Narayaneeyam

Narayaniyam Saptamadasakam Lyrics in Telugu | Narayaneeyam Dasakam 7

Narayaniyam Saptamadasakam in Telugu:

॥ నారాయణీయం సప్తమదశకమ్ ॥

సప్తమదశకమ్ (౭) – బ్రహ్మణః జన్మ, తపః తథా వైకుణ్ఠదర్శనమ్

ఏవం దేవ చతుర్దశాత్మకజగద్రూపేణ జాతః పున-
స్తస్యోర్ధ్వం ఖలు సత్యలోకనిలయే జాతోఽసి ధాతా స్వయమ్ |
యం శంసన్తి హిరణ్యగర్భమఖిలత్రైలోక్యజీవాత్మకం
యోఽభూత్ స్ఫీతరజోవికారవికసన్నానాసిసృక్షారసః || ౭-౧ ||

సోఽయం విశ్వవిసర్గదత్తహృదయః సమ్పశ్యమానః స్వయం
బోధం ఖల్వనవాప్య విశ్వవిషయం చిన్తాకులస్తస్థివాన్ |
తావత్త్వం జగతామ్పతే తప తపేత్యేవం హి వైహాయసీం
వాణీమేనమశిశ్రవః శ్రుతిసుఖాం కుర్వంస్తపఃప్రేరణామ్ || ౭-౨ ||

కోఽసౌ మామవదత్పుమానితి జలాపూర్ణే జగన్మణ్డలే
దిక్షూద్వీక్ష్య కిమప్యనీక్షితవతా వాక్యార్థముత్పశ్యతా |
దివ్యం వర్షసహస్రమాత్తతపసా తేన త్వమారాధిత-
స్తస్మై దర్శితవానసి స్వనిలయం వైకుణ్ఠమేకాద్భుతమ్ || ౭-౩ ||

మాయా యత్ర కదాపి నో వికురుతే భాతే జగద్భ్యో బహి-
శ్శోకక్రోధవిమోహసాధ్వసముఖా భావాస్తు దూరం గతాః |
సాన్ద్రానన్దఝరీ చ యత్ర పరమజ్యోతిఃప్రకాశాత్మకే
తత్తే ధామ విభావితం విజయతే వైకుణ్ఠరూపం విభో || ౭-౪ ||

యస్మిన్నామ చతుర్భుజా హరిమణిశ్యామావదాతత్విషో
నానాభూషణరత్నదీపితదిశో రాజద్విమానాలయాః |
భక్తిప్రాప్తతథావిధోన్నతపదా దీవ్యన్తి దివ్యా జనా-
స్తత్తే ధామ నిరస్తసర్వశమలం వైకుణ్ఠరూపం జయేత్ || ౭-౫ ||

నానాదివ్యవధూజనైరభివృతా విద్యుల్లతాతుల్యయా
విశ్వోన్మాదనహృద్యగాత్రలతయా విద్యోతితాశాన్తరా |
త్వత్పాదాంబుజసౌరభైకకుతుకాల్లక్ష్మీః స్వయం లక్ష్యతే
యస్మిన్ విస్మయనీయదివ్యవిభవం తత్తే పదం దేహి మే || ౭-౬ ||

తత్రైవం ప్రతిదర్శితే నిజపదే రత్నాసనాధ్యాసితం
భాస్వత్కోటిలసత్కిరీటకటకాద్యాకల్పదీప్రాకృతి |
శ్రీవత్సాఙ్కితమాత్తకౌస్తుభమణిచ్ఛాయారుణం కారణం
విశ్వేషాం తవ రూపమైక్షత విధిస్తత్తే విభో భాతు మే || ౭-౭ ||

కాలాంభోదకలాయకోమలరుచీచక్రేణ చక్రం దిశా-
మావృణ్వానముదారమన్దహసితస్యన్దప్రసన్నాననమ్ |
రాజత్కంబుగదారిపఙ్కజధరశ్రీమద్భుజామణ్డలం
స్రష్టుస్తుష్టికరం వపుస్తవ విభో మద్రోగముద్వాసయేత్ || ౭-౮ ||

దృష్ట్వా సంభృతసంభ్రమః కమలభూస్త్వత్పాదపాథోరుహే
హర్షావేశవశంవదో నిపతితః ప్రీత్యా కృతార్థీభవన్ |
జానాస్యేవ మనీషితం మమ విభో జ్ఞానం తదాపాదయ
ద్వైతాద్వైతభవత్స్వరూపపరమిత్యాచష్ట తం త్వాం భజే || ౭-౯ ||

ఆతామ్రే చరణే వినమ్రమథ తం హస్తేన హస్తే స్పృశన్
బోధస్తే భవితా న సర్గవిధిబిర్బన్ధోఽపి సఞ్జాయతే |
ఇత్యాభాష్య గిరం ప్రతోష్య నితరాం తచ్చిత్తగూఢః స్వయం
సృష్టౌ తం సముదైరయః స భగవన్నుల్లాసయోల్లాఘతామ్ || ౭-౧౦ ||

ఇతి సప్తమదశకం సమాప్తమ్ |

Also Read:

Narayaniyam Saptamadasakam Lyrics in English |  Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment