Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Panchaka lyrics in Punjabi

vallabhapanchAkSharastotram Lyrics in Punjabi ਵਲ੍ਲਭਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍

ਵਲ੍ਲਭਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਵੀਵਲ੍ਲਭਸ੍ਯ ਵਿਯੋਗਾਗ੍ਨੇ ਕਪਾਕਰ । ਅਲੌਕਿਕਨਿਜਾਨਨ੍ਦ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭ ਤਵਾਸ੍ਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੧॥ ਕਸ਼੍ਣਾਧਰਸੁਧਾਧਾਰਭਰਿਤਾਵਯਵਾਵਤ । ਸ਼੍ਰੀਭਾਗਵਤਭਾਵਾਬ੍ਧੇ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭ ਤਵਾਸ੍ਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੨॥ ਭਾਵਾਤ੍ਮਕਸ੍ਵਰੂਪਾਰ੍ਤਿਭਾਵਸੇਵਾਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕ । ਭਾਵਵਲ੍ਲਭ੍ਯਪਾਦਾਬ੍ਜ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭ ਤਵਾਸ੍ਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੩॥ ਕਰੁਣਾਯੁਤਦਕ੍ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਪਾਤਪਾਤਕਨਾਸ਼ਕ । ਨਿਃਸਾਧਨਜਨਾਧੀਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭ ਤਵਾਸ੍ਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੪॥ ਮਧੁਰਾਸ੍ਯਾਤਿਮਧੁਰਦਗਨ੍ਤ ਮਧੁਰਾਧਰ । ਸ੍ਵਰੂਪਮਧੁਰਾਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭ ਤਵਾਸ੍ਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੫॥ ਦੀਨਤਾਮਾਤ੍ਰਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟ ਦੀਨਤਾਮਾਰ੍ਗਬੋਧਕ । ਦੀਨਤਾਪੂਰ੍ਣਹਦਯ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭ ਤਵਾਸ੍ਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੬॥ ਅਙ੍ਗੀਕਤਕਤਾਨੇਕਾਪਰਾਧਵਿਹਤਿਕ੍ਸ਼ਮ । ਗਹੀਤਹਸ੍ਤਨਿਰ੍ਵਾਹ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭ ਤਵਾਸ੍ਮ੍ਯਹਮ੍ […]

varAhapa~nchakam Lyrics in Punjabi ॥ ਵਰਾਹਪਞ੍ਚਕਮ੍ ॥

ਵਰਾਹਪਞ੍ਚਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦ-ਹ੍ਲਾਦਹੇਤੁਂ ਸਕਲ-ਗੁਣਗਣਂ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਮਾਤ੍ਰਂ ਸੌਹ੍ਯਾਸਹ੍ਯੋਗ੍ਰਮੂਰ੍ਤਿਂ ਸਦਭਯਮਰਿਸ਼ਙ੍ਖੌ ਰਮਾਂ ਬਿਭ੍ਰਤਂ ਚ। ਅਂਹਸ੍ਸਂਹਾਰਦਕ੍ਸ਼ਂ ਵਿਧਿ-ਭਵ-ਵਿਹਗੇਨ੍ਦ੍ਰੇ-ਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿ-ਵਨ੍ਦ੍ਯਂ ਰਕ੍ਸ਼ੋ-ਵਕ੍ਸ਼ੋਵਿਦਾਰੋਲ੍ਲਸ-ਦਮਲਦਸ਼ਂ ਨੌਮਿ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਸਿਂਹਮ੍॥੧॥ ਵਾਮਾਙ੍ਕਸ੍ਥ-ਧਰਾਕਰਾਞ੍ਜਲਿਪੁਟ-ਪ੍ਰੇਮਾਤਿ-ਹਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤਰਂ ਸੀਮਾਤੀਤਗੁਣਂ ਫਣੀਨ੍ਦ੍ਰਫਣਗਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ਯ-ਪਾਦਾਂਬੁਜਮ੍। ਕਾਮਾਦ੍ਯਾਕਰਚਕ੍ਰ-ਸ਼ਙ੍ਖਸੁਵਰੋਦ੍ਧਾਮਾਭਯੋਦ੍ਯਤ੍ਕਰਂ ਸਾਮਾਦੀਡ੍ਯ-ਵਰਾਹਰੂਪਮਮਲਂ ਹੇ ਮਾਨਸੇਮਂ ਸ੍ਮਰ॥੨॥ ਕੋਲਾਯ ਲਸਦਾਕਲ੍ਪ-ਜਾਲਾਯ ਵਨਮਾਲਿਨੇ। ਨੀਲਾਯ ਨਿਜਭਕ੍ਤੌਘ-ਪਾਲਾਯ ਹਰਯੇ ਨਮਃ॥੩॥ ਧਾਤ੍ਰੀਂ ਸ਼ੁਭਗੁਣਪਾਤ੍ਰੀਮਾਦਾਯ ਅਸ਼ੇਸ਼ਵਿਬੁਧ-ਮੋਦਯ। ਸ਼ੇਸ਼ੇਤਮਿਮਦੋਸ਼ੇ ਧਾਤੁਂ ਹਾਤੁਂ ਚ ਸ਼ਂਕਿਨਂ ਸ਼ਂਕੇ॥੪॥ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਹਰਯੇ ਯੁਕ੍ਤਿ ਗਿਰਯੇ ਨਿਰ੍ਜਿਤਾਰਯੇ। ਸਮਸ੍ਤ-ਗੁਰਵੇ ਕਲ੍ਪਤਰਵੇ ਪਰਵੇਦਿਨਾਮ੍॥੫॥ ॥ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਾਦਿਰਾਜਯਤਿ-ਕਤਂ ਵਰਾਹਪਞ੍ਚਕਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ੍॥

