Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Panchaka lyrics in Punjabi

ਭੁਵਨ-ਕੇਲਿਕਲਾ-ਰਸਿਕੇ ਸ਼ਿਵੇ ਝਟਿਤਿ ਝਞ੍ਝਣ-ਝਙ੍ਕਤ-ਨੂਪੂਰੇ । ਧ੍ਵਨਿਮਯਂ ਭਵ-ਬੀਜਮਨਸ਼੍ਵਰਂ ਜਗਦਿਦਂ ਤਵ ਸ਼ਬ੍ਦਮਯਂ ਵਪੁਃ ॥ ੧॥ ਵਿਵਿਧ-ਚਿਤ੍ਰ-ਵਿਚਿਤ੍ਰਮਦ੍ਭੁਤਂ ਸਦਸਦਾਤ੍ਮਕਮਸ੍ਤਿ ਚਿਦਾਤ੍ਮਕਮ੍ । ਭਵਤਿ ਬੋਧਮਯਂ ਭਜਤਾਂ ਹਦਿ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵੇਤਿ ਸ਼ਿਵੇਤਿ ਵਚੋऽਨਿਸ਼ਮ੍ ॥ ੨॥…

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਵਿਨੋਦਮੋਦਮੋਦਿਤਾ ਦਯੋਦਯੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਨ੍ਤਰਾ ਨਿਸ਼ੁਮ੍ਭਸ਼ੁਮ੍ਭਦਮ੍ਭਦਾਰਣੇ ਸੁਦਾਰੁਣਾऽਰੁਣਾ । ਅਖਣ੍ਡਗਣ੍ਡਦਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲੀਵਿਮਣ੍ਡਿਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਰਸ਼੍ਮਿਰਸ਼੍ਮਿਰਾਸ਼ਿਸ਼ੋਭਿਤਾ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੧॥ ਅਮਨ੍ਦਨਨ੍ਦਿਨਨ੍ਦਿਨੀ ਧਰਾਧਰੇਨ੍ਦ੍ਰਨਨ੍ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਤੀਰ੍ਣਸ਼ੀਰ੍ਣਤਾਰਿਣੀ ਸਦਾਰ੍ਯਕਾਰ੍ਯਕਾਰਿਣੀ । ਤਦਨ੍ਧਕਾਨ੍ਤਕਾਨ੍ਤਕਪ੍ਰਿਯੇਸ਼ਕਾਨ੍ਤਕਾਨ੍ਤਕਾ ਮੁਰਾਰਿਕਾਮਚਾਰਿਕਾਮਮਾਰਿਧਾਰਿਣੀ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੨॥ ਅਸ਼ੇਸ਼ਵੇਸ਼ਸ਼ੂਨ੍ਯਦੇਸ਼ਭਰ੍ਤਕੇਸ਼ਸ਼ੋਭਿਤਾ ਗਣੇਸ਼ਦੇਵਤੇਸ਼ਸ਼ੇਸ਼ਨਿਰ੍ਨਿਮੇਸ਼ਵੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾ । ਜਿਤਸ੍ਵਸ਼ਿਞ੍ਜਿਤਾऽਲਿਕੁਞ੍ਜਪੁਞ੍ਜਮਞ੍ਜੁਗੁਞ੍ਜਿਤਾ…

ਸਦਾ ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਸ੍ਮਿਤਮਧੁਰਸਾਸ੍ਵਾਦਪਰਯਾ ਭਵਾਨ੍ਯਾ ਦਕ੍ਪਾਤਭ੍ਰਮਰਤਤਿਭਿਸ਼੍ਚੁਮ੍ਬਿਤਪੁਟਮ੍ । ਅਪਾਂ ਪਤ੍ਯੁਃ ਕਾਸ਼੍ਠਾਂ ਸ਼੍ਰਿਤਮਧਿਕਸ਼ੀਤਂ ਪਸ਼ੁਪਤੇ- ਰ੍ਮੁਖਂ ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਂ ਮਮ ਦੁਰਿਤਜਾਤਂ ਵ੍ਯਪਨਯੇਤ੍ ॥ ੧॥ ਜਟਾਨ੍ਤਃਸ੍ਵਰ੍ਧੁਨ੍ਯਾਸ਼੍ਸ਼ਿਸ਼ਿਰਮੁਖਵਾਤੈਰਵਮਤਿਂ ਗਤਂ ਵਾਮਾਂ ਰੁਸ਼੍ਟਾਮਨੁਨਯਸਹਸ੍ਰੈਃ ਪ੍ਰਸ਼ਮਿਤੁਮ੍ । ਕਿਰਤ੍ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਂ ਵਾਮਂ ਨਯਨਮਗਜਾਨੇਤ੍ਰਘਟਿਤਂ ਦਧਦ੍ਵਾਮਂ…

