Narayaneeyam

Narayaniyam Saptamadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneeyam Dasakam 7

Narayaniyam Saptamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಮದಶಕಮ್ ॥

ಸಪ್ತಮದಶಕಮ್ (೭) – ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಜನ್ಮ, ತಪಃ ತಥಾ ವೈಕುಣ್ಠದರ್ಶನಮ್

ಏವಂ ದೇವ ಚತುರ್ದಶಾತ್ಮಕಜಗದ್ರೂಪೇಣ ಜಾತಃ ಪುನ-
ಸ್ತಸ್ಯೋರ್ಧ್ವಂ ಖಲು ಸತ್ಯಲೋಕನಿಲಯೇ ಜಾತೋಽಸಿ ಧಾತಾ ಸ್ವಯಮ್ |
ಯಂ ಶಂಸನ್ತಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಖಿಲತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜೀವಾತ್ಮಕಂ
ಯೋಽಭೂತ್ ಸ್ಫೀತರಜೋವಿಕಾರವಿಕಸನ್ನಾನಾಸಿಸೃಕ್ಷಾರಸಃ || ೭-೧ ||

ಸೋಽಯಂ ವಿಶ್ವವಿಸರ್ಗದತ್ತಹೃದಯಃ ಸಮ್ಪಶ್ಯಮಾನಃ ಸ್ವಯಂ
ಬೋಧಂ ಖಲ್ವನವಾಪ್ಯ ವಿಶ್ವವಿಷಯಂ ಚಿನ್ತಾಕುಲಸ್ತಸ್ಥಿವಾನ್ |
ತಾವತ್ತ್ವಂ ಜಗತಾಮ್ಪತೇ ತಪ ತಪೇತ್ಯೇವಂ ಹಿ ವೈಹಾಯಸೀಂ
ವಾಣೀಮೇನಮಶಿಶ್ರವಃ ಶ್ರುತಿಸುಖಾಂ ಕುರ್ವಂಸ್ತಪಃಪ್ರೇರಣಾಮ್ || ೭-೨ ||

ಕೋಽಸೌ ಮಾಮವದತ್ಪುಮಾನಿತಿ ಜಲಾಪೂರ್ಣೇ ಜಗನ್ಮಣ್ಡಲೇ
ದಿಕ್ಷೂದ್ವೀಕ್ಷ್ಯ ಕಿಮಪ್ಯನೀಕ್ಷಿತವತಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮುತ್ಪಶ್ಯತಾ |
ದಿವ್ಯಂ ವರ್ಷಸಹಸ್ರಮಾತ್ತತಪಸಾ ತೇನ ತ್ವಮಾರಾಧಿತ-
ಸ್ತಸ್ಮೈ ದರ್ಶಿತವಾನಸಿ ಸ್ವನಿಲಯಂ ವೈಕುಣ್ಠಮೇಕಾದ್ಭುತಮ್ || ೭-೩ ||

ಮಾಯಾ ಯತ್ರ ಕದಾಪಿ ನೋ ವಿಕುರುತೇ ಭಾತೇ ಜಗದ್ಭ್ಯೋ ಬಹಿ-
ಶ್ಶೋಕಕ್ರೋಧವಿಮೋಹಸಾಧ್ವಸಮುಖಾ ಭಾವಾಸ್ತು ದೂರಂ ಗತಾಃ |
ಸಾನ್ದ್ರಾನನ್ದಝರೀ ಚ ಯತ್ರ ಪರಮಜ್ಯೋತಿಃಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಕೇ
ತತ್ತೇ ಧಾಮ ವಿಭಾವಿತಂ ವಿಜಯತೇ ವೈಕುಣ್ಠರೂಪಂ ವಿಭೋ || ೭-೪ ||

ಯಸ್ಮಿನ್ನಾಮ ಚತುರ್ಭುಜಾ ಹರಿಮಣಿಶ್ಯಾಮಾವದಾತತ್ವಿಷೋ
ನಾನಾಭೂಷಣರತ್ನದೀಪಿತದಿಶೋ ರಾಜದ್ವಿಮಾನಾಲಯಾಃ |
ಭಕ್ತಿಪ್ರಾಪ್ತತಥಾವಿಧೋನ್ನತಪದಾ ದೀವ್ಯನ್ತಿ ದಿವ್ಯಾ ಜನಾ-
ಸ್ತತ್ತೇ ಧಾಮ ನಿರಸ್ತಸರ್ವಶಮಲಂ ವೈಕುಣ್ಠರೂಪಂ ಜಯೇತ್ || ೭-೫ ||

