Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Pancatrimsadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 35

Narayaniyam Pancatrimsadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚತ್ರಿಂಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚತ್ರಿಂಶದಶಕಮ್ (೩೫) – ಶ್ರೀರಾಮಾವತಾರಮ್-೨

ನೀತಸ್ಸುಗ್ರೀವಮೈತ್ರೀಂ ತದನು ಹನುಮತಾ ದುನ್ದುಭೇಃ ಕಾಯಮುಚ್ಚೈಃ
ಕ್ಷಿಪ್ತ್ವಾಙ್ಗುಷ್ಠೇನ ಭೂಯೋ ಲುಲುವಿಥ ಯುಗಪತ್ಪತ್ರಿಣಾ ಸಪ್ತ ಸಾಲಾನ್ |
ಹತ್ವಾ ಸುಗ್ರೀವಘಾತೋದ್ಯತಮತುಲಬಲಂ ವಾಲಿನಂ ವ್ಯಾಜವೃತ್ತ್ಯಾ
ವರ್ಷಾವೇಲಾಮನೈಷೀರ್ವಿರಹತರಲಿತಸ್ತ್ವಂ ಮತಙ್ಗಾಶ್ರಮಾನ್ತೇ || ೩೫-೧ ||

ಸುಗ್ರೀವೇಣಾನುಜೋಕ್ತ್ಯಾ ಸಭಯಮಭಿಯತಾ ವ್ಯೂಹಿತಾಂ ವಾಹಿನೀಂ ತಾ-
ಮೃಕ್ಷಾಣಾಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ದಿಕ್ಷು ದ್ರುತಮಥ ದಯಿತಾಮಾರ್ಗಣಾಯಾವನಮ್ರಾಮ್ |
ಸನ್ದೇಶಂ ಚಾಙ್ಗುಲೀಯಂ ಪವನಸುತಕರೇ ಪ್ರಾದಿಶೋ ಮೋದಶಾಲೀ
ಮಾರ್ಗೇ ಮಾರ್ಗೇ ಮಮಾರ್ಗೇ ಕಪಿಭಿರಪಿ ತದಾ ತ್ವತ್ಪ್ರಿಯಾ ಸಪ್ರಯಾಸೈಃ || ೩೫-೨ ||

ತ್ವದ್ವಾರ್ತಾಕರ್ಣನೋದ್ಯದ್ಗರುದುರುಜವಸಮ್ಪಾತಿಸಮ್ಪಾತಿವಾಕ್ಯ-
ಪ್ರೋತ್ತೀರ್ಣಾರ್ಣೋಧಿರನ್ತರ್ನಗರಿ ಜನಕಜಾಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ದತ್ತ್ವಾಽಙ್ಗುಲೀಯಮ್ |
ಪ್ರಕ್ಷುದ್ಯೋದ್ಯಾನಮಕ್ಷಕ್ಷಪಣಚಣರಣಃ ಸೋಢಬನ್ಧೋ ದಶಾಸ್ಯಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ಲುಷ್ಟ್ವಾ ಚ ಲಙ್ಕಾಂ ಝಟಿತಿ ಸ ಹನುಮಾನ್ಮೌಲಿರತ್ನಂ ದದೌ ತೇ || ೩೫-೩ ||

ತ್ವಂ ಸುಗ್ರೀವಾಙ್ಗದಾದಿಪ್ರಬಲಕಪಿಚಮೂಚಕ್ರವಿಕ್ರಾನ್ತಭೂಮೀ-
ಚಕ್ರೋಽಭಿಕ್ರಮ್ಯ ಪಾರೇಜಲಧಿ ನಿಶಿಚರೇನ್ದ್ರಾನುಜಾಶ್ರೀಯಮಾಣಃ |
ತತ್ಪ್ರೋಕ್ತಾಂ ಶತ್ರುವಾರ್ತಾಂ ರಹಸಿ ನಿಶಮಯನ್ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪಾರ್ಥ್ಯರೋಷ-
ಪ್ರಾಸ್ತಾಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರತೇಜಸ್ತ್ರಸದುದಧಿಗಿರಾ ಲಬ್ಧವಾನ್ಮಧ್ಯಮಾರ್ಗಮ್ || ೩೫-೪ ||

ಕೀಶೈರಾಶಾನ್ತರೋಪಾಹೃತಗಿರಿನಿಕರೈಃ ಸೇತುಮಾಧಾಪ್ಯ ಯಾತೋ
ಯಾತೂನ್ಯಾಮರ್ದ್ಯ ದಂಷ್ಟ್ರಾನಖಶಿಖರಿಶಿಲಾಸಾಲಶಸ್ತ್ರೈಃ ಸ್ವಸೈನ್ಯೈಃ |
ವ್ಯಾಕುರ್ವನ್ಸಾನುಜಸ್ತ್ವಂ ಸಮರಭುವಿ ಪರಂ ವಿಕ್ರಮಂ ಶಕ್ರಜೇತ್ರಾ
ವೇಗಾನ್ನಾಗಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧಃ ಪತಗಪತಿಗರುನ್ಮಾರುತೈರ್ಮೋಚಿತೋಽಭೂಃ || ೩೫-೫ ||

