੍ਯਤਾਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮੈਕਾਕ੍ਸ਼ਰਮਰ੍ਥ੍ਯਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼ਿਰੋਵਾਕ੍ਯਂ ਸਮਾਕਰ੍ਣ੍ਯਤਾਮ੍ ॥ ੨॥ ਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥਸ਼੍ਚ ਵਿਚਾਰ੍ਯਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼ਿਰਃਪਕ੍ਸ਼ਃ ਸਮਾਸ਼੍ਰੀਯਤਾਂ ਦੁਸ੍ਤਰ੍ਕਾਤ੍ਸੁਵਿਰਮ੍ਯਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਮਤਸ੍ਤਰ੍ਕੋऽਨੁਸਨ੍ਧੀਯਤਾਮ੍ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਮੀਤਿ ਵਿਭਾਵ੍ਯਤਾਮਹਰਹਰ੍ਗਰ੍ਵਃ ਪਰਿਤ੍ਯਜ੍ਯਤਾਂ […]

SarasvatIpanchakam lyrics in Punjabi

ਸਰਸ੍ਵਤੀਪਞ੍ਚਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸੁਰਮਕੁਞ੍ਚਮਧ੍ਯਗੋ ਮਰਾਲਮਧ੍ਯਸ਼ੋਭਿਤੋ ਨਦੀਤਟਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਃ ਸ੍ਥਿਰਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਲੋਚਨਃ । ਹਦਿਸ੍ਵਰਾਤ੍ਮਿਕਾਸ੍ਮਰਨ੍ਮਨੋਯਸ਼ਸ੍ਵਤੀਨਮ- ਨ੍ਸਰਸ੍ਵਤੀਸ੍ਤਵਂ ਪਠਨ੍ਕਦਾ ਯਤਿਰ੍ਭਵਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੧॥ ਲਸਤ੍ਸਿਤਾਮ੍ਬੁਰੂਹਵਰ੍ਣਵਸ੍ਤ੍ਰਭਾਸਿਤਾਸ੍ਤੁਤਿਂ ਸ੍ਫੁਰਦ੍ਵਿਭੂਸ਼ਣਾਸ਼੍ਰਯਾਵਿਲਾਸਿਨਾਮਮਞ੍ਜਰੀਮ੍ । ਤ੍ਰਿਲੋਕਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਸੁਨ੍ਦਰੀਕਥਾਕਲਾਪਵਲ੍ਲਰੀਂ ਸਰਸ੍ਵਤੀਸ੍ਤਵਂ ਪਠਨ੍ਕਦਾ ਯਤਿਰ੍ਭਵਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੨॥ ਕਵਿਤ੍ਵਕੀਰ੍ਤਿਬੁਦ੍ਧਿਵਦ੍ਧਿਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞਾਨਦਾਸ੍ਤੁਤਿਂ ਸਮੀਕ੍ਸ਼ਸ਼ੋਚਤਕੇਤਤ੍ਤ੍ਵਦਾਯਿਨਾਮਮਞ੍ਜਰੀਮ੍ । ਤ੍ਰਿਲੋਕਵੇਦ੍ਯਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਨਦਾਵਿਚਾਰਵਲ੍ਲਰੀਂ ਸਰਸ੍ਵਤੀਸ੍ਤਵਂ ਪਠਨ੍ਕਦਾ ਯਤਿਰ੍ਭਵਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੩॥ ਪ੍ਰਕਸ਼੍ਟਪਾਠਸ਼ਾਲਯਾ ਸੁਗੇਯਗੀਤਮਾਲਯਾ ਪਰਾਤ੍ਮਵੇਦਭਾਸ਼ਯਾ ਨਿਤਾਨ੍ਤਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਯਾ । ਅਸਙ੍ਖ੍ਯਯੋਗਯੋਗਿਨਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਾਸ਼ਿਵਾਸ੍ਤਵਂ ਸਰਸ੍ਵਤੀਸ੍ਤਵਂ ਪਠਨ੍ਕਦਾ ਯਤਿਰ੍ਭਵਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੪॥ ਨਿਸ਼ਮ੍ਯ ਕਰ੍ਮਸਮ੍ਭਵਪ੍ਰਪੁਣ੍ਯਪਾਪਯੁਗ੍ਮਕਂ ਵਿਨਸ਼੍ਯ ਗੋਸਮੂਹਜਾਤਨਸ਼੍ਵਰਾਰ੍ਤਸਂਸਤਿਮ੍ । ਨਿਪਤ੍ਯ ਦੇਹਗਰ੍ਵਸਰ੍ਵਮਾਨਪੁਞ੍ਜਦੁਰ੍ਮਤਿਂ ਸਰਸ੍ਵਤੀਸ੍ਤਵਂ ਪਠਨ੍ਕਦਾ ਯਤਿਰ੍ਭਵਾਮ੍ਯਹਮ੍ […]

