Panchaka

Shri Hanumat Pancha Chamaram Lyrics in Punjabi

ਸ਼੍ਰੀਹਨੂਮਤ੍ ਪਞ੍ਚ ਚਾਮਰਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ਹਨੂਮਤੇ ਦਯਾਵਤੇ ਮਨੋਗਤੇ
ਸੁਵਰ੍ਣਪਰ੍ਵਤਾਕਤੇ ਨਭਸ੍ਸ੍ਵਤਃ ਸੁਤਾਯ ਤੇ ।
ਨ ਚਾਞ੍ਜਨੇਯ ਤੇ ਸਮੋ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯੇ ਮਹਾਮਤੇ
ਪਰਾਕ੍ਰਮੇ ਵਚਃਕਮੇ ਸਮਸ੍ਤਸਿਦ੍ਧਿਸਙ੍ਕ੍ਰਮੇ ॥ ੧॥

ਰਵਿਂ ਗ੍ਰਸਿਸ਼੍ਣੁਰੁਤ੍ਪਤਨ੍ ਫਲੇਚ੍ਛਯਾ ਸ਼ਿਸ਼ੁਰ੍ਭਵਾਨ੍
ਰਵੇਰ੍ਗਹੀਤਵਾਨਹੋ ਸਮਸ੍ਤਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰ੍ਕਮ੍ ।
ਭਵਨ੍ਮਨੋਜ੍ਞਭਾਸ਼ਣਂ ਬਭੂਵ ਕਰ੍ਣਭੂਸ਼ਣਂ
ਰਘੂਤ੍ਤਮਸ੍ਯ ਮਾਨਸਾਂਬੁਜਸ੍ਯ ਪੂਰ੍ਣਤੋਸ਼ਣਮ੍ ॥ ੨॥

ਧਰਾਤ੍ਮਜਾਪਤਿਂ ਭਵਾਨ੍ ਵਿਭਾਵਯਨ੍ ਜਗਤ੍ਪਤਿਂ
ਜਗਾਮ ਰਾਮਦਾਸਤਾਂ ਸਮਸ੍ਤਲੋਕਵਿਸ਼੍ਰੁਤਾਮ੍ ।
ਵਿਲਙ੍ਘ੍ਯ ਵਾਰਿਧਿਂ ਜਵਾਤ੍ ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਦੀਨਜਾਨਕੀਂ
ਦਸ਼ਾਨਨਸ੍ਯ ਮਾਨਸਂ ਦਦਾਹ ਲਙ੍ਕਯਾ ਸਮਮ੍ ॥ ੩॥

ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਮਾਤਰਂ ਕਸ਼ਾਂ ਦਸ਼ਾਨਨਸ੍ਯ ਤਦ੍ਵਨੇ
ਭਵਾਨਭਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਿਯਂ ਮਨੋਹਰਂ ਚ ਸਂਸ੍ਕਤਮ੍ ।
ਸਮਸ੍ਤਦੁਸ਼੍ਟਰਕ੍ਸ਼ਸਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਲਸੂਚਨਂ
ਚਕਾਰ ਰਾਵਣਾਗ੍ਰਤਃ ਨਯੇਨ ਵਾ ਭਯੇਨ ਵਾ ॥ ੪॥

ਮਹਾਬਲੋ ਮਹਾਚਲਂ ਸਮੁਹ੍ਯ ਚੌਸ਼ਧਿਪ੍ਰਭਂ
ਭਵਾਨ੍ ਰਰਕ੍ਸ਼ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਂ ਭਯਾਵਹੇ ਮਹਾਵਹੇ ।
ਮਹੋਪਕਾਰਿਣਂ ਤਦਾ ਭਵਨ੍ਤਮਾਤ੍ਮਬਾਨ੍ਧਵਂ
ਸਮਸ੍ਤਲੋਕਬਾਨ੍ਧਵੋऽਪ੍ਯਮਨ੍ਯਤ ਸ੍ਵਯਂ ਵਿਭੁਃ ॥ ੫॥

ਭਵਾਂਸ਼੍ਚ ਯਤ੍ਰ ਯਤ੍ਰ ਤਤ੍ ਸ਼ਣੋਤਿ ਰਾਮਕੀਰ੍ਤਨਂ
ਕਰੋਤਿ ਤਤ੍ਰ ਤਤ੍ਰ ਭੋਃ ਸਭਾਸ਼੍ਪਮਸ੍ਤਕਾਞ੍ਜਲਿਂ ।
ਪ੍ਰਦੇਹਿ ਮੇऽਞ੍ਜਨਾਸੁਤ ਤ੍ਵਦੀਯਭਕ੍ਤਿਵੈਭਵਂ
ਵਿਦੇਹਿ ਮੇ ਨਿਰਞ੍ਜਨਂ ਚ ਰਾਮਦਾਸਦਾਸਤਾਮ੍ ॥ ੬॥

ਅਗਣ੍ਯਪੁਣ੍ਯਵਾਨ੍ ਭਵਾਨ੍ ਅਨਨ੍ਯਧਨ੍ਯਜੀਵਨਃ
ਵਿਮੁਚ੍ਯ ਮੌਕ੍ਤਿਕਸ੍ਰਜਂ ਦਦੌ ਧਰਾਤ੍ਮਜਾ ਮੁਦਾ ।
ਭਵਨ੍ਤਮਾਲਿਲਿਙ੍ਗ ਯਦ੍ ਰਘੂਤ੍ਤਮਃ ਸ੍ਵਯਂ ਵਦਨ੍
ਇਦਂ ਹਿ ਮੇ ਹਨੂਮਤਃ ਪ੍ਰਦੇਯਸਰ੍ਵਮਿਤ੍ਯਹੋ ॥ ੭॥

ਵਿਦੇਹਰਾਜਨਨ੍ਦਿਨੀਮਨੋਹਰੇ ਵਰੇ ਪਰੇ
ਵਿਦੇਹਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯਕੇ ਵਿਧੇਹਿ ਮੇ ਮਨੋ ਹਰੇ ।
ਕ੍ਸ਼ਣਂ ਕ੍ਸ਼ਣਂ ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼ਣਂ ਭਵੇਦ੍ ਯਥਾ ਮਯਿ ਪ੍ਰਭੋਃ
ਤਥਾ ਨਿਵੇਦਯਸ੍ਵ ਮਦ੍ਦਸ਼ਾਂ ਦਸ਼ਾਨਨਾਨ੍ਤਕੇ ॥ ੮॥

ਇਦਂ ਚ ਪਞ੍ਚਚਾਮਰਂ ਗਹਾਣ ਦਾਸਕਲ੍ਪਿਤਂ
ਸਮੀਰਣਾਤ੍ਮਸਂਭਵ ਪ੍ਰਮੋਦਮਾਨਚੇਤਸਾ ।
ਰਿਪੂਨ੍ ਸ਼ਡਾਨ੍ਤਰਾਨ੍ ਵਿਨਾਸ਼ਯਾਸ਼ੁ ਦੁਰ੍ਦਮਾਨ੍
ਪੁਨਰ੍ਭਵਾਖ੍ਯਕਰ੍ਦਮਾਤ੍ ਵਿਮੁਚ੍ਯ ਪਾਹਿ ਪਾਹਿ ਮਾਮ੍ ॥ ੯॥

Add Comment

Click here to post a comment