ਸ਼੍ਰੀਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ਪੁਰਾਣਸਾਰਮੁਦਿਤਂ ਵ੍ਯਾਸਾਯ ਧਾਤ੍ਰਾ ਪੁਰਾ ਤਤ੍ਖਣ੍ਡਂ ਪ੍ਰਥਮਂ ਮਹਾਗਣਪਤੇਸ਼੍ਚੋਪਾਸਨਾਖ੍ਯਂ ਯਥਾ । ਸਂਹਰ੍ਤੁਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਂ ਸ਼ਿਵੇਨ ਗਣਪਸ੍ਯਾਦੌ ਕਤਂ ਪੂਜਨਂ ਕਰ੍ਤੁਂ ਸਸ਼੍ਟਿਮਿਮਾਂ ਸ੍ਤੁਤਃ ਸ ਵਿਧਿਨਾ ਵ੍ਯਾਸੇਨ ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾਪ੍ਤਯੇ ॥ ਸਙ੍ਕਸ਼੍ਟ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਵਿਨਾਯਕਸ੍ਯ ਚ ਮਨੋਃ…

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਰਸਵਿਕ੍ਸ਼ਿਸ੍ਤਮਾਨਸਾ ਰਤਿਵਰ੍ਜਿਤਾਃ । ਅਨਿਰ੍ਵਤਾ ਲੋਕਵੇਦੇ ਤੇ ਮੁਖ੍ਯਾਃ ਸ਼੍ਰਵਣੋਤ੍ਸਕਾਃ ॥ ੧॥ ਵਿਕ੍ਲਿਨ੍ਨਮਨਸੋ ਯੇ ਤੁ ਭਗਵਤ੍ਸ੍ਮਤਿਵਿਹ੍ਵਲਾਃ । ਅਰ੍ਥੈਕਨਿਸ਼੍ਠਾਸ੍ਤੇ ਚਾਪਿ ਮਧ੍ਯਮਾਃ ਸ਼੍ਰਵਣੋਤ੍ਸੁਕਾਃ ॥ ੨॥ ਨਿਃਸਨ੍ਦਿਗ੍ਧਂ ਕਸ਼੍ਣਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਸਰ੍ਵਭਾਵੇਨ ਯੇ ਵਿਦੁਃ ।…

॥ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ ॥ ਅਥ ਪਞ੍ਚ ਦੇਵਤਾ-ਪੂਜਨ-ਵਿਧਿ ॥ ਸ੍ਨਾਤਃ ਸ਼੍ਵੇਤਵਸ੍ਤ੍ਰਪਰਿਧਾਨਂ ਕਤ੍ਵਾ ਕੁਸ਼ਹਸ੍ਤੋ ਯਜਮਾਨਃ ॐ ਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਂ ਪਰਮਂ ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਪ੍ਰਜਾਪਤੇਰ੍ਯਤ੍ਸਹਜਂ ਪੁਰਸ੍ਤਾਤ੍ । ਆਯੁਸ਼੍ਯਮਗ੍ਰ੍ਯਂ ਪ੍ਰਤਿਮੁਞ੍ਚ ਸ਼ੁਭ੍ਰਂ ਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਂ ਬਲਮਸ੍ਤੁ ਤੇਜਃ…