Sati Panchakam Lyrics in Punjabi With Meaning

ਸਤੀਪਞ੍ਚਕਮ੍ Lyrics in Punjabi : ਸਤੀਨਾਂ ਸਤੀਂ ਸ਼ਮ੍ਭੁਮਾਨ੍ਯਾਂ ਭਵਾਨੀਂ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਪੀਠੇ ਵਿਭਿਨ੍ਨਾਙ੍ਗਭੂਤ੍ਯਾ । ਲਸਨ੍ਤੀਂ ਸੁਖਜ੍ਞਾਨਵੈਰਾਗ੍ਯਭਕ੍ਤਿ- ਪ੍ਰਭਾਦਾਂ ਸ਼ੁਭਾਮਾਦਿਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਭਜਾਮਿ ॥ ੧॥ ਪੁਰਾ ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਸ੍ਯ ਨਾਸ਼ਾਯ ਕਾਰ੍ਯਾਂ ਨਿਮਿਤ੍ਤਾਂ ਤਥਾ ਕਾਰਣਾਂ ਦਕ੍ਸ਼ਪੁਤ੍ਰੀਮ੍ । ਸ਼ਿਵਸ੍ਨੇਹਧਾਰਾਜ੍ਵਲਨ੍ਤੀਂ ਸ਼ਿਵਾਙ੍ਗੀਂ ਨਤਾਭੀਸ਼੍ਟਦਾਮੀਸ਼ਪਤ੍ਨੀਂ ਭਜਾਮਿ ॥ ੨॥ ਕੁਕਰ੍ਮਪ੍ਰਲਿਪ੍ਤਪ੍ਰਕਾਮਿਪ੍ਰਮਤ੍ਤ- ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾਨ੍ਧਕਾਰਾਵਰੁਦ੍ਧਸ੍ਯ ਜਨ੍ਤੋਃ । ਪੁਰਾ ਸ੍ਨੇਹਵਾਤ੍ਸਲ੍ਯਧਾਰਾਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੀਂ ਸ਼ਿਵਾਂ ਮਾਤਰਂ ਭਕ੍ਤਵਨ੍ਦ੍ਯਾਂ ਭਜਾਮਿ ॥ ੩॥ ਨ ਭੂਤੇ ਭਵਿਸ਼੍ਯੇ ਤਥਾ ਵਰ੍ਤਮਾਨੇ ਨ ਲੋਕੇ ਵਿਲੋਕੇ ਤਥਾਨ੍ਯਤ੍ਰ […]

Shiva Panchakshara Mantra Stotra Lyrics in Punjabi

ਸ਼ਿਵਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਤੋਤ੍ਰ Lyrics in Punjabi: The term Shiva means “auspicious. ” The God Shiva is all-auspiciousness . The mantra namah Shivaya, used to offer salutations to Shiva, is an effective prayer to propitiate Shiva . This mantra appears in many places in Vedic and Puranic literature. For example, the famous shri Rudram hymn from the Yajur […]

ShivapanchakSharanakShatra Stotra Lyrics in Punjabi

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮਾਲਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਮਦਾਤ੍ਮਨੇ ਗੁਣੈਕਸਿਨ੍ਧਵੇ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ਧਾਮਲੇਸ਼ਧੂਤਕੋਕਬਨ੍ਧਵੇ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ । ਨਾਮਸ਼ੇਸ਼ਿਤਾਨਮਦ੍ਭਾਵਾਨ੍ਧਵੇ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ਪਾਮਰੇਤਰਪ੍ਰਧਾਨਬਨ੍ਧਵੇ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ॥ ੧॥ ਕਾਲਭੀਤਵਿਪ੍ਰਬਾਲਪਾਲ ਤੇ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ਸ਼ੂਲਭਿਨ੍ਨਦੁਸ਼੍ਟਦਕ੍ਸ਼ਫਾਲ ਤੇ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ । ਮੂਲਕਾਰਣਾਯ ਕਾਲਕਾਲ ਤੇ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ਪਾਲਯਾਧੁਨਾ ਦਯਾਲਵਾਲ ਤੇ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ॥ ੨॥ ਇਸ਼੍ਟਵਸ੍ਤੁਮੁਖ੍ਯਦਾਨਹੇਤਵੇ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ਦੁਸ਼੍ਟਦੈਤ੍ਯਵਂਸ਼ਧੂਮਕੇਤਵੇ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ । ਸਸ਼੍ਟਿਰਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਧਰ੍ਮਸੇਤਵੇ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ਅਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਯੇ ਵਸ਼ੇਨ੍ਦ੍ਰਕੇਤਵੇ ਨਮਃ […]

ShivapanchAnanastotram Three Versions Lyrics in Punjabi

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਪਞ੍ਚਾਨਨਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ਪਞ੍ਚਮੁਖ ਸ਼ਿਵ Lyrics in Punjabi: Panchaanana, Panchavaktra or Panchamukhi Shiva is the combination of Shiva in all five of His aspects – aghora, Ishana, tatpuruSha, vAmadeva and saddyojata. The Panchamukha Shiva linga is found in rare temples. Four faces are in four directions and in some the fifth face is shown facing the sky […]