lalitApanchakam 5 Lyrics in Punjabi ॥ ਲਲਿਤਾਪਞ੍ਚਕਮ੍ ॥

ਲਲਿਤਾਪਞ੍ਚਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਪ੍ਰਾਤਃ ਸ੍ਮਰਾਮਿ ਲਲਿਤਾਵਦਨਾਰਵਿਨ੍ਦਂ ਬਿਮ੍ਬਾਧਰਂ ਪਥੁਲਮੌਕ੍ਤਿਕਸ਼ੋਭਿਨਾਸਮ੍ । ਆਕਰ੍ਣਦੀਰ੍ਘਨਯਨਂ ਮਣਿਕੁਣ੍ਡਲਾਢ੍ਯਂ ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਂ ਮਗਮਦੋਜ੍ਜ੍ਵਲਭਾਲਦੇਸ਼ਮ੍ ॥ ੧॥ ਪ੍ਰਾਤਰ੍ਭਜਾਮਿ ਲਲਿਤਾਭੁਜਕਲ੍ਪਵਲ੍ਲੀਂ ਰਤ੍ਨਾਙ੍ਗੁਲ਼ੀਯਲਸਦਙ੍ਗੁਲਿਪਲ੍ਲਵਾਢ੍ਯਾਮ੍ । ਮਾਣਿਕ੍ਯਹੇਮਵਲਯਾਙ੍ਗਦਸ਼ੋਭਮਾਨਾਂ ਪੁਣ੍ਡ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ੁਚਾਪਕੁਸੁਮੇਸ਼ੁਸਣੀਃਦਧਾਨਾਮ੍ ॥ ੨॥ ਪ੍ਰਾਤਰ੍ਨਮਾਮਿ ਲਲਿਤਾਚਰਣਾਰਵਿਨ੍ਦਂ ਭਕ੍ਤੇਸ਼੍ਟਦਾਨਨਿਰਤਂ ਭਵਸਿਨ੍ਧੁਪੋਤਮ੍ । ਪਦ੍ਮਾਸਨਾਦਿਸੁਰਨਾਯਕਪੂਜਨੀਯਂ ਪਦ੍ਮਾਙ੍ਕੁਸ਼ਧ੍ਵਜਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਲਾਞ੍ਛਨਾਢ੍ਯਮ੍ ॥ ੩॥ ਪ੍ਰਾਤਃ ਸ੍ਤੁਵੇ ਪਰਸ਼ਿਵਾਂ ਲਲਿਤਾਂ ਭਵਾਨੀਂ ਤ੍ਰਯ੍ਯਨ੍ਤਵੇਦ੍ਯਵਿਭਵਾਂ ਕਰੁਣਾਨਵਦ੍ਯਾਮ੍ । ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਸਸ਼੍ਟਵਿਲਯਸ੍ਥਿਤਿਹੇਤੁਭੂਤਾਂ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀਂ ਨਿਗਮਵਾਙ੍ਗਮਨਸਾਤਿਦੂਰਾਮ੍ ॥ ੪॥ ਪ੍ਰਾਤਰ੍ਵਦਾਮਿ ਲਲਿਤੇ ਤਵ ਪੁਣ੍ਯਨਾਮ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰੀਤਿ ਕਮਲੇਤਿ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀਤਿ । […]