ನಾನಾದಿವ್ಯವಧೂಜನೈರಭಿವೃತಾ ವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾತುಲ್ಯಯಾ
ವಿಶ್ವೋನ್ಮಾದನಹೃದ್ಯಗಾತ್ರಲತಯಾ ವಿದ್ಯೋತಿತಾಶಾನ್ತರಾ |
ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಬುಜಸೌರಭೈಕಕುತುಕಾಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ವಯಂ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ
ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿಸ್ಮಯನೀಯದಿವ್ಯವಿಭವಂ ತತ್ತೇ ಪದಂ ದೇಹಿ ಮೇ || ೭-೬ ||

ತತ್ರೈವಂ ಪ್ರತಿದರ್ಶಿತೇ ನಿಜಪದೇ ರತ್ನಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿತಂ
ಭಾಸ್ವತ್ಕೋಟಿಲಸತ್ಕಿರೀಟಕಟಕಾದ್ಯಾಕಲ್ಪದೀಪ್ರಾಕೃತಿ |
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಙ್ಕಿತಮಾತ್ತಕೌಸ್ತುಭಮಣಿಚ್ಛಾಯಾರುಣಂ ಕಾರಣಂ
ವಿಶ್ವೇಷಾಂ ತವ ರೂಪಮೈಕ್ಷತ ವಿಧಿಸ್ತತ್ತೇ ವಿಭೋ ಭಾತು ಮೇ || ೭-೭ ||

ಕಾಲಾಂಭೋದಕಲಾಯಕೋಮಲರುಚೀಚಕ್ರೇಣ ಚಕ್ರಂ ದಿಶಾ-
ಮಾವೃಣ್ವಾನಮುದಾರಮನ್ದಹಸಿತಸ್ಯನ್ದಪ್ರಸನ್ನಾನನಮ್ |
ರಾಜತ್ಕಂಬುಗದಾರಿಪಙ್ಕಜಧರಶ್ರೀಮದ್ಭುಜಾಮಣ್ಡಲಂ
ಸ್ರಷ್ಟುಸ್ತುಷ್ಟಿಕರಂ ವಪುಸ್ತವ ವಿಭೋ ಮದ್ರೋಗಮುದ್ವಾಸಯೇತ್ || ೭-೮ ||

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಂಭೃತಸಂಭ್ರಮಃ ಕಮಲಭೂಸ್ತ್ವತ್ಪಾದಪಾಥೋರುಹೇ
ಹರ್ಷಾವೇಶವಶಂವದೋ ನಿಪತಿತಃ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಕೃತಾರ್ಥೀಭವನ್ |
ಜಾನಾಸ್ಯೇವ ಮನೀಷಿತಂ ಮಮ ವಿಭೋ ಜ್ಞಾನಂ ತದಾಪಾದಯ
ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಭವತ್ಸ್ವರೂಪಪರಮಿತ್ಯಾಚಷ್ಟ ತಂ ತ್ವಾಂ ಭಜೇ || ೭-೯ ||

ಆತಾಮ್ರೇ ಚರಣೇ ವಿನಮ್ರಮಥ ತಂ ಹಸ್ತೇನ ಹಸ್ತೇ ಸ್ಪೃಶನ್
ಬೋಧಸ್ತೇ ಭವಿತಾ ನ ಸರ್ಗವಿಧಿಬಿರ್ಬನ್ಧೋಽಪಿ ಸಞ್ಜಾಯತೇ |
ಇತ್ಯಾಭಾಷ್ಯ ಗಿರಂ ಪ್ರತೋಷ್ಯ ನಿತರಾಂ ತಚ್ಚಿತ್ತಗೂಢಃ ಸ್ವಯಂ
ಸೃಷ್ಟೌ ತಂ ಸಮುದೈರಯಃ ಸ ಭಗವನ್ನುಲ್ಲಾಸಯೋಲ್ಲಾಘತಾಮ್ || ೭-೧೦ ||

ಇತಿ ಸಪ್ತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

Also Read:

Narayaniyam Saptamadasakam Lyrics in English |  Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment