Tag - Matripanchakam lyrics in Punjabi

Panchaka

Matripanchakam Lyrics in Punjabi

ਮਾਤਪਞ੍ਚਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਤੀਰ੍ਥਵਿਰਚਿਤਮ੍ ਮਾਤਃ ਸੋऽਹਮੁਪਸ੍ਤਿਤੋऽਸ੍ਮਿ ਪੁਰਤਃ ਪੂਰ੍ਵਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾਂ ਸ੍ਮਰਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਸ਼੍ਰਾਵਿ ਪੁਰਾਹਿ ਤੇऽਨ੍ਤ੍ਯ ਸਮਯੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁਂ ਸਮੀਪਂ...

Panchaka

Matripanchakam Lyrics in Punjabi | ਮਾਤਪਞ੍ਚਕਮ੍

ਮਾਤਪਞ੍ਚਕਮ੍ Lyrics : ॐ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਜਯਮ੍ । ॐ ਸਦ੍ਗੁਰੁਸ਼੍ਰੀਤ੍ਯਾਗਰਾਜਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮੋ ਨਮਃ । ਮਾਤਗਾਯਤ੍ਰੀ ॐ ਮਾਤਦੇਵ੍ਯੈ ਚ ਵਿਦ੍ਮਹੇ । ਵਰਦਾਯੈ ਚ ਧੀਮਹਿ । ਤਨ੍ਨੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍ ॥...