Rama Pratah Smarana Lyrics in Punjabi ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਪ੍ਰਾਤਃਸ੍ਮਰਣਮ੍ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਪਞ੍ਚਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਪ੍ਰਾਤਃਸ੍ਮਰਣਮ੍ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਪਞ੍ਚਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਪ੍ਰਾਤਃ ਸ੍ਮਰਾਮਿ ਰਘੁਨਾਥਮੁਖਾਰਵਿਨ੍ਦਂ ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਂ ਮਧੁਰਭਾਸ਼ਿ ਵਿਸ਼ਾਲਭਾਲਮ੍ । ਕਰ੍ਣਾਵਲਮ੍ਬਿਚਲਕੁਣ੍ਡਲਸ਼ੋਭਿਗਣ੍ਡਂ ਕਰ੍ਣਾਨ੍ਤਦੀਰ੍ਘਨਯਨਂ ਨਯਨਾਭਿਰਾਮਮ੍ ॥ ੧॥ ਪ੍ਰਾਤਰ੍ਭਜਾਮਿ ਰਘੁਨਾਥਕਰਾਰਵਿਨ੍ਦਂ ਰਕ੍ਸ਼ੋਗਣਾਯ ਭਯਦਂ ਵਰਦਂ ਨਿਜੇਭ੍ਯਃ । ਯਦ੍ਰਾਜਸਂਸਦਿ ਵਿਭਜ੍ਯ ਮਹੇਸ਼ਚਾਪਂ ਸੀਤਾਕਰਗ੍ਰਹਣਮਙ੍ਗਲਮਾਪ ਸਦ੍ਯਃ ॥ ੨॥ ਪ੍ਰਾਤਰ੍ਨਮਾਮਿ ਰਘੁਨਾਥਪਦਾਰਵਿਨ੍ਦਂ ਵਜ੍ਰਾਙ੍ਕੁਸ਼ਾਦਿਸ਼ੁਭਰੇਖਿ ਸੁਖਾਵਹਂ ਮੇ । ਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰਮਾਨਸਮਧੁਵ੍ਰਤਸੇਵ੍ਯਮਾਨਂ ਸ਼ਾਪਾਪਹਂ ਸਪਦਿ ਗੌਤਮਧਰ੍ਮਪਤ੍ਨ੍ਯਾਃ ॥ ੩॥ ਪ੍ਰਾਤਰ੍ਵਦਾਮਿ ਵਚਸਾ ਰਘੁਨਾਥ ਨਾਮ ਵਾਗ੍ਦੋਸ਼ਹਾਰਿ ਸਕਲਂ ਸ਼ਮਲਂ ਨਿਹਨ੍ਤਿ । ਯਤ੍ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਸ੍ਵਪਤਿਨਾ ਸਹ […]

Shri Ranganatha Panchakam Stotram Lyrics in Punjabi ॥ ਸ਼੍ਰੀਰਙ੍ਗਨਾਥਪਞ੍ਚਕਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਙ੍ਗਨਾਥਪਞ੍ਚਕਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਕਦਾਹਂ ਕਾਵੇਰੀਤਟਪਰਿਸਰੇ ਰਙ੍ਗਨਗਰੇ ਸ਼ਯਾਨਂ ਭੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰੇ ਸ਼ਤਮਖਮਣਿਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਮਲਰੁਚਿਮ੍ । ਉਪਾਸੀਨਃ ਕ੍ਰੋਸ਼ਨ੍ਮਧੁਮਥਨਨਾਰਾਯਣ ਹਰੇ ਮੁਰਾਰੇ ਗੋਵਿਨ੍ਦੇਤ੍ਯਨਿਸ਼ਮਨੁਨੇਸ਼੍ਯਮਿ ਦਿਵਸਾਨ੍ ॥ ੧॥ ਕਦਾਹਂ ਕਾਵੇਰੀਵਿਮਲਸਲਿਲੇ ਵੀਤਕਲੁਸ਼ੋ ਭਵੇਯਂ ਤਤ੍ਤੀਰੇ ਸ਼੍ਰਮਮੁਸ਼ਿ ਵਸੇਯਂ ਘਨਵਨੇ । ਕਦਾ ਵਾ ਤਤ੍ਪੁਣ੍ਯੇ ਮਹਤਿ ਪੁਲਿਨੇ ਮਙ੍ਗਲਗੁਣਂ ਭਜੇਯਂ ਰਙ੍ਗੇਸ਼ਂ ਕਮਲਨਯਨਂ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਯਨਮ੍ ॥ ੨॥ ਪੂਗੀਕਣ੍ਠਦ੍ਵਯਸਸਰਸਸ੍ਨਿਗ੍ਧਨੀਰੋਪਕਣ੍ਠਾ- ਮਾਵਿਰ੍ਮੋਦਾਸ੍ਤਿਮਿਤਿਸ਼ਕੁਨਾਨੂਦਿਤਬ੍ਰਹ੍ਮਘੋਸ਼ਾਮ੍ । ਮਾਰ੍ਗੇ ਮਾਰ੍ਗੇ ਪਥਿਕਨਿਵਹੈਰੁਧ੍ਯਮਾਨਾਪਵਰ੍ਗਾਂ ਪਸ਼੍ਯੇਯਂ ਤਾਂ ਪੁਨਰਪਿ ਪੁਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀਂ ਰਙ੍ਗਧਾਮ੍ਨਃ ॥ ੩॥ […]

Yatipanchakam Lyrics in Punjabi

Yati Panchakam Lyrics in Punjabi: ॥ ਯਤਿਪਞ੍ਚਕਮ੍ ॥ ਵੇਦਾਨ੍ਤਵਾਕ੍ਯੇਸ਼ੁ ਸਦਾ ਰਮਨ੍ਤੋ ਭਿਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਨਮਾਤ੍ਰੇਣ ਚ ਤੁਸ਼੍ਟਿਮਨ੍ਤਃ । ਵਿਸ਼ੋਕਵਨ੍ਤਃ ਕਰਣੈਕਵਨ੍ਤਃ ਕੌਪੀਨਵਨ੍ਤਃ ਖਲੁ ਭਾਗ੍ਯਵਨ੍ਤਃ ॥ ੧ ॥ ਮੂਲਂ ਤਰੋਃ ਕੇਵਲਮਾਸ਼੍ਰਯਨ੍ਤਃ ਪਾਣਿਦ੍ਵਯਂ ਭੋਕ੍ਤੁਮਮਤ੍ਰਯਨ੍ਤਃ । ਕਨ੍ਥਾਮਿਵ ਸ਼੍ਰੀਮਪਿ ਕੁਤ੍ਸਯਨ੍ਤਃ ਕੌਪੀਨਵਨ੍ਤਃ ਖਲੁ ਭਾਗ੍ਯਵਨ੍ਤਃ ॥ ੨ ॥ ਦੇਹਾਦਿਭਾਵਂ ਪਰਿਮਾਰ੍ਜਯਨ੍ਤ ਆਤ੍ਮਾਨਮਾਤ੍ਮਨ੍ਯਵਲੋਕਯਨ੍ਤਃ । ਨਾਨ੍ਤਂ ਨ ਮਧ੍ਯਂ ਨ ਬਹਿਃ ਸ੍ਮਰਨ੍ਤਃ ਕੌਪੀਨਵਨ੍ਤਃ ਖਲੁ ਭਾਗ੍ਯਵਨ੍ਤਃ ॥ ੩ ॥ ਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦਭਾਵੇ […]