ಸೌಮಿತ್ರಿಸ್ತ್ವತ್ರ ಶಕ್ತಿಪ್ರಹೃತಿಗಲದಸುರ್ವಾತಜಾನೀತಶೈಲ-
ಘ್ರಾಣಾತ್ಪ್ರಾಣಾನುಪೇತೋ ವ್ಯಕೃಣುತ ಕುಸೃತಿಶ್ಲಾಘಿನಂ ಮೇಘನಾದಮ್ |
ಮಾಯಾಕ್ಷೋಭೇಷು ವೈಭೀಷಣವಚನಹೃತಸ್ತಂಭನಃ ಕುಂಭಕರ್ಣಂ
ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಕಮ್ಪಿತೋರ್ವೀತಲಮಖಿಲಚಮೂಭಕ್ಷಿಣಂ ವ್ಯಕ್ಷಿಣೋಸ್ತ್ವಮ್ || ೩೪-೬ ||

ಗೃಹ್ಣನ್ ಜಂಭಾರಿಸಮ್ಪ್ರೇಷಿತರಥಕವಚೌ ರಾವಣೇನಾಭಿಯುಧ್ಯನ್
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರೇಣಾಸ್ಯ ಭಿನ್ದನ್ ಗಲತತಿಮಬಲಾಮಗ್ನಿಶುದ್ಧಾಂ ಪ್ರಗೃಹ್ಣನ್ |
ದೇವಶ್ರೇಣೀವರೋಜ್ಜೀವಿತಸಮರಮೃತೈರಕ್ಷತೈಃ ರೃಕ್ಷಸಙ್ಘೈ-
ರ್ಲಙ್ಕಾಭರ್ತ್ರಾ ಚ ಸಾಕಂ ನಿಜನಗರಮಗಾಃ ಸಪ್ರಿಯಃ ಪುಷ್ಪಕೇಣ || ೩೫-೭ ||

ಪ್ರೀತೋ ದಿವ್ಯಾಭಿಷೇಕೈರಯುತಸಮಧಿಕಾನ್ವತ್ಸರಾನ್ಪರ್ಯರಂಸೀ-
ರ್ಮೈಥಿಲ್ಯಾಂ ಪಾಪವಾಚಾ ಶಿವ ಶಿವ ಕಿಲ ತಾಂ ಗರ್ಭಿಣೀಮಭ್ಯಹಾಸೀಃ |
ಶತ್ರುಘ್ನೇನಾರ್ದಯಿತ್ವಾ ಲವಣನಿಶಿಚರಂ ಪ್ರಾರ್ದಯಃ ಶೂದ್ರಪಾಶಂ
ತಾವದ್ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೇಹೇ ಕೃತವಸತಿರುಪಾಸೂತ ಸೀತಾ ಸುತೌ ತೇ || ೩೫-೮ ||

ವಾಲ್ಮೀಕೇಸ್ತ್ವತ್ಸುತೋದ್ಗಾಪಿತಮಧುರಕೃತೇರಾಜ್ಞಯಾ ಯಜ್ಞವಾಟೇ
ಸೀತಾಂ ತ್ವಯ್ಯಾಪ್ತುಕಾಮೇ ಕ್ಷಿತಿಮವಿಶದಸೌ ತ್ವಂ ಚ ಕಾಲಾರ್ಥಿತೋಽಭೂಃ |
ಹೇತೋಃ ಸೌಮಿತ್ರಿಘಾತೀ ಸ್ವಯಮಥ ಸರಯೂಮಗ್ನನಿಶ್ಶೇಷಭೃತ್ಯೈಃ
ಸಾಕಂ ನಾಕಂ ಪ್ರಯಾತೋ ನಿಜಪದಮಗಮೋ ದೇವ ವೈಕುಣ್ಠಮಾದ್ಯಮ್ || ೩೫-೯ ||

ಸೋಽಯಂ ಮರ್ತ್ಯಾವತಾರಸ್ತವ ಖಲು ನಿಯತಂ ಮರ್ತ್ಯಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಮೇವಂ
ವಿಶ್ಲೇಷಾರ್ತಿರ್ನಿರಾಗಸ್ತ್ಯಜನಮಪಿ ಭವೇತ್ಕಾಮಧರ್ಮಾತಿಸಕ್ತ್ಯಾ |
ನೋ ಚೇತ್ಸ್ವಾತ್ಮಾನುಭೂತೇಃ ಕ್ವನು ತವ ಮನಸೋ ವಿಕ್ರಿಯಾ ಚಕ್ರಪಾಣೇ
ಸ ತ್ವಂ ಸತ್ತ್ವೈಕಮೂರ್ತೇ ಪವನಪುರಪತೇ ವ್ಯಾಧುನು ವ್ಯಾಧಿತಾಪಾನ್ || ೩೫-೧೦ ||

ಇತಿ ಪಞ್ಚತ್ರಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Also Read:

Narayaniyam Pancatrimsadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top