ॐ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਜਯਮ੍ । ॐ ਸਦ੍ਗੁਰੁਸ਼੍ਰੀਤ੍ਯਾਗਰਾਜਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮੋ ਨਮਃ । ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਦਯਾਨਨ੍ਦਪਞ੍ਚਕਮ੍ । ਏਕਵਸ੍ਤੁਪ੍ਰਮਾਣਂ ਤਂ ਏਕਸਤ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਿਣਮ੍ । ਏਕਵਾਕ੍ਯਪ੍ਰਕਾਸ਼ਂ ਤਂ ਦਯਾਨਨ੍ਦਂ ਪ੍ਰਣੌਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੧॥ ਦ੍ਵਿਕਰੇਹਪਰਾਰ੍ਥਂ ਤਂ ਦ੍ਵਯਾਤਿਗਗੁਣਾਸ਼੍ਰਯਮ੍ । ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਾਤੀਤਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਤਂ…

Shri Dayananda Panchakam Lyrics in Punjabi: ਸਦਾ ਸ੍ਮੇਰਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਕਪਾਪੂਰ੍ਣਨੇਤ੍ਰਂ ਸ੍ਥਿਰਂ ਦੀਨਮਿਤ੍ਰਂ ਜਨਪ੍ਰੀਤਿਪਾਤ੍ਰਮ੍ । ਸੁਵਿਜ੍ਞਾਤਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਂ ਕਸ਼ਾਯਾਕ੍ਤਵਸ੍ਤ੍ਰਂ ਦਯਾਨਨ੍ਦਰੂਪਂ ਮਦਾਚਾਰ੍ਯਮੀਡੇ ॥ ੧॥ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਸ਼੍ਠਂ ਸ੍ਵਤੋ ਧਰ੍ਮਨਿਸ਼੍ਠਂ ਅਹਿਂਸੈਕਨਿਸ਼੍ਠਂ ਸ੍ਵਸ਼ਿਸ਼੍ਯੈਃ ਸੁਜੁਸ਼੍ਟਮ੍ । ਯਤੀਨਾਂ…

॥ ਸ਼੍ਰੀਜਾਨਕੀਸ਼ਰਣਾਗਤਿਪਞ੍ਚਕਮ੍ ॥ ॐ ਕਪਾਰੂਪਿਣਿਕਲ੍ਯਾਣਿ ਰਾਮਪ੍ਰਿਯੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਨਕੀ । ਕਾਰੁਣ੍ਯਪੂਰ੍ਣਨਯਨੇ ਦਯਾਦਸ਼੍ਟ੍ਯਾਵਲੋਕਯੇ ॥ ਵ੍ਰਤਂ – ਪਾਪਾਨਾਂ ਵਾ ਸ਼ੁਭਾਨਾਂ ਵਾ ਵਧਾਰ੍ਹਾਰ੍ਣਾਂ ਪ੍ਲਵਙ੍ਗਮ । ਕਾਰ੍ਯਂ ਕਾਰੁਣ੍ਯਮਾਰ੍ਯੇਣ ਨ ਕਸ਼੍ਚਿਨ੍ਨਾਪਰਾਧ੍ਯਤਿ ॥ ਅਥ…

॥ ਜਾਨਕੀਪਞ੍ਚਕਮ੍ ॥ ਮਾਤਕੇ ਸਰ੍ਵਵਿਸ਼੍ਵੈਕਧਾਤ੍ਰੀਂ ਕ੍ਸ਼ਮਾਂ ਤ੍ਵਾਂ ਸੁਧਾਂ ਸ਼ੀਤਲਾਂ ਪੁਤ੍ਰਪੁਤ੍ਰੀਨੁਤਾਮ੍ । ਸ੍ਨੇਹਵਾਤ੍ਸਲ੍ਯਧਾਰਾਯੁਤਾਂ ਜਾਨਕੀਂ ਤਾਂ ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰੀਂ ਮਾਤਰਂ ਪ੍ਰੇਮਦਾਮ੍ ॥ ੧॥ ਨੂਪੁਰਾਨਨ੍ਦਦਾਂ ਕਿਙ੍ਕਣੀਮੇਖਲਾਂ ਸ਼ਾਤਕੁਮ੍ਭਾਙ੍ਗਦਾਂ ਹਾਰਰਤ੍ਨਾਕਰਾਮ੍ । ਕੁਣ੍ਡਲਾਭੂਸ਼ਣਾਂ ਮੌਲਿਹੀਰੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਂ ਤਾਂ…