Maya Panchakam Lyrics in Punjabi

Maya Panchakam Lyrics in Punjabi: ॥ ਮਾਯਾਪਞ੍ਚਕਮ੍ ॥ ਨਿਰੁਪਮਨਿਤ੍ਯਨਿਰਂਸ਼ਕੇऽਪ੍ਯਖਣ੍ਡੇ ਮਯਿ ਚਿਤਿ ਸਰ੍ਵਵਿਕਲ੍ਪਨਾਦਿਸ਼ੂਨ੍ਯੇ । ਘਟਯਤਿ ਜਗਦੀਸ਼ਜੀਵਭੇਦਂ ਤ੍ਵਘਟਿਤਘਟਨਾਪਟੀਯਸੀ ਮਾਯਾ ॥ ੧॥ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼ਤਨਿਗਮਾਨ੍ਤਸ਼ੋਧਕਾਨ- ਪ੍ਯਹਹ ਧਨਾਦਿਨਿਦਰ੍ਸ਼ਨੇਨ ਸਦ੍ਯਃ । ਕਲੁਸ਼ਯਤਿ ਚਤੁਸ਼੍ਪਦਾਦ੍ਯਭਿਨ੍ਨਾ- ਨਘਟਿਤਘਟਨਾਪਟੀਯਸੀ ਮਾਯਾ ॥ ੨॥ ਸੁਖਚਿਦਖਣ੍ਡਵਿਬੋਧਮਦ੍ਵਿਤੀਯਂ ਵਿਯਦਨਲਾਦਿਵਿਨਿਰ੍ਮਿਤੇ ਨਿਯੋਜ੍ਯ । ਭ੍ਰਮਯਤਿ ਭਵਸਾਗਰੇ ਨਿਤਾਨ੍ਤਂ ਤ੍ਵਘਟਿਤਘਟਨਾਪਟੀਯਸੀ ਮਾਯਾ ॥ ੩॥ ਅਪਗਤਗੁਣਵਰ੍ਣਜਾਤਿਭੇਦੇ ਸੁਖਚਿਤਿ ਵਿਪ੍ਰਵਿਡਾਦ੍ਯਹਂਕਤਿਂ ਚ । ਸ੍ਫੁਟਯਤਿ ਸੁਤਦਾਰਗੇਹਮੋਹਂ ਤ੍ਵਘਟਿਤਘਟਨਾਪਟੀਯਸੀ ਮਾਯਾ ॥ ੪॥ ਵਿਧਿਹਰਿਹਰਵਿਭੇਦਮਪ੍ਯਖਣ੍ਡੇ ਬਤ ਵਿਰਚਯ੍ਯ […]

mAtRipanchakam Lyrics in Punjabi with Meaning ॥ ਮਾਤਪਞ੍ਚਕਮ੍ ॥

ਮਾਤਪਞ੍ਚਕਮ੍ Lyrics in Punjabi : ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਪਞ੍ਚਕਮ੍ । ਮੁਕ੍ਤਾਮਣਿ ਤ੍ਵਂ ਨਯਨਂ ਮਮੇਤਿ ਰਾਜੇਤਿ ਜੀਵੇਤਿ ਚਿਰ ਸੁਤ ਤ੍ਵਮ੍ । ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤਵਤ੍ਯਾਸ੍ਤਵ ਵਾਚਿ ਮਾਤਃ ਦਦਾਮ੍ਯਹਂ ਤਣ੍ਡੁਲਮੇਵ ਸ਼ੁਸ਼੍ਕਮ੍ ॥ ੧॥ ਅਂਬੇਤਿ ਤਾਤੇਤਿ ਸ਼ਿਵੇਤਿ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਪ੍ਰਸੂਤਿਕਾਲੇ ਯਦਵੋਚ ਉਚ੍ਚੈਃ । ਕਸ਼੍ਣੇਤਿ ਗੋਵਿਨ੍ਦ ਹਰੇ ਮੁਕੁਨ੍ਦ ਇਤਿ ਜਨਨ੍ਯੈ ਅਹੋ ਰਚਿਤੋऽਯਮਞ੍ਜਲਿਃ ॥ ੨॥ ਆਸ੍ਤਂ ਤਾਵਦਿਯਂ ਪ੍ਰਸੂਤਿਸਮਯੇ ਦੁਰ੍ਵਾਰਸ਼ੂਲਵ੍ਯਥਾ ਨੈਰੁਚ੍ਯਂ ਤਨੁਸ਼ੋਸ਼ਣਂ ਮਲਮਯੀ ਸ਼ਯ੍ਯਾ ਚ ਸਂਵਤ੍ਸਰੀ […]

Matripanchakam Lyrics in Punjabi | ਮਾਤਪਞ੍ਚਕਮ੍

ਮਾਤਪਞ੍ਚਕਮ੍ Lyrics : ॐ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਜਯਮ੍ । ॐ ਸਦ੍ਗੁਰੁਸ਼੍ਰੀਤ੍ਯਾਗਰਾਜਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮੋ ਨਮਃ । ਮਾਤਗਾਯਤ੍ਰੀ ॐ ਮਾਤਦੇਵ੍ਯੈ ਚ ਵਿਦ੍ਮਹੇ । ਵਰਦਾਯੈ ਚ ਧੀਮਹਿ । ਤਨ੍ਨੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍ ॥ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਂ ਵਰਦਪਤ੍ਨੀਂ ਚ ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਂ ਸੁਪ੍ਰਿਯਸੇਵਿਤਾਮ੍ । ਵੀਣਾਸਙ੍ਗੀਤਲੋਲਾਂ ਚ ਮਨ੍ਮਾਤਰਂ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੧॥ ਅਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣਾਂ ਬੁਭੁਕ੍ਸ਼ਾਹਾਂ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਵਾਚਾਸ੍ਪਦਾਂ ਵਰਾਮ੍ । ਸਤ੍ਕਾਰੁਣ੍ਯਗੁਣਾਮਮ੍ਬਾਂ ਮਨ੍ਮਾਤਰਂ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੨॥ ਰੋਗਪੀਡਾਪਹਸ਼੍ਲੋਕਾਂ ਰੋਗਸ਼ੋਕੋਪਸ਼ਾਮਨੀਮ੍ । ਸ਼੍ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਾਂ ਸ੍ਤੁਤਾਂ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਂ ਮਨ੍ਮਾਤਰਂ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ […]

Manisha Panchakam Lyrics in Punjabi With Meaning

Manisha Panchakam Lyrics in Punjabi: ॥ ਮਨੀਸ਼ਾਪਞ੍ਚਕਂ ॥ ਅਨ੍ਨਮਯਾਦਨ੍ਨਮਯਮਥਵਾ ਚੈਤਨ੍ਯਮੇਵ ਚੈਤਨ੍ਯਾਤ੍ । ਯਤਿਵਰ ਦੂਰੀਕਰ੍ਤੁਂ ਵਾਞ੍ਛਸਿ ਕਿਂ ਬ੍ਰੂਹਿ ਗਚ੍ਛ ਗਚ੍ਛੇਤਿ ॥ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗ੍ਵਸ੍ਤੁਨਿ ਨਿਸ੍ਤਰਙ੍ਗਸਹਜਾਨਨ੍ਦਾਵਬੋਧਾਮ੍ਬੁਧੌ ਵਿਪ੍ਰੋऽਯਂ ਸ਼੍ਵਪਚੋऽਯਮਿਤ੍ਯਪਿ ਮਹਾਨ੍ਕੋऽਯਂ ਵਿਭੇਦਭ੍ਰਮਃ । ਕਿਂ ਗਙ੍ਗਾਮ੍ਬੁਨਿ ਬਿਮ੍ਬਿਤੇऽਮ੍ਬਰਮਣੌ ਚਾਣ੍ਡਾਲਵੀਥੀਪਯਃ ਪੂਰੇ ਵਾऽਨ੍ਤਰਮਸ੍ਤਿ ਕਾਞ੍ਚਨਘਟੀਮਤ੍ਕੁਮ੍ਭਯੋਰ੍ਵਾऽਮ੍ਬਰੇ ॥ ਜਾਗ੍ਰਤ੍ਸ੍ਵਪ੍ਨਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਿਸ਼ੁ ਸ੍ਫੁਟਤਰਾ ਯਾ ਸਂਵਿਦੁਜ੍ਜਮ੍ਭਤੇ ਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਪਿਪੀਲਿਕਾਨ੍ਤਤਨੁਸ਼ੁ ਪ੍ਰੋਤਾ ਜਗਤ੍ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ । ਸੈਵਾਹਂ ਨ ਚ ਦਸ਼੍ਯਵਸ੍ਤ੍ਵਿਤਿ ਦਢਪ੍ਰਜ੍ਞਾਪਿ ਯਸ੍ਯਾਸ੍ਤਿ ਚੇ- ਚ੍ਚਾਣ੍ਡਾਲੋऽਸ੍ਤੁ ਸ ਤੁ ਦ੍ਵਿਜੋऽਸ੍ਤੁ […]

Scroll to top