Vairagyapanchakam Lyrics in Punjabi with Meaning

Vairagya Panchakam Lyrics in Punjabi: ॥ ਵੈਰਾਗ੍ਯਪਞ੍ਚਕਮ੍ ॥ ਕ੍ਸ਼ੋਣੀ ਕੋਣ ਸ਼ਤਾਂਸ਼ ਪਾਲਨ ਕਲਾ ਦੁਰ੍ਵਾਰ ਗਰ੍ਵਾਨਲ- ਕ੍ਸ਼ੁਭ੍ਯਤ੍ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰ ਨਰੇਨ੍ਦ੍ਰ ਚਾਟੁ ਰਚਨਾ ਧਨ੍ਯਾਨ੍ ਨ ਮਨ੍ਯਾਮਹੇ । ਦੇਵਂ ਸੇਵਿਤੁਮੇਵ ਨਿਸ਼੍ਚਿਨੁਮਹੇ ਯੋऽਸੌ ਦਯਾਲੁਃ ਪੁਰਾ ਦਾਨਾ ਮੁਸ਼੍ਟਿਮੁਚੇ ਕੁਚੇਲ ਮੁਨਯੇ ਦਤ੍ਤੇ ਸ੍ਮ ਵਿਤ੍ਤੇਸ਼ਤਾਮ੍ ॥ ੧ ॥ ਸ਼ਿਲਂ ਕਿਮਨਲਂ ਭਵੇਦਨਲਮੌਦਰਂ ਬਾਧਿਤੁਂ ਪਯਃ ਪ੍ਰਸਤਿ ਪੂਰਕਂ ਕਿਮੁ ਨ ਧਾਰਕਂ ਸਾਰਸਮ੍ । ਅਯਤ੍ਨ ਮਲ ਮਲ੍ਲਕਂ ਪਥਿ […]

shrIvenkaTeshapa~nchakastotram Lyrics in Punjabi ॥ ਸ਼੍ਰੀਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼ਪਞ੍ਚਕਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼ਪਞ੍ਚਕਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਧਰਾਧਿਨਾਯਕਂ ਸ਼੍ਰਿਤਾਪਵਰ੍ਗਦਾਯਕਂ ਸ਼੍ਰੀਗਿਰੀਸ਼ਮਿਤ੍ਰਮਮ੍ਬੁਜੇਕ੍ਸ਼ਣਂ ਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਮ੍ । ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਮਾਦਿਦੇਵਮਕ੍ਸ਼ਰਂ ਪਰਾਤ੍ਪਰਂ ਨਾਗਰਾਙ੍ਗਿਰੀਸ਼੍ਵਰਂ ਨਮਾਮਿ ਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੧॥ ਉਪੇਨ੍ਦ੍ਰਮਿਨ੍ਦੁਸ਼ੇਖਰਾਰਵਿਨ੍ਦਜਾਮਰੇਨ੍ਦ੍ਰ ਬਨ੍ਦਾਰਕਾਦਿਸੇਵ੍ਯਮਾਨਪਾਦਪਙ੍ਕਜਦ੍ਵਯਮ੍ । ਚਨ੍ਦ੍ਰਸੂਰ੍ਯਲੋਚਨਂ ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਨੀਲਸਨ੍ਨਿਭਮ੍ ਨਾਗਰਾਙ੍ਗਿਰੀਸ਼੍ਵਰਂ ਨਮਾਮਿ ਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੨॥ ਨਨ੍ਦਗੋਪਨਨ੍ਦਨਂ ਸਨਨ੍ਦਨਾਦਿਵਨ੍ਦਿਤਂ ਕੁਨ੍ਦਕੁਟ੍ਮਲਾਗ੍ਰਦਨ੍ਤਮਿਨ੍ਦਿਰਾਮਨੋਹਰਮ੍ । ਨਨ੍ਦਕਾਰਵਿਨ੍ਦਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗਸਾਧਨਂ ਨਾਗਰਾਙ੍ਗਿਰੀਸ਼੍ਵਰਂ ਨਮਾਮਿ ਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੩॥ ਨਾਗਰਾਜਪਾਲਨਂ ਭੋਗਿਨਾਥਸ਼ਾਯਿਨਂ ਨਾਗਵੈਰਿਗਾਮਿਨਂ ਨਗਾਰਿਸ਼ਤ੍ਰੁਸੂਦਨਮ੍ । ਨਾਗਭੂਸ਼ਣਾਰ੍ਚਿਤਂ ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਾਦ੍ਯੁਦਾਯੁਧਂ ਨਾਗਰਾਙ੍ਗਿਰੀਸ਼੍ਵਰਂ ਨਮਾਮਿ ਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੪॥ ਤਾਰਹੀਰਕ੍ਸ਼ੀਰਸ਼ਾਰ [ਤਾਰਹੀਰਸ਼ਾਰ] ਦਾਭ੍ਰਤਾਰਕੇਸ਼ਕੀਰ੍ਤਿ [ਸਂ] ਵਿਹਾਰ [ਹਾਰਹਾਰ] ਮਾਦਿਮਧ੍ਯ੍ […]

Scroll to top